РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1288

 

 

 

гр. Пловдив,17.07.2017 г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на двадесет и втори юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря Марияна Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 1478 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

           Образувано е по жалба предявена от “В.Л.” ЕООД,  с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя В.Й.Д., против Ревизионен акт № Р-16001315002731-091-001 от 03.02.2016г., издаден от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив и Акт за поправка на РА № П-16001316038035-003-001 от 02.03.2016г., издаден от от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 681 969.92лв. с прилежащи лихви в размер на 162 193.31лв. и са начислени лихви за деклариран и невнесен ДДС в общ размер на 712,58лв, потвърдена с Решение № 297 от 17.05.2016г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Пловдив при ЦУ на НАП.

               С жалбата се навеждат доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт. Жалбата е уточнена с молба от 05.12.2016г., депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като първоначално е оспорен РА мълчаливо потвърден според жалбоподателя от решаващия административен орган.

          Претендира се отмяната на РА в оспорената част, потвърдена с Решение № 297 от 17.05.2016г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Пловдив при ЦУ на НАП и разноските по делото. Излагат се подробни писмени съображения.

            Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалният си представител-юрисконсулт Б., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Представя подробни писмени съображения. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

            Окръжна прокуратура Пловдив намира жалбата за неоснователна, като се сочи, че от събраните по делото доказателства не се установява реалност на сделките.

               Ревизионният акт № Р-16001315002731-091-001 от 03.02.2016г., издаден от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив,  обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен, потвърдил го е в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 681 969.92лв. с прилежащи лихви в размер на 162 193.31лв. и са начислени лихви за деклариран и невнесен ДДС в общ размер на 712,58лв. Решаващият орган е съобразил и издаването на Акт за поправка на РА № П-16001316038035-003-001 от 02.03.2016г., издаден от от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив като е отчел допусната от приходния орган очевидна фактическа грешка : за период м.10.2011г. ревизираното дружество е подало коригираща справка-декларация  по ЗДДС, с резултата за периода – сума за възстановяване в размер на 10 557,41лв., а ревизиращият орган е отрезил за същия период  сума за възстановяване в размер на 11 522.87лв.  

             Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок / установено от известие за доставяне-л.1017 по делото, от която се установи, че Решение № 297 от 17.05.2016г. е връчено на 07.06.2016г. на управителя на “В.Л.” ЕООД, а жалбата е подаднеа чрез административния орган на 14.06.2016г./по повод на която е образувано  настоящото производство, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.       

            Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16001315002731 -020-001 от 21.04.2015г. /л.1011/ е сложено начало на ревизията на жалбоподателя. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 01.11.2010г. до 31.03.2015г. ЗВР е издадена от А.А.Д.– началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП Пловдив на основание чл. 112  и  чл. 113 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-517 от 30.04.2014г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Приложение №1 към заповедта, с която на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112 и чл. 113 ал.3 от ДОПК.

              Със ЗВР са определени: С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и Т.П.К. – на длъжност главен инспектор по приходите да извършат ревизията.

             Определен е срок за завършване на ревизията - до три месеца от датата на връчване на заповедта. ЗВР е връчена  по ел. път на 08.05.2015г., видно от удостоверение за извършено връчване – л. 1009 по делото.

            ЗВР от 21.04.2015г е подписана с валиден електронен подпис към датата на издаването й, установено от Удостоверение за електронен подпис /л.7 и л.7-гръб/.

             ЗВР от 21.04.2015г е изменена със ЗВР Р-16001315002731 -020- 02 от 12.10.2015г. /л. 983 по делото/, с която е определен срок за завършване на ревизията до 10.11.2015г. Връчена по ел. път на 15.10.2015г /л. 985 по делото/. ЗВР Р-16001315002731-020-02 от 12.10.2015г. също е подписана с валиден електронен подпис от издателя на същата – А.Д.- Началник сектрор към ТД на нАП-Пловдив,  установено от Удостоверение за електронен подпис /л.7 и л.7-гръб/. Тази ЗВР е изменена със ЗВР Р-16001315002731-020-003 от 09.11.2015г. като е определен срок за завършване на ревизията до 09.12.2015г. Същата е връчена по ел. път на 11.11.2015г. /л. 982 по делото/. Подписана е с валиден ел. подпис към датата на издаването й.

            Със Заповед № Р-16001315002731-023-001 от 09.06.2015г. е спряно производството по извършване на ревизията, считано от 09.06.2015г. до 09.08.2015г. /л. 994/ Заповедта е връчена по ел. път на 09.06.2015г на ревизираното лице /л. 992 по делото/. Ревизията е възобновена със Заповед № Р-16001315002731-143-001 от 10.08.2015г. /л. 989/,  подписана с валиден ел. подпис и връчена по ел. път на 11.08.2015г, установено от удостоверение за извършено връчване по ел. път /л. 991 по делото/. Срокът на ревизията е определен до 12.10.2015г.

               Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. Сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, с оглед на факта, че ревизионното производство е спряно от 09.06.2015г до 09.08.2015г.  

               В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № Р-16001315002731-092-001 от 16.12.2015г. Същият е подписан от ревизиращите органи-главни инспектори: С.К.и Т.К.с ел. подписи, валидни към датата на подписване, установено от два броя удостоверения за ел. подпис /л.8 и л. 9 по делото/. РД е връчен редовно на 05.01.2016г., установено от известие за доставяне-л. 41 по делото/.  На 20.01.2016г е депозирана възражение от ревизираното лице против РД.

             В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК и на основание чл. 119 ал.2 от ДОПК, е издаден Ревизионен акт № Р-16001315002731-091-001 от 03.02.2016г. от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив. РА подписан от ревизиращите органи с ел. подпис, валиден към датата на издаване на РА, установено от приетите по делото удостоверения за ел. подпис – л. 7 и л.8/. Издаден е и Акт за поправка на РА № П-16001316038035-003-001 от 02.03.2016г. подписан с валидни ел. подписи от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив. Акт за поправка на РА е връчен по ел. път на 09.03.2016г /л. 44 по делото/.

             Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периодите относно данък върху добавената стойност от 01.11.2010г. до 31.03.2015г.

             Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 09.11.2007г.

             В хода на ревизията е установено, че “В.Л.” ЕООД не декларира вида на осъществяваната дейност през ревизирания период. Не представя информация за упълномощени лица, които да представляват дружеството, лица, извършващи счетоводната отчетност. Не представя справка за стопанисваните обекти през ревизирания период.

           От осъществената проверка  на ревизираното лице, обективирана в  протокол       П-16001314073540-073-001/26.03.2015г. е установено, че основната дейност на ревизираното   лице   е   производство на други изделия от дървен материал. Дружеството има регистриран ЕКАФП /DY374318 36475472/ в обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт в ***.

         С протокол № 0731008 от 09.12.2015г. са присъединени заверени копия от документи, събрани с протокол за претърсване и изземване от 11.06.201Зг., съставен от разследващ полицай при ОД МВР гр.Пазарджик, във връзка с досъдебно производство № 171 – описани в приложение 11към РД/, приложени са фактури за доставки от  доставчици: Б.К. 07 ЕООД, И.Т., Н.Г. 2010, Автобусни Превози- Септември, С.98. Към същите няма приложени други документи: приемно-предавателни протоколи, складови разписки, превозни билети, транспортни документи или други.

       В хода на ревизията ревизираното дружество представя частична счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводството: Месечни и тримесечни оборотни ведомости и главни книги за 2011г., 2012г., 201Зг и годишна оборотна ведомост и главна книга за 2014г. Обобщена оборотна ведомост на синтетични сметки 601, 602, 603, 604, 605 и 609 за периода от м.11 и м.12.2010г. Обобщена оборотна ведомост на синтетични сметки 701, 702, 703 и 709 за периода от м.11.2010г до м.03.2015г. Обобщена оборотна ведомост с нэтрупване на синтетични сметки 401, 503, 152.

        Не са представени на ревизиращия орган аналитични/хронологични оборотни ведомости за ревизирания период. Извлечения от сметки от гр.30 /материали, продукция, стоки/, към края на всеки ревизиран месец, както и разшифровка количествено, по видове материали на всички сметки от група 30 към края на всеки ревизиран месец, както и справка за всички налични ДМА към 31.03.2015г. Аналитични/хронологични извлечения от с-ки от гр.40-доставчици, гр.50-каса, банка, гр.60-разходи и гр.70-приходи; Справка за получените аванси и издадени фактури по години към края на 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г и към 31.03.2015г. както и счетоводното им отразяване.

         Приходните органи са приели, че са налице обстоятелства по реда на чл.122, ал.1, т.4 от ДОПК - липсва и не е представена счетоводна отчетност, съгласно ЗСч. и т.5 от ДОПК - документи необходими за установяване на основата за облагане с данъци.

         На основание чл. 124, ал.1 от ДОПК ревизиращият орган е връчил уведомление от 09.11.2015г., като е определен срок за представяне на изисканите документи, връчена е и декларация по образец №Кд-15, съгласно изискванията на чл. 124, ал.3 от ДОПК. В определения 14-дневен срок не са представени изисканите документи.

         Дванадесет дни преди приключване на ревизионното производство са представени документи от ревизираното лице, описани подробно в РД –л. 82-гръб-83 по делото/.

          На основание чл. 71, т.1 и чл. 70, ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68, ал.1, т.1, чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС приходните органи не са признали данъчен кредит по фактурите, описани подробно в РД относно доставчиците: „Б.К. 58” ЕООД; „А.П.-С.” ЕООД; „С.98” ЕООД; „Н.Г. 2010” ЕООД; „И.Т.” ЕООД; „М.-И.С.” ЕООД.

          Относно доставчика „Б.К. 58” ЕООД:

          Отказан е данъчен кредит в размер на 188 821.92лв. по фактури -69 бр., издадени от „Б.К. 58” ЕООД, съответно за дървен материал и 5 бр. кредитни известния.

         В хода на ревизията е изпратено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице /ИПДПОЗЛ/ № P-16001315002731-040-001 от 28.04.2015г. Изискани са  счетоводни   документи / първични   и   вгорични/,  справки и писмени обяснения.

          С писмо от 25.05.2015г ревизираното дружество  е поискало удължаване срока за представяне на документи. С решение № Р-16001315002731-106-001 от 25.05.2015г., срокът за представяне на документи е удължен до 08.06.2015 г. Решението е връчено по ел.поща, считано от 26.05.2015 г.

          В определения 14-дневен срок не са представени изисканите документи, обяснения и справки от задълженото лице.

          С ИПДПОЗЛ № Р-16001315002731-040-002 от 16.09.2015г. са
изискани отново счетоводни документи /първични и вторични/, справки
и писменни обяснения. Искането е получено по ел. поща на 02.10.2015г., като отново, в определения срок, не са представени изисканите документи пред приходните органи.

          С голямо закъснение, едва на 27.11.2015г. /12 дни преди приключване срока на ревизионното производство/ са представени част от изисканите документи, без заверени копия на фактури, с издател „Б.К. 58" ЕООД. На 08.12.2015г. са представени друга част от изисканите документи, между които и 16 бр. заверени копия на фактури, издадени от „Б.К. 58" ЕООД.

           Установено е от ревизиращия орган, че към фактурите са приложени  превозни билети за съответните количества дървесина, но на тях като купувач е посочена трета фирма - „И.Т.КО" ЕООД. Ревизиращият орган е приел, че представените превозни билети нямат отношение по доставките на „Б.К. 58" ЕООД към ревезираното лице.

         В хода на ревизията е изпратено искане за извършване на насрещна проверка до офис Пазарджик № Р-16001315002731-141-001/13.05.2015 г. /изх.№ Д1/РД-18-641 от 14.05.2015 г./ с цел изясняване доставките на „Б.К. 58" ЕООД към „В.Л." ЕООД.

Констатациите от извършената насрещна проверка са обективирани в Протокол № П-16001315083870-141-001/24.06.2015г. при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, подробно описани в Приложение 2 на РД.

В хода на насрещната проверка на задълженото лице е връчено ИПДПО по електронен път. Получено е искане /отново по електронен път/ за удължаване на срока за представяне на документи. Срокът е удължен, но изисканите документи не са представени пред приходните органи.

Ревизиращите са установили, че във връзка с досъдебно производство № 171, с протокол от 11.06.2013 г., част от счетоводната документация, включително и първични документи на „Б.К. 58" ЕООД са иззети от ОД на МВР- Пазарджик. В тази връзка, органите по приходи са получили разрешение и са присъединили към РА документи от значение за процесното ревизионното производство. Присъединените документи са 5 бр. фактури за дървен материал /други фактури не са били налични/ и един Договор за наем на дърводелски цех, сключен на 20.11.2012 г. за срок от една година, където „Б.К. 58" ЕООД е наемател, а „В.Л." ЕООД е наемодател.

От страна на „В.Л." ЕООД не са представени протоколи, складови разписки, или други документи, удостоверяващи обекта, от който се натоварват материалите и лицата, участвали в натоварването. Не са предоставени документи, удостоверяващи придобИ.ето на стоки от „Б.К. 58" ЕООД, в това число задължителните документи, регламентирани с Инструкция № 17 от 10.08.1999г, за контролната служба в горите и горската стража, както и чл.132 и 133 от Правилника за прилагане на закона за горите /ППЗГ/.

         Приходните органи са приели, че не са представени документи, доказващи законния произход на обла и фасонирана дървесина като позволителни, разрешителни и превозни билети. Не са представени доказателства относно транспорта на материалите. Дружеството не представя документи, удостоверяващи предаването и получаването на самите материали.

            Поради непредставяне на документи и от страна на „Б.К. 58" ЕООД, при насрещната проверка, не са установени от ревизиращия орган данни, относно осчетоводяване, документи за съхранение, предаване и транспортиране на стоките, предходен доставчик, обезпеченост за извършване на доставките и др. Данни, доказващи реалността и вида на същите. Не са представени доказателства относно начисляването на ДДС по реда на чл.86 от ЗДДС и налице ли е доставка по смисъла на чл.6 или чл.9 от ЗДДС.

  Ревизиращият орган е приел, че в случая липсата на доставка на стоки от „Б.К. 58" ЕООД на „В.Л." ЕООД предопределя невъзможността, както за възникване на данъчно събитие, така и за определяне датата на възникването му, т.е. за ревизираното лице не възниква правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл.68, ал.2 от ЗДДС и няма право да приспада данъка, който доставчикът-регистрирано по ЗДДС лице, му е фактурирал, тьй като представените доказателства не удостоверяват, че описаните във фактурите доставки на стоки са предоставени, каквито са изискванията на чл.69, ал.1, т. 1 от ЗДДС.

На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т. 1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС е отказно правото на приспадане на данъчен кредит по доставките от „Б.К. 58" ЕООД за данъчни периоди м.10, м.11/2012 г.; м.01, м.04, м.05,м.06, м.7, м.11 им.12/2013 г., от м. 01 до м.12/2014 г. и м.01/2015 г. в общ размер на 188 821,92 лева.

 Относно доставчика «А.П.С.» ЕООД  :

 Отказан  е данъчен кредит, в размер на 386 477,75 лв., във връзка с издадени от «А.П.С.» ЕООД  41   бр. фактури за  услуги   и   покупки   на  ДМА.

 В хода на ревизионното производство е извършена насрещна проверка , обективирана в протокол П-16001315083852-141-001/03.07.2015 г. при ТД на НАП гр.Пловдив, офис Пазарджик - /Приложение 3 от РД/.

На „А.П.С." ЕООД е връчено ИПДПОЗЛ изх.№ П-16001315083852-040-001/14.05.2015г. по ел. път на 29.05.2015 г.

На 11.06.2015г. на служебната електронна поща наТД на НАП е получено съобщение с искане за удължаване на срока за представяне на документи. С Решение на приходния орган срокът е удължен до 02.07.2015 г. До крайния срок на проверката - 03.07.2015г. не са представени изисканите документи.

Във връзка с досъдебно производство №171, с протокол от 11.06.2013г., част от счетоводната документация, включително и първичните документи на „А.П.С. " ЕООД са иззети от ОД на МВР - Пазарджик. Предвид това органите по приходи са получили разрешение и са присъединили към РА, документи от значение за ревизионното производство. Присъединените документи са 23 бр. фактури за услуги - транспорт, товарене и разтоварване, бичене на ишлеме, продажба на ДМА /други фактури не са били налични/.

В хода на ревизията с протокол № 0731047 от 24.11.2015г., са присъединени документи от архив - проверка за установяване на факти и обстоятелства № П-16001314073540-073-001 от 26.03.2015г., описани в приложение 10 към РД. Проверката е извършена с цел установяване наличие на доставки по ф-ри, издадени от „А.П.С. " ЕООД на „В.Л." ЕООД за период м.11.2010 г. - м. 01.2015 г. При проверката не са установени взаимоотношенията мужду "В.Л." ЕООД и „А.П.С. " ЕООД, тъй като задълженото лице не е представило никакви документи.

На 27.11.2015 г. „В.Л." ЕООД предоставя на приходните органи следните заверени копия на фактури:

№ 1000000055/11.10.2013г., издадена от „А.П.С." ЕООД, с предмет продажба, съгласно договор, ведно с предварителен договор, сключен на 10.10.2013 г. между „А.П.С." ЕООД - продавач и „В.Л." ЕООД в качеството на купувач, с предмет - продажба на Автогара - 155 кв.м. и прилежаща земя в гр.Септември;

№ 1000000057/25.10.2013г., издадена от „А.П.С." ЕООД, с предмет продажба, съгласно договор, ведно с предварителен договор, сключен на 25.10.2013 г. между „А.П.С." ЕООД продавач и „В.Л." ЕООД купувач, с предмет - продажба на работилница 291 кв.м. и административна сграда 76 кв.м. в с.Габровница общ. Белово;

№ 1000000053/20.09.2013г., издадена от „А.П.С." ЕООД, с предмет продажба на ДМА, съгласно договор, ведно с предварителен договор, сключен на 20.09.2013г., между „А.П.С." ЕООД - продавач и „В.Л." ЕООД - купувач, с предмет- продажба на 10 бр. МПС;

№ 1000000054/01.10.2013г., издадена от „А.П.С." ЕООД, с предмет продажба, съгласно договор, ведно с предварителен договор, сключен на 01.10.2013г., между „А.П.С." ЕООД - продавач и „В.Л." ЕООД - купувач, с предмет - продажба  на трафопост 80 кв.м. в гр. Септември.

  Ревизиращият орган е установил, че не са представени нотариални актове, от които да е видно реално прехвърляне собствеността на описаните, с посочените фактури, дълготрайни материални активи в патримониума на ревнзираното дружество. Фактурите са издадени само на база предварителни договори.

При извършена служебна справка в службата по вписвания е установено от приходните органи,  че няма  вписани разпоредителни сделки между „А.П.С." ЕООД, в качеството му на продавач и „В.Л." ЕООД, в качеството му на купувач.

Във връзка с доставката на 10 бр. МПС е извършена проверка от ревизиращияорган в регистрите на НАП - Пловдив. Констатирано е, че „А.П.С." ЕООД, продължава да е собственик на процесните МПС, като същите са поставени под запор за продажба, считано от 29.08.2013г.

 Същевремено „В.Л." ЕООД, не разполага с превозни средства, видно от справки за превозни средства, актуална към 30.11.2015 г., т.е. от представеният предварителен договор сключен на 20.09.2013 г. между „А.П.С." ЕООД /продавач/ и „В.Л." ЕООД /купувач/, с предмет — продажба на 10 бр МПС, не се установява, че е налице прехвърляне на собствеността и предаване на движимите вещи.

Ревизиращият орган е приел, с оглед фактическите констатации, че  липсва данъчно събитие и са налице обстоятелства, свързани с отказване правото на приспадане на данъчен кредит за получателя „В.Л." ЕООД. Налице е хипотеза, в която доставчикът „А.П.С." ЕООД е начислил неправомерно данък. Прието е също, че  и е издал фактури. В тази връзка решаващият орган приема, че не са налице безспорни доказателства за обезпеченост на доставките по фактурите, издадени от „А.П.С." ЕООД, като за част от същите не е спазено и условието на чл. 71, т. 1 от ЗДДС.

На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на ревизираното лице -"В.Л." ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „А.П.С." ЕООД за данъчни периоди: м.11 и м.12/2010 г.; м.01, м.02, м.07, м.10, м.11/2011 г.; м.10, м.11/2012 г., м.02, м.09, м.10, м.11/2013 г, м.03 и м. 12/2014 г. в общ размер 386 477,75 лв.

Относно доставчика “С.-98” ЕООД:

Отказан е данъчен кредит за период м.09 2011г. в размер на 12 444,43 лв., във връзка с издадени от “С.-98” ЕООД 5 бр. фактури №№ 145, 147, 148, 150 и 151 за дървен материал.

В хода на ревизионното производство е извършена насрещна проверка, констатациите са обективирани в Протокол № П-22000115085196-141-001/01.06.2015г. при ТД на НАП гр.София, офис Благоевград, описани подробно в Приложение 4 на РД.

В дадените писмени обяснения “С.-98” ЕООД потвърждава издаването на процесните фактури на „В.Л." ЕООД, но не ги представя пред ревизиращите, тъй като същите са иззети от ОД МВР гр.Пазарджик, сектор Икономическа Полиция.

С протокол № 0731008 от 09.12.2015г, са присъединени заверени копия от документи, събрани с протокол за претърсване и изземване от 11.06.2013г, съставен от разследващ полицай при ОД МВР гр.Пазарджик, във връзка с досъдебно производство № 171. Приложени са заверени копия само на фактури № 150/28.09.2011г. и №151/29.09.2011г. /други фактури, издадени от „С.98" ЕООД не са били налични по посоченото досъдебно производство/. Установено е, че към фактурите не имало други съпътсващи документи:приемо-предавателни протоколи, складови разписки, превозни билети, транспортни документи, регистър за вход и изход на дървен материал и т.н.

Ревизираното дружество също не представя фактури № 145, 147, 148, 150 и 151 от м.09.2011 г., няма протоколи, складови разписки, пътен лист или други документи, удостоверяващи обекта/обектите, от който се натоварват материалите и лицата участвали в натоварването.

Установено е, че не са представени счетоводни документи и регистри по ЗСч, както и документите, удостоверяващи придобИ.ето на стоки и материали от „С.98" ООД, в това число задължителните документи, регламентирани с Инструкция № 17 от 10.08.1999 г., за контролната служба в горите и горската стража, както и чл.132 и 133 от ППЗГ, т.е. всички документи, доказващи законния произход на обла и фасонирана дървесина /позволителни, разрешителни и превозни билети/.

Приходните органи са констатирали, че не са представени доказателства относно транспорта на материалите, лицата участвали в транспорта на материалите, вида на използваните МПС, не са представени и документи, удостоверяващи предаването и получаването на самите материали. Не е представена информация за начина на сключване на сделката и воденето на преговорите. Няма информация за начина на калкулиране на цената.

Приходните органи са приели, че липсва данъчно събитие по посочените фактури и са налице установени фактически обстоятелства свързани с отказване правото на приспадане на данъчен кредит за получателя -„В.Л." ЕООД.

Предвид установените факти и обстоятелства, а именно липса на получени доставки, е прието от ревизиращите, че фактурите, макар и формално да съдържат изискващите се от закона реквизити, са съставени от името на „С.98"ООД в противоречие с изискванията на чл.114 от ЗДДС, тъй като са издадени без да са предоставени фактурирани количества стоки. Налице е хипотеза, в която доставчикът „С.98" ЕООД е начислил неправомерно данък и е издал фактури без да са извършени съответните доставки на стоки.

На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на "В.Л." ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактури № 145, 147, 148, 150 и 151 от „С.98"ООД, за данъчен период м.09.2011 г. в размер на 12 444,43лв.

Относно доставчика «Н.Г. 2010» ЕООД:

Отказан е данъчен кредит, в размер на 19 368,66 лв., във връзка с издадени от „Н.Г. 2010"  ЕООД  6 бр. фактури за дървен материал с №№ 8/29.03.2011г, стойност - 17466.28 и ДДС - 3493,26лв.,  11/12.04.2011г., стойност – 16974 и ДДС – 3394,8лв., 34/06.06.2011г., стойност – 10370 и ДДС – 2074лв., 68/16.08.2011г., стойност – 25010лв. и ДДС – 5002лв., 69/16.08.2011г, стойност – 24705лв. и ДДС – 4941лв., всички  фактури са с предмет на доставката - дървен материал. Обща стойност 96843.28лв. и ДДС 19 368.66лв.

В хода на ревизията е изпратено искане до ТД на НАП София ИРМ Благоевград. Констатациите от извършената насрещна проверка са отразени в Протокол П-22000115085190-141-001/03.06.2015г. при ТД на НАП гр.София, офис Благоевград. В представените писмени обяснения „Н.Г. 2010" ЕООД потвърждава издадени фактури с получател "В.Л." ЕООД.

По отношение на ф-ра №92/28.12.2011г. Съдът не дължи произнасяне, тъй като с Решение №297 от 17.05.2016г на Директора на Д «ОДОП»-Пловдив е отменен РА за непризнат данъчен кредит за периода м.12.2011г. в размер на 463.60лв. и лихви в размер на 191.74лв. В хода на насрещната проверка пред ревизиращите са представени писмени обяснения от управителя на „Н.Г. 2010"  ЕООД, като се декларира, че „Н.Г. 2010" ЕООД няма сключени договори, анекси, приложения във връзка с извършените доставки. Начинът на сключване на сделките е чрез проведени срещи. Предходни доставчици на дървения материал са „Държавно горско стопанство „Гоце Делчев" и Държавно горско стопанско с. Катунци като стоката се е съхранявала на обектите на Държавните горски стопанства. Представена е хронология на сч. с/ка 304 и 702.

Обяснено е, че транспорирането на стоките е извършено със собствени транспортни средвства от получателя "В.Л." ЕООД.

 Плащането по фактурите е по банков път през 2012г., като не е изплатена цялата сума.

При преглед на приложенията към протокола за извършена насрещна проверка, приходният орган установява, че „Н.Г. 2010" ЕООД е приложило дневни отчети от банковата си сметка в СИБАНК АД - кл. Благоевград. Видно от тях е, че де факто титулярът на сметката сам плаща по фактурите, които е издал на „В.Л." ЕООД, т.е. разплащане между контрагентите няма.

На всяка дата, на която „Н.Г. 2010" ЕООД твърди, че има
разплащане по банков път, дневният отчет от собстваната му банкова
сметка ***: „внасяне на каса по ф-ри на "В.Л." ЕООД" -...лева; „теглене от сметка"...лева/същата сума/

Констатирано е от приходните органи, че към издадените фактури не са представени други съпътсващи документи: приемно-предавателни протоколи, складови разписки, превозни билети, транспортни документи и др.

В хода на ревизията, от страна на ревизираното лице, не са представени фактурите, по които се претендира данъчен кредит, няма протоколи, складови разписки, пътни листи или други документи, удостоверяващи обекта/обектите, от който се натоварват материалите и лицата участвали в натоварването. Не са представени счетоводни документи и регистри по ЗСч, както и документите, удостоверяващи придобИ.ето на стоки от „Н.Г. 2010" ЕООД, в това число задължителните документи регламентирани с Инструкция № 17 от 10.08.1999г, за контролната служба в горите и горската стража, както и чл.132 и 133 от ППЗГ.

Приходният орган е приел, че няма представени документи, доказващи законния произход на дървесинита /позволителни, разрешителни и превозни билети/. Не са представени доказателства относно транспорта на стоките, лицата участвали в транспорта на стоките, вида на използваните МПС, не са представени и документи, удостоверяващи предаването и получаването на самите стоки. Не е представена информация за начина на сключване на сделката и воденето на преговорите. Няма информация за начина на калкулиране на цената.

На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.б от ЗДДС на „В.Л." ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактури № 8, 11, 34, 68 и 69 от „Н.Г. 2010" ЕООД, за данъчни периоди м.03, м.04, м.06 и м.08/2011г. в общ размер 18 905,06 лв.

Относно доставчика „М.-И.С." АД:

Отказан е  данъчен кредит в размер на 70 320,77 лв., за данъчни пероиди м.09., м. 10.2014г. и м.03.2015г. във връзка с издадени от „М.-И.С." АД 3 бр. фактури за услуги - СМР.

В хода на ревизионното производство е извършена насрещна проверка на „М.-И.С." АД, обективирана в протокол № П-22220315085209-141-001/22.05.2015г. при ТД на НАП гр.София, офис Възраждане.

Установено е, че проверяваното лице е представило заверени копия на посочените по-горе, актове, обр. 19 за извършени СМР, договори за възлагане на СМР и анекси към тях, оборотни ведомости за м.09 и м. 10.2014г. и м.03.2015 г., хронология на с/ки от гр.20, 30, 70 и сч. с/ка 421-Персонал, за същите данъчни периоди. Не са представени документи за разплащания. Не са представени фактури за закупуване на вложените материали в обектите, няма доказателстава за техния произход. Не са представени: характеристика на обекта, върху който ще се осъществяват услугите, опис на активите, с които са извършени услугите, график на работниците, осъществявали дейността в обектите, книга за инструктаж, отговорни лица на обектите. В тази връзка и с цел доказване реалността на доставките, органите по приходи, извършващи ревизията, са отправили до „М.-И.С." АД, ново искане за представяне на документи и писмени обяснения. До приключване на ревизията, документи по искането не са представени.

На ревизираното лице са връчени искания № Р-16001315002731-040-001/28.04.2015 г. и № Р-16001315002731-040-003/09.11.2015 г.

До приключване на ревизионното производство, от „В.Л." ЕООД, не са представени документи, справки и обяснения, имащи отношение по процесните фактури.

Поради непредставяне на документи и от страна на ,,М.-И.С." АД, не са установени данни, относно лицата участвали в СМР, предаване и транспортиране на материалите, предходен доставчик, обезпеченост за извършване на доставките и др. данни, доказващи реалността и вида на същите.  Не е представена Декларация за съответствие на всички материали, вложени в обекта, график/списък на всички работници, осъществили дейността в обект на „В.Л." ЕООД, Инструктажна книга, командировъчни заповеди, отговорни лица по обекти /гл.инженер, технически отговорник и т.н./

Не са представени доказателства налице ли е доставка по смисъла на чл.6 и чл.9 от ЗДДС. Не е представена информация за начина на сключване на сделката и воденето на преговорите. Не е представена информация за начина на калкулиране на цената. Не са представени доказателства за разплащане между контрагентите.

След анализ на представените документи приходните органи са приели, че липсва данъчно събитие по описаните фактури и са налице установени фактически обстоятелства, свързани с отказване правото на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставките - „В.Л." ЕООД.

На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на ревизираното лице -"В.Л."ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по доставките от „М.-И.С." АД за данъчни периоди м.09., м. 10.2014 г. и м.03.2015 г., в общ размер 70 320,77 лв.

Относно доставчика „И.Т." ЕООД:

Отказан  е данъчен кредит по фактура № 126/31.03.2011 г. на стойност 25 000,00 лв. и ДДС - 5 000,00 лв., предмет на доставка -транспортна услуга, издадена от „И.Т." ЕООД.

Приходните органи са извършили насрещна проверка на доставчика. Установено е, че фактура №126/31.03.2011г. не е представена. От писмените обяснения на К.Д.П., става ясно, че тя е била счетоводител на „И.Т." ЕООД до 31.12.2010 г., след което не и е известно нищо за дейността на дружеството. Фактура №126/31.03.2011г е изискана и от ревизираното лице, но отново не е представена.

Установено е от ревизиращите, че във връзка с досъдебно производство №171, с протокол от 11.06.2013 г., част от счетоводната документация, включително и първични документи на „И.Т." ЕООД са иззети от ОД на МВР Пазарджик. В тази връзка, органите по приходи са получили разрешение и са присъедили към РА фактура № 126/31.03.2015 г. Предмет на доставка е транспортна услуга - „транспорт Гоце Делчев - Стамболийски" - 50бр.Х 500,00лв. - 25 000,00 лв. За начин на плащане е отбелязано „банков превод".

Ревизиращият орган констатира, че не са налични пътни листи, товарителници, банкови бордера или други документи, удостоверяващи реалността на фактурираната услуга. При  извършена служебна справка в информационния масив на НАП е установено, че „И.Т." ЕООД не притежава МПС към 31.03.2011г. Наред с горното, ф-ра № 126/31.03.2015г, не е отразена в дневника за продажби на доставчика. Доставчикът „И.Т." ЕООД подава справки-декларации с нулеви стойности за периодите след м.04.2010 г., с изключение на м.03.2011г., кадето е отразена единствено ф-ра № №142/09.03.2011г., издадена на „В.Л." ЕООД с предмет продажба на МПС.

До приключване на ревизионното производство „В.Л." ЕООД, също не представя пред ревизиращите документи, банкови извлечения, справки и обяснения, с цел доказване реалността на доставката по посочената фактура.

 Приходните органи са приели, че липсва данъчно събитие по фактура № 126/31.03.2015г. и са налице установени фактически обстоятелства, свързани с отказване правото на приспадане на данъчен кредит за получателя на описаната доставка - „В.Л." ЕООД.

На основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на ревизираното лице -„В.Л." ЕООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит по доставка на „И.Т." ЕООД за данъчен период - мес. 03.2011г., в размер на 5000,00лв.

Относно начислените лихви за деклариран и невнесен ДДС в общ размер на 712.58лв.:

 Приходният орган е установил, че ревизираното лице има декларирани и невнесени задължения по СД за м. 11.2014 г. в размер на 1 645,24 лв. с прилежащи лихви - 189,97 лв., за. м. 12.2014 г.  в размер на 219,64 лв., с прилежащи лихви - 23,62 лв., за м.01.2015 г. в размер на 36,73 лв., с прилежащи лихви - 3,67 лв.,   както и невнесен ДДС след приключила процедура по приспадане през м.11.2011г. в размер на 1 151,40 лв. с прилежащи лихви 495,32 лв. Или начислените лихви за деклариран и невнесен ДДС  е в общ размер на 712.58лв.

В хода на съдебното производство са приети писмени доказателсва, представени от жалбоподателя: 53-броя Справка-декларация по ЗДДС за процесния период 01.11.2010г.-31.03.2015г.

Съдът установи, че не са представени всички месечни оборотни ведомости, а именно: м.04.2011г. и м.08.2011г.; м.07.2012г.; оборотни ведомости за цялата 2014г.; за м.02.2015г. и м.03.2015г.

Представиха се и се приеха по делото също така: КИ № 1-82/13.07.2015г. , ( който е непроцесен период); КИ № 1-83/14.07.2015г. (непроцесен период); КИ № 1-81/13.07.2015г.(непроцесен период); Нотариален акт /НА/ № 136/18.04.2011г.; НА № 152/10.07.2012г.; Хронологичен регистър за 2012г., Хронологичен регистър за 2013г. и Хронологичен регистър за 2014г.; Хронологичен регистър за периода 01.03.2011г.-30.08.2011г. на сметка 302 „Материали” от доставчик „Н.Г. 2010” ЕООД; Хронологичен регистър за м.09.2011г. за доставчик „С.98” (наем); Хронологичен регистър за 2014г. за доставчик „С.98” (наем); Хронологичен регистър за 2011г.

За доставчик „А.П.С.” ЕООД се представиха и приеха по делото: 16-броя Справка-декларация по ЗДДС за процесните периоди обхващащи процесните фактури от 2010г.-2014г. и 16-броя Месечна оборотна ведомост (без натрупване); 16-броя Хронологични регистри на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „В.Л.” ЕООД в кореспонденция със сметки 702 „Приходи от продажби на стоки”, сметка 703 „Приходи от продажба на услуги”, сметка 709 „Приходи от други  продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” и сметки от група 50 „Парични средства”; 15-броя Справки-декларации и 15-броя Дневници за продажбите за процесните периоди; Хронологичен регистър за 2010г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”; Хронологичен регистър за 2011г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, Хронологичен регистър за м.03.2011г. на сметка 411 „Клиенти” в кореспонденция със сметка 709 „Приходи от други продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”; -Хронологичен регистър за м.10.2012г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, Хронологичен регистър за м.10.2012г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 709 „Приходи от други продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”; Хронологичен регистър за м.02.2013г. и м.09.2013г., на сметка 411 „Клиенти” в кореспонденция със сметка 709 „Приходи от други продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, Хронологичен регистър за м.11.2013г. на сметка 411 „Клиенти” в кореспонденция със сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”; Хронологичен регистър за м.03.2014г. на сметка 411 „Клиенти” в кореспонденция със сметка 709 „Приходи от други продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, Хронологичен регистър за м.12.2014г. на сметка 411 „Клиенти” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”; Справки-декларации, Дневници за продажби за процесните периоди, обхващащи процесните фактури и Уведомления по ЗДДС; Хронологичен регистър за 2010г. на сметка 4539 „ДДС за внасяне” в кореспонденция със сметка 503 „Разплащателна сметка”; Хронологичен регистър за 2011г. на сметка 4539 „ДДС за внасяне” в кореспонденция със сметка 503 „Разплащателна сметка”;

За доставчик „С.98” ООД се приеха по делото: 1-брой Справка-декларация и 1-брой Дневник за продажбите за процесния м.09.2011г.; Хронологичен регистър за м.09.2011г. на сметка 302 „Материали”; Хронологичен регистър на сметка 302 „Материали-дървен материал” за м.08.2011г.; Хронологичен регистър на сметка 302 „Материали-дървен материал” за периода м.06.2011г.-30.09.2011г.;

За доставчик „М.-И.С.” АД: Справка-декларация за м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г., Дневници за продажби за трите месеца и Уведомления по ЗДДС до НАП;  Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-„В.Л.” ЕООД за 2014г. и Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-„В.Л.” ЕООД за периода 01.01.2015г.-31.03.2015г.; 9-броя трудови договори и Справки по чл.62, ал.5 от КТ, а именно:-шофьори: К.Т.Д.и И. З.Б.; -общи работници: П.Н.М., И. Г. Я., С.К.П., В.С.Х., Г. П.Й.и В.И. Д.; -техник: Р.Д. Г.; Хронология на сметка 604 „Разходи за заплати” за м.09.2014г. и м.10.2014г. и  Хронология на сметка 604 „Разходи за заплати” за периода 01.01.2015г.-31.03.2015г.; Книга с инструктажи за 2014г. и 2015г.; Справка-декларация за м.09.2014г. и м.10.2014г., Дневници за продажби за за м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г.; Хронологичен регистър за 2014г. на сметка 4539 „ДДС за внасяне” в кореспонденция със сметка 503 „Разплащателна сметка”; Счетоводни регистри на сметка 302 „Материали” за 2014г. и 2015г., хронологични регистри на сметка 302 „Материали” в кореспонденция със сметка 601 „Разходи за материали” за 2014г. и 2015г. и 2-броя Спецификация на основни материали за „В.Л.” ЕООД за 2014г. и 2015г.; Хронологичен регистър за 2015г. на сметка 4539 „ДДС за внасяне” в кореспонденция със сметка 503 „Разплащателна сметка”.

В хода на съдебното производство е изслушана и приета ССчЕ, ведно с приложения към същата, която Съдът кредитира като обективно и безпристрастно изготвена и в съответствие с доказателствата по делото.

Относно редовност на воденото от жалбоподателя счетоводство през процесния период, вещото лице е изготвило  Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, които са неизменна част от ССчЕ.

Пояснява, че е проверило 53-броя Справки-декларации по ЗДДС за процесния период 01.11.2010г.-31.03.2015г., но не са представени вкички Месечни оборотни ведомости, а именно: за м.04.2011г. и м.08.2011г.; за м.07.2012г.; не са представени оборотни ведомости за цялата 2014г.; освен това за м.06.2014г. по СД е даден отрицатален оборот от минус 747 078,29 лв., за който не е дадено обяснение от страна на жалбоподателя. Не са представени  също така за м.02.2015г. и м.03.2015г.

Вещото лице  е сравнило данните по СД с всички приходи по група 70 „Приходи”, отчетени в предоставените Месечни оборотни ведомоси (без натрупване) и  е установило за част от тях равенство, което означава, че всички приходи са отчетени (няма необложени приходи), но за друга част установява неравенство.

Освен това по време на проверката от страна на жалбоподателя са представени дублиращи се Справки-декларации с различни данни, за които няма обяснение.

 По време на проверката, осъществена от вещото лице, от страна на жалбоподателя са представени за м.01.2011г. не една, а две Справки-декларации по ЗДДС с различни стойности по колоните, а именно: в едната СД за м.01.2011г. в колона № 11 е записано числото 96809,73 лв. и в колона № 21 е записано числото 19362,02 лв.; в другата СД, пак за м.01.2011г,. в колона № 11 е записано числото 1 833 245,06 лв. и в колона № 21 е записано числото 366 648,22 лв., не е изяснено на какво се длжи разликата.

 По време на проверката, осъществена от вещото лице, от жалбоподателя е представена за м.01.2012г. не една, а две Справки-декларации по ЗДДС с различни стойности по колоните, а именно: в едната СД за м.01.2011г. в колона № 11 е записано числото 379 977,53 лв. и в колона № 21 е записано числото 101 361,91 лв.; в другата СД пак за м.01.2012г. в колона № 11 е записано числото 3 702,69 лв. и в колона № 21 е записано числото 740,54 лв.

От жалбоподателя са представени за м.01.2013г. не една, а две Справки-декларации по ЗДДС с различни стойности по колоните, а именно: в едната СД за м.01.2013г. в колона № 11 е записано числото 1 225 702,82 лв. и в колона № 21 е записано числото 245 142,61 лв.;

В другата СД, отново за м.01.2012г., в колона № 11 е записано числото 22 612,13 лв. и в колона № 21 е записано числото 4 522,42 лв.

От жалбоподателя са представени за м.12.2014г. не една, а две Справки-декларации по ЗДДС с различни стойности по колоните, а именно: в едната СД за м.12.2014г. в колона № 11 е записано числото 60 789,21 лв. и в колона № 21 е записано числото 12 157,89 лв.; в другата СД пак за м.12.2014г. в колона № 11 е записано числото 1 789 923,29 лв. и в колона № 21 е записано числото 359 783,93 лв.

При анализа на осчетоводяването на метериалите експертът установява, че материалните сметки 302 „Материали” и сметка 304 „Стоки” не са заведени по количество и единична цена, а само по стойност, съгласно представените по време на проверката Хронологични регистри, което не отговаря на счетоводните регламенти.

Вещото лице обобщава, че счетоводството на жалбоподателя не е водено редовно през процесния период.

Относно  извършено плащане по процесните фактури:

Вещото лице е поискало от жалбоподателя касови бонове (които не са приложени по делото и липсващи в МВР-гр.Пазарджик) към процесните фактури и Счетоводен регистър на сметка 401 „Доставчици-аналитични партиди-„Б.К. 58” ЕООД„ А.П.С.” ЕООД, „С.98” ООД, „Н.Г. 2010” ЕООД, „И.Т.” ЕООД, „М.-И.С.” АД в кореспонденция със сметка 501 „Каса” или 503 „Разплащателна сметка”, от където да е видно разплащането по фактурите. Тези документи не са предоставени, като и по делото няма такива, поради което вещото лице не дава отговор на този въпрос.

За транспортните средства вещото лице е изискало от жалбоподателя Аналитичен счетоводен регистър на сметка 205 „Транспортни средства”, в който да са изброени всички транспортни средства за процесните 2010г., 2011г., 2012г., 2013г. 2014г. и 2015г, но такъв не е предоставен. В хода на ревизията също не е представен на ревизиращия орган.

Относно доставчика „Б.К. 58” ЕООД:

Вещото лице не дава отговор за редовността на воденото счетоводство на този доставчик, тъй като не са представени необходимите счетоводни документи и счетоводните записи не са проверени.

Вещото лице посочва, че оспорените фактури са издадени от доставчика, съгласно ПИНП № П-16001315083870-141-001 от 24.06.2015г.-процесните Данъчни фактури (ДФ) са декларирани в Дневниците за продажби с изключение на ДФ № 1000000024 от 17.12.2013г.; ДФ № 1000000026 от 16.01.2014г.; ДФ №1000000084 от 25.07.2014г. и ДФ № 368 от 22.01.2015г. (л. 732-733 и л. 741-741-гръб по делото).

Предметът и стойността на сделките е подробно описан в Приложение № 14 (дървен материал), неизменна част от ССчЕ.

Относно основния предмет на дейност на доставчика, вещото лице не дава отговор, поради непредставяне на изисканите документи.

Съгласно заключението по ССчЕ доставчикът е регистриран по ЗДДС към периодите на процесните фактури, включил е размера на  ДДС при определяне резултата за съответния данъчен период в Справките-декларации, фактурите са отразени в Дневниците за продажби за съответния данъчен период (с изключение на ДФ № 1000000024 от 17.12.2013г.; ДФ № 1000000026 от 16.01.2014г.; ДФ №1000000084 от 25.07.2014г. и ДФ № 368 от 22.01.2015г.), съгласно горепосоченото ПИНП № П-16001315083870-141-001 от 24.06.2015г. (л. 732-733 и л. 741-741-гръб по делото).

          Относно разплащане по процесните фактури вещото лице посочва, че няма документи за разплащанията.

            Относно съпътстващите документи към процесните фактури експертът изяснява, че по делото,  както и по време на проверката в счетоводствата на процесните доставчици и тази в МВР-гр.Пазарджик отдел „Икономическа полиция”,  няма придружаващи документи към процесните фактури като приемо-предавателни протоколи, товарителници, стокови и складови разписки, пътни листове. От МВР са представени множество папки с превозни билети, които не са окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях.

  Експертът акцентира на обстоятелството, че от МВР са представени множество папки с превозни билети, които не са окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях; представени са на експерта и Дневници за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал на доставчик „Б.К. 58” ЕООД за процесния период, които са с реквизити: за покупките: „Постъпила дървесина”,по количество, вид и № на придружаващите документи, в случая превозни билети, но никъде в този дневник не се посочва с коя данъчна фактура постъпва тази дървесина, като в конкретния случай не може да се обвърже определена процесна фактура с превозен билет и с дневника. Влиза иглолистна и широколистна дървесина – излиза преработена (обла), като има отпадък и трици. За продажбите: „Преработена дървесина” - по количество и вид и „Експедирана дървесина” - по количество и вид, но никъде в този дневник не се посочва фактурата за продажбата и за кого се доставя. В графа „Забележка” не е вписано за къде заминава преработената дървесина.

По делото са приложени на л. 528, л. 532 и л. 549 3-броя Превозен билет с купувач „В.Л.” ЕООД и с доставчик „Б.К. 58” ЕООД (останалите Превозни билети са издадени на купувач „И.Т.” ООД и ръкописно е добавено „Материали на „В.Л.” ЕООД” (л. 515-549). Трите билета са приложени (окомплектовани) към 3-броя Процесни ДФ (Приложение № 16). Реквизитите на горепосочените Превозни билети са следните: Купувач: „В.Л.” ЕООД с посочване на ЕИК и адрес; Продавач: „Б.К. 58” ЕООД с посочване на ЕИК и адрес; Превозен билет с № и дата; Асортимент и дървесен вид: иглолистни призми;Дълж. м.; Размер на фас.д-на; шир.см. и дебел.см.; Обем; Общо: бр., обем куб.м.-посочва се; Брой и обем словом-посочва се; Дървесината е маркирана с производствена марка № -посочва се; регистрирана в РДГ Пазарджик; Материалите се транспортират с превозно средство с рег.№ -посочва се; с водач- посочва се; До обект Дърводелски цех гр. Белово, „Юндола” 100; Получил: изписани ръкописно две имена; Издал: изписани ръкописно две имена.

За тези 3-броя Превозни билети има съвпадение по дати, стоки и количество-обем на дървесината по 3-те процесни фактури, за които се отнасят (  описани в Приложение № 16 към ССчЕ).

Относно въпроса МПС-та специализирани ли са за транспорт на дървесина, вещото лице е поискало обяснение от жалбоподателя, но такова не е дадено. Не са представени и документи относно специализиран транспорт.

 Относно доставчика „А.П.С.” ЕООД:

 Вещото лице посочва, че счетоводството на доставчика не е водено редовно, тъй като са установени неотчетен приход за м.01.2011г.

Вещото лице посочва, че оспорените фактури са издадени от доставчика съгласно: 16-броя Хронологични регистри на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „В.Л.” ЕООД в кореспонденция със сметки 702 „Приходи от продажби на стоки”, сметка 703 „Приходи от продажба на услуги”, сметка 709 „Приходи от други  продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” и сметки от група 50 „Парични средства”, от където е видно осчетоводяването на процесните фактури при доставчика, начисляването на ДДС на продажбите и тяхното разплащане.

Уточнява, че от страна на доставчика не е предоставен Хронологичен регистър за м.10.2013г. за закупените от жалбоподателя ДМА (трафопост, автогара, работилница).

Относно основния предмет на дейност на доставчика не се дава отговор, тъй като не са дадени официални документи, в които да е посочен предметът на дейност.

Доставчикът е регистриран по ЗДДС към  процесните периоди, включил е размерът на  ДДС при определяне  на резултата за съответния данъчен период в Справките-декларации, фактурите са отразени в Дневниците за продажби за съответния данъчен период, съгласно 16-броя Справки-декларации и 16-броя Дневници за продажбите за процесните периоди.

Относно извършено плащане по процесните фактури:

Вещото лице посочва за процесната 2010г.: Хронологичен регистър за 2010г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, от където е видно осчетоводяването на приходите от процесните фактури за м.11.2010г. и м.12.2010г., начисляването на ДДС на продажбите и разплащането по касов път.

За процесната 2011г.: Хронологичен регистър за 2011г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, от където е видно осчетоводяването на приходите от процесните фактури за м.01.2011г., м.02.2011г., м.07.2011г., м.10.2011г., м.11.2011г., начисляването на ДДС на продажбите и разплащането по касов път.

За процесната 2012г.: Хронологичен регистър за м.10.2012г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, от където е видно осчетоводяването на приходите от процесните фактури за транспортните услуги за м.10.2012г., начисляването на ДДС на продажбите и разплащането по касов път; и Хронологичен регистър за м.10.2012г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 709 „Приходи от други продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, от където е видно осчетоводяването на приходите от процесните фактури за ДМА (компресор, циркуляр, котел и др.) и разплащането по касов път.

    Документите за закупуването на дълготрайни материални активи (недвижими имоти)  са следните: Процесна ДФ № 1000000055 от 11.10.2013г.(л.773) придружена с Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.10.2013г. сграда Автогара-155 кв.м. и прилежащата земя в гр. Септември с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  88 351 лв. без ДДС в срок до 10.11.2013г.(л. 774-775). Няма нотариален акт, като сделката е анулирана с КИ № 1-82/13.07.2015г.(непроцесен период).

Процесна ДФ № 1000000057 от 25.10.2013г. (л. 776) придружена с Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 25.10.2013г. Ремонтна работилница-291 кв.м. и административна сграда 76 кв.м. в с.Габровица с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  95 000 лв. без ДДС в срок до 25.11.2013г.(л. 777-778). Няма нотариален акт – сделката е анулирана с КИ № 1-83 от 14.07.2015г.(непроцесен период).

Процесна ДФ № 1000000053 от 20.09.2013г.(л. 779) придружена с Предварителен договор за покупко-продажба от 20.09.2013г. за 10-броя МПС с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  195 537 лв. без ДДС в срок до 25.11.2013г.(л. 780-782). По време на проверката не се предоставиха други документи, както и по делото няма други такива.

Процесна ДФ № 1000000054 от 01.10.2013г.(л.783) придружена с Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 01.10.2013г. трафопост-80 кв.м. в гр.Септември с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  28 650 лв. без ДДС в срок до 01.11.2013г.(л. 784-785). Няма нотариален акт – сделката е анулирана с КИ № 1-81 от 13.07.2015г.(непроцесен период).

Относно доставчик „С.98” ООД:

Вещото лице не е проверило редовност на счетоводството през процесния период, тъй като не са предоставени изисканите документи от доставчика.

Експертът пояснява, че оспорените фактури са издадени от доставчика съгласно: Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти” в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите” и сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” за 2011г., от където е видно осчетоводяването на 5-те Процесни фактури (л. 645-649 по делото); в ПИНП № П-22000115085196-141-001/01.06.2015г. доставчикът посочва, че е издал процесните 5-броя ДФ; при проверка в базата данни на НАП се установява, че процесните 5-броя ДФ са включени в Дневниците за продажби (лист 639-640).

Предметът и стойността на сделките е подробно описан в Приложение № 14 (дървен материал-трупи).

Относно основния предмет на дейност на доставчика вещото лице не дава отговор, тъй като не са му предоставени официални документи, представени пред НАП, в които да е посочен предметът на дейност.

Доставчикът е регистриран по ЗДДС към периода на процесните фактури, включил е размерът на  ДДС при определяне резултата за съответния данъчен период в Справката-декларация, фактурите са отразени в Дневника за продажби за съответния данъчен период, съгласно 1-брой Справка-декларация и 1-брой Дневник за продажбите за процесния м.09.2011г.

Относно плащането по процесните фактури:

Експертът посочва, че по делото е приложен Хлонологичен регистър на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „В.Л.” ЕООД за 2011г., от където е видно разплащането на 5-те процесни фактури в деня на фактурите (л. 692).

          Относно съпътстващите документи към процесните фактури експертът изяснява, че по делото,  както и по време на проверката в счетоводствата на процесните доставчици и тази в МВР-гр.Пазарджик отдел „Икономическа полиция”  няма придружаващи документи към процесните фактури като приемо-предавателни протоколи, товарителници, стокови и складови разписки, пътни листове. От МВР се представиха множество папки с превозни билети, които не бяха окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях.

 При проверката звършена от вещото лице съответно от МВР не са представени Дневници за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал за доставчика „С.98” ООД.

          Относно доставчика „Н.Г. 2010” ЕООД:

Вещото лице не е проверило редовност на счетоводството през процесния период, тъй като не са представени изисканите документи от доставчика.

Оспорените фактури са издадени от доставчика съгласно: ПИНП № П-22000115085190-141-001/03.06.2015г. -5-те процесни ДФ са декларирани в Дневниците за продажби, (л. 566-567).

От Счетоводен регистър на сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” за периода м.03.2011г.-м.06.2011г. е видно начисляването на приходите на 3-те ДФ за този период (л. 630-гръб).

Предметът и стойността на сделките е подробно описан в Приложение № 14 (дървен материал и дърва за огрев).

Относно основния предмет на дейност на доставчика отново вещото лице не дава отговор, тъй като доставчикъта не е намерен на декларирания адрес и по делото няма документи по този въпрос.

         Относно разплащане по процесните фактури вещото лице посочва, че няма документи за разплащанията.

         Относно съпътстващите документи към процесните фактури експертът изяснява, че по делото,  както и по време на проверката в счетоводствата на процесните доставчици и тази в МВР-гр.Пазарджик отдел „Икономическа полиция”, няма придружаващи документи към процесните фактури като приемо-предавателни протоколи, товарителници, стокови и складови разписки, пътни листове. От МВР са предоставени множество папки с превозни билети, които не са окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях.

 При проверката извършена от вещото лице, съответно от МВР не са предоставени Дневници за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал за доставчика  „Н.Г. 2010” ЕООД.

Относно доставчика „М.-И.С.” АД:

Експертът е проверил 3-броя Справка-декларация по ЗДДС за процесния период м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г. и всички приходи по група 70 „Приходи”, отчетени в 3-броя Месечна оборотна ведомост (без натрупване) приложени по делото на л. 434-436, л. 431-433 и л. 437-439 и установява равенство между тях, което означава, че всички приходи са отчетени (няма необложени приходи). По време на проверката  установява, че през процесния период 2014г.-2015г,. в счетоводството на доставчика, доставката на материали (сметки от група „30”) и влагането на материалите (сметка „601”) не са водени аналитично по обекти, а общо, което е в противоречие със счетоводните стандарти. По този начин не е осигурена одитна пътека, от където да става ясно, че точно тези материали са само за съответния строителен обект, в случая за обект „Склад за дървен материал в гр. Белово -„В.Л.” ЕООД.

Съгласно счетоводната експертиза счетоводството на доставчика е водено редовно частично.

Изяснено е, че оспорените фактури са издадени от доставчика съгласно следните документи: Хронология на сметка 703 „Постъпления от продажба на услуги” в кореспонденция със сметка 411 „Клиенти” за периода 01.09.2014г.-31.10.2014г., от където е видно осчетоводяването на 2-те Процесни фактури през м.09.2014г. и м.10.2014г.(л. 444-445); Хронология на сметка 703 „Постъпления от продажба на услуги” в кореспонденция със сметка 411 „Клиенти” за м.03.2015г. от където е видно осчетоводяването на Процесна фактура през м.03.2015г.(л. 449).

Предметът и стойността на сделките е подробно описан в Приложение № 14 (СМР).

Основният предмет на дейност на доставчика отново не е проверен от вещото лице, тъй като доставчикъта не е намерен на декларирания адрес и по делото няма документи по този въпрос.

Доставчикът е регистриран по ЗДДС към периодите на процесните фактури, включил е размерът на ДДС при определяне резултата за съответния данъчен период в Справките-декларации, фактурите са отразени в Дневниците за продажби за съответния данъчен период, съгласно 3-броя Справки-декларации и 3-броя Дневници за продажбите за процесните периоди.

           За разплащане по процесните фактури няма документи.

           Експертът посочва, че относно процесното СМР по делото са приложени Рамков договор № 001/09.04.2014г. между възложител „В.Л.” ЕООД и изпълнител „М.-И.С.” АД за СМР на обект Склад за дървен материал в *** (л. 416-418, л. 550-552 и л. 884-886 по делото), придружен с Приложение № 1 (л. 419, л. 553 и л. 887 по делото ), придружен с Възлагателно писмо (л. 420, л. 555 и л. 889), придружен с 3-броя Процесни фактури придружени с 3-броя Акт обр.19 (л. 422-427, л. 556-561 и л. 890-895 по делото).

Трите процесни фактури не са разплатени, съгласно Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-„В.Л.” ЕООД за 2014г. и Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-„В.Л.” ЕООД за периода 01.01.2015г.-31.03.2015г. (като двата регистъра са проверени от вещото лице по време наизвършената от него проверка на счетоводните документи).

 За това кои работници са извършили процесните СМР се пояснява, че по време на проверката от страна на „М.-И.С.” АД са представени 9-броя трудови договори и Справки по чл.62, ал.5 от КТ, а именно: шофьори: К.Т.Д.и И. З.Б.; общи работници: П.Н.М., И. Г. Я., С.К.П., В.С.Х., Г. П.Й.и В.И. Д.; техник: Р.Д. Г..

За начислени и изплатени заплати е отбелязано, че по време на проверката „М.-И.С.” АД представя Хронология на сметка 604 „Разходи за заплати” за м.09.2014г. и м.10.2014г. и  Хронология на сметка 604 „Разходи за заплати” за периода 01.01.2015г.-31.03.2015г., от които е видно, че: за м.09.2014г. са начислени и изплатени 3 988,56 лв. работни заплати; за м.10.2014г. са начислени и изплатени 3 941,69 лв. работни заплати; за м.03.2015г. са начислени и изплатени 5 077,02 лв. работни заплати.

 Относно наличието на график на смените и книга с инструктажи експертът посочва, че по време на проверката е предоставена Книга с инструктажи за 2014г. и 2015г.

 За счетоводните записвания при „М.-И.С.” АД във връзка с вложените материали и това откъде са придобити тези материали и как са заприходени, експертът посочва, че по време на проверката е поискан от доставчика, но не  е представен Счетоводен регистър на сметка 302 „Материали” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките” и сметка 401 „Доставчици” за процесните месеци м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г., откъдето да е видна доставката на материалите само за обект „Склад за дървен материал в гр .Белово -„В.Л.” ЕООД, както и Счетоводен регистър на сметка 601 „Разходи за материали” в кореспонденция със сметка 302 „Материали”, откъдето да е видно влагането на материалите само за обект „Склад за дървен материал в гр. Белово -„В.Л.” ЕООД за процесните месеци м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г.

От страна на доставчика са предоставени на вещото лице счетоводни регистри на сметка 302 „Материали” за 2014г. и 2015г., хронологични регистри на сметка 302 „Материали” в кореспонденция със сметка 601 „Разходи за материали” за 2014г. и 2015г. и 2-броя Спецификация на основни материали за „В.Л.” ЕООД за 2014г. и 2015г., които са заведени по видове материали (в 278-броя позиции са отбелязани доставените видове строителни материали) и общо, а не са заведени по обекти, както го изисква счетоводния стандарт и не е оставена одитна пътека от която да става ясно, че точно тези материали (закупени и вложени) са за даден строителен обект в случая само за обект „Склад за дървен материал в гр. Белово -„В.Л.” ЕООД. В тази връзка експертът заключва, че доставчикът отчита общо (не по обекти) по сметка 302 „Материали” доставката на материали и ги влага по сметка 601 „Разходи за материали” общо (не по обекти). Счетоводни регистри на сметка 302 „Материали” за 2014г. и 2015г., хронологични регистри на сметка 302 „Материали” в кореспонденция със сметка 601 „Разходи за материали” за 2014г. и 2015г. и 2-броя Спецификация на основни материали за „В.Л.” ЕООД за 2014г. и 2015г. не са представени в хода на ревизията, а са проверени едва от вещото лице при извършената от него проверка на счетоводните документи.

 Зао издадени командировъчни на работниците, наличие на технически ръководители на процесния обект и какви заплати са начислени за тях вещото лице посочва, че по време на проверката е поискало от доставчика, но не е получило копия на заповедите за командировки на работниците и на техническите ръководители; осчетоводяването на командировъчните; трудови договори на технически ръководители на процесните СМР и начисляването на заплатите на техническите ръководители, поради което не дава  конкретен отговор.

Относно доставчика „И.Т.” ЕООД:

Експертът не е извършил проверка на счетоводните записвания, тъй като доставчикът не е открит на декларирания адрес и не дава отговор за редовност на воденото счетоводство.

От двете процесни фактури само ДФ № 142/09.03.2011г. е издадена от доставчика, съгласно ПИНП № П-22000115086755-141-001/11.06.2015г.- при проверка в базата данни на НАП се установява, че за периода 01.11.2010г.-31.03.2015г. в Дневниците за продажби е включена само ДФ № 142/09.03.2011г.  (л. 394-396).

Предметът и стойността на сделките е подробно описан в Приложение № 14 (транспорт и ДМА).

Относно основния предмет на дейност на доставчика отново вещото лице не дава отговор, тъй като доставчикът не е намерен на декларирания адрес и по делото няма документи по този въпрос.

             Относно разплащане по процесните фактури вещото лице посочва, че няма документи за разплащанията.

              Относно съпътстващите документи към процесните фактури експертът изяснява, че по делото,  както и по време на проверката в счетоводствата на процесните доставчици и тази в МВР-гр.Пазарджик отдел „Икономическа полиция”  няма придружаващи документи към процесните фактури като приемо-предавателни протоколи, товарителници, стокови и складови разписки, пътни листове. От МВР са представени множество папки с превозни билети, които не са окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях.

            С оглед установеното от фактическа страна Съдът формира следните правни изводи:

             Съдът съобрази приложимите за случая правни норми. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Данъкът е изискуем, съгласно чл.25 от ЗДДС, към момента на възникване на данъчното събитие, и съответно като последица от изискуемостта, данъкът следва да се начисли. При доставка на стоки данъчното събитие настъпва към момента на прехвърляне  на правото собственост, респективно правото на разпореждане с вещта като собственик по дефиницията на чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО/ (фактическото предаване на стоката), а при доставката на услуги - към момента на извършването им (чл.25, ал.2 ЗДДС). Съгласно ЗДДС и константната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) по тълкуването на чл.167, чл.168 и чл.178 от Директива 2006/112/ЕО/, възникването и надлежното упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит изисква установяване преди всичко на наличието на действително осъществени облагаеми доставкина стоки и услуги. От приетото по т. 33 от Решение от 6 декември 2012 г. на СЕС по дело С-285/11, следва, че по принцип правото на приспадане не би могло да бъде отказано, но само, ако се установи, че доставките на стоки /извършването на услуги/ са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били използвани от получателя за целите на неговите облагаеми сделки.

             Съобразно направеното тълкуване на нормите на Директива 2006/112/ЕО/ от СЕС, преценката за наличие на условията за признаване на правото на данъчен кредит (реално ли са осъществени доставките /извършени услугите/ и използван ли е техният предмет в извършваната от лицето дейност), се осъществява от националната юрисдикция съобразно правилата за доказване по националното право и въз основа на съвкупна преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото (арг. от т. 31 и т. 32 от Решение на СЕС по дело 285/11). Т.е. данъчнозадълженото лице, което се позовава на правото на приспадане следва да установи реалното осъществяване на доставките /реално извършените услуги/ и използването на техния предмет за целите на облагаемата си дейност, съгласно правилата за доказване по чл.154 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, във вр. с § 2 ДР ДОПК. Следователно, за преценката, дали е осъществена реална доставка по конкретна данъчна фактура, е необходимо да се изследва, дали е налице предвиденият в чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС правопораждащ юридически факт, а именно, прехвърляне правото на собственост върху стоката, респ. правото на разпореждане със стоката или извършването на услугата, при чието проявление възникват и предвидените правни последици, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит.

             Съгласно чл.6, ал.1 ЗДДС, доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, а съгласно чл.9, ал.1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга, като услуга по смисъла на чл. 8 от закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Според чл.12, ал.1 ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, а данъчно събитие по чл.25, ал.1 ЗДДС представлява доставката на стоки или услуги, което възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл.25, ал.2 ЗДДС).

             От така цитираните законови разпоредби следва извода, че наличието на действително осъществена доставка е предвидено като изискване за възникване правото на данъчен кредит в разпоредбата на чл.68, ал.1, т.1 ЗДДС и изпълнението й следва да бъде проверено, за да бъде направена преценка дали ревизираният субект има право да приспадане данъчния кредит, който е декларирал в подадената справка-декларация.

            Относно доставчика „Б.К. 58” ЕООД:

            Отказан е данъчен кредит в размер на 188 821.92лв. по 69бр. фактури, описани подробно В РД /л. 84-гръб-86-гръб/, издадени от „Б.К. 58” ЕООД, съответно за дървен материал и 5бр. кредитни известния :

               Съдът намира, че констатациите на приходния орган не се обориха в хода на съдебното производство, тъй като от събраните писмени доказателства и от приетата по делото и неоспорена от страните ССчЕ се установи, че процесните фактури не се обвързват със съпътстващи документи като примо-предавателни протоколи, складови разписки, транспортни документи, превозни билети. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя кои лица са извършили транспортът на процесния дървен материал. Не е ясно с какви МПС е извършен транспортът и дали същите са специализирани за извършване на превоз на дървен материал. Не се ангажираха документи за специализиран транспорт. Няма конкретни данни кои лица са предали, респективно получили дървения материал, кои лица са товарили и разтоварвали също и от кой точно обект са натоварени. Няма издадени командировъчни на лицата, извършили транспортът, няма издадени пътни листове, стокови и складови разписки.

          Относно представените в хода на ревизията превозни билети, следва да се посочи, че констатациите на ревизиращия орган не се опровергаха, тъй като за съответните количества дървесина за купувач е посочена друга фирма - „И.Т.КО" ЕООД, а не жалбоподателят.

            По делото не се ангажираха доказателства, удостоверяващи придобИ.ето на стоки от „Б.К. 58" ЕООД, в това число задължителните документи, регламентирани с Инструкция № 17 от 10.08.1999г, за контролната служба в горите и горската стража, както и чл.132 и 133 от Правилника за прилагане на закона за горите.

            Съгласно чл. 132 ал.1 от ППЗГ собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира обла дървесина, фасонирана дървесина или преработени дърва за горене, водят дневник за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал, предоставен им от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство.

       От приетата по делото ССчЕ се установи, че от МВР са представени множество папки с превозни билети, които не са окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях. Представени са на вещото лице и Дневници за постъпилия, преработения и експедирания дървен материал на доставчик „Б.К. 58” ЕООД за процесния период, които са с реквизити: за покупките: „Постъпила дървесина”, по количество, вид и № на придружаващите документи, в случая превозни билети, но никъде в този дневник не се посочва с коя данъчна фактура постъпва тази дървесина, като в конкретния случай не може да се обвърже дадена процесна данъчна фактура с превозен билет и с дневника. Влиза иглолистна и широколистна дървесина – излиза преработена (обла), като има отпадък и трици. За продажбите: „Преработена дървесина”- по количество и вид и „Експедирана дървесина” - по количество и вид, но никъде в този дневник не се посочва фактурата за продажбата и за кого се доставя. В графа „Забележка” не е вписано за къде заминава преработената дървесина.

            Съгласно чл. 133 ал.1 от ППЗГ превозните билети за транспортиране на обла и фасонирана дървесина, както и позволителните за извоз удостоверяват законното транспортиране на описаните в тях дървени материали от съответния склад до посоченото място на доставка за срок до 12 часа считано от момента на издаването им.

           От приетите по делото доказателства и от ССчЕ се установи, че от МВР са представени на вещото лице множество папки с превозни билети, които не са окомплектовани с процесните данъчни фактури и по никакъв начин не могат да се обвържат с тях. Това, че за три фактури има превозни билети със съвпадащи дати, стоки и количество-обем на дървесината/л. 528, л. 532 и л. 549 - 3-броя Превозни билети с купувач „В.Л.” ЕООД, описани в Приложение №16 към ССчЕ/ с нищо не опровергава фактическите констатации на приходния орган, тъй като липсват всички други документи, коментирани по-горе.

             Освен това се установи, че няма документи, доказващи разплащане по процесните фактури.

             За процесните периоди счетоводството на жалбоподателя и на доставчика не е водено редовно.

          С оглед на гореизложените съображения Съдът намира, че в случая са налице само документално оформени сделки, като същите не се доказват за реализирани от сочения за доставчик - „Б.К. 58” ЕООД.

         Този извод на съда се подкрепя и от установените несъответствия и от липсата на документи, коментирани подробно по-горе.

          Налага се изводът, че процесните фактури, издадени от „Б.К. 58” ЕООД не отразяват реални доставки на дървен материал.

          Разпоредбата на чл.68, ал.2 от ЗДДС обуславя възникването на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламенирания в ЗДДС сложен фактически състав. Същият, наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС. При липсата на нормативна уредба, която да изисква наличието на конкретен вид документи за доказване на относимите в тази връзка факти и обстоятелства, определящ, за преценката дали една доставка е действително осъществена, е съвкупният анализ на всички събрани по делото доказателства. Същите, в преобладаващата си част и в унисон със спецификата на търговската дейност, са частни документи, тъй като за изключително малко факти и обстоятелства, относими към данъчното облагане, могат да бъдат съставени официални документи по чл. 179 от ГПК. Поради това съдът анализира събраните писмени доказателства в тяхната взаимовръзка и стигна до изводите, коментирани по-горе.

             След като от доказателствата по делото се установи, че липсва осъществена облагаема доставка, то данъкът по процесните фактури е неправомерно начислен, а съгласно чл. 70, ал.5 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно. 

             В редица свои решения СЕС приема, че правото на приспадане следва да се признае не просто защото данъкът е вписан във фактурата. Това право се ограничава до действително дължимите данъци, т.е. тези отговарящи на облагаема сделка /т. 53 от решение с дата 19.09.2000 г. на СЕО по дело № С-454/98г./. От друга страна в т. 37 от решението по делото „Боник”, съдът допълва, че националните административни и съдебни органи следва да откажат да признаят право на приспадане, ако въз основа на обективни данни се установи, че се прави позоваване на това право с измамна цел или с цел злоупотреба от самото данъчнозадължено лице. Действително в такъв случай не са изпълнени обективните критерии, на които се основават понятията за доставка на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължено лице в това качество, и за икономическа дейност / т. 38/. Посоченото е възприето от СЕС и в решение от 13 февруари 2014 г. по дело С-18/13 /т. 26/. Според т. 38 от същото решение по делото „Макс Пен”, след преценка на обективните данни, съдът, комуто е възложено да прецени законосъобразността на РА, може да откаже правото на приспадане при положение, че чл. 70, ал. 5 ЗДДС предвижда, че то не е налице за данък, който е начислен неправомерно.

               Доколкото в случая данните по делото сочат, че от самото ревизирано дружество е зависело съставянето на необходимите документи, доказващи получаването от него на стоките по осъществени облагаеми доставки, а се установи, че въобще липсват такива, които са относими към процесната фактури или взаимно се изключват, то е налице неправомерно позоваване на общностното и национално право във връзка с данъчен кредит за стоки, които не са придобити в резултат на осъществена облагаема доставка. Друг начин на придобИ.е, различен от посочения, не дава право на приспадане на ДДС. При липса на облагаема доставка, логически е изключена добросъвестността на получателя, защото той, като страна по договор, знае или би трябвало да знае, че не е получил определената стока реално. (аргументи в този смисъл са изложени и в Решение на СЕС от 13 февруари 2014 г. по дело „Макс Пен” ЕООД, С-18/13). Нормалният стопански оборот и предвидимата икономическа логика на отношенията между добросъвестни търговци предполага сключването и изпълнението на договори с разпознаваеми и проследими търговци, с които да се поддържат постоянни или инцидентни търговски контакти, но при взаимно доверие и коректност, предполагат наличието на безпротиворечиви съпътстващи фактурите документи, което в случая не се доказа.        

          Съдът намира за недоказано реалното извършване на самата доставка, предмет на процесните фактури, следователно законосъобразно приходният орган, на основание чл. 70, ал.5 във вр. с чл. 68, ал.1, т.1 и чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС, е отказал правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 188 821.92лв по процесните фактури, издадени от „Б.К. 58” ЕООД.

    Относно доставчика «А.П.С.» ЕООД:

   Отказан  е данъчен кредит, в размер на 386 477,75 лв., във връзка с издадени от «А.П.С.» ЕООД  41бр. фактури за  услуги   и   покупки   на  ДМА.

    Съдът намира, че констатациите на приходния орган не са опровергаха в хода на съдебното производство от страна на жалбоподателя.

  От приетата по делото ССчЕ и от писмените доказателства: Хронологичен регистър за м.10.2012г. на сметка 501 „Каса” в кореспонденция със сметка 709 „Приходи от други продажби” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, се установи осчетоводяването на приходите от процесните фактури за ДМА (компресор, циркуляр, котел и др.) и разплащането по касов път, но за покупката на тези  ДМА не се представиха приемо-предавателни протоколи, не се ангажираха доказателства относно транспортирането на ДМА, от кой обект са натоварени и от кои лица и до кой обект са разтоварени, респективно от кои лица. Няма данни по делото за какво са използвани тези ДМА и къде са съхранявани. Не са представени и всички  процесни фактури. В хода на ревизията жалбоподателят е представил пред ревизиращия орган само 4 бр. фактури от общо 41 бр. фактури.

   Във връзка с досъдебно производство №171, с протокол от 11.06.2013г., част от счетоводната документация, включително и първичните документи на „А.П.С. " ЕООД, са иззети от ОД на МВР - Пазарджик. Предвид това приходните органи са получили разрешение и са присъединили към РА, документи от значение за ревизионното производство. Присъединените документи са 23 бр. фактури за услуги - транспорт, товарене и разтоварване, бичене на ишлеме, продажба на ДМА, като други фактури не са били налични.

   В хода на ревизията с протокол № 0731047 от 24.11.2015г., са присъединени документи от архив - проверка за установяване на факти и обстоятелства № П-16001314073540-073-001 от 26.03.2015г., описани в приложение 10 към РД. Проверката е извършена с цел установяване наличие на доставки по фактури, издадени от „А.П.С. " ЕООД на „В.Л." ЕООД за период м.11.2010 г. - м. 01.2015 г.

   При проверката не са установени взаимоотношенията мужду "В.Л." ЕООД и „А.П.С. " ЕООД, тъй като задълженото лице не е представило никакви документи.

    В хода на съдебното производство жалбоподателят също не представи доказателства, опровергаващи тези констатации на приходните органи.  

Относно ДМА (трафопост, автогара, работилница) се установи от доказателствата по делото, че не е представен  от доставчика, нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното производство, Хронологичен регистър за м.10.2013г. за закупените от жалбоподателя ДМА.

За процесната фактура № 1000000055/11.10.2013г. (л.773)  се установи, че е придружена с Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.10.2013г. сграда Автогара -155 кв.м. и прилежащата земя в гр. Септември с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  88 351 лв. без ДДС в срок до 10.11.2013г. (л. 774-775). Но няма финализиране на сделката с нотариален акт, от който да се установи реално прехвърляне на собствеността на този ДМА в патримониума на жалбоподателя. Сделката е анулирана с КИ № 1-82/13.07.2015г., който е непроцесен период и следователно няма значение относно констатациите за непризнат данъчен кредит за процесния период.

 Следва да се изясни, че предварителният договор се характеризира в правната доктрина като обещание за продажба, респективно за да настъпи вещно-транслативният ефект от сделката, е необходимо да бъде спазена нотариалната форма за действителност. Нотариален акт не е представен по делото, а освен това самият предварителен договор не съдържа нотариално заверени подписи на контрагентите. При ненастъпило данъчно събитие, законосъобразно е отказано правото на данъчен кредит в хипотезата на  чл.70, ал.5 от ЗДДС.

  За процесна фактура № 1000000057/25.10.2013г. (л. 776) се установи, че същата е придружена с Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 25.10.2013г. Ремонтна работилница -291 кв.м. и административна сграда 76 кв.м. в с. Габровица с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  95 000 лв. без ДДС в срок до 25.11.2013г. (л. 777-778). Отново няма представен Нотариален акт като сделката е анулирана с КИ № 1-83/14.07.2015г., като това е сторено в непроцесен период.

 За процесната фактура№ 1000000054/01.10.2013г. (л.783), същата е придружена с Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 01.10.2013г. трафопост-80 кв.м. в гр.Септември с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  28 650 лв. без ДДС в срок до 01.11.2013г.(л. 784-785). Сделката не е финализирана с Нотариален акт и е анулирана с КИ № 1-81/13.07.2015г., който е непроцесен период.

  За изброените две процесни фактури отново  не е спазена нотариалната форма за действителност и не е настъпил следователно вещно-транслативният ефект от сделката. Не е настъпило данъчно събитие, ето защо законосъобразно е отказано правото на данъчен кредит в хипотезата на  чл.70, ал.5 от ЗДДС.

 За процесната фактура № 1000000053/20.09.2013г. (л.779)  има подписан Предварителен договор за покупко-продажба от 20.09.2013г. за 10-броя МПС с продавач А.П.С.” ЕООД и купувач „В.Л.” ЕООД за сумата  195 537 лв. без ДДС в срок до 25.11.2013г.(л. 780-782).

     Приходните органи са извършили служебна проверка в регистрите на НАП - Пловдив. Констатирано е, че „А.П.С." ЕООД, продължава да е собственик на процесните МПС, като същите са поставени под запор за продажба, считано от 29.08.2013г.

  Установено е, че „В.Л." ЕООД не разполага с превозни средства, видно от справка за превозни средства, актуална към 30.11.2015г. Тези констатации не се опровергаха в хода на съдебното производство.

 Налага се изводът, че от представения предварителен договор, сключен на 20.09.201г. между „А.П.С." ЕООД /продавач/ и „В.Л." ЕООД /купувач/, с предмет - продажба на 10 бр МПС, не се доказва прехвърляне на собствеността и предаване на движимите вещи.

 Доколкото в случая данните по делото сочат, че от самото ревизирано дружество е зависело съставянето на необходимите документи, доказващи получаването от него на стоките по осъществени облагаеми доставки, а представените по делото са непълни или въобще липсват такива, които са относими към процесната фактури, или взаимно се изключват, то е налице неправомерно позоваване на общностното и национално право във връзка с данъчен кредит за стоки /услуги/, които не са придобити в резултат на осъществена облагаема доставка.

 Съдът намира, че законосъобразно на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на "В.Л." ЕООД е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „А.П.С." ЕООД за данъчни периоди: м.11 и м.12/2010 г.; м.01, м.02, м.07, м.10, м.11/2011 г.; м.10, м.11/2012 г., м.02, м.09, м.10, м.11/2013 г, м.03 и м. 12/2014 г. в общ размер 386 477,75 лв.

Относно доставчика “С.-98” ЕООД:

Отказан е данъчен кредит за период м.09 2011г. в размер на 12 444,43 лв., във връзка с издадени от “С.-98” ЕООД 5 бр. фактури №№ 145, 147, 148, 150 и 151 за дървен материал.

          Съдът намира, че констатациите на приходния орган не се опровергаха в хода на съдебното производство от жалбоподателя, тъй като от събраните писмени доказателства и от приетата по делото и неоспорена от страните ССчЕ се установи, че процесните фактури не се обвързват със съпътстващи документи като примо-предавателни протоколи, складови разписки, транспортни документи, превозни билети. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя кои лица са извършили транспортът на процесния дървен материал. Не е ясно с какви МПС е извършен транспортът и дали същите са специализирани за извършване на превоз на дървен материал. Не се ангажираха документи за специализиран транспорт. Няма конкретни данни кои лица са предали, респективно получили дървения материал, кои лица са товарили и разтоварвали същия и от кой точно обект. Няма издадени командировъчни на лицата, извършили транспортът, няма издадени пътни листове, стокови и складови разписки.

             По делото не се ангажираха доказателства, удостоверяващи придобИ.ето на стоки от „Б.К. 58" ЕООД, в това число задължителните документи, регламентирани с Инструкция № 17 от 10.08.1999г, за контролната служба в горите и горската стража, както и чл.132 и 133 от Правилника за прилагане на закона за горите.

             Може да се обобощи, че в случая не е осъществено приемане-предаване на процесните стоки до обект на жалбоподателя, не се ангажираха доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл.24, ал.2 предл. първо от ЗЗД се е прехвърлила и собствеността върху тях.

               Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобИ.е, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена. В случая липсват първични документи за движението на процесните стоки и за тяхното транспортиране, предаване, а законът изисква доказателства за реалност на доставката.

          Следва да се съобрази и обстоятелството, че счетоводството на жалбоподателя не е водено редовно за процесните периоди, също така не се установи редовност на воденото счетоводство от страна на доставчика, което не позволява да се извърши съпоставка между счетоводните записи на жалбоподателя с тези на доставчика.

 При това положение законосъобразно приходният орган е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на "В.Л." ЕООД по фактури № 145, 147, 148, 150 и 151 от „С.98"ООД, за данъчен период м.09.2011 г. в размер на 12 444,43лв.

 Относно доставчика «Н.Г. 2010» ЕООД:

 Отказан е данъчен кредит в размер на 18 905.06 лв. по фактури с №№ 8/29.03.2011г, 11/12.04.2011г., 34/06.06.2011г, 68/16.08.2011г., 69/16.08.2011г., с предмет дървен материал.

           От събраните писмени доказателства и от приетата по делото и неоспорена от страните ССчЕ се установи, че процесните фактури не се обвързват със съпътстващи документи като примо-предавателни протоколи, складови разписки, транспортни документи, превозни билети. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя кои лица са извършили транспортът на процесния дървен материал. Не е ясно с какви МПС е извършен транспортът и дали същите са специализирани за извършване на превоз на дървен материал. Не се ангажираха документи за специализиран транспорт. Няма конкретни данни кои лица са предали, респективно получили дървения материал, кои лица са товарили и разтоварвали същия и от кой точно обект. Няма издадени командировъчни на лицата, извършили транспортът, няма издадени пътни листове, стокови и складови разписки.

             По делото не се ангажираха доказателства, удостоверяващи придобИ.ето на стоки от «Н.Г. 2010» ЕООД, в това число задължителните документи, регламентирани с Инструкция № 17 от 10.08.1999г, за контролната служба в горите и горската стража, както и чл.132 и 133 от Правилника за прилагане на закона за горите.

           Може да се обобощи, че в случая не е осъществено приемане-предаване на процесните стоки до обект на жалбоподателя, не се ангажираха доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл.24, ал.2 предл. първо от ЗЗД се е прехвърлила и собствеността върху тях.

             Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобИ.е, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена. В случая липсват първични документи за движението на процесните стоки и за тяхното транспортиране, предаване, а законът изисква доказателства за реалност на доставката.

          Следва да се съобрази и обстоятелството, че счетоводството на жалбоподателя не е водено редовно за процесните периоди, също така не се установи редовност на воденото счетоводство от страна на доставчика, което не позволява да се извърши съпоставка между счетоводните записи на жалбоподателя с тези на доставчика. Няма документи за разплащане по процесните фактури, съгласно приетата по делото ССчЕ.

 При това положение законосъобразно приходният орган е отказал правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на "В.Л." ЕООД  в размер на 18 905.06 лв. по фактури с №№ 8/29.03.2011г, 11/12.04.2011г., 34/06.06.2011г, 68/16.08.2011г., 69/16.08.2011г., издадени от  «Н.Г. 2010» ЕООД.

  Относно доставчика „М.-И.С." АД:

  Отказан е  данъчен кредит в размер на 70 320,77 лв., за данъчни пероиди м.09., м. 10.2014г. и м.03.2015г. във връзка с издадени от „М.-И.С." АД 3 бр. фактури за услуги - СМР.

 От приетата по делото ССчЕ се установи, че всички приходи са отчетени (няма необложени приходи за доставчика). Процесните фактури са издадени от доставчика съгласно: Хронология на сметка 703 „Постъпления от продажба на услуги” в кореспонденция със сметка 411 „Клиенти” за периода 01.09.2014г.-31.10.2014г., от където е видно осчетоводяването на 2-те Процесни фактури през м.09.2014г. и м.10.2014г.(л. 444-445); Хронология на сметка 703 „Постъпления от продажба на услуги” в кореспонденция със сметка 411 „Клиенти” за м.03.2015г. от където е видно осчетоводяването на процесната фактура през м.03.2015г.(л. 449).

  Доставчикът е регистриран по ЗДДС към периодите на процесните фактури, включил е размерът на  ДДС при определяне резултата за съответния данъчен период в Справките-декларации, фактурите са отразени в Дневниците за продажби за съответния данъчен период, съгласно 3-броя Справки-декларации и 3-броя Дневници за продажбите за процесните периоди.

  Установи се обаче, че през процесния период 2014г.-2015г,. в счетоводството на доставчика, доставката на материали (сметки от група „30”) и влагането на материалите (сметка „601”) не са водени аналитично по обекти, а общо, което е в противоречие със счетоводните стандарти. По този начин не е осигурена одитна пътека, от където да става ясно, че точно тези материали са само за съответния строителен обект, в случая за  процесния обект „Склад за дървен материал в гр. Белово -„В.Л.” ЕООД.

 Съдът приема, че счетоводството на доставчика не е водено редовно през процесния период, с оглед изводите на приетата по делото ССчЕ.

          Относно разплащане по процесните фактури се установи от приетата по делото ССчЕ, че няма документи за разплащанията.

           Относно процесното СМР по делото са приети Рамков договор № 001/09.04.2014г. между възложител „В.Л.” ЕООД и изпълнител „М.-И.С.” АД за СМР на обект Склад за дървен материал в *** (л. 416-418, л. 550-552 и л. 884-886), придружен с Приложение № 1 (л. 419, л. 553 и л. 887), придружен с Възлагателно писмо (л. 420, л. 555 и л. 889), придружен с 3-броя процесни фактури придружени с 3-броя Акт обр.19 (л. 422-427, л. 556-561 и л. 890-895 ).

Трите процесни фактури не са разплатени, съгласно Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти -„В.Л.” ЕООД за 2014г. и Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-„В.Л.” ЕООД за периода 01.01.2015г.-31.03.2015г.

По делото са приети 9-броя трудови договори и Справки по чл.62, ал.5 от КТ, а именно за: шофьори: К.Т.Д.и И. З.Б.; общи работници: П.Н.М., И. Г. Я., С.К.П., В.С.Х., Г. П.Й.и В.И.Д.; техник: Р.Д. Г., но при това не се ангажираха никакви доказателства за транспортирането на работниците до обекта, нито за начислени трудови възнаграждения във връзка със  извършените СМР. Липсват доказателства за извършен инструктаж на работниците по безопасност на труда във връзка с процесния обект. Не се представиха доказателства като например заповеди, с които са определени лицата, извършващи инструктаж, книга за инструктажа, бележки за преминалите инструктажа, присъствени документи, съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Не се представиха документи относно застраховането на работниците, извършили процесните СМР. Съгласно чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят задължително застрахова за своя сметка за рисковете «професионално заболяване» и «трудова злополука» работниците и служителите, работещи на рискови работни места. Не се представиха доказателства за изготвени количествени сметки относно стойността на вложените материали, използваната механизация и вложения труд. Не се представиха доказателства за това как са формирани цените на извършените СМР, какви ценови показатели и натурални разходни норми са използвани, липсват анализи за извършените СМР. Съгласно чл.4 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл.160, ал.1 от ЗУТ, лицата участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ за съответните извършени СМР. Не са представени протоколи и актове в изпълнение на цитираните разпоредби нито в хода на ревизионното производство, нито в хода на съдебното такова. След като „М.-И.С.” АД се е задължило да извърши СМР по договор то трябва да разполага с всички документи, доказващи етапите на извършване на тези СМР, но нито доставчикът, нито жалбоподателят представиха такива доказателства.

 След анализ на посочените доказателства Съдът намира, че издаването на Протоколи обр. 19 и актове за изпълнени СМР не доказват, че реално са изпълните процесните СМР от доставчика, необходимо е да се представят достатъчно убедителни доказателства, които да се преценяват в тяхната съвкупност. В крайна cметка не се доказа по делото, че СМР са реално извършени от „М.-И.С.” АД. Следва да се посочи, че действително кадровата обезпеченост на доставчика, не е част от предпоставките за признаване правото на данъчен кредит, но същите са доказателство за наличието на реално осъществена доставка на услуги и то така, както те са отразени в издадените за тази цел първични счетоводни документи, което безспорно е предпоставка за възникването и признаването на правото на данъчен кредит за получателя. Наличието на фактури и договор е само доказателство за възникнали облигационни взаимоотношения между страните по тях, но не е доказателство за реалното осъществяване на доставката – извършване на услуга.  По делото не се представиха безспорни доказателства, извън спорните фактури и Протоколи обр. 19 и актове за изпълнени СМР. Значението на Протоколите е косвено доказателство за извършени СМР и като частни свидетелстващи документи не се ползват с материална доказателствена сила, а само с формална. В случая не са представени документи, съгласно зискванията на ЗУТ и съответните наредби, които да подкрепят соченото в Протоколите обр.19. Осчетоводяването на фактурите с идентични счетоводни записи не е достатъчно основание да се приеме, че услугите са извършени реално.

Обстоятелството, че са начислени и изплатени заплати от страна на „М.-И.С.” АД, видно от приетите по делото Хронология на сметка 604 „Разходи за заплати” за м.09.2014г. и м.10.2014г. и  Хронология на сметка 604 „Разходи за заплати” за периода 01.01.2015г.-31.03.2015г.: за м.09.2014г. са начислени и изплатени 3 988,56 лв. работни заплати; за м.10.2014г. са начислени и изплатени 3 941,69 лв. работни заплати; за м.03.2015г. са начислени и изплатени 5 077,02 лв. работни заплати, не означава, че са изплатени работни заплати на работници, престирали труд на процесния обект.

Не се установи по делото как са придобити материалите, вложени в процесния обект - Склад за дървен материал в гр. Белово - „В.Л.” ЕООД за процесните месеци м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г от доставчика и как са заприходени при същия, тъй като нито в хода на ревизията, при извършента насрещна проверка, нито в хода на съдебното производство / при извършена проверка от вещото лице/ се представиха  Счетоводен регистър на сметка 302 „Материали” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките” и сметка 401 „Доставчици” за процесните месеци м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г., откъдето да е видна доставката на материалите само за обект „Склад за дървен материал в гр. Белово -„В.Л.” ЕООД, както и Счетоводен регистър на сметка 601 „Разходи за материали” в кореспонденция със сметка 302 „Материали”, откъдето да е видно влагането на материалите само за  процесния обект за процесните месеци м.09.2014г., м.10.2014г. и м.03.2015г.

От  приетата по делото ССчЕ се установи, че от представените и приети по делото счетоводни регистри на сметка 302 „Материали” за 2014г. и 2015г., хронологични регистри на сметка 302 „Материали” в кореспонденция със сметка 601 „Разходи за материали” за 2014г. и 2015г. и 2-броя Спецификация на основни материали за „В.Л.” ЕООД за 2014г. и 2015г., материалите са заведени по видове материали (в 278-броя позиции са отбелязани доставените видове строителни материали) и то общо, а не са заведени по обекти, както го изисква счетоводният стандарт и не е оставена одитна пътека, от която да става ясно, че точно тези материали (закупени и вложени) са за даден строителен обект, в случая само за обект „Склад за дървен материал в гр. Белово -„В.Л.” ЕООД.

Доставчикът отчита общо (не по обекти) по сметка 302 „Материали” доставката на материали и ги влага по сметка 601 „Разходи за материали” общо (не по обекти). При това положение не става ясно какви материали и въобще доставчикът вложил ли е материали в процесния обект. Не е доказан и техният произход /няма фактури за закупуване на материалите/, не са ангажирани доказателства как строителните материали са транспортирани до процесния обект, с какви МПС и от кои лица, как са били съхранявани.

Съдът е длъжен да обсъди всички факти и обстоятелства в тяхната взаимовръзка. В т. 32 от решението на СЕС от 6 декември 2012 г. по дело C-285/11 е посочено следното: „Запитващата юрисдикция е задължена в съответствие с правилата за доказване, установени в националното право, да извърши глобална преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото”; „Ако в резултат от тази преценка се установи, че разглежданите в главното производство доставки на стоки са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били използвани за целите на облагаеми сделки, по принцип правото на приспадане не би могло да бъде отказано /т. 33/. От друга страна в т. 37 съдът допълва, че националните административни и съдебни органи следва да откажат да признаят право на приспадане, ако въз основа на обективни данни се установи, че се прави позоваване на това право с измамна цел или с цел злоупотреба. Това е така, когато самото данъчнозадължено лице извършва данъчна измама. Действително в такъв случай не са изпълнени обективните критерии, на които се основават понятията за доставка на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължено лице в това качество, и за икономическа дейност / т. 38/. Съгласно т. 39 за нуждите на Директива 2006/112 данъчнозадължено лице, което знае или е трябвало да знае, че с покупката си участва в сделка, част от измама с ДДС, трябва да се счита за участник в тази измама, и то без значение дали извлича печалба от препродажбата на стоките или от използването на услугите в рамките на извършените от него впоследствие облагаеми сделки. От изложеното следва, че съдът е длъжен да извърши преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото, за да формира убеждение за това действително ли са предадени и получени от доставчика и получателя стоки, респ. услуги, доколкото от това зависи признаването на правото на приспадане. По делото са налице данни за това, че доставчикът не е изпълнил процесните СМР, не се доказа и редовност на воденото счетоводство през процесния период. Независимо от това, в случая, отказът на правото на данъчен кредит по издадените от него фактури не се обосновава само и единствено от тези данни. Логично е, обаче, да се приеме, че ако данъчно задълженото лице получава фактура /фактури/ от неговия доставчик, без посочените услуги да са му предоставени, то самото да извършва данъчна измама, ползвайки данъчен кредит по тази фактура и намалявайки по този начин дължимия за внасяне ДДС за съответния данъчен период. Установените обстоятелства не потвърждават получаването на процесната доставка и възникването на данъчно събитие по смисъла на чл.25 от ЗДДС- доставка на услуга, както и основанието за доставчика-регисгрирано лице да начисли данъка. На основание чл.70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 , ал.2 от ЗДДС и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС вр. с чл. 6 ал.1 от ЗДДС вр. с чл. 9 ал.1 от ЗДДС  законосъобразно е отказан данъчен кредит в размер на 70 320.77лв. за данъчни пероиди м.09., м. 10.2014г. и м.03.2015г. във връзка с издадени от „М.-И.С." АД 3 бр. фактури за услуги - СМР.

Относно доставчика „И.Т.” ЕООД:

Отказан  е данъчен кредит по фактура № 126/31.03.2011 г. на стойност 25 000,00 лв. и ДДС - 5 000,00 лв., предмет на доставка -транспортна услуга, издадена от „И.Т." ЕООД.

Установи се, че процесната фактура не е представена в хода на ревизията, нито от доставчика, нито от жалбоподателя. Във връзка с досъдебно производство №171, с протокол от 11.06.2013 г., част от счетоводната документация, включително и първични документи на „И.Т." ЕООД са иззети от ОД на МВР Пазарджик. В тази връзка, органите по приходи са получили разрешение и са присъедили към РА фактура № 126/31.03.2015 г. Предмет на доставка е транспортна услуга - „транспорт Гоце Делчев - Стамболийски" 50 бр. Х 500,00лв. - 25 000,00 лв.

Установи се, че  към процесната фактура не са представени пътни листи, товарителници, банкови бордера или други документи, удостоверяващи реалността на фактурираната услуга.

 При  извършена служебна справка в информационния масив на НАП е установено, че „И.Т." ЕООД не притежава МПС към 31.03.2011г., което означава, че не е извършена услугата с МПС –собственост на доставчика, но няма данни по делото да е ползвано транспортно средство под наем.

Освен това фактура № 126/31.03.2015г. не е отразена в дневника за продажби на доставчика. Доставчикът „И.Т." ЕООД подава справки-декларации с нулеви стойности за периодите след м.04.2010г., с изключение на м.03.2011г., където е отразена единствено фактура с №142/09.03.2011г., издадена на „В.Л." ЕООД с предмет продажба на МПС.

При това положение няма доказателства по делото относно реалността на доставката по процесната фактура.

Законосъобразно на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.68, ал.1, т.1, ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС и чл.6 от ЗДДС на ревизираното лице -„В.Л." ЕООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит по доставка на „И.Т." ЕООД за данъчен период - мес. 03.2011г., в размер на 5000,00лв.

Относно начислените лихви за деклариран и невнесен ДДС в общ размер на 712.58лв.:

  След като ревизираното лице има декларирани и невнесени задължения по СД за м. 11.2014 г. в размер на 1645,24 лв. с прилежащи лихви - 189,97 лв., за. м. 12.2014 г.  в размер на 219,64 лв., с прилежащи лихви - 23,62 лв., за м.01.2015 г. в размер на 36,73 лв., с прилежащи лихви - 3,67 лв., както и невнесен ДДС след приключила процедура по приспадане през м.11.2011г. в размер на 1 151,40 лв. с прилежащи лихви 495,32 лв. Или начислените лихви за деклариран и невнесен ДДС е в общ размер на 712.58лв. както законосъобразно е приел и приходният орган.

           При извършване на задължителната проверка по чл.160 ал.2 от ДОПК, Съдът констатира, че ревизията е възложена от компетентен приходен орган и е приключила в определения от срок. Ревизионният акт е издаден от компетентен  приходен орган и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията, поради което същият не страда от пороци, определящи неговата нищожност.

            Съдът установи, че жалбоподателят “В.Л.” ЕООД, представлявано от управителя В.Й.Д., не е внесъл в срок допълнителният депозит за вещо лице в размер на 380лв. /триста и осемдесет лева/, съгласно протоколно определение на съда от съдебно заседание, проведено на 30.05.2017г., ето защо следва да бъде осъден да внесе посочената сума по сметката на вещи лица при Административен съд-Пловдив.

            На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК, на Дирекция "ОДОП- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, които се установиха в размер на 10 978.75лв. /десет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева.75 стотинки/, на основание чл.8 ал.1, т.5 от Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г./

           Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

    ОТХВЪРЛЯ жалбата на “В.Л.” ЕООД,  с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя В.Й.Д., против Ревизионен акт № Р-16001315002731-091-001 от 03.02.2016г., издаден от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив и Акт за поправка на РА № П-16001316038035-003-001 от 02.03.2016г., издаден от от А.А.Д.– началник сектор, възложил ревизията и от С.С.К.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 681 969.92лв. с прилежащи лихви в размер на 162 193.31лв. и са начислени лихви за деклариран и невнесен ДДС в общ размер на 712,58лв.  

   ОСЪЖДА “В.Л.” ЕООД,  с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя В.Й.Д. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 10 978.75лв. /десет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева.75 стотинки/.         

          ОСЪЖДА  “В.Л.” ЕООД,  с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя В.Й.Д.  да внесе по сметката на вещи лица при Админинистративен съд-Пловдив сумата в размер на 380лв. /триста и осемдесет лева/.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

                               

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/