Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

гр. Пловдив,   05, 01, 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на пети декември,  две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

 при секретаря В.К., като разгледа административно дело № 1552 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.215  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.         

Жалбоподателят - И.П.К. ***, чрез адв. К. обжалва  Заповед № РД-16-519/09.06.2016 г. на Кмета на район “Централен”- Община Пловдив, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 223, ал. 1, т.8 от ЗУТ е наредено да бъде  премахнат незаконен строеж представляващ  „Възстановяване на покрив на опожарена жилищна сграда с идентификатор 56784.521.29.1", находящ се в УПИ ІV-31, кв.16 , по плана на кв."Освобождение-Гео Милев", с административен адрес на ул."Добрич"№10, в гр. Пловдив, изграден от И.П.К.,***, в нарушение на чл.148, ал. 1 от ЗУТ, т.е. без одобрените проекти и без надлежно издадено разрешение за строеж.

В жалбата , както и в писмената защита / л.93/ на адв. К. се твърди неправилност и незаконосъобразност на заповедта като се сочи, че Р.Ф. не притежава  вещни права върху процесната сграда , а североизточната част на сградата е изключителна собственост на К.. Претендират се и съдебни разноски.

  Ответникът по жалбата -  Кмета на район “Централен”, при  Община Пловдив, чрез процесуалния си представител юрк. С. иска жалбата да бъде отхвърлена, като в представената / л. 91/  писмена защита се излагат подробни съображения за законосъобразността на заповедта. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след като обсъди събраните  по делото доказателства  и наведените от страните доводи, приема за установено от фактическа и правна страна следното:        Предмет на съдебното оспорване е Заповед № РД-16-519/09.06.2016 г. на Кмета на район “Централен” Община Пловдив, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 223, ал. 1, т.8 от ЗУТ е наредено да бъде  премахнат незаконен строеж представляващ  „Възстановяване на покрив на опожарена жилищна сграда с идентификатор 56784.521.29.1", находящ се в УПИ ІV-31, кв.16 , по плана на кв."Освобождение-Гео Милев", с административен адрес на ул."Добрич"№10, в гр. Пловдив, изграден от И.П.К.,***, в нарушение на чл.148, ал. 1 от ЗУТ, т.е. без одобрените проекти и без надлежно издадено разрешение за строеж. В заповедта е посочено и че след влизането й  в сила, да бъде отправена покана до И.П.К. в 30 /тридесет/ дневен срок от получаването й да бъде изпълнено доброволно разпореденото премахване и  почистване на имота от строителни отпадъци, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж и почистване на строителната площадка за сметка на адресата по заповедта.

Съдът установи, от приложените по делото доказателства, СТЕ –л.83 , и ад № 3522/2013г. че жалбоподателят  и Р.Ф. са съсобственици на ПИ с идентификатор 56784.521.29, както и че в посочения ПИ съществува една сграда  засегната от пожар, в която  Ф. и жалбоподателя  К.  имат обособени дялове. Видно от заключението на ВЛ, към м. декември 2016г. , не съществува единна сграда, а ВЛ е констатирало два дяла на тази сграда, които са в много различно физическо състояние един от друг.

 Югозападният дял, собственост на жалбоподателя  К., представлява ремонтирана част от сградата, с  тухлени ограждащи стени и вътрешни преградни стени, които оформят самостоятелно жилище от две стаи, коридор, кухненски бокс и баня и е в незавършен вид. Върху зидарията на ограждащите стени от всички страни и върху напречния зид в средата на този дял са изпълнени стоманобетонови пояси. Над поясите е монтирана дървена покривна конструкция, която е затворена в двете помещения с гипсокартон по тавана, а в коридора и санитарните помещения е накована дъсчена обшивка върху гредореда. От външната си страна покривът е двускатен, покрит с керемиди.

Североизточния дял на сградата, собственост на Ф. е в много лошо физическо състояние, от него са останали само отделни стени и то не със старата си цялост, а разрушени от атмосферните влияния или други интервенции. Покрив няма, прорасла е растителност, налични са отпадъци.

Видно от приложеното ад № 3522/2013г ., със съдебното  решение № 1578 от 07,07,2014г. е отменена  Заповед №ДК-10-ЮЦР-71/02.10.2013 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР, както и са отменени одобрените инвестиционни проекти и издаденото от Главния архитект на Район Централен при Община Пловдив Разрешение за строеж № 31/11.03.2013 г. за строеж „Възстановяване на покрив на опожарена жилищна сграда с идентификатор 56784.521.29.1“, находящ се в УПИ IV -31, кв.16 по плана на кв.“Освобождение и Гео Милев“, гр.Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул.“Добрич“ №10, с възложител И.П.К..

За да постанови  процесната  Заповед № РД-16-519/09.06.2016 г.  Кмета на район “Централен”- Община Пловдив е взел предвид горното съдебно решение по ад № 3522/2013г.  и конкретно отменените  одобрени инвестиционни проекти и издаденото от Главния архитект на Район Централен при Община Пловдив Разрешение за строеж № 31/11.03.2013 г. за строеж „Възстановяване на покрив на опожарена жилищна сграда с идентификатор 56784.521.29.1“, находящ се в УПИ IV -31, кв.16 по плана на кв.“Освобождение и Гео Милев“, гр.Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул.“Добрич“ №10, с възложител И.П.К..

Кмета на района е приел, че след като са отменени одобрени инвестиционни проекти и издаденото от Главния архитект на Район Централен при Община Пловдив Разрешение за строеж № 31/11.03.2013 г.  с решението по ад 3522/2013г. за изградения покрив следва да се приеме, че е изграден при  отсъствието на строителни книжа.

Горепосочените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 21/17.03.2016 г. на Техническа служба - Районен строителен контрол при Община Пловдив - Район "Централен"- Община Пловдив.

Горното СР е влязло в сила , като необжалваемо  и настоящия докладчик трябва да се съобрази с него.  Отделно от горното следва да се посочи че съсобственика Ф. безспорно няма намерение  да възстанови собствената си североизточна част от  сградата, която и към днешна дата е в много лошо физическо състояние, като от строежа  са останали само отделни стени и то не със старата си цялост, а разрушени от атмосферните влияния или други интервенции.

При тези събрани доказателства от правна страна  следва да се приеме , че така извършеното строителство представлява строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ, който е извършен в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, т.е. извършен е без строителни книжа, тъй като одобрения проект и разрешение за строеж №31/11.03.2013г. на Главния архитект на Район „Централен"-Община Пловдив са отменени с Решение №1578 / 07.07.2014г. по ад. № 3522/2013г. на Административен съд - гр. Пловдив.

  Предвид горното оспорената Заповед № РД-16-519/09.06.2016 г. на Кмета на район “Централен”- Община Пловдив, като издадена от материално и териториално компетентен орган , в законоустановената форма следва да се потвърди, а жалбата срещу нея да се отхвърли.

Съобразно изхода на спора на ответната администрация следва да се присъди претендираното юк. Възнаграждение в размер на 600 /шестстотин / лева.

Водим от горното и на основание чл.172 от АПК,  във вр.  с чл.215 от ЗУТ, съдът

Р Е Ш И:

  Отхвърля жалба на И.П.К. *** срещу  Заповед № РД-16-519/09.06.2016 г. на Кмета на район “Централен”- Община Пловдив, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл. 223, ал. 1, т.8 от ЗУТ е наредено да бъде  премахнат незаконен строеж представляващ  „Възстановяване на покрив на опожарена жилищна сграда с идентификатор 56784.521.29.1", находящ се в УПИ ІV-31, кв.16 , по плана на кв."Освобождение-Гео Милев", с административен адрес на ул."Добрич"№10, в гр. Пловдив, изграден от И.П.К.,***, в нарушение на чл.148, ал. 1 от ЗУТ, т.е. без одобрените проекти и без надлежно издадено разрешение за строеж.

Осъжда И.П.К.  с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пловдив юк. Възнаграждение в размер на 600 /шестстотин / лева.

 Решението  подлежи на обжалване пред ВАС на Р.България в 14 дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

                                                          Председател: