РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

  2219

 

гр. Пловдив,  22.11. 2016год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря С.Д., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1619 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 211 от Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/.

2. Образувано е по жалба на Й.П.И., ЕГН **********,***, чрез адвокат Т.Ч. ***, против Заповед  № 317з-2152/22.06.2016г. на Директора на ОД на МВР гр. Пловдив, с която на оспорващия е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една години.

3. В жалбата са изложени доводи за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на оспорения административен акт и се иска неговата отмяна. Твърди се, че дисциплинарното производство е проведено без наличието на заповед за неговото образуване, каквато се изисква по чл. 34 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. /Обн. ДВ. бр. 34 от 12.05.2015 г./. Сочи се, че правата на оспорващия са нарушени, тъй като не му е предоставена възможност да даде обяснения пред дисциплинарно разследващия орган. Поддържа се, че нарушението не е доказано, правната му квалификация е неясна и не е обвързана с конкретно нарушени задължения. Най-сетне се възразява, че дисциплинарно наказващият орган не изложил мотиви относно така определения размер на наказанието съобразно тежестта на нарушението. Претендира направените по делото разноски.

4. Ответникът Директор на ОД на МВР – Пловдив, в писмен отговор, подържа становище за нейната неоснователност жалбата. Претендира се юрисконсултско възнаграждение и се прави възражение за прекомерност на възнаграждението на процесуалния представител на жалбоподателя..

5. Окръжна прокуратура - Пловдив редовно уведомена, не встъпва в образуваното производство.

ІІ. За допустимостта:

6. Жалбата е подадена от надлежна страна, с правен интерес от оспорването й, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол и в определения от закона срок. Изложеното обосновава извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За фактите и тяхната хронология:

7. Според справка изх. № 317р-5133/16.06.2016г., младши инспектор Й.П.И. е на работа в система на МВР от 23.09.2013г., когато е назначен за стажант в ОД на МВР – Пловдив. От 02.06.2014г. е назначен на длъжност полицай в група „Охранителна полиция“ към Районно управление /РУ/ „Полиция“ – Раковски, при ОД на МВР – Пловдив и му е присъдена категория Е – полицай III степен. Считано о т 20.04.2015г. е преназначен на длъжност полицай в група „Охранителна полиция“ към Районно управление /РУ/ –  Раковски, при ОД на МВР – Пловдив – длъжност, която заема и към настоящия момент. По време на службата, през 2015г., е награждаван два пъти с „Писмена похвала“ от началника на РУ – Раковски. Осен процесното други дисциплинарни наказания не са му налагани.

8. Според списък на служителите от РУ – Раковски с рег. № 329-5049/02.09.2014г., жалбоподателя, вписан под №42 е положил подпис, за удостоверяване на обстоятелството, че е запознат със заповед № 8121з-396/05.08.2014г., относно недопускане служебната дисциплина от служители на МВР, свързани с употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества и Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР, утвърден със заповед № 8121з-348/25.07.2014г.

9. На 15.02.2016 год. в деловодството на РУ – Раковски са подадени докладна записка рег. 329р-1321 от Й.П.И.  и докладна записка рег. № 329р-1320 от С.А.П. – на длъжност мл. инспектор – полицай „ООР“ при РУ – Раковски, за това, че на 13.02.2016г., около 04:00 часа - извън работно време, когато  не са били на служба, в дискотека „Скрийм“, гр. Раковски, на тяхната маса отишъл Й. Я. И.. След кратък разговор между Й. Я. И. и полицай Й.П.И., Й. Я. И. нанесъл на Й.П.И. удар с юмрук в областта на лицето и се стигнало до сбиване. Изненадан от удара полицай И. залита и събаря всичко от масата. По тази причина се намесва и С.П., който също е пострадал, като му е била скъсана ризата. Непосредствено след това дошла охраната на дискотеката и извела Й. Я. И. извън заведението. След това излезли и полицаите, които отвън са били нападнати от Й. Я. И. с някакъв предмет, наподобяващ метална бухалка или тръба. При опита на Й. Я. И. да удари полицай И. последният успява да отнеме предмета и го хвърля на земята. Й. Я. И. прави неуспешен опит да увреди и автомобила, с който са се предвижвали двамата служители на МВР. След още няколко спречквания със служителите на МВР охраната на заведението от ДАЙКС СОТ гр. Пловдив, качват Й. Я. И. в автомобила му и същият е откаран от неговата приятелка.

10.  На 22.02.2016г., в ОДМВР Пловдив е регистрирана жалба вх. № 317002-9, подадена от Й. Я. И., против Й.П.И. и С.А.П.. В същата се твърди, че на 13.02.2016г., в дискотека „Скрийм“, гр. Раковски, Й. Я. И. е опитал да проведе разговор с Й.П.И., за да разбере на какво се дължи провокативното му поведение. След разменени реплики Й.П.И. посегнал към Й. Я. И., който веднага му отвърнал и понечил да го удари, след което С.А.П. го ударил по главата отзад, той паднал на земята и двамата започнали да го удрят с крака, с юмруци по тялото. След като охраната го извела навън, двамата отново се нахвърлили върху него, като почувствал  болки по цялото тяло, бъбреците, краката, главата и ръцете. Веднага в 04:30 часа отишъл в УМБАЛ „Свети Георги“, където го прегледали и били установени  множество телесни повреди, включително телесна повреда довела до затрудняване движението на горния ляв крайник за срок повече от един месец. Към жалбата е представен амбулаторен лист от преглед на Й. Я. И., с дата 13.02.2016г., и съдебно медицинско удостоверение № 130/15.02.2016г., издадено от д-р И.Х.Д., асистент в Катедрата по съдебна медицина при Медицински университет – Пловдив.  

С писмо №317р-2116/02.03.2016г. на Директора на ОДМВР Пловдив, жалбата е препратена до Началника на РУ на МВР Раковски, за извършване на проверка от нарочна комисия, която да изготви справка и мотивирано предложение, в срок до 17.04.2016г.

11. Издадена е заповед № 329з – 36/23.02.2016г., с която Началникът на РУ на МВР Раковски е назначил комисия, която да извърши проверка по получени данни за допуснато дисциплинарно нарушение от служители на РУ на МВР Раковски, при възникнало сбиване на 13.02.2016г., около 04:00 часа, в дискотека „Скрийм“, гр. Раковски. Разпредено е за резултатите от проверката да се изготви писмена справка в срок до 23.03.2016г.

Върху заповед № 329з – 36/23.02.2016г., срещу подпис е отбелязано, че Й. И. се е запознал със съдържанието й на 01.03.2016г.

Началникът на РУ на МВР Раковски, със Заповед № 329з-49-23.03.2016г., е удължил срока за извършване на проверката до 17.04.2016г.

12. За резултатите от проверката е изготвена справка рег. № 329р-3580/20.04.2016г., според която въз основа на събраните 11 бр. писмени обяснения от свидетели на сбиването, докладни записки и медицински удостоверения, проверяващите са стигнали до заключение, че действията на служителите на МВР - Й.П.И. и С.А.П., не са били адекватни на създалата се ситуация на 13.02.2016г., около 04:00 часа, в дискотека „Скрийм“, гр. Раковски. В частност служителите не са предприели действия за своевременно уведомяване на дежурния в ОДЧ или дежурния по управление; не са предприели съвместни действия с двамата охранители на заведението по задържане на Й. Я. И.; при самозащита от Й.П.И. и С.А.П. е употребен физическа сила, което е довело до нанасяне на телесна повреди на Й. Я. И..

Комисията е посочила, че по отношение на телесната повреда, от извършената проверка, категорично не може да се установи кой е виновен за причиняването й. Събраните в хода на проверката обяснения са противоречиви, относно това дали Й. Я. И. се е наранил при падане в или извън дискотеката, или травмата му е била нанесена от полицай Й.П.И..

Въпреки това комисията е счела, че са налице достатъчно доказателства, за това че с действията си  полицай Й.П.И. и полицай С.А.П., в извън работно време, са допуснали нарушение на етичните правила за поведение на държавните служители в отношенията с гражданското общество, съгласно точка 11, б. „а“ от Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР, утвърден със Заповед № 8121з-348/25.07.2014г. на министъра на вътрешните работи, определени в точки 30, 93, 94 и 95. Въз основа на тези констатации, в заключение е предложено на Директора на ОДМВР Пловдив на двамата служители да бъдат наложени дисциплинарни наказания, съгласно чл. 201, ал. 1, т.3 от ЗМВР.

Върху справката, срещу подпис е отбелязано, че Й. И. се е запознал със съдържанието й на 20.06.2016г., а Директора на ОДМВР Пловдив – на 21.06.2016г.

13. Със съпроводително писмо рег. № 329р-3581/21.04.2016г. Началникът на РУ на МВР Раковски е изпратил до Директора на ОДМВР Пловдив справка рег. № 329р-3580/20.04.2016г. и събраните материали от проверката. С писмо рег. № 317р-4213/13.05.2016г. на Началник на сектор „Човешки ресурси“ при ОДМВР Пловдив, материалите от проверката са върнати на Началника на РУ на МВР Раковски, за изпълнение на чл. 70 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г.

14. Изготвено е предложение рег. № 329р-5441/06.06.2016г. от Началника на РУ на МВР Раковски до Директора на ОДМВР Пловдив, за налагане на дисциплинарни наказания, съгласно чл. 201, ал. 1, т.3 от ЗМВР, на полицай Й.П.И. и полицай С.А.П..

На 07.06.2016г., с писмо рег. №  329р-5445, Началникът на РУ на МВР Раковски е изпратил предложението на Директора на ОДМВР Пловдив, който на 21.06.2016г. е отбелязал върху същото, че е запознат със съдържанието му.

15. Върху предложение рег. № 329р-5441/06.06.2016г. /л.21/, на 06.06.2016г.  Й.П.И. е отбелязал, че в следващите 24 часа няма да дава допълнителни обяснения. До същия е отправена покана от Директора на ОДМВР Пловдив, с рег. № 317р-5188/17.06.2016г., връчена му на 20.06.2016г., с която изрично му е предоставена възможност да се запознае със справка рег. № 329р-3580/20.04.2016г. и предложение рег. № 329р-5441/06.06.2016г. и в срок 24 часа, считано от датата на запознаването, да даде писмени обяснения. На 20.06.2016г. Й.П.И. е представил писмени обяснения рег. № 317в-919, в които е посочил, че във връзка с проверката по заповед № 329з – 36/23.02.2016г. е изготвил докладна записка рег. 329р-1321/15.02.2016г., която поддържа, също така моли да му бъде наложено по-ниско наказание, тъй като счита предложеното за много високо. Директорът на ОДМВР Пловдив е отбелязал, че се е запознал с тези писмени обяснения на 21.06.2016г., чрез запис с подпис и печат, върху съдържанието им.

16. Със Заповед  № 317з-2152/22.06.2016г. на Директора на ОД на МВР гр. Пловдив, на

младши инспектор Й.П.И., полицай в група „Охранителна полиция“ към Районно управление /РУ/ –  Раковски, при ОД на МВР – Пловдив, е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една години. Заповедта е издадена на основание чл. 194, ал. 2, т.1 и т.4 и чл. 201, ал. 1, т.3 от ЗМВР. В мотивите си дисциплинарно наказващият орган е посочил, че младши инспектор Й.П.И. и младши инспектор С.А.П., на 13.02.2016г., в извън работно време, около 04:00 часа, в гр. Раковски, при създалата се ситуация в дискотека „Скрийм“ не са уведомили ОДЧ на РУ – Раковски за нарушението на обществения ред в дискотеката и хулиганска проява на Й. Я. И., а вместо това са предприели действия сами да се справят. Деянието на младши инспектор Й.П.И. е квалифицирано, като нарушение на т. 15, т.30, т. 83, т. 85, т. 86, т. 93, т.94 и т.95 от Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР /обн. ДВ бр. 67/12.08.2014г./, което представлява нарушение на дисциплината по смисъла на чл. 194, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗМВР.

17. В хода на съдебното производство се събраха свидетелските показания на С.А.П. – полицай в РУ Раковски, които съдът цени с оглед правилото на чл. 172 от ГПК, предвид наличието на възможност за заинтересованост в полза на жалбоподателя.  Според показанията на свидетеля, февруари месец, в началото на тази година, се събрали с колеги и излезли. Около 00.30 часа се отправили към дискотека „Скрим“ в Раковски. Били той, И. и още двама колеги. Другите двама колеги си тръгнали по някое време и останали двамата с И.. Около 04:00 часа сутринта на 13 февруари на тяхната маса дошъл Й. Я. И. и започна да се разправя с колегата. Колегата му казал  да си отива на масата и че не иска да се разправяме с него. След това Й. Я. И. се ядосал и ударил колегата И. с юмрук в лицето. Свидетелят станал и се опитал да ги разтърве, да спре боя. Тогава той посегна да удари и него и му скъсал златния синджир. Намесила се охраната на заведението и изкарала Й. Я. И. навън. Те с колегата останали още малко, за да си оправят сметката и излезли също навън. Като излезли видяли как Й. Я. И. се бил запътил към автомобила на свидетеля, който бил паркирал точно пред дискотеката. Носел една метална тръба и псувал на майка, че ще ги изтрепе. Колегата успял да му изземе предмета от ръцете, след което го изхвърлил. След това охраната го качила в автомобила и го изгонили окончателно от дискотеката и от паркинга на дискотеката. Не е употребявал никаква физическа сила, нито колегата. По-скоро действията му били насочени към предотвратяване на едно последващо по-сериозно сбиване.  Още на сутринта се опитали да се свържат с началниците си  чрез мобилните телефони, за да ги уведомят за случилото се, но не успели. След което отишли до един началник и го уведомили устно за инцидента. Изготвили докладни записки от същата дата 13-ти за въпросния инцидент. По повод на този инцидент било образувано и срещу него дисциплинарно производство. От него и от колегата му не са снемали обяснения, освен тези докладни записки, които написали. Били извикани в пловдивската дирекция, където дали обяснения в писмена форма дали потвърждават това, което е изложено в докладните записки.

ІV. За правото:

18. Според чл. 194, ал. 1 от ЗМВР държавните служители в МВР, които са нарушили служебната дисциплина, се наказват с предвидените в този закон дисциплинарни наказания. Според ал.2, т. 2 на същата правна норма, неизпълнението на служебните задължения представлява дисциплинарно нарушение. Дисциплинарната отговорност е лична /чл. 194, ал. 4 от ЗМВР/.

Според чл. 6 от Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР /ЕК/ - обн. ДВ бр. 67/12.08.2014г., държавните служители в МВР, наричани по-нататък за краткост "държавни служители", са длъжни да познават етичните правила за поведение, като изучаването им се включва в професионалната им подготовка. Правилата на поведение, съдържащи се в този кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на държавните служители съобразно тяхната функционална компетентност. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо държавните служители за техните действия и поведение в работно и извънработно време съобразно тяхната подготовка (обща и специална) и нормативно определените им правомощия и се отнасят до отношенията между държавните служители, гражданското общество и отделните граждани /чл. 7, б. „а“ от ЕК.

Държавният служител съобразява законността на действията, които възнамерява да предприеме /чл. 15 от ЕК/ и оказва помощ на всяко лице в опасност, като в зависимост от възможностите си съдейства за предотвратяване или пресичане на прояви, нарушаващи обществения ред, защитава от посегателства личността, личната и обществената собственост и защитава гражданите и имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации /чл. 30 от ЕК/.

Според чл. 83 от ЕК, за държавния служител има задължение да не прикрива доведено до знанието му правонарушение или такова, на което е свидетел, като предприема необходимите действия за неговото предотвратяване, пресичане и разкриване.

В случаи на агресивно поведение от страна на правонарушителя държавният служител полага всички усилия, за да предотврати или пресече възможно най-бързо правонарушението и настъпването на неговите общественоопасни последици /чл. 85 от ЕК/. При отношенията си с правонарушителите държавният служител запазва неутрално поведение, като действа по начин, който не подлага под съмнение неговата обективност /чл. 86 от ЕК/.

Държавният служител зачита правото на живот на всеки човек, като използва физическа сила, помощни средства или оръжие само в предвидените от закона случаи и предели /чл. 93 от ЕК/. Държавният служител прекратява употребата на физическа сила, помощни средства и оръжие незабавно след постигането на законната цел /чл.94 от ЕК/. Държавният служител оказва помощ на лицата, спрямо които е употребена физическа сила, помощни средства или оръжие, веднага след отпадане на основанието за прилагането им и са постигнати целите за тяхната употреба /чл. 95 от ЕК/

19. Редът за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители в МВР е определен в глава осма от ЗМВР и Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. / Обн. ДВ бр. 34 от 12.05.2015 г./.

Дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му /чл.195, ал. 1 от ЗМВР/. Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗМВР дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя. Дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган /чл. 196, ал.2 от ЗМВР/.

Видовете дисциплинарни наказания са посочени в чл. 197 от ЗМВР, сред които, под т.4 е и наказанието „забрана за повишаване в длъжност за срок от една до три години“. Според чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗМВР този вид дисциплинарно наказание се налага за нарушения, довели до накърняване на правата и свободите на гражданите или затруднили дейността на други служби, държавни органи или организации. Дисциплинарното наказание се налага за срок от една до три години и се изразява в недопускане на наказания служител до израстване в длъжност за срока на наказанието. Държавният служител се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение по ал. 1 в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение" /чл. 201, ал. 2 от ЗМВР/.

20. Компетентните органи, които могат със заповед да налагат дисциплинарни наказания, са посочени в чл. 204, ал. 1 от ЗМВР:  1) министъра на вътрешните работи - за всички наказания по чл. 197 за държавните служители на висши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности и за стажантите за постъпване на изпълнителски длъжности, без наказанието „уволнение" за главния секретар на МВР;  2) главния секретар на МВР - за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 3 за всички държавни служители; 3) ръководителите на структурите по чл. 37 - за всички наказания по чл. 197 за служителите на младши изпълнителски длъжности, за стажантите за постъпване на младши изпълнителски длъжности, а за служителите от висши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности - наказанията по чл. 197, ал.1, т.1 -3; 4) служители на висши ръководни и ръководни длъжности - за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 3.

Областните дирекции на МВР са посочени като част от основните структури по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.

21. Дисциплинарно производство се образува при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител /чл. 205, ал. 1 от ЗМВР/. За изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение дисциплинарно наказващият орган може да разпореди извършване на проверка, като определя срок за нейното приключване /чл. 205, ал. 2 от ЗМВР/.

Според чл. 34 ал. 1- ал. 3 от Инструкция № 8121з-470, дисциплинарното производство за извършено тежко дисциплинарно нарушение по чл. 203, ал. 1, т. 2 - 14 ЗМВР започва с издаването на заповедта за неговото образуване от органа по чл. 207, ал. 1 ЗМВР.  Заповедта за образуване на дисциплинарно производство се изготвя по образец и в нея се посочват постъпилите данни, извършителят, дисциплинарното нарушение, предвиденото наказание, дисциплинарно разследващият орган, на когото се възлага разследването, срокът за извършване на разследването и правата на държавния служител, срещу когото е образувано дисциплинарното производство. Държавният служител, срещу когото се води дисциплинарното производство, адресира своите писмени обяснения или възражения до органа по чл. 207, ал. 1 ЗМВР.  

По аргумент от чл. 207, ал. 2 и ал. 3 от ЗМВР изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение се извършва от дисциплинарно разследващият орган, определен със заповедта за образуване на дисциплинарно производство. При наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 198 - 202 от ЗМВР дисциплинарното производство може да започне и без издаване на заповед. В този случай дисциплинарното производство започва с първото действие за установяване на нарушението /чл. 208 от ЗМВР/. Доколкото при тази хипотеза не се издава заповед за образуване на дисциплинарно производство, следва да се приеме, че дисциплинарно разследващият орган ще се счита определен с възлагането му от страна на дисциплинарно наказващия орган да извърши съответни действия за установяване на нарушението. За резултатите от разследването дисциплинарно разследващият орган изготвя обобщена справка /чл. 207, ал. 7 от ЗМВР/.

Държавният служител, срещу когото се води дисциплинарното производство, има право:  1) да се запознае със заповедта за образуване на дисциплинарното производство (респ. в случаите, когато такава не се издава – акта, с който е извършено първото действие за установяване на нарушението) и с обобщената справка; запознаването се удостоверява с подпис и дата;  2) да участва в производството самостоятелно или да бъде подпомаган в защитата си от посочен от него служител на МВР;  3) да се запознава с материали по производството и да прави необходимите извлечения;  4) да представя доказателства;  5) да прави искания, бележки и възражения;  6)  да дава или да откаже да дава обяснения /чл. 207, ал. 8 от ЗМВР/.

Държавният служител, срещу когото се води дисциплинарното производство, се призовава с покана по образец, за да удостовери с подпис, имена, длъжност, дата и час, че се е запознал с обобщената справка /чл.51 от Инструкция № 8121з-470/. В срок 24 часа след запознаването с обобщената справка държавният служител има право да даде допълнителни обяснения или възражения /чл. 207, ал. 10 от ЗМВР/.

Според чл. 40 от Инструкция № 8121з-470 Органът по чл. 207, ал. 1 от ЗМВР може с писмена заповед, изготвена по образец, да удължи срока на дисциплинарното производство, копие от която се изпраща незабавно в дирекция „Човешки ресурси". Дисциплинарно разследващият орган приключва дисциплинарното производство в определения му срок, като изготвя становище до дисциплинарно наказващия орган за наличието на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност. Материалите от дисциплинарното производство се докладват на дисциплинарно наказващия орган чрез директора на дирекция „Човешки ресурси" или чрез съответното звено „Човешки ресурси" /чл.55 от Инструкция № 8121з-470/.

Според чл. 23 и сл. от Инструкция № 8121з-470, след постъпване на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител дисциплинарно наказващият орган задължително извършва действията по чл. 206, ал. 1 - 4 ЗМВР. За изслушването на държавния служител, извършил нарушение на служебната дисциплина, се съставя протокол по образец, в който се посочват: 1) дата, час и място на изслушването; 2) орган, осъществил изслушването; 3) данни за присъствали други длъжностни лица;  4) данни за служителя и за това, че е изслушан във връзка с мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, или се отразява, че е отказал да даде обяснения /чл. 25 от Инструкция № 8121з-470/.

Дисциплинарно наказващият орган не е длъжен да изслуша държавния служител, извършил нарушението, ако той е дал писмени обяснения преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание /чл. 26 от Инструкция № 8121з-470/.

Ако държавният служител, срещу когото е образувано дисциплинарно производство, не е дал писмени обяснения по време на дисциплинарното производство извън случаите по чл. 206, ал. 5 ЗМВР, дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да го покани да даде писмени обяснения или да го изслуша чрез покана по образец /чл. 57 от Инструкция № 8121з-470/.

Дисциплинарно наказващият орган приема с резолюция даденото от държавния служител писмено обяснение по образец. Отбелязват се датата, длъжността и името на дисциплинарно наказващия орган /чл. 27 от Инструкция № 8121з-470/.

Дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта /чл.210, ал. 1от ЗМВР/.

22. Как обсъдената правна регламентация се съотнася към установената по делото фактическа обстановка?

В случая, наложилият дисциплинарното наказание орган е функционално компетентен  -  ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР, действал в кръга на правомощията си, определени в чл.204, т.3, вр. чл.197 от ЗМВР.  Наказаното лице е младши инспектор, полицай в група „Охранителна полиция“ към Районно управление /РУ/ –  Раковски, при ОД на МВР – Пловдив, поради което директорът на ОД на МВР - Пловдив е овластен да му налага дисциплинарни наказания по чл.201 от ЗМВР, във вр. с чл.197 от ЗМВР.

Материалите от дисциплинарното производство са постъпили при компетентния дисциплинарно наказващ орган на 07.06.2016г. /писмо рег. № 329р-5445/, а заповедта за налагане на дисциплинарното нарушение е издадена на 22.06.2016г., при което е спазен двумесечният срок по чл. 195, вр. с чл. 196 ЗМВР. Този извод не се променя, от обстоятелството, че с писмо рег. № 329р-3581, на 21.04.2016г. преписката е била адресирана до дисциплинарно наказващ орган. Видно от доказателствата по делото, преписката не е достигнала до директора на ОД на МВР - Пловдив, а е била администрирана и върната от друг орган, за привеждане в съответствие с правилата на Инструкция № 8121з-470, ето защо и посочената по-ранна дата не може да се счете за момента, в който нарушението е открито.

23. Не може да бъде споделено възражението на жалбоподателя, че дисциплинарното производство е незаконосъобразно, тъй като е проведено без наличието на заповед за неговото образуване. Нормата на чл. 34 от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. не се прилага в хипотезите на чл. 208 от ЗМВР, в които попада и настоящият случай - извършено дисциплинарно нарушение по чл. 201 от ЗМВР.

На следващо място неоснователно е и твърдението, че правата на оспорващия са нарушени, тъй като не му е предоставена възможност да даде обяснения пред дисциплинарно разследващия орган. Няма спор, че жалбоподателят е бил запознат със съдържанието на заповедта за извършване на проверка и справката по чл.  207, ал. 7 от ЗМВР. Не се твърди, нито се установява от доказателствата по делото да е било нарушено правото на оспорващия да даде обяснения. В хипотезата на чл.  207, ал. 8, т. 6  от ЗМВР, не е предвидено задължение за дисциплинарно разследващия орган да отправя нарочна покана за реализиране на правата на държавния служител, а единствено за удостовери с подпис, имена, длъжност, дата и час, че се е запознал с обобщената справка /чл.51 от Инструкция № 8121з-470/, респ. с акта, който е дал начало на дисциплинарното производство. След удостоверяване на това обстоятелство, преценката дали да даде или да откаже обяснения е изцяло за държавния служител. От друга страна е спазено и изискването, преди издаване на заповедта на държавния служител да бъде връчена покана за реализиране на правото му да даде писмени обяснения пред дисциплинарно наказващия орган. Каза се, такива обяснения са дадени и приети по надлежния ред. Прочие, в тези обяснения жалбоподателят сам е посочил, че се придържа към докладната си записка от 15.02.2016г., без да е изложил допълнителни факти и обстоятелства.

24. По отношение на правната квалификация на нарушението и обстоятелствата при които е извършено, дисциплинарно наказващият орган е изложил подробни мотиви. Съвсем законосъобразно органът се е позовал на т. 15, т.30, т. 83, т. 85, т. 86, т. 93, т.94 и т.95 от ЕК във вр. с чл. 194, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗМВР. Както в хода на дисциплинарното производство, така и пред съда, безспорно се установява, че на 13.02.2016г., в извън работно време, около 04:00 часа, в гр. Раковски, в дискотека „Скрийм“, жалбоподателят е взел участие във физическа саморазправа с лицето Й. Я. И.. Съдът приема за установено, че Й.П.И. не е провокирал създалата се ситуация, но също така е безспорно, че действията му са се отклонили от въведените в ЕК правила за поведение, които са задължителни за прилагане и извън работно време. Каза се, при отношенията си с правонарушителите държавният служител запазва неутрално поведение, като действа по начин, който не подлага под съмнение неговата обективност. В случаи на агресивно поведение от страна на правонарушителя държавният служител полага всички усилия, за да предотврати или пресече възможно най-бързо правонарушението и настъпването на неговите общественоопасни последици, като употребата на физическа сила следва да бъде прилагана в съответни предели.

Именно съмнението в обективност на действията на Й.П.И. и липсата на категорични доказателства, че употребата от него сила е била в рамките на законоустановеното, са достатъчни, за да са налице материалните предпоставки за налагане на дисциплинарното наказание. От друга страна, доказателствата по делото безспорно сочат, че жалбоподателят е имал възможност за овладяване на ситуацията с помощта на охраната на заведението, не е имало пречка лицето, което е извършило хулиганската проява, да бъде задържано и своевременно да бъдат уведомени дежурните органи на МВР, като не е предприел посочените действия жалбоподателят не е изпълнил служебните си задължения.

25. Относно вида на наказанието, съдът намира, че дисциплинарно наказващият орган правилно е приложил хипотезата на чл. 197 от ЗМВР, ал. 1, т.4 във вр. с чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗМВР. При наличието на доказателства за нарушения, довели до накърняване на правата и свободите на гражданите или затруднили дейността на други служби, държавни органи или организации, пред дисциплинарно наказващия орган не стои възможността за преценка в условията на оперативна самостоятелност. Посочената норма е императивна и определя конкретния вид наказание, при осъществяване на състава на нарушението. Размерът на наказанието е определен в минимално предвидения едногодишен срок, поради което липсата на конкретни мотиви в тази насока не може да се счете за съществено процесуално нарушение.

26. От проведения контрол за законосъобразност, се установява, че процесната заповед е издадена в законоустановената писмена форма, при посочване на фактическите и правните основания за издаването й, без да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в съответствие с материалните норми и целта на закона. Това обстоятелство налага извода, че подадената срещу нея жалба е неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

VI. За разноските:

27.  Констатираната неоснователност на жалбата, налага на ответника да се присъдят разноски за осъществената юрисконсултска защита, които според чл.8, ал.2, т.3 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, се установяват в размер на 400 лева.

 

Ето защо, Съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.П.И., ЕГН **********,***, чрез адвокат Т.Ч. ***, против Заповед  № 317з-2152/22.06.2016г. на Директора на ОД на МВР гр. Пловдив. 

ОСЪЖДА Й.П.И., ЕГН **********,*** да заплати на Областна дирекция  на МВР гр. Пловдив, направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: