РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 865

 

 

гр. Пловдив, 22.05.2017 г.

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на двадесет и шести април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 1689 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

            Образувано е по жалба предявена от “С П. Н” ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Ч.З.З. и Ч.С.Б., против Ревизионен акт № Р-16001615008476-091-001 от 24.03.2016г., издаден от В.П.А. – началник сектор, възложил ревизията и от В. Г. Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 56 643.80лв. с прилежащи лихви в размер на 16 808.63лв. и  други лихви в размер на 1 924.55лв., потвърден с Решение № 383 от 13.06.2016г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Пловдив при ЦУ на НАП.

                 С жалбата се навеждат доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.   Претендира се отмяната на Ревизионен акт № Р-16001615008476-091-001 от 24.03.2016г., издаден от В.П.А. – началник сектор, възложил ревизията и от В. Г. Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в оспорената част. Излагат се подробни писмени съображения. Претендират се разноските по делото.

            Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалният си представител-юрисконсулт Р., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Представя подробни писмени съображения. Претендира юрисконсултско възнаграждение и прилагане на нормата на чл. 161, ал.3 от ДОПК.

                 Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен, потвърдил го е в оспорената част.

             Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.       

             Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16001615008476-020-001 от 14.10.2015г. /л.678/ е сложено начало на ревизията на жалбоподателя. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 01.11.2010г. до 30.04.2014г. ЗВР е издадена от В.П.А. – началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП Пловдив на основание чл. 112  и  чл. 113 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-517 от 30.04.2014г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Приложение №1 към заповедта, с която на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112 и чл. 113 ал.3 от ДОПК.

             Със ЗВР са определени: В. Г. Г. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и С.В.П. – на длъжност главен инспектор по приходите да извършат ревизията.

             Определен е срок за завършване на ревизията - до три месеца от датата на връчване на заповедта. ЗВР е връчена  по ел. път на 14.10.2015г., видно от удостоверение за извършено връчване – л. 679 по делото.

              Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. Сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания.  

               В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № Р-16001615008476-092-001 от 28.01.2016г. Същият е подписан от ревизиращите органи-главни инспектори: В. Г. Г.  и С.В.П. с ел. подписи, валидни към датата на подписване, установено от два броя удостоверения за ел. подпис /л.708 и л. 707 по делото/ РД е връчен редовно на 01.02.2016г. по електронен път, установено от удостоверение за извършено връчване по ел. път-л.82 по делото. 

              В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК и на основание чл. 119 ал.2 от ДОПК, е издаден Ревизионен акт № Р-16001615008476-091-001 от 24.03.2016г. от В.П.А. – началник сектор, възложил ревизията и от В. Г. Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 56 643.80лв. с прилежащи лихви в размер на 16 808.63лв. и са начислени други лихви в размер на 1 924.55лв.

            РА е подписан от ревизиращите органи с ел. подпис, валиден към датата на издаване на РА, установено от приетите по делото удостоверения за ел. подпис – л. 706 и л.708/ Същият е връчен по ел. път на 29.03.2016г., видно от Удостоверение за извършено връчване –л. 42 по делото.

             Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периодите: от 01.11.2010г. до 30.04.2014г.

              Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 09.05.2006г. За ревизирания период дружеството-жалбоподател е декларирало облагаеми доставки във връзка сэ продажби на плодове и зеленчуци /собствено производство-череши и кайсии/ и от покупки/. През месец септември 2011г. е извършвало продажби на дълготрайни активи-земя и сгради. Обектите, в които жалбоподателят упражнява търговска дейност са подробно описани в РД –л. 53-гръб. Посочени са също и свързаните лица с ревизираното дружество-л. 53 и 53 –гръб от РД/. През ревизирания период “С П. Н” ООД  е осъществявало дейност в складово помещение по договор за наем на територията на борса в с. П., община Родопи.

              Относно отказан данъчен кредит на основание чл. 68, ал.1 т.1, чл. 69, ал.1, т.1 във вр. с чл. 70, ал.5 от ЗДДС.

              Относно доставчика „Д.-Д. 2002” ЕООД-отказан данъчен кредит в размер на 30 636.06лв. по 42 броя фактури, описани подробно в РД л. 55-56-гръб, с предмет на доставките плодове и зеленчуци.

             В хода на ревизионното производство е изпратено Искане за извършване на насрещна проверка /ИИНП/ до ТД на НАП Пловдив с № Р-16001615008476-141-01/19.10.2015г. на „Д.-Д. 2002” ЕООД. Получен е Протокол от извършена насрещна проверка /ПИНП/ № П-16001615188598-141-001/26.11.2015г., в който са документирани следните факти и обстоятелства:

     Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице /ИПДПОЗЛ/ с № П-160016151188598-040-001/21.10.2015г. На 26.10.2015г. е извършено посещение на декларирания адрес за кореспонденция и адреса по ДОПК, а именно: гр.Пловдив, ул. „Игрище Кубрат", № 119, при което не е открито задълженото лице /ЗЛ/, нито упълномощено лице или представител, определен да получава книжа и съобщения. Проверката е обективирана в Протокол № АА 0730224/26.10.2015 г. На 03.11.2015 г. е извършено второ посещение на декларирания адрес за кореспонденция и адрес по ДОПК, а именно: ***, при което не е открито ЗЛ, нито упълномощено лице или представител, определен да получава книжа и съобщения. Изготвен е Протокол № АА 0730225/03.11.2015 год.

    Във връзка с връчване на ИПДПОЗЛ е изготвено Съобщение по чл.32 от ДОПК с П-16001615188598-С32-001/04.11.2015год., поставено на определеното за целта място в ТД на НАП -*** и изпратено по пощата с обратна разписка на 04.11.2015 г. До приключване на насрещната проверка обратната разписка не е върната в ТД на НАП- гр.Пловдив.

     След изтичане на законоустановения срок от поставяне на съобщението на определеното за целта място, същото, съгласно чл. 32, ал.6 от ДОПК, е приложено към преписката и ИПДПОЗЛ е счетено за връчено на 19.11.2015г.

     До 26.11.2015г. не са представени изисканите по реда на ДОПК документи, справки и писмени обяснения в деловодството на ТД на НАП - гр.Пловдив.

     Поради ненамирането на доставчика на декларирания адрес ревизиращите не са извършили проверки в счетоводството на дружеството-доставчик, не са извършили преглед на оригинални документи, които да се сравнят с декларираните такива в НАП. „Д.Д. 200” ЕООД не е предоставило достъп до цялостната си счетоводна отчетност на органите по приходите, извършващи насрещната проверка.

     Не са представени доказателства за водена редовна счетоводна отчетност. Не са представени изисканите обяснения за посочване на лицата, участвали в предаването на стоката, информация за лицето приело стоката, точното местоположение, откъдето са натоварени и където са предадени стоките. Не са представени първични документи, съпътстващи получаването на стоката от предходни доставчици и заприхождаването и в склада на „Д.Д. 2002” ЕООД. Няма представени извлечения от гр.30, които да доказват заприхождаването на плодове и зеленчуци като стока и изписването им при продажбата на „С П. Н” ООД. Не са предоставени данни по какъв начин е осъществена връзката с клиента. С какъв транспорт е доставена закупената стока, видът на транспортното средство с който е извършен превоза на стоките /вид, марка, модел, цвят, товароносимост, собственост на транспортното средство - идентификационни данни, шофьор - имена и ЕГН/; Не е изяснено какви документи са придружавали транспортираните стоки - пътни листи, товарителници, поради непередставянето на същите. Не е представена информация относно местоположението на обект, от който е натоварена стоката. Не са посочени лицата, извършили натоварването/разтоварването и фактическою предаване на стоките в/от транспортното средство -имена и ЕГН; Не са приложени документи за получаване на стоката. Място и период на съхранение на стоките; Документи за собствен или нает склад. Документи за изписване на стоките. Не са посочени как и къде е извършено разплащането по доставките, лице, внесло сумата в касата или предало сумата и на кого и къде е предадена. Не са приложени разписки за предадени суми, касови бонове или РКО за внесените суми. Хронологично извлечение от сч. сметка 501- Каса за ревизирания период. При разплащане по банков път - извлечение от движението по банка за ревизирания период. Не са представени и счетоводни регистри, от които да се установи осчетоводяването на доставките по сметки от гр. 30, 70, 411, 4532, оборотна ведомост за съответните периоди. Не са представени доказателства за произход на стоките.

     В хода на ревизията приходните органи са извършили служебна проверка в информационните регистри на НАП.

      Установено е, че „Д.Д. 2002” ЕООД е декларирало в ДП и СД за м. 07,08,09,10,11 и м.12.2013г. и за м.01 и м.02.2014г. фактури за продажби, издадени към „С П. Н” ООД. Тези фактури са описани подробно в табличен вид в РД –л. 57-57гръб по делото.

      Ревизиращите са констатирали, че Фактури с №№ 1000000010 от 28.02.2014 год., 1000000011 от 28.02.2014 год. и 10000012 от 28.02.2014 год. в Дневник за покупките на ревизираното лице са посочени съответно с дати: 01.03.2014 год., 02.03.2014 год. и 03.03.2014 год. Представените копия на фактури от ревизираното лице са с дати 01.03.2014 год., 02.03.2014 год. и 03.03.2014 год.

     Установено е още, че „Д.-Д. 2002” ЕООД не е подавало СД и ДП за м.03.2014год. Последните подадени СД и Дневник за продажбите са за м.02.2014 год.”Д.-Д. 2002” ЕООД е регистрирано по ДОПК на 20.03.2013г. Регистрация по ЗДДС на 01.04.2013 г - по избор и дерегистрация по ЗДДС на 08.09.2014 год. – по чл. 176 от ЗДДС;на 03.04.2013г. лицето е въвело в експлоатация ЕКАФП с инд. № ФУЕ251094 и инд. № ФП
44251094 обект за търговия на едро с хранителни стоки - ***. При  преглед на регистрираните продажби  към  НАП е установено,  че последната отчетена продажба в брой е от 11.02.2014г.

    В информационните масиви няма данни за подадени ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2013г. и 2014г.; за периода на издаване на фактурите за доставки от „Д.-Д. 2002” ЕООД няма подадени Справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. За периода не са декларирани назначени лица по трудови договори. За процесния период дружеството не е притежавало МПС.

     За периода от 01.04.2013г до 31.01.2014г. на дружеството е извъоршена ревизия по ЗДДС и са установени задължения по ЗДДС в собено големи размери, като сумите не са платени.

     Във връзка с ИПДПОЗЛ № Р-16001615008476-040-001/16.10.2015г. от ревизираното лице са представени обяснения относно доставчиците, предмет на проверка и анализ. Съгласно представените обяснения пред приходните органи, контактите с доставчиците са осъществявани на тържище „ Р. 95" АД с. П.. Подбирани са спрямо качеството на стоките. Осъществявани са контакти с шофьорите на автомобилите, обслужващи доставчиците. Не са съставяни документи за командировки и договори с доставчиците. Не е водена търговска кореспонденция с доставчиците, които са предмет на анализ. Посочено е, че до тържището в с. П., стоката е доставяна с транспорт на фирмите доставчици. РЛ не може да предостави данни относно транспортните средства, имена и ЕГН на шофьори на доставчиците. РЛ декларира, че не използва нает транспорт. Посочва, че стоките се приемат и разтоварват от транспортните средства на доставчиците директно в транспортните средства на фирмата или в наетите складове.

     Стоките се доставят в опаковки, определени в Наредба № БС1/17.11.2010 г. за пакетиране и етикетиране на храните на БАБХ. Стоките се получават според количеството, указано на етикетите. Обяснено е, че „С П. Н” ООД не притежава кантар. Разтоварването, претоварването на стоките се извършва от шофьорите - доставчици, чиито имена и ЕГН РЛ не може да посочи, и от представители на „С П. Н” ООД. Не са съставяни приемо-предавателни протоколи при получаване на стоката. РЛ притежава транспортни средства във връзка с осъществяване на дейността. Има назначени работници и заедно със собствениците са извършвали товаро-разтованата дейност. Стоките се съхраняват в наети складове в с. П.. Стоките се заприхождават на основание получените фактури и се изписват на основание издадените фактури за продажби. Срокът на годност на стоките е в зависимост от вида на плодовете и зеленчуците - до 3 месеца. Разплащането по доставките е в брой при получаване на фактурите и се извършва от собствениците на фирмата - Ч.З. и Ч.Б.. Получените и разходвани стоки се осчетоводяват по видове, но не и по доставчици и клиенти. Посочено е, че през ревизирания период няма брак на стоки, закупени от доставчици, предмет на анализ в ревизионното производство. Представени са копия на фактурите, издадени от „Д.-Д. 2002” ЕООД. Към всяка фактура са прикрепени копия на фискални бонове с инд. № КА ED 251094 и № на ФП 44251094.

      Приходните органи констатират, че ревизираното дружество не е предоставило документи относно предаването и приемането на стоките. Не са представени други съпътстващи документи, освен фактура и фискален бон. Описаните доставки във фактурите, издадени от „Д.-Д.” ЕООД са краставици, домати, ябълки, мандарини, зеле, грозде и др. плодове и зеленчуци. РЛ декларира, че срокът на годност на стоките е до три месеца. Не е представен складов/експедиционен документи, от който да се установи произход на стоката, дата на производство, качествени показатели, отговарящи на Наредба № 16 от 28 май 2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, а съгласно чл.9. физическите и юридическите лица по чл. 7 са длъжни да отразяват: име на продукта и страна на произход - във фактурата и номер на фактурата, име на продукта, страна на произход, клас на качество, местоназначение,
когато го изисква специфичният стандарт и сорт, размер и еднородност, или да посочат, че продуктът е предназначен за преработка - в другите придружаващи партидата документи.

    Пред приходните органи РЛ декларира, че закупените плодове и зеленчуци са за последваща продажба на детски градини, затвори и други
обществени организации. Прието е от ревизиращите, че тези обстоятелства го задължават да посочи произход на стоката, срок на годност на закупените стоки, качество и съдържание на същите в съответствие със Закона за здравето. Не е представен сертификат за съответствие. Не са представени доказателства относно лицата, контактували със фирмата доставчик, т.е. няма доказателства за контакти по договаряне и изпълнение
на фактурираните доставки на стоки.

    Установено е разминаване между издадените фактури №-ра 10,
11 и 12 от „Д.-Д. 2002” ЕООД с дата 28.02.2014 г, а същите фактури са представени от РЛ с дати съответно 01.03.2014г., 11/02.03.2014г. и 12/03.03.2014г. Към фактурите, предоставени от РЛ са прикрепени фискални бонове, а доставчикът за тези дати не е отчитал продажби, съгласно получената информация в НАП.

    Не са представени доказателства относно транспортирането на стоките. В хода на ревизията нито от доставчика, нито от ревизираното лице са представени доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС по описаните в РД фактури.

              Относно доставчика „А.” ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 1 184.32лв. по фактура №200000000098 от 29.04.2012г., с предмет на доставката плодове и зеленчуци. Извършено плащане в брой, съгласно представен фискален бон.

 

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на доставчика. ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК.Процедурата е извършена като посочената по-горе. В указания срок изисканите документи и писмени обяснения не са представени.

Приходните органи са извършили служебна проверка в информационната система на НАП, при която е констатирано, че „А." ЕООД е отразило процесната фактура в дневника на продажбите за м.04.2012 г. с получател „С П. Н” ООД.

Дружеството е дерегистрирано на 15.03.2013г. поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

По данни от справка на КАТ „А.” ЕООД няма регистрирани превозни средства.

По данни от ГФО за 2012 г. дружеството е декларирало разходи в размер на 3 хил.лв. за наем на транспорт. Има назначен един работник - шофьор на тежкотоварен автомобил. За 2012 г. дружеството не е подало справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.

Поради ненамиране на доставчика на декларирания адрес за кореспонденция и непредставяне на изисканите документи и писмени обяснения, ревизиращият орган е стигнал до извода, че не може по безспорен начин да се потвърди реалността на сделката по процесната фактура.

Ревизираното лице е дало същите обяснения относно процесната фактура както относно описания по-горе доставчик.

Относно доставчика „Л. - 2010" ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 1 184,32 лв. по фактура № 307/29.04.2012 г., с  предмет на доставката плодове. Плащането е в брой, съгласно представен фискален бон.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка, ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. В указания срок изисканите документи и писмени обяснения не са представени.

Извършена е служебна проверка в информационната система на –НАП, при която ревизиращите органи са констатирали, че „Л. - 2010" ЕООД е отразило процесната фактура в дневника на продажбите за м.04.2012 г. с получател „С П. Н” ООД.

Установено е, че дружеството е дерегистрирано на 25.02.2013г., поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

През периода на издаване на фактурата в „Л. - 2010" ЕООД има назначени по трудови правоотношения две лица на длъжност шофьор на тежкотоварен автомобил и две лица на длъжност продавач-консултант. За 2012г. е подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения на управителя на дружеството Н.Л..

По данни от справка на КАТ дружеството няма регистрирани превозни средства.

За периода преди 04.2012г. на дружеството е извършена проверка по ЗДДС. Установени са задължения по ЗДДС в особено големи размери, сумите не са платени.

Относно доставчика „С.Ф." ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на  720,00 лв. по фактура № 159/25.03.2012 г.,  с предмет на доставката банани. Плащането е в брой, съгласно представен фискален бон.

 В хода на ревизията е извършена насрещна проверка, в хода на която ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. В указания срок изисканите документи и писмени обяснения не са представени.

Извършена е служебна проверка в информационната система на НАП, при която ревизиращите органи са констатирали, че „С.Ф." ЕООД е отразило процесната фактура в дневника на продажбите за м.03.2012 г. с получател „С П. Н” ООД. „С.Ф." ЕООД е дерегистриано на 14.06.2012г. поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС.

За периода на издаване на процесната фактура не са установени регистрирани фискални устройства.

  Към датата на издаване на фактурата за доставка не са установени декларирани обороти от продажби в брой от „С.Ф." ЕООД. Дружеството е регистрирало ЕКАФП с дистанционна връзка с НАП на 23.04.2012 г.

 За м.03.2012 г. в „С.Ф." ЕООД няма назначени лица по трудови правоотношения и няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения за 2012 г.

  По данни от справка на КАТ „С.Ф." ЕООД няма регистрирани превозни средства.

  Обяснеията, дадени от ревизираното лице относно процесната фактура, издадена от „С.Ф." ЕООД са аналогични като тези дадени за описаните по-горе доставчици.

Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС.

  Относно доставчика „Р." ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 18 000,00 лв. по 3 броя фактури с предмет на доставката плодове, описани подробно в РД –л. 63-гръб.

  Установено е от ревизиращите, че на фактурите е посочено плащане „по сметка" и са приложени следните платежни документи: по фактура № 20/05.11.2012 г. от РЛ е приложена квитанция № 14/03.12.2012 г. и ПКО № 11/10.09.2012 г. за приемане от „С П. Н" ООД сума в брой 36 000,00 лв. Няма приложен фискален бон от ЕКАФП; по фактура № 17/05.09.2012 г. от РЛ са приложени ПКО № 11/10.09.2012 г. за приемане от „С П. Н" ООД в брой сумата 13 000,00 лв., ПКО № 12/12.09.2012 г. за приемане в брой на 15 000,00 лв. и ПКО № 13/14.09.2012г. за приемане от в брой на 8000,00 лв. Няма приложен фискален бон от ЕКАФП; по   фактура №19/08.10.2012 г. не  са  представени  документа  за разплащане.

  Установено е, че РЛ е представило справка за неразплатените фактури към доставчици към 31.12.2012 г., от която е видно, че като неразплатени са посочени фактури № 19/08.10.2012 г. на стойност - 36 000,00 лв. и № 20/01.12.2012 г. на стойност 36 000,00 лв. Към 31.12.2013 г. задълженията към този доставчик са 72 000,00 лв. и към 31.12.2014 г. са погасени задълженията по фактура № 19/08.10.2012г., но платежни документи не са представени.

 В хода на ремизията е извършена насрещна проверка на доставчика. ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. В указания срок изисканите документи и писмени обяснения не са представени.

Извършена е служебна проверка в информационната система на НАП, при която ревизиращите органи са констатирали, че „Р." ЕООД е отразило процесните фактури в дневника на продажбите за съответния период с получател „С П. Н” ООД.

Дружеството е дерегистрирано на 02.01.2013 г,. поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

 За периода на издаване на фактурите, приходните органи са установили, че няма регистрирани от „Р." ЕООД фискални устройства с дистанционна връзка с НАП.

Към датата на издаване на фактурите за доставка не са установени декларирани обороти от продажби в брой от „Р." ЕООД.

 За периода 07.11.2012г. - 07.12.2012г. дружеството разполага с едно лице по трудов договор, на длъжност общ работник. За 2012г. няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения от „Р." ЕООД.

  По данни от справка на КАТ дружеството няма регистрирани превозни средства.

Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС.

Относно доставчика „И.Ф." ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 511,08лв. по два броя фактури, с предмет на доставката- картофи и лук, описани подробно в РД –л. 65-гръб. Плащането е в брой, съгласно представени фискални бонове.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка. ИПДПОЗЛ е връчено по електронен път. В указания срок изисканите документи и писмени обяснения не са представени.

Извършена е служебна проверка в информационната система на НАП, при която ревизиращите органи са констатирали, че „И.Ф." ЕООД е отразило процесните фактури в дневника на продажбите за съответния период с получател „С П. Н” ООД.

Констатирано е, че за м. 04. 2014 г. в дружеството е имало назначено едно лице на длъжност продавач - консултант на трудов договор от 01.04.2014 г., който е прекратен на 01.08.2015 г. От „И.Ф." ЕООД няма подадена справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения през 2014 г.

По данни от справката на КАТ дружеството няма регистрирани превозни средства.

Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС.

Относно доставчика „И.Ф." ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на  4 191,94 лв. по 8 броя фактури, с предмет на доставката плодове, описани подробно в РД-л. 66-гръб и л. 67 по делото. Плащането е в брой, съгласно представени фискални бонове.

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка, при която в отговор на връченото ИПДПОЗЛ изисканите документи и писмени обяснения не са представени.

Извършена е служебна проверка в информационната система на НАП, при която ревизиращите органи са констатирали, че „И.Ф." ЕООД е отразило процесните фактури в дневника на продажбите за съответния период с получател „С П. Н” ООД.

Дружеството е дерегистрирано на 18.01.2013 г., поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

В базата данни на НАП е налична информация за подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. с декларирани данни за отчетени приходи и разходи. За 2011г. дружеството е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО с нулеви данни, от което може да се направи извод, че не е извършвало стопанска дейност. По този начин не са декларирани получени приходи от продажбата на стоки по изследваните фактури, издадени на „С П. Н" ООД.

Установено е, че за периода на издаване на фактурите дружеството е разполагало с едно назначено лице по трудов договор от 01.10.2010г. на длъжност фактурист, прекратен на 30.03.2011г. Няма данни за други наети лица по трудови или друг вид договори. Няма подадени справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица.

След извършена справка в КАТ е установено от ревизиращите, че  дружеството няма регистрирани превозни средства.

Съгласно подадените СД по ЗДДС за данъчни периоди м.11 и м. 12.2010г., м.01, м,02 и м.3.2011г. „И.Ф." ЕООД е декларирало данъчен резултат ДДС за внасяне, но сумите не са внесени и към момента на проверката.

Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС.

 Относно доставчика „В.К.Г." ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 95,00 лв. по фактура № 29 от 02.10.2012г., с предмет на доставката плодове. Плащането е в брой, съгласно приложен фискален бон.

 В хода на ревизията е извършена служебна проверка в информационната система на НАП. Констатирано е, че „В.К.Г." ЕООД е отразило процесната фактура в дневника на продажбите за съответния период с получател „С П. Н” ООД.

Дружеството е дерегистрирано на 27.02.2013г., поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

Установено е, че на 14.08.2012г. дружеството е въвело в експлоатация ЕКАФП с номер на ФУ DY250075 и ФП 36464676, в обект за търговия на едро с хранителни стоки, с. П., община Родопи, Зеленчукова борса, като последната отчетена продажба в брой е от дата 26.09.2012 г. и до датата на дерегистрация на ЕКАФП - 27.02.2013г. няма отразени други обороти.

Установено е от приходните органи, че за периода на издаване на фактурата, дружеството е разполагало с две лица по трудов договор на длъжност счетоводител. Няма данни за други наети лица по трудови и/или друг вид договори във връзка с осъществяваната дейност, няма подадени справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица.

По данни от справка на КАТ дружеството няма регистрирани превозни средства.

Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС

Относно доставчика „С. АВ" ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 63,38 лв. по фактура № 747 от 10.11.2010 г., с предмет плодове и зеленчуци. Плащане- в брой, съгласно приложен фискален бон.

Ревизиращите са извършили служебна проверка в информационната система на НАП, при която е констатирано, че „С. АВ" ЕООД е отразило  фактура в дневника на продажбите за съответния период с получател „С П. Н” ООД.

Констатирано е, че доставчикът е дерегистриран на 29.02.2012г. поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

 Няма подадени справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица за 2010 г.

Няма регистрирани превозни средства, което е установено след извършена  справка в КАТ.

„С. АВ" ЕООД е декларирало обект-склад в с. П..

 Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС.

Относно доставчика „Н.- 97" ЕООД: отказан данъчен кредит в размер на 25,90 лв. по фактура № 4624 от 19.09.2013г. с предмет олио. Плащането е в брой, съгласно приложен фискален бон.

  В хода на ревизията е извършена служебна проверка в информационната система на НАП, при която е установено, че „Н.- 97" ЕООД е отразило процесната фактура в дневника на продажбите за съответния период с получател „С П. Н” ООД.

Дружеството е дерегистрирано на 07.10.2013г. поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС.

„Н.- 97" ЕООД е имало регистриран ЕКАФП с номер на ФУ DT548614 и ФП 2548614 за обект - склад за търговия на едро с хранителни стоки в ***.

Няма подадени справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица за 2013г.

По данни от справка на КАТ дружеството няма регистрирани превозни средства.

Ревизиращите приемат, че в хода на ревизията нито доставчика, нито ревизираното лице са представили доказателства за наличие на доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС.

Относно начислени лихви за закъснение на вноски по ДДС във връзка с извършена корекция от „С П. Н” ООД с издаден протокол по чл. 117, ал.1 от ЗДДС:

В хода на ревизионното производсво е констатирано, че през санъчни периоди м.11 и м.12.2010г. „С П. Н” ООД е приспаднало данъчен кредит в общ размер на 5 328.00лв. по три броя фактури, издадени от „А. 2010” ЕООД. Предмет на доставките са строителни материали.

Пред приходните органи ревизираното лице представя писмени обяснения, според които закупените строителни материали: тухли, цимент, керемиди, покривни капаци и материали са вложени при ремонт, извършен през 2010г. по стопански начин, на закупени от дружеството сгради по НА № 162 от 01.12.2005 г., находящи се в Стопански двор, с. Ц.. През 2011г. имотът е продаден на „Т.Т." ЕООД, за което е издадена фактура №0000004954 от 08.09.2011г. на стойност 8 560,00лв. При продажбата на сградите не е начислен ДДС на основание чл.45, ал.З от ЗДДС.

На основание чл.79, ал. 1 от ЗДДС „С П. Н” ООД е извършило корекция на ползвания данъчен кредит в общ размер на 5 328,00 лв. по трите фактури, издадени от „А. 2010" ЕООД. Дружеството е съставило протокол № 1 от 10.06.2014г., с който на основание чл. 86 от ЗДДС е самоначислило ДДС в размер на 5 328,00лв., като същият е отразен през данъчен период м.06.2014 г. в подадените дневник за продажби и СД по ЗДДС.

Приходният орган е установил, че начисляването на ДДС е станало със закъснение, поради което на основание чл.1 от ЗЛВДТДПДВ, е начислил лихви в общ размер 1 924,55 лв.

В хода на съдебното производство са приети писмени доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя:  договори за 2013г: Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „С."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „З.П."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „М."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Б."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „А."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „П."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Ч."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Л."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „М."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Б."; Договор за извършване доставки  на плодове за нуждите  на ОДЗ  „Щ.Д."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Д."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „Б."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ “Р.”; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Е."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ “М.”; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Д."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „Р."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „З."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „С."; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на наказанията; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за нуждите на детските
ясли и млечни кухни на територията на район „Западен"- Общ.Пловдив; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и млечни кухни на територията на район „Западен"- Общ. Пловдив; Договор  за извършване доставки хранителни  продукти     за нуждите  на  ОДЗ „Р."; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ „Д."; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за нуждите на ОДЗ „Д-Р Е.Б.".

За 2012г:Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на наказанията; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на наказанията”; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на
наказанията”; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на наказанията”; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на наказанията”; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за ГД „Изпълнение на
наказанията; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Дом за медико - социални грижи гр. Пловдив; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Западен"; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Западен"; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ „С."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ЦДГ “Р.”; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „Б."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „Б."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ “М.”; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „З."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „Д."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на ОДЗ „Р."; Договор за извършване доставки на плодове за нуждите на за заведенията за
адравеопазване район „Западен"; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Южен"; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Тракия".

За 2011г:Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Централен"; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Западен"; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Южен"; Договор за извършване доставки на плодове и зеленчуци за Район „Тракия".

Прието по делото е писмо от Областна дирекция по безопасност на храните Пловдив с изх. № 837 от 25.04.2017г /л. 1135 по делото/, според което след извършена проверкав регистрите на ОДБХ-Пловдив е установено, че за фирмите: "Д.-Д. 2002"ЕООД, "А."ЕООД, "Л.-2010"ЕООД, "С.Ф."ЕООД, "Р."ЕООД, "И.Ф."ЕООД, "И.Ф."ЕООД, "В.К.Г." ЕООД, "С. АВ" ЕООД, "Н.-70" АД няма регистрирани транспортни средства.

Прието по делото е Удостоверение за вписване в регистъра-транспортно средство №1627004282 от 26.07.2010г. на РИОКОЗ-Пловдив за вписани транспортни средства –автомобили за превоз на храни на „С П. Н” ООД; Удостоверение за регистрация на транспортно средство №2298/13.02.2012г , издадено от ОДБХ на „С П. Н” ООД.

Едва в хода на съдебното производство, в с.з., проведено на 20.12.2016г., са представени от процесуалния представител на жалбоподателя приемо-предавателни протоколи с получател  „С П. Н” ООД и доставчик „Д.-Д. 2002“ ЕООД, „И.Ф.” ООД; „Р.” ООД. Същите са представени след назначаване на съдебно-счетоводната експертиза и са оспорени от процесуалния представител на ответника относно достоверността на датата на издаване на същите. Представени са в хода на съдебното производство декларации за съответствие на храни л. 1138- 1150 по делото, в които е посочено, че фирмата декларира, че е регистрирана по програмата за добри търговски  и добри хигиенни практики по закона за храните и разпоредбите за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Посочени са различни дати, но не е ясно кой е декларатор, тъй като вместо декларатор е изписано предал /М.А./, т.е. ясно е лицето предало декларацията, но не е ясно в какво качество предава същата.

Представени са декларации за съответствие / л. 1151-1160/ с посочен получател „С П. Н” ООД и доставчик: „И.Ф.” ООД. „И.Ф.” ООД декларира, че е регистрирано по програмата за добри търговски  и добри хигиенни практики по закона за храните и разпоредбите за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Не е посочено лицето-декларатор, представляващо дружеството. Не са представени доказателстма относно декларираната регистрация. Приети по делото са Декларации за качество относно фирма „Д.-Д. 2002” ЕООД /л. 1161-1204/.

Процесуалният представител на ответника възразява относно достоверността на датите на приетите  декларации за съответствие и  Декларации за качество, тъй като същите са представени в хода на съдебното производство и то след приемане на съдебно-счетоводната експертиза.

В хода на съдебното производство е изслушана и приета съдебно-счетоводна експертиза, изпълнена от вещото лице М. Ш., оспорена от процесуалния представител на ответника в частта, отнасяща се за аналитичното водене на счетовоството на жалбоподателя. Съдът кредитира заключението на вещото лице доколкото същото се подкрепя от кредитираните от съда писмени доказателства, като подробно ще посочи съображения по-долу в настоящото изложение.

             Вещото лице не е извършило проверка на място в счетоводствта на доставчиците, тъй като не са открити техни предтавители на декларирания адрес. Не е формиран извод за редовността на воденото от тях счетоводство.

          Вещото лице не дава отговор и на въпросите свързани с реалността на процесните доставки относно натоварването на стоките, транспортирането им, съхраняването и произходът им, осчетоводяването и плащането.

             Посочва, че по делото няма представени договори между  „С П. Н” ООД и доставчиците, касаещи  спорните доставки. Такива не са представени при проверката, извършена от вещото лице.

      Представени са договори, подписани между „С П. Н” ООД  и негови клиенти за доставка на плодове и зеленчуци. Част от договорите са сключени във връзка с обществени поръчки за извършване на доставки на плодове и зеленчуци за нуждите на детски заведения и млечни кухни с  Община Пловив - Райони „Западен”,  „Южен”, „Тракия”, „Централен”,  „Западен”, с ЦДГ, ОДЗ ,  с Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ за зареждане с плодове и зеленчуци  на затвори в гр. Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Сливен. Договор за доставка на плодове и зеленчуци с Дом за медико-социални грижи за деца в гр.Пловдив и други.

      Вещото лице посочва, че на „С П. Н” ООД не е признат данъчен кредит в общ размер на 56 643,80лв. по фактури и по доставчици, подробна описани в табличен вид в заключението.

        Относно доставчика „Д.-Д. 2002“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 30 636,06лв. по 42 бр. Фактури, с предмет на доставките плодове и зеленчуци /домати, моркови, краставици, мандарини, праскови, зеле, пъпеш, чесън, ябълки, картофи, круши, лук, тиквички, дини/. Данните по фактурите са посочени в табличен вид.

       Вещото лице посочва, че по делото са налични приемо-предавателни протоколи с получател  „С П. Н” ООД и доставчик „Д.-Д. 2002“ ЕООД,  приложени в т.3 от л.725 до 769.  

      В приемо-предавателните протоколи с дати от м.07.2013 г. до края на м.12.2013 г. за предал стоката е вписано името Р. М., а тези с дати от м.01.2014 г. до м.03.2014 г. - А.К..  Във всички тях за получил е вписано името Ч. Б.. 

       При съпоставка на видовете и количествата плодове и зеленчуци от процесните фактури с тези от приемо-предавателните протоколи установява следното: за плодовете и зеленчуците по ф-ра № 100000010/01.03.2014 г. липсва приемо-предавател протокол. Наличен е приемо-предавател протокол от дата 20.02.2014 г. /л.754/, който не се обвързва с никоя от процесните фактури. Количествата плодове и зеленчуци по всички останали фактури се обвързват със същите такива от приемо-предавателните протоколи.  Съответствие на датите от фактурите с датите на приемо-предавателните протоколи има за стоките по ф-ри с № №  25/11.09.2013 г., 35/10.10.2013 г., 39/07.11.2013 г.,  41/13.11.2013 г.,  42/16.11.2013 г.,  50/12.12.2013 г.,  51/14.12.2013 г., 52/16.12.2013 г.,  55/24.12.2013 г., 56/26.12.2013 г., 100000003/15.01.2014 г., 100000006/27.01.2014 г., 100000009/16.02.2014 г., 100000012/03.03.2014 г.  Останалите приемо-предавателни протоколи  са с  дати предхождащи датите на фактурите.

         Съпоставката на видовете и количествата плодове и зеленчуци от процесните фактури с тези от приемо-предавателните протоколи е извършена в табличен вид - л. 802 по делото.

        Експертът анализира данните от делото и от извършените насрещни проверки. Посочва, че на доставчика „Д.-Д. 2002“ ЕООД е извършена насрещна проверка, приключила с ПИНП № П-16001615188598-141-001/26.11.2015 г.

          Доставчикът „Д.-Д. 2002“ ЕООД е декларирал в Дневника за продажби и СД за м.07, м.08, м.09. и м.12.2013 г. и за м.01 и 02.2014 г. спорните фактури, издадени към „С П. Н” ООД. Фактури с № 100000010,  100000011 и 100000012 са отразени в дневника за продажби на доставчика през м.02.2014 г. с дати от 28.02.2014 г.  Същите фактури, представени от жалбоподателя и налични по делото фактури са съответно с дати 01.03.2014г., 02.03.2014г. и  03.03.2014г. и съответно са отразени в ДП със същите  тези дати.

       Към датите на издаване на спорните фактури доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.  За периода на издаване на спорните фактури не са декларирани назначени лица по трудови договори и  няма подадени справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. На 03.04.2013 г. доставчикът е въвел в експлоатация ЕКАФП  с инд. № ФУ ED251094 и инд.№ ФП 44251094 – обект за ТЕ с хранителни стоки – ***.

        За жалбоподателя  експертът пояснява, че всички стоки по спорните фактури от „Д.-Д. 2002“ ЕООД са заприходени по дебита на сметка 304 –„Стоки“, аналитично, количествено и стойностно. Към всяка една от фактурите е наличен фискален бон за разплащане в брой от ЕКАФП на доставчика. Датите и сумите от фискалните бонове съотвестват на датите и сумите за плащане от фактурите.  ФБ с дати м.07.2013 г. до края на м.12.2013 г. са издадени от регистрирания в НАП ЕКАФП с инд. № ФУ ED251094 и инд.№ ФП 44251094  - обект офис в ***,  а тези с дати от м.01.2014 г. до м.03.2014 г. са издадени от същия ЕКАФП с инд. № ФУ ED251094 и инд.№ ФП 44251094, но вече „без стационарен обект“. В счетоводството на жалбоподателя за всички фактури е осчетоводено разплащане в брой, чрез кредитиране на сметка 501-„Каса в лева“.

          Относно доставчика „А.“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 1 184,32лв. по ф-ра № 2000000098/29.04.2012г. с предмет на доставките плодове и зеленчуци/краставици, домати, чушки, тиквички, патладжани, броколи, айсберг, магданоз, копър, спанак, киви, авокадо, круши, ябълки/. Данните, които се съдържат във фактурата са дадени в табличен вид.

           На доставчика „А.“ ЕООД е извършена насрещна проверка, приключила с ПИНП № П-22221015189527-141-001/26.11.2015 г. Видно от същия даставчикът не е открит на адреса за кореспондеция и по чл. 8 от ДОПК. При извършена проверка в масивите на НАП е установено: Доставчикът „А.“ ЕООД е декларирал в Дневника за продажби и СД за съответния данъчен период м.04.2012 г. спорната фактура, издадена към „С П. Н” ООД.  „А.“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС  на 04.04.2011 г. и дерегистрирано на 15.03.2013 г. Или към датите на издаване на спорната фактура доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.

          За периода на издаване на процесната фактура има назначен един работник – шофьор на тежкотоварни автомобили-12 и повече тона, няма подадени справки по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. На 24.04.2012 г. доставчикът е въвел в експлоатация ЕКАФП с инд. № ФУ DY318586 и инд.№ ФП 36405986 – обект за ТЕ с плодове и зеленчуци – гр. София, район „Триадица”, без стационарен обект.

        При жалбоподателя стоките по спорната фактура от „А.“ ЕООД са заприходени по дебита на сметка 304 –„Стоки“, заведени аналитично, количествено и стойностно. Към фактурата  има фискален бон  от  регистрирания в НАП  - ЕКАФП с инд. № ФУ DY318586 и инд.№ ФП 36405986 – без стационарен обект /л.187 гр./.  Датата и сумата от фискалния бон съответстват на тези от фактурата. Осчетоводено  разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

         Относно доставчика „Л.-2010“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 1 216,12лв. по ф-ра № 307/29.04.2012г. с предмет на доставките плодове и зеленчуци /краставици, домати, чушки, патладжани, салата, зеле, авокадо, портокали, ябълки/ Данните, които съдържа фактурата са посочени в табличен вид от вещото лице.

         На доставчика „Л.-2010“ ЕООД е извършена насрещна проверка, приключила с ПИНП № П-22221015189525-141-001/26.11.2015 г.  Доставчикът не е открит на адреса за кореспондеция и по чл. 8 от ДОПК.

       С протокол № 0875558/29.12.2015г. е извършена проверка в информационните масиви на НАП, относно събиране на данни за доставчиците /т.3, л.671-л.675/.  Видно от същите,  доставчикът „Л.-2010“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.04.2012 г. спорната фактура №307/29.04.2012 г., издадена към „С П. Н” ООД.  „Л.-2010“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС  на 15.11.2010 г. и дерегистрирано на 25.02.2013 г. Към датите на издаване на спорната фактура доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.

          Установено е, че за периода на издаване на спорната фактура има назначени лица по трудови правоотношения– 2 лица на длъжност шофьор на тежкотоварни автомобили-12 и повече тона и две лица на длъжност продавач-консултант.

        Има подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения на управителя на дружеството Н.Л.. На 24.04.2012 г. доставчикът е въвел в експлоатация ЕКАФП  с инд. № ФУ DY318579 и инд.№ ФП 36405979 – обект за ТЕ с плодове и зеленчуци – гр. София , район Младост, без стационарен обект. 

        При жалбоподателя стоките по спорната фактура са заприходени по дебита на сметка 304 „Стоки“, аналитично по видове,  количествено и стойностно.

        Към фактурата е наличен фискален бон  от ЕКАФП без стационарен обект. Датата и сумата от фискалния бон съответстват на тези от фактурата.  Осчетоводено е разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

         Относно доставчика „С.Ф.“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 720,00лв. по ф-ра № 159/25.03.2012г. с предмет на доставката банани. Данните от фактурата са представени в табличен вид.

          С протокол № 0875558/29.12.2015 г.  от ревизиращите е извършена проверка в информационните масиви на НАП, относно събиране на данни за доставчиците. Видно от същия,  доставчикът „С.Ф.“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.03.2012 г. спорната фактура № 159/25.03.2012 г., издадена към „С П. Н” ООД.  От регистрите на НАП е установено, че „С.Ф.“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС  на 20.12.2005 г. и дерегистрирано на 14.06.2012 г. Към датата на издаване на спорната фактура доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.

        За периода на издаване на спорната фактура няма назначени лица по трудови правоотношения и няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.  За периода на издаване на спорната фактура не са установени регистрирани от „С.Ф.“ ЕООД ЕКАФП.  На 23.04.2012 г. дружеството е регистрирало ЕКАФП с дистанционна връзка с НАП.

           При жалбоподателя стоките по спорната фактура от „С.Ф.“ ЕООД са заприходени по дебита на сметка 304 –„Стоки“, аналитично, количествено и стойностно.  Към фактурата е наличен фискален бон за разплащане в брой от ЕКАФП на доставчика с обект Тържище „Р. 95“ АД, с.П., обл.Пловдивска с инд. № ФУ DТ 3066862 и инд.№ ФП 02306862. Датата и сумата от фискалния бон съответстват на тези от фактурата.  Осчетоводено е разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

            Относно доставчика „Р.“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 18 000лв. по 3 броя фактури с предмет на доставката плодове и зеленчуци /грозде, зеле, моркови, картофи, портокали/. Данните от фактурите са дадени в табличен вид.

          По делото са налични приемо-предавателни протоколи с получател  „С П. Н” ООД и доставчик „Р.“ ЕООД.  Същите са приложени в т.3 от л.770 до 782. В приемо-предавателните протоколи за предал стоката е вписано името М. А., за получил е вписано името Ч. Б.. При съпоставка на видовете и количествата плодове и зеленчуци от процесните фактури с тези от приемо-предавателните протоколи се установява следното: видовете и количества плодове и зеленчуци по всички фактури се обвързват със същите такива от приемо-предавателните протоколи. Датите на приемо-предавателните протоколи  предхождат датите на фактурите.

           Съпоставка на видовете и количествата плодове и зеленчуци от процесните фактури с тези от приемо-предавателните протоколи са дадени в табличен вид.

           На доставчика „Р.“ ЕООД е извършена насрещна проверка, приключила с ПИНП № П-16001615188694-141-001/27.11.2015 г. Видно от същия даставчикът не е открит на адреса за кореспондеция и по чл. 8 от ДОПК.  С протокол № 0875558/29.12.2015 г. е извършена проверка в информационните масиви на НАП, относно събиране на данни за доставчиците. Доставчикът „Р.“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.09, м.10 и м.11.2012 г. процесните фактури, издадени към „С П. Н” ООД. От регистрите на НАП е установено, че „Р.“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС  на 04.10.2004 г. и дерегистрирано на 02.01.2013 г. Към датите на издаване на спорните фактури доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.  Установено е че, за периода от 07.11.2012 г. до 07.12.2012 г. има назначено едно лице по трудов договор на длъжност – общ работник. Няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.  За периода на издаване на спорната фактура не са установени регистрирани от „Р.“ ЕООД ЕКАФП.

       При жалбоподателя стоките по процесните фактури са заприходени по дебита на сметка 304 „Стоки“, аналитично, по видове, количествено и стойностно.  Във фактурите е записан начин на плащане: по сметка, посочена е банкова сметка ***. Жалбоподателят е представил квитанции от „Р.“ ЕООД за прието плащане. Квитанция от 10.09.2012 г. за  13 000 лв., от 12.09.2012 г. за 15 000 лв.,  от 14.09.2012г. за 8000 лв. и от 03.12.2012 г. за  36 000 лв./л.189 гр., 190 гр. и 191/, които суми са осчетоводени в брой при жалбоподателя по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

       Относно доставчика „И.Ф.“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 511,08лв. по 2 броя фактури: №10 от 24.03.2014г. и №17 от 01.04.2014г., с предмет на доставката картофи и лук. Данните от фактурите са дадени в табличен вид от вещото лице.

        На доставчика „И.Ф.“ ЕООД е извършена насрещна проверка, приключила с ПИНП с № П-16001615186038-141-001/13.11.2015г. Представител на дружеството не е открит на адреса за кореспондения и на адреса по чл.8 от ДОПК.  Съставен е протокол за посещение на адрес в с.П., Стоково тържище – деклариран от лицето търговски обект. От  наемодателя „Р.-95“ АД е представен Договор за отдаване под наем на търговски обекти и площи от 24.02.2014 г. за отдаване под наем на складово помещение № 92 за периода от 01.03.2014 г. до 31.12.2014 г. и Молба за освобождаване на наетия склад считано от 01.07.2014 г.

       Доставчикът „И.Ф.“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.03 и м.04.2014 г. спорните две фактури.  „И.Ф.“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС  на 17.02.2014 г. или към датите на издаване на спорните фактури доставчикът е бил регистриран по ЗДДС.  Установено е от ревизиращите, че доставчикът има деклариран ЕКАФП с динстанционна връзка с НАП с инд. № ФУ ED251943 и инд. № ФП 44251943 – обект-Склад стоково тържище с. П.. Има назначено едно лице по трудов договор от 01.04.2014 г. на длъжност – продавач консултант, който е прекратен на 01.08.2015 г. Няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.  

       При жалбоподателя стоките по процесните фактури са заприходени по дебита на сметка 304 „Стоки“, аналитично, количествено и стойностно. 

     Към всяка една от фактурите са налични фискални бонове за разплащане в брой от регистрирания ЕКАФП на доставчика с инд. № ФУ ED251943 и инд. № ФП 44251943 -  обект склад стоково тържище с.П.. Датите и сумите от фискалните бонове съответстват на тези от фактурите.  За всяка една от фактурите е осчетоводено  разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

        Относно доставчика „И.Ф.“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 4 191,94лв. по 8 броя фактури с №№360 от30.11.2010г; 364 от 06.12.2010г.; 365 от 07.12.2010г.; 373 от 12.12.2010г.; 394 от 16.01.2011г.; 395 от 16.01.2011г.; 419 от 15.02.2011г.; 471 от 18.03.2011г., с предмет на доставката плодове и зенчуци/портокали, круши, мандарини, сливи, ябълки,  киви, краставици,  домати/. Данните от фактурите са представени в таБ.та на л. 815 по делото.

        По делото са налични приемо-предавателни протоколи с получател       „С П. Н” ООД и доставчик „И.Ф.“ ЕООД.  Същите са приложени в т.3 от л.715 до 724. В приемо-предавателните протоколи за предал стоката е вписано името Теодосис Коконис, за получил е вписано името Ч.Б..

        При съпоставка на видовете и количествата плодове и зеленчуци от процесните фактури с тези от приемо-предавателните протоколи вещото лице посочва, че видовете и количествата плодове и зеленчуци по всички фактури се обвързват със същите такива от приемо-предевателните протоколи.

        Съответствие на датите от фактурите с датите от приемо-предавателните протоколи има за стоките по ф-ри с № №  364/06.12.2010 г.,  365/07.12.2010 г.,  395/16.01.2011 г.

        Стоката по ф-ри № 360/30.11.2010 г. и 373/12.12.2010 г. –  една част от количествата съответстват на датите на протоколите.  За всички други – датите на  приемо-предавателните протоколи  предхождащи датите на  процесните фактури.

        Съпоставка на видовете и количествата плодове и зеленчуци от процесните фактури с тези от приемо-предавателните протоколи е дадена в табличен вид.

         На доставчика „И.Ф.“ ЕООД е извършена насрещна проверка, приключила с ПИНП с № П-16001615186026-141-001/30.11.2015 г./т.2,л.427/. Видно от същия, представител на дружеството не е открит на адреса за кореспондения и на адреса по чл.8 от ДОПК.  Съставен е протокол № 0875455/26.10.2015 г. за посещение на адрес в с.П., Стоково тържище – деклариран от лицето търговски обект. От наемодателя „Р.-95“ АД е представен Договор за отдаване под наем на търговски обекти и площи от 30.09.2009г. за отдаване под наем на складово помещение  за периода от 30.09.2009 г. и анекс за удължаване на срока до 31.12.2010 г., други документи не са представени. Доставчикът „И.Ф.“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответните данъчни периоди фактурите, издадени към „С П. Н” ООД.  „И.Ф.“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице на 09.10.2009 г.  и дерегистрирано на 18.01.2013 г.  Към датите на издаване на спорните фактури доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.  Установено е, че доставчикът има деклариран ЕКАФП с инд. № ФУ DY238119 и инд. № ФП 36311136 – обект Склад – Зеленчукова борса, скл. 73, с.П.. Има назначено едно лице по трудов договор от 01.10.2010 г. на длъжност – фактурист, който е прекратен на 30.03.2011 г. Няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. 

       При жалбоподателя стоките по процесните фактури от „И.Ф.“ ЕООД са заприходени по дебита на сметка 304 „Стоки“, аналитично, количествено и стойностно. Към всяка една от фактурите са налични фискални бонове за разплащане в брой от ЕКАФП на доставчика с обект склад с.П., Зеленчукова борса скл.73. Датите и сумите от фискалните бонове съответстват на тези от фактурите.  За всяка една от фактурите е осчетоводено  разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

       Относно доставчика „В.К.Г.“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 95,00лв. по ф-ра № 29/02.10.2012г. с предмет на доставката плодове /нектарина и грозде/. Данните от фактурата са дадени в табличен вид.

        С протокол № 0875558/29.12.2015г. е извършена проверка в информационните масиви на НАП, относно събиране на данни за доставчиците. Доставчикът „В.К.Г.“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.10.2012г. спорната фактура № 29/02.10.2012 г.  От регистрите на НАП е установено, че „В.К.Г.“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 08.07.2012г. и дерегистрирано на 27.02.2013 г. лице. Към датите на издаване на спорната фактура доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС.  За периода на издаване на спорната фактура има назначени  две лица лица по трудови правоотношения  на длъжност - счетоводители. Няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения. На 14.08.2012г. доставчикът е въвел в експлоатация ЕКАФП с инд. № ФУ 250075 и инд. ФП 36464676 – обект за ТЕ с хранителни стоки – с. П., община Родопи – Зеленчукова борса.

        При жалбоподателя стоките /нектарини и грозде/ са заприходени по дебита на сметка 304 „Стоки“, заведени аналитично, количествено и стойностно.  Към фактурата е наличен фискален бон от регистриран в НАП ЕКАФП инд. № ФУ 250075 и инд.№ ФП 36464676. Датата и сумата от фискалния бон съответстват на тези от фактурата. Осчетоводено е  разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

        Относно доставчика „С. АВ“ ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 63,38лв. по ф-ра № 747/10.11.2010г. с предмет на доставката киви. Данните от фактурата са дадени в табличен вид.

         С протокол № 0875558/29.12.2015 г. е извършена проверка в информационните масиви на НАП, относно събиране на данни за доставчиците.  Доставчикът „С. АВ“ ЕООД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.11.2010г. процесната фактура.

        Установено е, че „С. АВ“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС  лице на 04.12.2008 г. и дерегистрирано на 29.02.2012 г. Към датата на издаване на спорната фактура доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.

        За периода на издаване на спорната фактура има назначени  лица по трудови правоотношения. Няма подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.  За периода на издаване спорната фактура дружеството е имало регистриран ЕКАФП с инд. № ФУ DY231305 и инд.№ ФП 36299361 – обект склад СТ „Р.-95“ с. П..                                    При жалбоподателя стоката по процесната фактура е заприходена по дебита на сметка 304 „Стоки“ аналитично, количествено и стойностно. Към фактурата е наличен фискален бон от регистрания в НАП ЕКАФП с инд. № ФУ DY231305 и инд. № ФП 36299361 - обект склад СТ „Р.-95“ с. П.. Осчетоводено е разплащане в брой по кредита на сметка 501-„Каса в лева“.

        Относно доставчика „Н.-97“ АД: не е признат данъчен кредит в размер на 25,9лв. по ф-ра № 4624/19.09.2013г. с предмет на доставка олио.

        С протокол № 0875558/29.12.2015г. е извършена проверка в информационните масиви на НАП, относно събиране на данни за доставчиците.  Доставчикът „Н.-97“ АД е декларирал в ДП и СД за съответния данъчен период м.09.2013г. спорната фактура № 4624/19.09.2013 г.  Установено, че „Н.-97“ АД е регистрирано по ЗДДС  на 06.04.2007 г. и дерегистрирано на 07.10.2013 г., регистрация по ЗДДС на основание съдебен акт – 27.12.2013 г. и дерегистрация на 27.04.2015 г. Към датата на издаване на процесната фактура доставчикът е бил регистрирано по ЗДДС лице.  За периода на издаване на спорната фактура има назначени  лица по трудови правоотношения. Има подадена справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми по извънтрудови правоотношения на две лица.

         За периода на издаване на процесната фактурата дружеството е имало регистриран ЕКАФП с инд. № ФУ DТ548614 и инд. № ФП 2548614 – обект за ТЕ с хранителни стоки, ***.

         При жалбоподателя олио по процесната фактура е заприходено по дебита на сметка 304 „Стоки“, аналитично, количествено и стойностно. Към фактурата е наличен фискален бон за разплащане в брой от регистрирания ЕКАФП на доставчика с инд. № ФУ DТ548614 и инд.№ ФП 2548614 и обект склад на едро, ***. В счетоводството е осчетоводено  разплащане в брой по кредита на сметка 501 „Каса в лева“.

       Относно последващата реализация на процесните стоки вещото лице изяднява следното:

       Всяка една от описаните по-горе процесни фактури е намерила счетоводно отражение при доставчика. Стоките са заприходени по дебита на сметка 304 „Стоки“, аналитично, по видове, количествено и стойностно.  Счетоводните записвания съответстват на данните от фактурите. Приходите от продажба на стоките са намерили счетоводно отражение по кредита на сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“. Дължимият ДДС за продажбите е начислен по кредита на сметка 4532.

      По счетоводни данни на жалбоподателя е отчетена последваща реализация на стоките от спорните фактури. За продажбата на стоките е кредитирана сметка 304 в кореспонденция с дебита на сметка 702.  По делото са налични множество периодични /помесечни/ счетоводни справки за движението по кредита на сметка 304, от които се установява, че по счетоводни данни е отчетена последваща продажба на стоки /плодове и зеленчуци/ от вида на спорните /т2, л.258-265; т.2 от л.501 и продължават в т.3 до 533/;  наличен е опис на материалните запаси по сметка 304–Стоки до 30.04.2014 г.(края на ревизирания период) /т.1, л. 118/; Оборотна ведомост по аналитични партиди за с-ка 304 за периода от 01.01.2014 г. до 30.04.2014 г./т.1, л.224-227/, както много други.

       Поради изключително големия документооборот при жалбоподателя, касаещи издадени продажни фактури към негови клиенти е невъзможно да бъдат описани по количества продадените стоки от вида на спорните. В резултат на това ССЕ съпоставя само обощеното им стойностното изражение по сметка 304 „Стоки“ за периода от  2010 г. до 30.04.2014 г./края на ревизирания период/. Данните са проследени в таБ. и от същата се установява, че по счетоводни данни на жалбоподателя е отчетена последваща реализация на заведените стоки, в т. ч. и по процесните фактури. Начално салдо/налични стоки/ на 01.01.2010 г. - 22 511.61 лв. Заприходени стоки /по Дт с-ка304/ в периода 01.01.2010г.-30.04.2014г. – 2 431 714.92лв. Продадени стоки /по Кт с-ка304/ в периода 01.01.2010г.-30.04.2014г. – 2 445 925.74лв. 

        Вещото лице посочва, че в частта на извършената тематична проверка счетоводството на жалбоподателя е водено текущо, съобразно Закона за счетоводството и Националните стандарти за малки и средни предприятия. Счетоводната информация се обработва на компютър. Прилага двустранна форма на счетоводно записване. Заведени са основните счетоводни регистри –оборотни ведомости, главни книги, синтетични, хронологични и аналитични регистри., които дават възможност да бъдат проследени осчетоводените документи и взетите счетоводни статии.

             С оглед установеното от фактическа страна Съдът прави следните правни изводи:

             Съдът съобрази приложимите за случая правни норми. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Данъкът е изискуем, съгласно чл.25 от ЗДДС, към момента на възникване на данъчното събитие, и съответно като последица от изискуемостта, данъкът следва да се начисли. При доставка на стоки данъчното събитие настъпва към момента на прехвърляне на правото собственост, респективно правото на разпореждане с вещта като собственик по дефиницията на чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО/ (фактическото предаване на стоката), а при доставката на услуги - към момента на извършването им (чл.25, ал.2 ЗДДС). Съгласно ЗДДС и константната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) по тълкуването на чл.167, чл.168 и чл.178 от Директива 2006/112/ЕО/, възникването и надлежното упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит изисква установяване преди всичко на наличието на действително осъществени облагаеми доставки на стоки и услуги. От приетото по т. 33 от Решение от 6 декември 2012 г. на СЕС по дело С-285/11, следва, че по принцип правото на приспадане не би могло да бъде отказано, но само, ако се установи, че доставките на стоки /извършването на услуги/ са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били използвани от получателя за целите на неговите облагаеми сделки.

             Съобразно направеното тълкуване на нормите на Директива 2006/112/ЕО/ от СЕС, преценката за наличие на условията за признаване на правото на данъчен кредит (реално ли са осъществени доставките и използван ли е техният предмет в извършваната от лицето дейност), се осъществява от националната юрисдикция, съобразно правилата за доказване по националното право и въз основа на съвкупна преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото (арг. от т. 31 и т. 32 от Решение на СЕС по дело 285/11). Т.е. данъчнозадълженото лице, което се позовава на правото на приспадане следва да установи реалното осъществяване на доставките /реално извършените услуги/ и използването на техния предмет за целите на облагаемата си дейност, съгласно правилата за доказване по чл.154, чл.1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, във вр. с § 2 ДР ДОПК. Следователно, за преценката, дали е осъществена реална доставка по конкретна данъчна фактура, е необходимо да се изследва, дали е налице предвиденият в чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС правопораждащ юридически факт, а именно, прехвърляне правото на собственост върху стоката, респ. правото на разпореждане със стоката или извършването на услугата, при чието проявление възникват и предвидените правни последици, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит.

             Съгласно чл.6, ал.1 ЗДДС, доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, а съгласно чл.9, ал.1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга, като услуга по смисъла на чл. 8 от закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Според чл.12, ал.1 ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, а данъчно събитие по чл.25, ал.1 ЗДДС представлява доставката на стоки или услуги, което възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл.25, ал.2 ЗДДС).

             От така цитираните законови разпоредби следва извода, че наличието на действително осъществена доставка е предвидено като изискване за възникване правото на данъчен кредит в разпоредбата на чл.68, ал.1, т.1 ЗДДС и изпълнението й следва да бъде проверено, за да бъде направена преценка дали ревизираният субект има право да приспадане данъчния кредит, който е декларирал в подадената справка-декларация.

        В случая относно процесните фактури, издадени от доставчиците: „Д.-Д. 2002“ ЕООД; „А.“ ЕООД; „Л.-2010“ ЕООД; „С.Ф.“ ЕООД; „Р.“ ЕООД; „И.Ф.“ ЕООД; „И.Ф.“ ЕООД; „В.К.Г.“ ЕООД; „С. АВ“ ЕООД; „Н.-97“ АД не са представени, нито в хода на ревизионното производство, нито в хода на съдебното такова, транспортни документи, доказнащи транспортирането на процесните стоки. Не се ангажираха доказателства за лицата, извършили транспортирането на стоките по процесните фактури и с какви МПС /с номер/ е извършен транспортът. Не е ясно от кой точно обект са натоварени процесните стоки и от кои лица, къде са съхранявани. Липсват стокови разписки, товарителници, пътни листове, документи за разходвано гориво, складови разписки и др. документи, доказващи транспортирането и приемането-предаването на стоките.

        В писмените обяснения, дадени от жалбоподателя в хода на ревизионното производство, се твърди, че транспортът е осъществяван от доставчиците, то по делото не се събраха доказателства, потвърждаващи тези твърдения. Напротив, от приетото писмо от Областна дирекция по безопасност на храните Пловдив с изх. № 837 от 25.04.2017г /л. 1135 по делото/, се установи, че в регистрите на ОДБХ-Пловдив за фирмите: "Д.-Д. 2002"ЕООД, "А."ЕООД, "Л.-2010"ЕООД, "С.Ф."ЕООД, "Р."ЕООД, "И.Ф."ЕООД, "И.Ф."ЕООД, "В.К.Г." ЕООД, "С. АВ" ЕООД, "Н.-70" АД, няма регистрирани транспортни средства. Ясно е, че става въпрос за значителни количества плодове и зеленчуци, които следва да бъдат натоварени и транспортираниот базата на доставчиците до базата на жалбоподателя, но такива доказателства няма по делото. Прехвърлянето на собствеността се доказва с предаването на стоките в собствен склад или при натоварването на стоките в транспортно средство. В настоящия казус няма доказателства за транспортиране на процесните стоки и това обуславя нереалността на документално оформените доставки между преките доставчици и жалбоподателя.

        Не без значение е и обстоятелството, че между жалбоподателят и доставчиците не са установени търговски отношения, няма сключени договори за доставка на стоки, няма проведена кореспонденция, няма предварително уточняване на правата и задълженията между получателят на стоките и доставчиците.

       Не е установен произходът на стоките и това дали доставчиците са разполагали с процесните количества стоки.

       В хода на съдебното производство са представени от жалбоподателя декларации за съответствие на храни /л. 1138- 1150 по делото/, в които е посочено, че фирмата декларира, че е регистрирана по програмата за добри търговски  и добри хигиенни практики по закона за храните и разпоредбите за търговия с пресни плодове и зеленчуци.

     За тези декларации не е ясно кой е декларатор, тъй като вместо декларатор е изписано предал /М.А./, т.е. ясно е кое лице е предало декларацията, но не е ясно кой и в какво качество декларира.

      Пак едва в хода на съдебното производство са представени Декларации за качество относно фирма „Д.-Д. 2002” ЕООД /л. 1161-1204/.

       След назначаване на съдебно-счетоводната експертиза са представени и приети по делото приемо-предавателни протоколи. В съдебно заседание, проведено на 20.12.2016г., са представени от процесуалния представител на жалбоподателя приемо-предавателни протоколи с получател  „С П. Н” ООД и доставчик: „Д.-Д. 2002“ ЕООД, „И.Ф.” ООД; „Р.” ООД. Същите са оспорени от процесуалния представител на ответника относно достоверността на датата на издаване.       

           Относно тези частни документи следва да се посочи, че  разпоредбата на чл.68, ал.2 от ЗДДС обуславя възникването на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламенирания в ЗДДС сложен фактически състав. Същият, наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС. При липсата на нормативна уредба, която да изисква наличието на конкретен вид документи за доказване на относимите в тази връзка факти и обстоятелства, определящ, за преценката дали една доставка е действително осъществена, е съвкупният анализ на всички събрани по делото доказателства. Същите, в преобладаващата си част и в унисон със спецификата на търговската дейност, са частни документи, тъй като за изключително малко факти и обстоятелства, относими към данъчното облагане, могат да бъдат съставени официални документи по чл. 179 от ГПК. Поради това съдът анализира събраните писмени доказателства в тяхната взаимовръзка, отчете и фактът, че счетовоството на доставчиците не е проверено нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното произвдство, поради ненамирането им на декларирания от тях адрес по чл. 8 от ДОПК, не е формиран извод относно редовното водене на счетоводните записвания и стигна до извода, че приетите по делото приемо-предавателни протоколи и декларации за съответствие не се подкрепят с други писмени доказателства относими към реалността на доставките. След като няма доказателства за транспортирането на стоките, за лицата товарили и ратоварили стоките, за произхода на стоките, то приемо–предавателните протоколи и декларациите, коментирани по-горе, са сътавени с оглед целеният от жалбоподателя положителен за него изход от съдебното производство, още повече, че „С П. Н” ООД в хода на ревизионното производство обяснява пред ревизиращите, че не са съставяни приемо-предавателни протоколи при получаване на стоките. Обяснява също така, че получените и разходвани стоки се осчетоводяват по видове, но не и по доставчици и клиенти, поради което не може да се установи от коя доставка и от кой доставчик е заприходеното количество стоки. Впрочем тези обяснения се потвърдиха и от приетата по делото ССчЕ. В съдебно заседание, проведено на 06.04.2017г вещото лице изяснява, че по никакъв начин не може по доставчици и клиенти да се проследи как „върви” стоката, защото аналитичен регистър се води само за стоките.  

          Доколкото в случая данните по делото сочат, че от самото ревизирано дружество е зависело съставянето на необходимите документи, доказващи получаването от него на стоките по осъществени облагаеми доставки, а представените по делото противоречат на представените първоначално доказателства /в хода на ревизионното производство/ или въобще липсват такива, които са относими към процесните фактури, или взаимно се изключват / така например от приетие по делото доказателства и от ССчЕ се установи, че доставчикът „Д.-Д. 2002” ЕООД е декларирал в Дневника за продажби и в СД фактури с №№10000010,100000011 и 100000012 с дати 28.02.2014г, а същите са представени от жалбоподателя съответно с дати 01.03.2014г., 02.03.2014г. 03.03.2014г./, то е налице неправомерно позоваване на общностното и национално право във връзка с данъчен кредит за стоки, които не са придобити в резултат на осъществена облагаема доставка. Друг начин на придобиване, различен от посочения, не дава право на приспадане на ДДС. При липса на облагаема доставка, логически е изключена добросъвестността на получателя, защото той знае или би трябвало да знае, че не е получил определената стока реално, услугата не е извършена. (аргументи в този смисъл са изложени и в Решение на СЕС от 13 Февруари 2014 г. по дело „Макс Пен” ЕООД, С-18/13). Нормалният стопански оборот и предвидимата икономическа логика на отношенията между добросъвестни търговци предполага сключването и изпълнението на договори с разпознаваеми и проследими търговци, с които да се поддържат постоянни или инцидентни търговски контакти, но при взаимно доверие и коректност, предполагат наличието на безпротиворечиви съпътстващи фактурите документи, което в случая не се доказа. 

              Установената последваща реализация  при жалбоподателя, от вида на процесните стоки, не доказва, че стоките са получени от процесните доставчици.

               След като от доказателствата по делото се установи, че липсва осъществена облагаема доставка, то данъкът по процесните фактури е неправомерно начислен, а съгласно чл. 70, ал.5 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно.

      Съдът намира за недоказано реалното извършване на самата доставка, предмет на процесните фактури, следователно законосъобразно приходният орган, на основание чл. 70, ал.5 във вр. с чл. 68, ал.1, т.1 и чл. 69, ал.1, т.1 от ЗДДС, е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури, издадени от „Д.-Д. 2002“ ЕООД; „А.“ ЕООД; „Л.-2010“ ЕООД; „С.Ф.“ ЕООД; „Р.“ ЕООД; „И.Ф.“ ЕООД; „И.Ф.“ ЕООД; „В.К.Г.“ ЕООД; „С. АВ“ ЕООД; „Н.-97“ АДв общ размер от 56 643.80лв. и прилежащи лихви в размер на 16808.63лв.

Относно начислени лихви за закъснение на вноски по ДДС във връзка с извършена корекция от „С П. Н” ООД с издаден протокол по чл. 117, ал.1 от ЗДДС:

Установи се, че през данъчни периоди м.11 и м.12.2010г. „С П. Н” ООД е приспаднало данъчен кредит в общ размер на 5 328.00лв. по три броя фактури, издадени от „А. 2010” ЕООД. Предмет на доставките са строителни материали.

Пред приходните органи ревизираното лице представя писмени обяснения, според които закупените строителни материали: тухли, цимент, керемиди, покривни капаци и материали са вложени при ремонт, извършен през 2010г. по стопански начин, на закупени от дружеството сгради по НА № 162 от 01.12.2005 г., находящи се в Стопански двор, с. Ц..

През 2011г. имотът е продаден на „Т.Т." ЕООД, за което е издадена фактура №0000004954 от 08.09.2011г. на стойност 8 560,00лв. При продажбата на сградите не е начислен ДДС на основание чл.45, ал.З от ЗДДС. Съгласно цитираната норма освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.

Корекции на ползван данъчен кредит, съгласно чл.79 ал.1 /в редакцията в сила от 01.01.2013 г.) се извършват, когато регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

На основание чл.79, ал. 1 от ЗДДС, в посочената редакция, жалбоподателят е извършил корекция на ползвания данъчен кредит в общ размер на 5 328,00 лв. по трите фактури, издадени от „А. 2010" ЕООД. Дружеството е съставило протокол № 1 с дата 10.06.2014г., с който на основание чл. 86 от ЗДДС е самоначислило ДДС в размер на 5 328,00лв., като същият е отразен през данъчен период м.06.2014 г. в подадените дневник за продажби и СД по ЗДДС.

Приходният орган законосъобразно е установил, че начисляването на ДДС е станало със закъснение, поради което на основание чл.1 от ЗЛВДТДПДВ, е начислил лихви в общ размер 1 924,55 лв.      

             При извършване на задължителната проверка по чл.160 ал.2 от ДОПК, Съдът констатира, че ревизията е възложена от компетентен приходен орган и е приключила в определения от него срок. Ревизионният акт е издаден от компетентен  приходен орган и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията, поради което същият не страда от пороци, определящи неговата нищожност.

              На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК, на Дирекция "ОДОП- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, които се установиха в размер на 2 791.30 лв./две хиляди седемстотин деветдесет и един лева. 30 стотинки/, на основание чл.8 ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г./

              Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на “С П. Н” ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Ч.З.З. и от Ч.С.Б., против Ревизионен акт № Р-16001615008476-091-001 от 24.03.2016г., издаден от В.П.А. – началник сектор, възложил ревизията и от В. Г. Г. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 56 643.80лв. с прилежащи лихви в размер на 16 808.63лв. и  други лихви в размер на 1 924.55лв.

         ОСЪЖДА “С П. Н” ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Ч.З.З. и от Ч.С.Б. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 791.30 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет и един лева. 30 стотинки/.

       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                               

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/