Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 750

 

 

09.05.2017 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

      

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХV състав, в открито заседание на шести април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

        

Административен съдия: Любомира Несторова

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 1692 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е по реда на чл.145-178 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

  Образувано е по жалба на „Т.А.” ЕООД с ЕИК *, седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя И.Д.Ж. против Заповед № 03-РД/1032 от 16.03.2016г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция в частта на заповедта, с която е отказана част от заявеното финансиране.

  Жалбоподателят намира оспорената част от заповедта за незаконосъобразна като излага подробни съображения. Намира също така, че административният орган неправилно е намалил заявеният интензитет на площта /70%/ за земеделска техника и разходи за консултатнски услуги.

  Претендира отмяната на оспорената част от заповедта и разноски по делото. Излага подробни писмени съображения.

  Ответникът, чрез процесуални си представител, оспорва жалбата като неоснователна. Претендира отхвърляне на жалбата и юрисконсултско възнаграждение и разноските по делото.

  След като обсъди доводите на страните и представените по делото писмени доказателства, съдът, в настоящия състав, приема следното от фактическа и правна страна.

  Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения за това срок  и от лице, което има правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

  С процесната заповед на основание чл.20а, ал.2, т.2 от Закона за подпомагане на земедерските производители ЗПЗП/ и чл. 42, ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (ПРСР) частично е одобрено и частично – отказано финансиране по заявление за подпомагане, подадено от дружеството – жалбоподател за проект с ИД № 16/04/1/0/02209 от 21.05.2015г. Стойността на проекта е 1 832 889.25 лв., от които одобрени разходи: 649213.36лв.

   Предмет на оспорване е заповедта в частта, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане в частта му, която надвишава горепосочените одобрени разходи. Подробно са описани отхвърлените за финансиране разходи в 13 пункта: разходи за прашалка Cima, модел S 530 на обща стойност по проекта в размер на 9800.00лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 2744.00лв., поради наложена редукция, съгласно разпоредбата на чл. 33, т.15 от Наредба №9 от 21.03.2015г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. /Наредба №9 от 21.03.2015г / във вр. с чл. 48, параграф 2, б. „д” от Регламент на /ЕС/ №809/2014г., поради прилагане на референтни разходи, с оглед определяне обосноваността на предложениет разходи; разходи за „Агрегат за контурна резитба - Еrо, модел LKF/EK 132/85" на обща стойност по проекта в размер на 31 900.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 8 932.00 лв., поради наложена редукция съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба № 9 от 21.03.2015г във вр. с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи; разходи за „Пръскачка (пулверизатор) Cima, модел Link 50 S 1000" на обща стойност по проекта в размер на 33 100.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 9 268.00 лв., поради наложена редукция, съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба № 9 от 21.03.2015г във вр. с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи; разходи за „Агрегат с отклоняваща секция Agrofer, модел Vario AG TL Super" на обща стойност по проекта в размер на 38 600.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 10 808.00 лв., поради наложена редукция съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба № 9 от 21.03.2015г във вр. с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи; разходи за „Създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18,000 дка при схема на засаждане 2,80 х 0,7 м - 510 растения на дка, в землището на село Върбен, ЕКАТТЕ 12680, община Брезово - имот 022201 с обща площ 18,296 дка." на обща стойност по проекта в размер на 34 817.40 лева, от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 5 742.90 лева, поради това, че: 1.Разходите   за   „Поливане   след   засаждане   -   всички   операции,   четири   поливки вегетационно", включени в количествено-стойностната сметка, са редуцирани с 2 203,20 лв., които се отнасят за трите поливки след първата, тъй като същите са свързани с разходи за поддръжка   на   предвиденото   за   създаване   насаждение   от   Маслодайна   роза,   съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015г. Допустими са само разходите за първата поливка, предвидена непосредствено след засаждането на маслодайните рози, тъй като е част от създаването на насаждението; Разходите за „Окопаване - 2 пъти до периода на поставяне на полиетилена" на стойност 1 926,00 лв., включени в количествено-стойностната сметка, не са допустими за подпомагане,
тъй като същите са свързани с разходи за поддръжка на предвиденото за създаване насаждение от Маслодайна роза, съгласно разпоредбите на чл.
33, т. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015г; 3. Разходите за „Затревяване през ред междуредията на трайно насаждение маслодайна роза сорт Местен" на стойност 1 613,70 лв., включени в количествено-стойностната сметка, не са допустими за подпомагане, тъй като същите не попадат в обхвата на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015г.

Разходи за „Трактор Same, модел Fruteteto3 100 DT ЕЗ" на обща стойност по проекта в размер на 106 100.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 37 628.00 лева, поради  наложена редукция, съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба № 9 от 21.03.2015г във вр. с параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи; Разходи за „Ремарке Agrofer, модел РВС/3 - 1450" на обща стойност по проекта в размер на 23 600.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 6 608.00 лв., поради наложена редукция, съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба №9 от 21.03.2015г  във връзка с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи; Разходи за „Внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията - обща площ 91,736 дка в землището на с. Върбен, общ. Брезово" на обща стойност по проекта в
размер на
1 410425.85 лева, от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 1 018 859.91, поради това, че:1.от разходите за „Внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на  зреенето и качеството на продукцията - обща площ 91,736 дка в землището на с. Върбен, общ. Брезово", са редуцирани 0,89 лв., отнасящи се за 0,36 м2 "Полиетиленово фолио", които надвишават необходимата площ от 125219,64 м2, съгласно обосновката, описана в придружителното писмо с вх. № 02160-
2600/17717
от 17.12.2015 г; 2.От разходите за "Въже 8 мм- еластично за закрепване на полиетиленовото фолио към основни телове",  включени в количествено-стойностната сметка за "Внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията - обща площ 91,736 дка, в землището на с. Върбен, общ. Брезово", са редуцирани 130,90 лв., отнасящи се за  63,63 лм. Еластично въже, които надвишават необхиимата дължина от 37714,37 лм., съгласно обосновката, описана в придружително писмо с вх. № 02-160-2600/17717 от 17.12.2015 г.;3. От разходите за "Внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията - обща площ 91,736 дка в землището на с. Върбен, общ. Брезово" са редуцирани 2,02 лв., отнасящи се за 0,36 м2 "Полиетиленово фолио", които надвишават необходимата площ от 125219,64 м2, съгласно обосновката, описана в придружително писмо с вх. № 02-160- 2600/17717 от 17.12.2015 г.;4. Редукция в размер на 1 018 726.10 лв., съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба № 9 във връзка с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) 809/2014, поради прилагане на референтни разходи, с оглед определяне обосноваността на предложените разходи.

    Разходи за „Бизнес план - подготовка на проекта, изготвяне на бизнес план и подготовка на документите за подаване на заявка за плащане" на обща стойност по проекта в размер на 52 000.00 лева, от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 21 085.08 лева, недопустими, съгласно разпоредбите на чл. 32, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 във връзка с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи; Разходи за „Изготвяне на проект и технологии с технологична карта с количествена сметка за внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството н продукцията на десертното лозе,  засадено при междуредово разстояние 2,8 м, в землището на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово - имоти с № 022001; 022199; 022045; 022200; 022047; 022005; 022042; 022079; 022037; 022078; 022030 и 022202, с обща площ 91,736 дка." на обща стойност по проекта в размер на 15 500.00 лв. не са допустими за подпомагане, тъй като не попадат в обхвата на чл. 32, ал. 1. т. 13 и § 1, т. 41 от ДР на Наредба № 9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; Разходи за «Изготвяне на проект и технология с технологична карта за създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18,00 дка, при схема на засаждане 2.80x0,7 м/510 растения на дка/, в землището на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово, имот 022201 с обща площ 18,296 дка." на обща стойност по проекта в размер на 9 300.00 лв. не са допустими за подпомагане, тъй като не попадат в обхвата на чл. 32, ал. 1, т.  13 и §  1. т. 41  от ДР на Наредба 9 от 21.03.2015г; Разходи за „Консултации в хода на подготовка на проекта и при неговото изпълнение, чрез   осъществяване   на   авторски   контрол   и   надзор   при   осъществяване   на   основните технологични процеси, заложени в технологията на отделните култури и части на проекта" на обща стойност по проекта в размер на 31 000.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 31 000.00 лв. не са допустими за подпомагане, тъй като не попадат в обхвата на чл. 32, ал. 1, т. 13 и § 1, т. 41 от ДР на Наредба № 9 от 21.03.2015г; Разходи за „Изготвяне на пред-проектно прочуване на района на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово, Област Пловдивска, включващо климатична и почвена характеристика във връзка с инвестицията"   на обща стойност по проекта в размер на 6 200.00лв. не са допустими за подпомагане, тъй като не попадат в обхвата на чл. 32, ал. 1, т. 13 и § 1, т. 32 от ДР на Наредба № 9 от 21.03.2015г.

   Относно намаляването на интензитета на помощта от 70% на 60% е  посочено в заповедта, че е одобрен интензитет на помощта: 70% за разходите по „Внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията - обща площ 91,736 дка в землището на с. Върбен, общ. Брезово" и 60% за всички останали разходи. Заявеното в заявлението за подпомагане увеличение на процента на финансовата помощ с 15% по т. 2.8. „Увеличение за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г." за разходите, за които са одобрени 60% финансова помощ, не отговаря на разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Недопустимостта на по чл. 13, ал. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. произлиза от факта, че за поземлен имот с № 022201, находящ, се в землището на с. Върбен, общ. Брезово, обл. Пловдив, в който е предвидено създаването на трайните насаждения от маслодайна роза, не е заявен ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или одобрен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания", направление „Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г. Посочено е също, че с оглед на факта, че заявената за закупуване земеделска техника ще се използва и за обработка на предвидените за създаване трайни насаждения от маслодайна роза, то интензитетът на финансовата помощ за тях също е 60% (същото се отнася и за общите разходи - консултантски услуги), тъй като тези разходи (инвестиционни и общи) не са изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 – 2013г.

  Съдът установи, че административното производство е стартирало по повод заявление на „Т.А.” ЕООД с УРН 180229, депозирано във фонд „Земеделие” на 21.05.2015г., за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства.  От заявлението се установи,че жалбоподателят е кандидатствал за финансиране на инвестиция „Инвестиции в земеделското стопанство чрез внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията, създаване на ново трайно насаждение от маслодайна роза по биологичен способ на площ 18.000дка и закупуване на необходимата техника и инвентар.”

  Съдът установи, че съгласно Заповед РД09-213 от 27.03.2015г на Министъра на земеделието и храните /л. 719 по делото/ е определен период за прием на заявления за подпомагане по реда на Нарсдба № 9/21.03.2015г за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски етопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, съгласно която началната дата е 14.04.2015г, а крайната дата е 08.06.2015г.

   „Т.А." ЕООД  е подало заявление за подпомагане по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства на дата 21.05.2015г, т.е. в срок.

   Административният орган е установил нередности по заявлението и с писмо с изх. № 01-2600/8524 от 02.12.2015г. до „Т.А.” ЕООД е изискал допълнителна информация и обосновка по т.4, свързана с необходимостта от полиетиленово фолио и мрежа протв градушка в размер на 125220кв.м поотделно, поради това, че площта на посоченото насаждение е 91 736кв.м. Изискани са обяснения и за въже 8мм с обща дължина 37878м.

  „Т.А.” ЕООД отговаря с писмо с вх. № 02-160-2600/17717/17.12.2015г. Уточнява се, че необходимото фолио и мрежа са 125219.64кв.м, закръглено на 125220кв.м, а за еластичното въже 37714.37лм, закръглено към опаковка на 38878лм.

  Съгласно чл. 32 ал.10 от Наредба № 9 от 21.03.2015г /Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г/ Разплащателна агенция съгласува списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи с министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница на РА не по-късно от датата на публикуване на заповедта за определяне на съответния период на прием на заявления за подпомагане.  

   От приетите по делото писмени докзателства: документ с вх. № 01-0400/537 от 30.03.2015г., изпратено на 27.03.2015г. от МЗХ, с което е
съгласуван списък на активите по подмярка
4.1, съгласно чл.32, ал. 10 от Наредба № 9 от 21.03.2015г./ /Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г,т.е. действащата редакция към момента на издаване на процесната заповед/; писмо с изх. № 01-0400/535 от 06.04.2015г., получено в МЗХ на 07.04.2015г., с което е изпратен на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на референтни разходи за земеделска техника, във връзка с чл. 32, ал. 10 от Наредба № 9/2015г. / в посочената редакция/ по подмярка 4:1; документ с вх. № 01-0400/535 от 20.04.2015г., изпратен на 17.04.2015г. от МЗХ, с който е съгласуван списък на активите по подмярка 4.1, съгласно чл.32, ал. 10 от Наредба № 9 от 21.03.2015г.; удостоверение, издадено от директор на дирекция „ИТ" на ДФЗ, относно датата на публикуване на списъците с референтни цени по подмярка 4.1, под формата на файл, на интернет сайта на ДФЗ-РА /разпечатка от файл-архив/; Заповед ОЗ-РД/3630 от 25.11.2015г. за определяне на референтни цени без ДДС като пределени разходи при изграждането на защитни системи с оглед предпазване на овошки, лозя и други трайни насаждения, както от градушки, така от насекоми и птици, издадена от изпълнителния директор на ДФЗ-РА; Заповед ОЗ-РД/1635 от 27.08.2015г. за определяне на референтни цени за създаване на конвенционални трайни насаждения, издадена от изпълнителния директор на ДФЗ-РА, ведно с Базова технологична карта /Т 32/ на МЗХ, представени от процесуалния представител на ответника се установи, че това изискване е изпълнено. Следва да се уточни, че цитираната по-горе правна норма задължава Разплащателна агенция да съгласува с министъра на земеделието и храните списъка с активите, дейностите и услугите, който се публикува на електронната страница на ДФ „Земеделие”, няма такова задължение относно референтните стойности, като Съдът ще изложи подробни съображения по-долу в настоящото изложение.

   Съгласно чл. 32, ал.9 от Наредба №9/21.03.2015 г /Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г,т.е. действащата редакция към момента на издаване на процесната заповед/Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

  От анализа на чл.32, ал.9 от Наредба №9/21.03.2015 г / в посочената редакция/ става ясно, че Разплащателната агенция определя референтните разходи, които не подлежат на съгласуване с министъра на земеделието и храните. Списъкът с активи, дейности и услуги е публикуван на ел. страница на ДФЗ на 27.03.2015г.

   От приетите доказателства по делото: Заповед №03-РД/3630 от 25.11.2015г., заповед №03-РД/1635 от 27.08.2016г.,  се установи, че РА е определила референтни разходи за активите, включени в списъка. Одобрените референтни стойности на процесните активи са обработени и посочени в базата данни.

   Приет по делото е и Правилник за работа на дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” /Правилника/. В Приложение № 113 към Правилника е уреден начинът за набиране информацията за поддържане на базата данни. Става ясно, че ДФ „Земеделие” анализира актуални цени от производители, вносители, дистрибутори и др. по отношение на земеделскта техника. Съгласно приложение 23 базата данни се актуализира преди стартирането на период на прием на заявления или в началото на всяка календарна година, след отправени официални запитвания до производители и търговци на земеделска техника. Става ясно, че след получаване на ценовите листи определени служители на ДФЗ извършват проверка относно допуснати грешки и дублиращи се активи с различна цена в една и съща ценова листа, относно неправилно попълнени полета и др.

   Става ясно, че цените в базата данни могат да бъдат корегирани, като новата цена влиза в сила до 10  работни дни след датата, на която доставчикът е уведомил ДФЗ за настъпилата промяна. Следва изрично да се посочи, че не се допуска отразяване на данни със стара дата. В Правилника подробно е описан редът за обработка на постъпило уведомление за промяна и служителите, които отговарят за актуализирането на данните.

   Съдът установи, че кандидатът  /жалбоподателят/ е представил една оферта по реда на чл. 32, ал. 11 от Наредба № 9/21.03.2015 г. /Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г,т.е. действащата редакция към момента на издаване на процесната заповед/, според който за всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка по ал. 10, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/ услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, каго одобрява за финасиране разхода до по-ниския му размер.

  Тези законови изисквания са инкорпорирани в нормата и на чл. 19, ал.1 от Приложение 113 от Правилника като за всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, експерт на ДФ „Земеделие” проверява дали кандидатът е представил една независима оферта в оригинал. Експертът извършва съпоставка между размера на определения референтен разход, съгласно Приложение № 23 и този, предложен за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

 От доказателствата по делото съдът стига до извода, че административният орган е извършил коментираната по–горе съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата.

  Съгласно чл. 32, ал.12 от Наредба №9/21.03.2015г. /Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г,т.е. действащата редакция към момента на издаване на процесната заповед/ за всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане не е включен в списъка по ал. 10, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 9, а когато не е избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

    За отделни активи по процесната заповед административният орган е изложил мотиви относно прилженето на чл.32, ал.12 от Наредба №9/21.03.2015г. /Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г/ и чл. 33 т.15 от същата наредба.

     В хода на съдебното производство е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза, изпълнена от вещото лице И.С., която Съдът кредитира като компетнтно и обективно изготвена и в съответствие с приетите по делото писмени доказателства.

    Вещото лице след запознаване с административната преписка и извършена проверка на място в ДФ „Земеделие”, в база данни ПРСР „Цени на земеделска техника” е установило ценовите оферти по периоди, изложени подробно в Таблица №1.

    Посочва, че изборът на цена е извършен от административния орган като за период 20.03.2015г-30.12.2015г. са разгледани всички цинови оферти и е избана най-ниската такава, посочена в колона 6 на таблица №1 /неизменна част от СИЕ/.

    Вещото лице посочва,че наложената редукция от административния орган е математически вярно изчислена, изяснява, че е допусната техническа грешка – т.8 от процесната заповед, в подточка 1 и в т.3 е изписано, че наложената редукция се отнася за полиетиленовото фолио, което е некоректно. Следва да се счита, че по т.3 редукцията, в размер на 0.89л., се отнася за мрежата против градушка, тъй като кореспондира със заложената единична цена в размер на 2.47лв., съгласно т.5.1 от бизнес-плана.

     В Таблица №5 вещото лице посочва референтните стойност на земеделска техника в базата данни ПРСР към датата на издаване на процесната заповед и към датата на „отваряне на приема”-14.04.2015г.

    В таблица №6 са посочени референтните стойности на земеделска техника в базата данни ПРСР към датата на подаване на заявлението -21.05.2015г.

  Относно редукцията извършена на заявения интензитет, вещото лице посочва, че дружеството «Т.А.» ВООД, съгласно приложения бизнес план е кандидатствало по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., като общата стойност на заявените разходи възлизат на стойност 1 826 689,25лв. Заявен е интензтет в размер на 70% или размер на субсидията- 1 278 682,48лв.

            Съгласно Зановед 03-РД/1032/16.03.2016г на ИД на ДФЗ е одобрен интензитет в размер па 70% само за разходите по внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ" и е извършена корекция на заявения интензитет за всички останали позиции от 70% на 60% на следните основания: За поземлен имот № 022201, в който е предвидено създаването на биологично трайно насаждение от маслодайна роза, не е заявен ангажимент по мярка 11 „Биологично насаждение" oт ПРСР 2014-2020г или одобрен ангажимент по мярка 214 Агроекологични плащания", направление «Биологично земеделие" от ПРСР 2007-2013г. В подаденото заявление за кандидатстване за подпомагане за 2015г /л.817-843/ поземлен имот № 022201 не фигурира.

            Относно закупуването на земеделската техника редукцията от 70% на 60% е извършена с оглед факта, че заявената техника ще се използва и за обработка на трайни насаждения от биологична роза, по които интензитетът е коригиран на 60%, поради факта, че е не е заявен ангажимент по по мярка 11 Биологично насаждение" от ПРСР 2014-2020г или одобрен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания", направление «Биологично земеделие" от ПРСР 2007-2013г.

          Относно финансирането на земеделската техника експертът посочва следното: трактор марка SAME модел FRUTETETO 3 100 ОТ Е3 - в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие, в меню "Програма за развитие на селските райони 2014-2020", в подменю «Мерки за подпомагане», в подменю «база данни с референтни цени", подменю „прием 2015", във файл с наименование „списък с активи земеделска техникаl.xls", не фигурира така изписан модел трактор. В базата данни е вписан трактор марка SAME, модел FRUTETETO 100 DT ЕЗ по референтен номер 35133 и са приложени референтните цени на този актив при определяне па допустимите разходи от ДФ  «Земеделие», тъй като въпросният актив не е включен в списъка, дружеството е приложило правилото на чл. 33, ал.12 от Наредба №9 от 21.03.2015г. Представени са три независими оферти: оферта от «А.Ф.К." ООД - цена 106 100лв без ДДС; оферта от „А.Г." ООД - цена 1 10 600лв без ДДС, като офертата е предложена за друга марка трактор Lamborghini модел RF 100 DT ЕЗ; оферта от „И.Б." АД - 56 670 евро или 110836,89лв, като офертата е предложена за друга марка трактор „New Holland" модел Т5.95.

           Кандидатът е избрал най-ниската от предложените три оферти - тази на „А.Ф.К."  ООД  и  е  сключен Договор за  покупко-продажба  на селскостопанска техника" № 037/13.05.2015г.

           Съгласно Заповед 03-РД/1032/16.03.2016г на Изпълнителния директор на ДФЗ, финансирането е определено като е приложен чл. 33 ал. 11 от Наредба № 9/21.03.2015г и е определена референтна цена на въпроспия актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.201-31.12.2015г /стойностите са посочени в таблица № 1 на стр.3-4 от заключението/ - 68472лв без ДДС.

            Приложената референтна стойност е валидна, съгласно таблица № 1 за периода от 28.08.2015г - 31.12.2015г. Референтните стойности на процесния актив, към датата на отваряне на приема за подаване на заявленията и към датата на подаване на самото заявление са различни и съответните разлики са посочени в табл.  5 и 6.

             Относно агрегат с отклоняваща секция, марка AGROFER, модел VARIO AG TL SuP - активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 139520. Съгласно Заповед № № 03-РД/1032/16.03.2016г на Изпълнителния директор на ДФЗ. финансирането е определено като е приложен чл. 33 ал. 11 от Наредба № 9/21.03.2015г и е определена референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.2015г -31.12.201- 27792лв без ДДС. Приложената референтна стойност е валидна, съгласно таблица № 1 за периода от 28.08.201- 31.12.2015г. Референтните стойности на процесния актив към датата па отваряне на приема за подаване на заявленията и към /датат на подаване на самото заявление са различни и съответните разлики са посочени в табл. № 5 и 6.

             Относно пръскачка, марка CIMA, модел LINK 50 S 1000 - активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 132095. Съгласно процесната заповед финансирането е определено като е приложен чл. 33 ал.11 от Наредба № 92 1.03.2015г и е определена референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.2015г - 31.12.2015г /стойностите са посочени в таблица № 1 от заключението/ - 32832лв без ДДС. Приложената референтна етойност е валидна, съгласно таблица № 1 за периода от 28.08.201-31.12.20151. Референтните стойности на процесния актив към датата на отваряне на приема за подаване на заявленията и към датата на подаване на самото заявление са различни и съответните разлики са посочени н таблица  № 5 и 6.

            Относно прашалка марка CIMA модел S 530 - активът е включен в базата данни, публикувана на страница на на ДФЗ под рефентен номер 147856. Финансирането е определено като е приложен чл. 33 ал. 11 от Наредба № 9/21.03.2015г и е определена референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.2015г - 31.12.2015г - 7056лв без ДДС. Приложената референтна стойност е валидна съгласно таблица № 1 за периода от 28.08.201-31.12.2015г. Референтните стойности на процесния актив, към датата на отваряне на приема за подаване на заявленията и към датата на подаване на самото заявление, са различни и съответно разликите са посочени в табл. № 5 и 6 от СИЕ.

              Относно агрегат за контурна резитба марка ERO, модел LKF/EK 132/85 - активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 131913. Съгласно процесната заповед финансирането е определено като е приложен чл. 33 ал.11 от Наредба № 9/21.03.2015г и е определена референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.2015т - 31.12.2015т - 22968лв без ДДС. Приложената референтна стойност е валидна, съгласно таблица № 1 за периода от 28.08.2015г-31.12.2015г. Референтаите стойноети на процесния актив, към датата на отваряне на приема за подаване на заявленията и към датата на подаване на самото заявление, са различни и съответните разлики са посочени в табл. № 5 и 6  от СИЕ.

            За ремарке арка AGROFER модел РВС/3-1450 б бр х 3255лв - активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 143743. Съгласно процесната заповед финансирането е определено като е приложен чл. 33 ал.11 от Наредба № 9/21.03.2015т и е определена референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.2015т - 31.12.2015г. /стойностите са посочени в таблица № 1 от заключението/ - 16992лв без ДДС. Приложената референтна стойност е валидна, съгласно таблица № 1 за периода от 28.08.201-31.12.2015г. Референтните стойности на процесния актив, към датата на отваряне на приема за подаване на заявленията и към датата на подаване на самото заявление, са различни и съответните разлики са посочени в табл. № 5 и 6 жт ДИЕ.

            Относно електричеека ножица FELCO 801 - активът не фигурира в списъка със земеделска техника, поради което е приложено основанието на чл. в чл. 33 ал. 12 от Наредба № 9/21.03.2015г, поради което кандидатът е представил три независими оферти както еледва: оферта от „Новита прим" ООД - цена 19530лв без ДДС; оферта от „Пиктор" ЕООД - цена 20550лв без ДДС; оферта от „РБ Дизайн" ООД - цена 2260лв без ДДС.

           Кандидатът е избрал най-ниската от предложените три оферти - тази на „Новита прим" ООД и е сключен Договор за покупко-продажба на оборудване № 203/05.05.2015г. Допустимият разход за процесния актив е одобрен от ДФ Земеделие. Редукцията, която е наложена се отнася само до корекция на итензитета от 70% на 60%.

           Относно покупката на посадъчен материал - в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие в меню „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”, в подменю „Мерки за подпомагане", в подменю „база данни с референтни цени", подменю „прием 2015", във файл с наименование „списък с активи трайни насаждения.doc" /по биологичен и по конвенционален способ/ не фнгурират цени /л. 723-724 по делото/.

            Съгласно Заповед ОЗ-РД/1635/27.08.2015г /л. 739/ са определени референтни цени в лева на декар без ДДС като пределни разходи за създаване на конвенционални насаждания, в т.ч. и маслодайна роза, т. 32 при технологична схема на засаждане 500бр/дка и пределна цена за 1 бр. без ДДС, в размер на 1.8851 лв. т.е. тъй като няма определена референтна цена за дейности за създаването на маслодайна роза по биологичен способ и  определената, на по - късен етап такава, се отнася за конвенционални насаждания, е приложено основанието па чл. в чл. 33 ал. 12 от Наредба № 9/21.03.2015г, като кандидатът е представил три независими оферти както следва: За „казанлъшка роза сорт местен" бенефециентът е представил три оферти: с изх. № 3/20.04.2015г от „Г.К." ООД - 9180бр с единична цена 1.20лв без ДДС; оферта изх.№ 08/17.04.2015г от ЗП П.Д.Н. - 91 80бр с единична цена 1.24 лв/бр; оферта от 17.04.2015г от «Вами-вини" ЕООД - 9180бр с единична цена 1.26лвбез ДДС. Сключен е договор 5/20.04.2015г. между „Т.А." ЕООД и „Г.К." ООД за покупка на посадъчен материал »казанлъшка роза», сорт местен" 9180 бр с единична цена 1,20лв /без ДДС/. Допустимият разход за процесния актив е одобрен от ДФ Земеделие, редукцията която е наложена се отнася до корекция на интензитета от 70% на 60%.

           Относно „създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза 18дка, при схема на засаждане 2.80x0.7, с обща площ 18.296дка" - в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие, в меню" Програма за развитие на селските райони 2014-2020", в подменю „Мерки за подпомагане", в подменю „база данни с референтни цени", подменю „прием 2015", във файл с наименование списък с активи трайни насаждения.doc" /по биологичен и по конвенционален способ/ не фигурират цени /л. 723-724 по делото/.

           Съгласно Заповед ОЗ-РД/1635/27.08.2015г са определени референтни цени, в лева на декар, без ДДС, като пределни разходи за създаване на конвенционални насаждания, в т.ч. и маслодайна роза-т. 32 при технологична схема на засаждане 500бр/дка и пределна цена за 1бр без ДДС в размер на 1.8851 лв., т.е. тъй като няма определена референтна цена за дейности за „създаването на маслодайна роза по биологичен способ" и определената на по-късен етап такава се отнася за конвенционални насаждания, е приложено основанието на чл. 33 ал. 12 от Наредба №9/21.03.2015г. като е представил три независими оферти както следва: оферта №9/07.05.2015г от „Г.К." ООД за „технологична карта за създаване на трайно насаждание по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18дка"- 34817.40лв без ДДС; оферта № 3/05.05.2015г от „Б." ЕТ за „технологична карта за създаване на трайно насаждание по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18дка" - 36373,05лв без ДДС; оферта   11/08.05.2015г от „Булбат" ООД за „технологична карта за създаване на трайно насаждание по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18дка"    35 716.14лв без ДДС.

           Сключен е договор 11/11.05.2015г между „Т.А." ЕООД и „Г.К." ООД за „създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18дка - 34 817.40лв без ДДС.

           Допустимият разход за процесния актив е редуциран от ДФ Земеделие като е определен недопустим разход в размер на 5742.90лв, който се отнася до разходи по отглеждането, а не по създаването на насаждението. Данните са проследени в таблица № 3 от СИЕ.

            Вещото лице посочва, че редукцията е относно интензитета от 70% на 60%., като мотивите са свързани с това, че поземлен имот/ПИ/ № 022201, в който е предвидено създаването на биологично трайно насаждение от маслодайна роза, не е заявен ангажимент по мярка 11 Биологично насаждение'' от ПРСР 2014-2020г или одобрен ангажимент по мярка 214 Агроекологични плащания", направление «Биологично земеделие» от ПРСР 2007-2013г. В подаденото заявление за кандитстване за подпомагане за 2015г /л. 817-843 по делото/ ПИ № 022201 не фигурира.

           Относно разходи за „внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ"  експертът посочва, че в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие, в меню "Програма за развитие на селските райони 2014-2020", в подменю «Мерки за подпомагане», в подменю «база данни с референтни цени», подменю «прием 2015, във файл с наименование «списък с активи CMP.doc" /не фигурират цени /л. 725-726 по делото/. Поради това, че няма определена референтна стойност, бенефициентът е предсгавил три независими оферти: с 9/07.05.2015г от „Г.К." ООД за „внедряване на нова   иновативна технология  за  отглеждане  на десертни  лозя   по биологичен способ..."  - 1 410 425,85лв без ДДС; оферта № 3/05.05.201 5г от «Б.» ЕТ за „внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ...'' -1 48091б,63лв. без ДДС; оферта № 11/08.05.2015г от „Булбат" ООД  за „внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ..." - 1 452432,46лв. без ДДС.

           Сключен е договор № 11/11.05.2015г между „Т.А." ЕООД и „Г.К." ООД за „създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18дка - 34 817,40лв без ДДС и внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетплсново фолио за контрол на зреененто и качеството на продукция на на десертно лозе" 1 410 425.85лв без ДДС, ведно с Приложение № 1 към договора.

             Вещото лице коментира, че редукцията е извършена на основание чл. 33 т. 15 от Наредба № 9/21.03.2015г, като е приложената референтна цена, съгласно Заповед № 03-РД/3630/25.11.2015г /л. 401 по делото/, с която са определени рефентни цени в лева без ДДС при изграждането на защитни системи, с оглед предпазване на овошки, лозя и други трайни насаждения, както от градушки, така и от насекоми и птици тип „Wiesel system" точка 1.1. Съгласно същата е определена пределна цена за 1 дка в размер на 4 268,40лв. Изчисленията са извършени по следния начин - 91.736 дка х 4268.40лв = 391565.94лв. Исканият от кандидата /жалбоподателя/ интензит от 70% е одоборен и няма наложена редукция в тази част.

           Вещото лице посочва, че към датата на отваряне на приема и към датата на подаване на заявлението няма определени референтни цени за изграждането на защити системи, с оглед предпазване на овошки, лозя и други трайни насаждения, както от градушки, така и от насекоми и птици тип „Wiesel system".

            За извършените преизчисления относно материалите по количествената сметка, съгласно т. 8 подточка 1. 2 и 3 от  процесната заповед, експертът пояснява, че същите не влияят на размера на неодобрените разходи - общо 1018859.91 лв, а само коригират действително необходимите материали, съгласно представените от дружеството-жалбоподател допълнителни обяснения /л.336 по делото/ с вх. № 02-160-2600/17717/17.12.2015г., с които същият уточнява точния размер на необходимото фолио, мрежа и еластично въже 8мм. Данните за извършената корекция са представени в таблица №2 от СИЕ.

            В таблица №7 от СИЕ вещото лице подробно проследява разходите по т.9, 10, 11 и 12 от процесната заповед.

           Относно консултирането при подготовката на проект и подготовката на бизнес план вещото лице посочва, че «Т.А.» ЕООД представя три оферти: от „В.-А.К." ЕООД - 52000лв без ДДС; оферта от «В.Ж.» ЕООД- 64100лв. без ДДС; оферта от «М. БЛГ» ЕООД - 84300лв без ДДС.

            Сключен е договор с «В.-А.К.» ЕООД от 27.03.2015г., въз основа на най-ниската предложена оферта.

            Вещото лице пояснява, че във връзка с определяне на разходите за «бизнес план" са приложени референти цени на основание чл. 32 ал.2 т.2 от Наредба № 9/21.03.201- пет на сто от допустимите разходи по ал. 1. т. 1-12 - за проекта с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро, съгласно таблица № 4, колона 3 са определени допустимите разходи в размер на 618298,44лв . 5% = 30914,92лв при одобрен интензитет 60%. одобрената субсидия е в размер на 30914.92лв*60% = 18548,95лв.

             По т. 10, 11 и 12 от процесната заповед е отказана сумата в размер на 6200лв изцяло, както следва: 15500лв   за   «изготвяне   на   проект   и   технология   с   технологична   карта   за отглеждане на десертни лозя"; 9 300лв - „изготвяне на проект и технология с технологична карта за отглеждане на маслодайна роза по биологичен способ"; 31000лв за „консултации в хода на подготовката па проекта и при неговото изпълнение, чрез осъществяване на контрол и надзор"; 6200лв за «изготвяне на предпроектно проучване на района на с. Върбен, вкл. почвена и клпматична х-ка".

             Относно изготвяне на предпроектно проучване на района, включващо климатична и почвена характеристика, изгогвяне на проект и технология с технологична карта с количествена сметка за внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, изготвяне на проект и технология с технологична карта за създаване на трайно насаждение по биологичен способ и консултации в хода на подготовка на поректа и при неговото изпълнение вещото лице изяснява, че «Т.А.»' ЕООД представя три независими оферти: оферта от 29.03.2015г от «М. БЛГ" ЕООД-2000лв без ДДС, ведно с проект към него; оферта от 27.03.2015г. от ЗП П.Д.Н.- 75100лв. без ДДС; оферта от „Г.К." ЕООД от 29.03.201- 79400лв без ДДС.

             Сключен е договор № 4 от 31.03.2015г с „М. БЛГ" ЕООД на стойност 52000лв без ДДС, тъй като това е най-ниската оферирана цена.

             Разходите са отказани на основание чл.32 ал. 1 т. 13 и §1 т.41 от ДР на Наредба № 9/21.03.2015г., тъй като не попадат в обхвата на същия.

             С оглед на установеното от фактическа страна Съдът формира следните правни изводи:

            Процесната заповед е издадена от компетентен орган - директорът на ДФ ”Земеделие”, който съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.(Наредбата), във вр. чл.чл. 20а от ЗПЗП, съгласно който изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е и изпълнителен директор на Разплащателната агенция (РА), разполага с материална компетентност да се произнася по подадени заявления, в установената писмена форма, при спазване на административно-производствените правила.

          Неоснователен е доводът на оспорващия, че заповедта е издадена в нарушение на изискването за форма, тъй като липсват мотиви. В случая административният орган за всяка една от оспорените позиции излага мотиви като изяснява причините за наложената редукция и правното основание за размера на отказаното финансиране на заявлението за подпомагане. Налице са изложени както правни, така и фактически мотиви за постановения отказ в оспорената от жалбоподателя част.

          Съгласно чл. 1 от Наредба №9 от 21.03.2015г. с наредбата се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

          С раздел  V „Допустими разходи” от Наредба №9 от 21.03.2015г. се опредеделят онези разходите, които ДФ „Земеделие” приема като допустими. Определен е и редът за оценка. Съгласно чл.32 ал.9 от Наредба №9 от 21.03.2015г Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

          Съгласно чл.32 ал.10 от Наредба №9 от 21.03.2015г  списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница на РА не по-късно от датата на публикуване на заповедта за определяне на съответния период на прием на заявления за подпомагане.

           От събраните по делото писмени доказателства се установи, че административният орган е изпълнил законовото изискване и списъкът с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е съгласуван от министъра на земеделието и храните и е публикуван на електронната страница на РА и в срок, което се установи от документ с изх.№ 13-1803 от 27.03.2015г. на Министъра на земедеблието и храните, с който  изрично е посочено, че съгласно чл. 32, ал.10 от Наредба №9/21.03.2015г е съгласуван списък с активи, дейности и услуги. Изрично е посочено, че е приложен списък в електронен формат и № 13-1844 от 27.03.2015г. /л. 743 по делото/ На 06.04.2015г. е изпратено писмо с изх. № 01-0400/06.04.15г. от ДФЗ до Министъра на земеделието и храните  с искане за одобряване на нов списък-допълнение на активите. С документ с изх. № 13-2113/17.04.2015г. Министърът на земеделието и храните съгласува списъка.

             От приетото по делото Удостоверение относно датата на публикуване на списъци се установи, че същото съдържа разпечатка на публичния файл zip – архив, отворен WinZip WinRAR апликация, от където се установява, че първите два файла в архива са с дата 27.03.2015г.

     От приетата по делото СИЕ се установи, че на 21.04.2015г. в 18:42 файлът „Spisak aktivi zemedelska tehnika.xls" e заменен с файл «Spisak aktivi zemedelska tehnika l.xls. Останалите файлове не са променяни. Файлът „Spisak aktivi zemedelska tehnika l.xls" е достъпен и всеки може да се запознае със съдържанието му.

     Промяната във файла от 21.04.2015г. е продиктувана от извършения от ДФЗ повторен анализ, при който са установени  дублирани позиции на земеделска техника, освен това при сравнение на цените от различни търговци е установено «изкривяване» на резултатите, поради факта, че част от търговците се явяват дилъри на основните вносители, поради което в изготвената от звено «Интегрирана система за администриране и контрол» справка са сравнявани само цени на активи, подадени от един и същ доставчик. Нправен е извод, че подадените от доставчиците цени за 2015г. са изкуствено завишени или се отнасят за модели, окомплектовани с различни допълнителни опции, които не могат да се определят като базови. Породило се е съмнение, че предоставените от доставчиците цени надхвърлят пазарните за страната.

    Основанията за редукция на подадените за 2015г. цени на земеделска техника са изложени подробно в Докладна записка № 03-0416/1816 от 16.04.2015г. до ИД на ДФЗ.

    С оглед на горепосоченото Сдът намира, че активите –предмет на осорената част от процесната заповед, са включени в публикувания на сайта на Държавен фонд "Земеделие" списък с активи земеделска техника. Същите са включени и в публикувания списък на сайта на Държавен фонд "Земеделие" на 27.03.2015г. Същите активи са включени и в списъка, публикуван на сайта на Държавен фонд "Земеделие", към датата наподаване на заявлението на жалбоподателя, така и към датата на разглеждане на подаденото заявление от жалбоподателя.

            С молба от 22.02.17г ДФ „Земеделие” представя разпечатка от ел. страница на ДФЗ, на която е  публикуван Списък на активи на земеделска техника. Списъкът съдържа 565 стр, затова е представен само списък с процесните активи-земеделска техника. Представена е и разпечатка от регистър ИСАК та Контролен лист №3 за извършена оценка от ДФЗ за размера на допустимите разходи по проекта.                    

            Оплакването на жалбоподателя, че не са съгласувани с министъра на земеделието и храните, респетивно не са публикувани референтните стойности, е неоснователно, тъй като за административния орган няма законово изискване да се извърши соченото съгласуване и публикуване. Референтите разходи не се публикуват, ето защо няма нарушение на изискванията на Наредба №9 от 21.03.2015г .

           Съгласно чл.32, ал.9 от Наредба №9 от 21.03.2015г Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал.1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.  

            От анализа на цитираната правна норма се налага изводът, че Разплащателна агетция определя референтните разходи в условията на оперативна самостоятелност.

            С приетия по делото Правилник за работа на дирекция „Договаряне по прилагане на мерките за развитие на селските райони” се определя редът, по който се създава и поддържа „Информационната система – база данни цени на земеделска техника”. Органът е изготвил и отделен модул „Работа с база данни „Цени земеделска техника”, позволяващ търсене на най-добра цена на актив на земеделска техника, респективно извършване на необходимите проверки.

            От Приложение 113 от Правилника за работа на дирекция „Договаряне по прилагане на мерките за развитие на селските райони”  става ясно как се поддържа базата данни и как се събират актуални цени. Става ясно, че определени служители извършват проверки за допуснати грешки, дублиращи се активи в една и съща ценова листа, проверяват наличието на активи, които не са земеделска техника. При неясноти и пропуски се извършват допълнителни проверки. След извършени проверки са допустими корекции , като новата цена влиза в сила до 10 работни дни след датата, на която доставчикът е уведомил ДФ „Земеделие” за настъпилата промяна.

           Изискването на  чл.32, ал.9 от  Наредба №9 от 21.03.2015г,  в случая, е изпълнено от административния орган, като следва да се посочи, че референтните цени нямат отношение към изготвянето на проекта, а към оценката за неговото съответствие с критериите за подпомагане.

          В рамките на проверката на подадените заявления административният орган разполага с правомощието да извърши преценка на допустимостта на разходите, предназначени за постигане целите на проекта. Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане, искания за плащане и други декларации, които трябва да подават бенефициерът или трета страна, и обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да бъдат контролирани с административни средства.

            Административните проверки на заявленията за подпомагане включват удостоверяване на допустимостта на операцията, за която се иска подпомагане; спазването на критериите за подбор, определени в програмата за развитие на селските райони; съответствието на операцията, за която се иска подпомагане, с приложимите национални правила и правила на Съюза, по-специално и според случая за обществени поръчки, държавни помощи и други съответни задължителни стандарти, установени с националното законодателство или в програмата за развитие на селските райони; основателността на представените разходи, която се оценява с помощта на подходяща система за оценка, като например референтни разходи, сравнение на различни оферти или оценяваща комисия.  
С издадените заповеди № 03-РД/3630 от 25.11.2015 г. и №03-РД/1635 от 27.08.2015г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" са обявени референтните разходи, обобщаващи  предложените пазарни цени за всеки отделен вид земеделска техника, съответно за създаване на конвенционални трайни насаждения.

           Разплащателната агенция публикува списъка с цел да обяви на кандидатите методиката на оценяване на проектите. Референтните цени се формират от цените на съответния пазар и информацията за тях е достъпна за всеки кандидат, който прави проучване на пазара. Несвоевременното обявяване на разходите, за които се прилагат референтни цени, може до доведе до недостатъци в подаваните документи, респективно в предлагания бизнес-план, но не може да е причина проектните разходи да се характеризират като неоснователни.

            При проверката административният орган извършва преценка на допустимостта на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. В хода на разглеждане на проекта по подмярка 4.1 административният орган е извършил редукция на цените за 2015г. /цените на земеделска техника/ , видно от Докладна записка № 03-0416/1816 от 16.04.2015г., одобрена от Директора на ДФ „Земеделие” на 17.04.2015г и Докладна записка № 03-0416/1816#1 от 19.08.2016г., одобрена от Директора на ДФ „Земеделие”, но тази редукция не рефлектира върху положението на жалбоподателя, който е подал заявление за подпомагане на 21.05.2015г., тъй като се прилага облекчен ред за лицата, които кандидатстват за активи, включени в списъка по чл. 32, ал.10 от Наредба №9 от 21.03.2015г , като административният орган трябва да следи за съответдтвието на проекта с изискванията на чл. 126, параграф1, б.”е” от Регламент №966/2012г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент /ЕО Евратом/ №1605/2002 на Съвета, според който допустимите разходи следва да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление, от гледна точка на икономичност и ефективност.

    Относно редукцията извършена на заявения интензитет:

    Жалбоподателят «Т.А.» ВООД, съгласно приложения бизнес план, е кандидатствал по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., като общата стойност на заявените разходи възлизат на стойност 1 826 689,25лв. Заявен е интензтет в размер на 70% или размер на субсидията- 1 278 682,48лв.

            С процесната заповед е одобрен интензитет в размер па 70% само за разходите по внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ" и е извършена корекция на заявения интензитет за всички останали позиции от 70% на 60%.

          Разпоредбата на чл.13, ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015г, предвижда финансирането да е в размер на 50% от заявената помощ, като е възможно същата да бъде увеличена при наличието на предпоставките визирани в чл.13, ал.2, ал.3 и ал.4. В конкретния случай, жалбоподателят е поискал увеличение в размер на 15 % на основание ал.3, тъй като инвестициите ще са изцяло за биологично земеделие.

          Съдът намира изложените от жалбоподателя възражения за неоснователни и в противоречие с относимите правни норми. Правилно административният орган е достигнал до извода, че не е налице основание за прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 9. В тази норма е предвидено, че финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г. При това положение, за да е налице основание за увеличаване на финансовата помощ с 15 % на основание чл.13, ал. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015г, е необходимо заявените за подпомагане по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" допустими разходи да представляват изцяло инвестиции във връзка с изпълнение на ангажименти било по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 год., било по мярка 214 "Агроекологични плащания от ПРСР 2007 - 2013 год. В този смисъл е от съществено значение дали жалбоподателят е кандидатствал и е поел ангажимент за изпълнение на дейности по мярка 11 "Биологично земеделие", след което да се прецени дали направените инвестиции, за които се иска финансово подпомагане по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" на мярка 4 "Инвестиции в материални активи" са пряко свързани с изпълнение на ангажимента по мярка 11 "Биологично земеделие". В конкретния случай, Сдът намира, че законосъобразно е намален интензитетът от 70% на 60%, тъй като за ПИ 022201, в който е предвидено създаването на биологично трайно насаждение от маслодайна роза, не е заявен ангажимент по мярка 11 „Биологично насаждение" oт ПРСР 2014-2020г или одобрен ангажимент по мярка 214 Агроекологични плащания", направление «Биологично земеделие" от ПРСР 2007-2013г. В подаденото заявление за кандидатстване за подпомагане за  от 19.05.2015г. ПИ № 022201 не е посочен от жалбоподателя.

           Относно закупуването на земеделската техника редукцията от 70% на 60% е извършена, поради обстоятелството, че заявената техника ще се използва и за обработка на трайни насаждения от биологична роза, по които интензитетът е коригиран на 60%, поради факта, че е не е заявен ангажимент по по мярка 11 Биологично насаждение" от ПРСР 2014-2020г или одобрен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания", направление «Биологично земеделие" от ПРСР 2007-2013г.

   „Т.А." ЕООД  е подало заявление за подпомагане по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства на дата 21.05.2015г. Следва да се посочи, че в текста на заявлението за подповагане е инкорпорирана декларация на кандидата, че е запознат с условията на схемите и мерките за приема  и правилата им. Макар ответникът да носи задължение съобразно чл.170, ал.1 от АПК да установи съществуването на фактическите обстоятелства, посочени в оспорения акт, в тежест на бенефициента на свой ред е да установи пред административния орган (а съответно – и пред съда в случай на отказано подпомагане), че е изпълнил изискванията, при които правото на подпомагане възниква. При това, кандидатът следва да вземе предвид и обективира изрично изявление в искането си за подпомагане, че са му известни правилата и условията и ги приема; в частност, тези правила включват и реда и начините, по които РА събира информацията, необходима за преценката, подлежат ли площите на подпомагане, както и начините за извършване на проверки.

     В производството пред съда не бяха събрани доказателства, оборващи констатациите на административния орган – както относно заявен ангажимент по по мярка 11 Биологично насаждение" от ПРСР 2014-2020г или одобрен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания", направление «Биологично земеделие" от ПРСР 2007-2013г., така и относно заявените площи.

           Относно финансирането на земеделската техника от приетата по делото СИЕ се установи, че трактор марка SAME модел FRUTETETO 3 100 ОТ Е3 - в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие, в меню "Програма за развитие на селските райони 2014-2020", в подменю «Мерки за подпомагане», в подменю «база данни с референтни цени", подменю „прием 2015", във файл с наименование „списък с активи земеделска техникаl.xls", не фигурира такъв модел трактор. В базата данни е вписан трактор марка SAME, модел FRUTETETO 100 DT ЕЗ по референтен номер 35133 и са приложени референтните цени на този актив при определяне на допустимите разходи от ДФ  «Земеделие». Според съда референтния номер се отнася за трактор от същата марка, а моделите могат да бъдат различни и да бъдат съпътствани с различни допълнителни опции, които увеличават цената и я различават от базовата такава..

    Приложено е изискването на чл. 33, ал.12 от Наредба №9 от 21.03.2015г., според което за всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане не е включен в списъка по ал. 10, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 9, а когато не е избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

            Представени са три независими оферти. Кандидатът е избрал най-ниската от предложените три оферти - тази на „А.Ф.К."  ООД  и  е  сключен Договор за  покупко-продажба  на селскостопанска техника" № 037/13.05.2015г.

            Предложената цена надвишава тази по определените референтни разходи, затова законосъобразно е приложена нормата на чл. 33 т.15 от Наредба №9 от 21.03.2015г., според която не се допустими разходи за инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.

             Относно агрегат с отклоняваща секция, марка AGROFER, модел VARIO AG TL SuP се установи от приетата СИЕ, че активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 139520. Законосъобразно е определена референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава за периода 01.03.2015г -31.12.20127 792лв без ДДС, съгласно извършена редукция по чл. 33 т.15 от Наредба №9 от 21.03.2015г, тъй като предложената цена надвишава определената референтна цена, което се установи и от приетата по делото СИЕ.

             Относно пръскачка, марка CIMA, модел LINK 50 S 1000: Установи се от СИЕ, че  активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 132095. Неодобрените за финансиране разходи в размер на 10808.00лв. са определени отново по реда на чл.33, т.15 от Наредба №9 от 21.03.2015г, тъй като предложената цена надвишава определената референтна цена, което се установи и от приетата по делото СИЕ.

            Относно прашалка марка CIMA модел S 530: Устанви се, че активът е включен в базата данни, публикувана на страница на на ДФЗ под рефентен номер 147856. Финансирането е законосъобразно определено по реда на чл.33, т.15 от Наредба №9 от 21.03.2015г, тъй като е съобразено с референтна цена на въпросния актив в размер на най-ниската такава.

             Относно агрегат за контурна резитба марка ERO модел LKF/EK 132/85: Установи се, че активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 131913. Административният орган законосъобразно е редуцирал разходите за финансиране съгласно чл. 33 ал.15 от Наредба № 9/21.03.2015г. тъй като разходите за инвестиции надвишава определените референтни разходи.

            За ремарке арка AGROFER модел РВС/3-1450 обща стойност по проекта 23600лв.: Установи се от СИЕ, че активът е включен в базата данни, публикувана на страницата на ДФЗ под рефентен номер 143743.

            Административният орган е извършил редукция в размер на 6 608.00лв., поради прилагане на одобрените референтни разходи.

  Относно разходи за „Създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18,000 дка при схема на засаждане 2,80 х 0,7 м - 510 растения на дка, в землището на село Върбен, ЕКАТТЕ 12680, община Брезово - имот 022201 с обща площ 18,296 дка." на обща стойност по проекта в размер на 34 817.40 лева, от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 5 742.90 лева.

           Установи се от приетата СИЕ, че в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие, в меню" Програма за развитие на селските райони 2014-2020", в подменю „Мерки за подпомагане", в подменю „база данни с референтни цени", подменю „прием 2015", във файл с наименование списък с активи трайни насаждения.doc" /по биологичен и по конвенционален способ/ не фигурират цени /л. 723-724 по делото/. Представени са три оферти.

         Неодобрената част за финансиране е извършена, тъй като разходите   за   „Поливане   след   засаждане   -   всички   операции,   четири поливки вегетационно", включени в количествено-стойностната сметка, са редуцирани с 2 203,20 лв., които се отнасят за трите поливки след първата, тъй като същите са свързани с разходи  по оперативното поддържане   на   предвиденото   за   създаване   насаждение   от   маслодайна   роза,   а съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 4  от Наредба № 9 от 21.03.2015 г.  не се допускат оперативни разходи.

          За разходите за „Окопаване» - 2 пъти до периода на поставяне на полиетилена" на стойност 1 926,00 лв., включени в количествено-стойностната сметка.

          Съдът намира, че законосъобразно азминистративният орган е редуцирал разходите, тъй като не са допустими за подпомагане разходи, свързани с оперативното поддържане на предвиденото за създаване насаждение от маслодайна роза. Мотивите изложени от административния орган ясно доказват, че в случая е приложима разпоредбата на чл. 33 т.4 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г, а не чл. 33 т.3 от същата, както е посочил административният орган.

       Относно разходите за „Затревяване през ред междуредията на трайно насаждение - маслодайна роза сорт Местен" на стойност 1 613,70 лв., включени в количествено-стойностната сметка.

       Съдът намира, че посочените разходи не са допустими за подпомагане, както е приел и административният орган в процесната заповед, поради обстоятелството, че същите не попадат в обхвата на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от марка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."/ в Редакция към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г./.

          Относно разходи за „внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ":

           Установи се от приетата СИЕ, че в базата данни, публикувана на официалната страница на ДФ Земеделие, в меню "Програма за развитие на селските райони 2014-2020", в подменю «Мерки за подпомагане», в подменю «база данни с референтни цени», подменю «прием 2015, във файл с наименование «списък с активи CMP.doc" не фигурират цени. Поради това, че няма определена референтна стойност, бенефициентът е представил три независими оферти.

           Сключен е договор № 11/11.05.2015г между „Т.А." ЕООД и „Г.К." ООД за „създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18дка - 34 817,40лв без ДДС и внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетплсново фолио за контрол на зреененто и качеството на продукция на на десертно лозе" 1 410 425.85лв без ДДС, ведно с Приложение № 1 към договора.

           Редукцията е извършена на основание чл. 33 т. 15 от Наредба № 9/21.03.2015г, като е приложената референтна цена, съгласно Заповед № 03-РД/3630/25.11.2015г /л. 401 по делото/, с която са определени рефентни цени в лева без ДДС при изграждането на защитни системи, с оглед предпазване на овошки, лозя и други трайни насаждения, както от градушки, така и от насекоми и птици тип „Wiesel system" точка 1.1. Съгласно същата е определена пределна цена за 1 дка в размер на 4 268,40лв. Исканият от жалбоподателя интензит от 70% е одоборен и няма наложена редукция в тази част.

          Следва да се посочи, че референтните цени се формират от цените на съответния пазар и информацията за тях е достъпна за всеки кандидат, който прави проучване на пазара, така че не може да се приеме, че по-късното определяне на референтна цена, съгласно Заповед № 03-РД/3630/25.11.201., води до съществено нарушаване на изискванията на чл. 32 ал.9 от Наредба № 9/21.03.2015г.

          Разходите са редуцирани 0,89 лв., отнасящи се за 0,36 м2 "Мрежа за градушка", което се установи от приетата по делото СИЕ, като в процесната заповед е допусната техническа грешка като е  посочено, че редукцията се отнася за "Полиетиленово фолио"), които надвишават необходимата площ от 125219.64кв.м, установено от писмо с вх. № 02-160-2600/17717 от 17.02.2015г./л.336 по делото/.

         От разходите за "Въже 8 мм - еластично за закрепване на полиетиленовото фолио към основни телове", включени в количествено-стойностната сметка за "Внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията - обща площ 91,736 дка в землището на с. Върбен, общ. Брезово", са редуцирани 130,90 лв., отнасящи се за 163,63 лм. еластично въже, които надвишават необхиимата дължина от 37714,37 лм., съгласно обосновката, описана в придружително писмо с вх. № 02-160-2600/17717 от 17.12.2015г.

      След като разходите надвишават необходимостта, продиктувана от необходимите лм въже, то законосъобразно е наложена редукция от административния орган.

       Съдът намира, че стойности са определени, предвид разпоредбите на чл. 33, т. 15 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., във връзка с чл. 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи.  

           Относно консултирането при подготовката на проект и подготовката на бизнес план:

           Разходите за „Бизнес план - подготовка на проекта, изготвяне на бизнес план и подготовка на документите за подаване на заявка за плащане" на обща стойност по проекта в размер на 52 000.00 лв., от които неодобрени за финансиране са разходи в размер на 21 085.08лв., недопустими, съгласно разпоредбите на чл. 32, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г.  / в редакцията към ДВ, бр.22 от 24.03.2015г/ във вр. с чл, 48, параграф 2, буква „д" от Регламент (ЕС) № 809/2014, поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи.

            От приетата по делото СИЕ се установи, че административният орган математически вярно е определил одобрените, респективно неодобрените разходи, съгласно нормата на чл. 32, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. / в редакцията към ДВ, бр.22 от 24.03.2015г/.

      Относно разходи за „Изготвяне на проект и технология с технологична карта с количествена сметка за внедряване на нова иновативна технология за отглеждане на десертни лозя по биологичен способ, чрез изграждане на специализирана конструкция за поставяне на мрежи против градушка и полиетиленово фолио за контрол на зреенето и качеството на продукцията на десертното лозе, засадено при междуредово разстояние 2,8 м, в землището на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово - имоти с № 022001; 022199; 022045; 022200; 022047; 022005; 022042; 022079; 022037; 022078; 022030 и 022202, с обща площ 91,736 дка." на обща стойност по проекта в размер на 15 500.00 лв.

       Съгласно §1, т.41 от Наредба 9 от 21.03.2015 г  разходи за  консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта са разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на заявление за подпомагане, изработка на бизнесплан, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.

     Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 13 /Редакцията към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г./ допустими разходи са разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 12.

     Съдът намира, че административният орган законосъобразно е приложил нормата на чл. 32, ал. 1, т. 13 /Редакцията към ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г./ и § 1,т. 41 от ДР на Наредба 9 от 21.03.2015 г., тъй като посочените разходи не попадат в приложното поле на посочената правана норма. 

      Относно разходи за „Изготвяне на проект и технология с технологична карта за създаване на трайно насаждение по биологичен способ от маслодайна роза на площ от 18,00 дка, при схема на засаждане 2,80x0,7 м/510 растения на дка/, в землището на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово, имот 022201 с обща площ 18,296 дка." на обща стойност по проекта в размер на 9 300,00 лв.

      Сдът намира, че разходите по посочения проект са недопустими, поради това, че отново, както коментирания по-горе прокт, не  попадат в в приложното поле на чл. 32, ал. 1, т. 13 / в коментираната редакция/ и § 1, т. 41 от ДР на Наредба № 9 от 21.03.2015 г.

    Относно Разходи за „Консултации в хода на подготовка на проекта и при неговото изпълнение, чрез осъществяване на авторски контрол и надзор при осъществяване на основните технологична процеси, заложени в технологията на отделните култури и части на проекта" на обща стойност по проекта в размер на 31 000,00 лв.

   Съдът намира, че неодобрени за финансиране разходи в размер на 31 000.00 лв не са допустими за подпомагане, както е прието в процесната заповед. Това е така, защото разходите отново не попадат в приложното поле на цитираната по-горе разпоредба на чл. 32, ал, 1, т. 13 / в посочената по-горе редакция/ и § 1, т. 41 от ДР на Наредба № 9 от 21.03.2015 г.

   За разходите за „Изготвяне на предпроектно прочуване на района на с. Върбен, ЕКАТТЕ 12680, Община Брезово, включващо климатична и почвена характеристика във връзка с инвестицията" на обща стойност по проекта в размер на 6 200.00 лв.

Разходите  отново не са допустими на посоченото по-горе правно основание.

Предвид изложеното и като провери законосъобразността на акта в оспорената му част по реда на чл.168 от АПК Съдът, в настоящия състав, намира, че при издаването на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, заповедта е в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

С оглед изхода на спора и на основание чл.143, ал.4 от АПК разноските остават за жалбоподателя така, както са направени и следва да бъде уважено своевременно направеното от страна на ответника искане за разноски, които се установиха в размер на 750лв. /седемстотин и петдесет лева/, от които 250лв.-депозит за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение в размер на 500лв. съгласно чл.8, ал.2, т.7 от от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.А.” ЕООД с ЕИК *, седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя И.Д.Ж. против Заповед № 03-РД/1032 от 16.03.2016г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция, в частта на заповедта, с която е отказана част от заявеното финансиране.

 ОСЪЖДА „Т.А.” ЕООД с ЕИК *, седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя И.Д.Ж., да заплати на Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция сумата от 750лв. /седемстотин и петдесет лева/- разноски по делото.

  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

Административен съдия: /П/