РЕШЕНИЕ

 

  1376

 

гр. Пловдив, 27.07.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХХV състав в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                                                                   

при секретаря ДОБРИНКА ТРЪНГАЛОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1754 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба *******.“***, ЕИК *********, представлявано от К.Н.Ч., ЕГН **********, чрез адв.П. срещу Заповед № А-902/27.05.2016г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV-хранителни складове, УПИ V-хранителни складове и УПИ Х-937 стопанска дейност в кв.30 по регулационния план на с.Боянци и улица с о.т. 117 и119, като се образуват нови УПИ IV502.963, стопанска дейност и УПИ Х-502.956 стопанска дейност, кв.30, съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи със зелен и кафяв цвят на проекта.

Жалбоподателят, твърди че е собственик на ПИ 06029.502.505 по КК на с.Боянци, със стар идентификатор кв.30, п VIII – стопански двор, начин на трайно ползване: стопански дворове и производствени бази на селското стопанство, който е съседен на УПИ X- стоп дейност, кв.30 и достъпът до който е единствено през улицата, която според одобреното изменение се придава към имоти на С.К.. Твърди, че се нарушава достъпът до имота му и възможността за ползване на изградената в него силажна яма, тъй като при затваряне на улицата е невъзможно да се извърши маневра. Прави възражение, че Кметът на Община Асеновград не е компетентен да одобрява изменение на ПУП  в стопанските дворове, което счита че е от компетенциите на Областния управител. Сочи, че няма причина която налага исканото изменение, след като е налице влязъл в сила регулационен план на Асеновград, досежно тези два имота. Излага съображения, че не е спазена процедурата по изготвяне на проекта за изменение на ПУП – ПР, тъй като не е искано и не е давано неговото предварително съгласие за изготвянето му. Моли съда да отмени оспорената заповед. Претендира разноски.

 Ответникът –Кмета на Община Асеновград, чрез процесуалния си представител Кисова- началник на отдел „Правен“ с юридическо образование, оспорва  жалбата. Излага доводи за правилност и законосъобразност на заповедта. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - С.Г.К., не се явява, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна – Община Асеновград, не се представлява, не изразява становище по жалбата.

Съдът, като разгледа становищата и възраженията на страните по делото и след преценка на събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предмет на оспорване е Заповед № А-902/27.05.2016г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV-хранителни складове, УПИ V-хранителни складове и УПИ Х-937 стопанска дейност в кв.30 по регулационния план на с.Боянци и улица с о.т. 117 и119, като се образуват нови УПИ IV502.963, стопанска дейност и УПИ Х-502.956 стопанска дейност, кв.30, съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи със зелен и кафяв цвят на проекта.

Въпросът с допустимостта на жалбата е решен с Определение № 6318 от 19.05.2017г. по адм. дело № 4883/2017 по описа на ВАС.

По същество:

Възражението за липса на компетентност е неоснователно, тъй като оспорената заповед е издадена от компетентен орган, съобразно нормата на 129, ал.2 ЗУТ.

Издадена е и в предвидената от закона писмена форма, както и при спазване на административнопроизводствените правила. Последното следва от наличието на надлежно конституирани в хода на административното производство страни съобразно нормата на чл.131,ал.2 от ЗУТ, представения проект за изменение на ПУП, основанието, на което е допуснато такова и наличието на съгласие на всички собственици на непосредствено засегнатите имоти, като предпоставка за това, както и при спазването на чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ- сключен предварителен договор за прехвърляне на придаваеми части от поземлен имот в изискваната от закона писмена форма и при наличието на надлежно решение на общинския съвет за разпореждане с имот общинска собственост. 

С оглед възражението на жалбоподателя за нарушение на разпоредбите на ЗОС, видно от представеното Решение № 1924 от 22.04.2015г. е, че преди сключването на предварителния договор по чл.15 от ЗУТ, общинският съвет е обявил с решение ПИ 06029.502.516 за частна общинска собственост. Със същото решение е обективирано и съгласието за изменение на ПУП по чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ. С оглед на това съдът намира, че нарушение на предпоставките за допускане на спорното изменение не се констатира.

Видно е, че с оспорената заповед се одобрява изменение на ПУП, при което УПИ IV-хранителни складове и УПИ V-хранителни складове се обединяват в новообразуван УПИ с ново отреждане – УПИ IV- 502.963 и отделно от това се променя уличната регулационна граница на УПИ Х-937 като към урегулирания поземлен имот се придава част от улица, представляваща ПИ 06029.502.516.

По делото няма спор, че жалбоподателят е собственик на имот УПИ 06029.502.505, който е съседен на УПИ X- стоп. дейност и достъпът до който е единствено през улицата по о.т. 118-117.

Промяната в границите на УПИ X - 937 /новообразуван УПИ X – 502.956/, собственост С.Г.К. и улицата с о. т. 117-119, попадаща в ПИ 06029.502.516, собственост на община Асеновград, се изразява в това, че посочената улица се заличава в тази част, престава да съществува и се придава към УПИ X- 937 и по този начин придобива неговото предназначение „за стопанска дейност”.

Спорът възниква от затрудняване на достъпа до имота на жалбоподателя за обслужването на намиращата се в същия законно построена силажна яма.

Според заключението на вещото лице Г. по допуснатата съдебно-техническа експертиза, допуснатото изменение затруднява обслужването на силажната яма в имот 06029.502.505.

Само по себе си обаче затруднението не е основание за незаконосъобразност на допуснатото изменение на ПУП/ПР/. Видно от графичната част на спорната заповед е, че с изменението на плана за регулация се запазва съществуването на задънена улица между осови точки 118 и 119 и отпада улицата с осови точки 119 и 117. Разликата е в това, че съществуващата преди това улица, обособена като отделен ПИ 502.516 по осови точки 119-117 се придава към УПИ Х-502.956.

Съответствие тук следва да се търси с изискванията на разпоредбата на чл.81 от ЗУТ, доколкото се касае за задънена улица. Видно от приложената графична част на спорната заповед и от експертното заключение е, че ширината тупика е 5 метра, а лицето на имота на жалбоподателя е по-голямо. Следователно, изпълнени са изискванията на чл.81,ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Не е налице и нарушение на изискване за наличие на предвидено уширение, защото такова по закон е налице само за задънени улици по-дълги от 100м. Процесната улица, включително и преди изменението, заедно с придадената част от нея по осови точти 119-117 е по-къса от сто метра. Това е видно от графичната част на проекта за изменение, в мащаб 1:1000 между осови точки 117-118, като видно е,че задънената улица започва от о.т.118 и разстоянието до о.т.117 е 4,5 см. или около 40-50 метра. Тоест, изискване за уширение по закон няма.

Ето защо и при липсата на други възражения, като не констатира съществени процесуални нарушения, представляващи основание за отмяна на оспорвания административен акт, съдът намира,       че жалбата ще следва да се отхвърли.

За разноските:

Предвид изхода на спора, в полза на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение. На основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за правната помощ /обн., ДВ, бр.5 от 17.01.06г./,вр. с чл.144 от АПК възнаграждението се определя в размер на 200 лева.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на *******.“***, ЕИК *********, представлявано от К.Н.Ч., ЕГН **********, срещу Заповед № А-902/27.05.2016г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV-хранителни складове, УПИ V-хранителни складове и УПИ Х-937 стопанска дейност в кв.30 по регулационния план на с.Боянци и улица с о.т. 117 и119, като се образуват нови УПИ IV502.963, стопанска дейност и УПИ Х-502.956 стопанска дейност, кв.30, съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи със зелен и кафяв цвят на проекта.

 

ОСЪЖДА *******.“***, ЕИК *********, представлявано от К.Н.Ч., ЕГН **********,*** сумата от 200/двеста/лева юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ