РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

  2010

 

гр. Пловдив,  31.10. 2016год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на трети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря Д.К., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1836 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 211 от Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/.

2. Образувано е по жалба на младши полицейски инспектор Л.Н.Н., ЕГН ********** при сектор ПП при ОД на МВР гр.Пловдив, чрез пълномощниците си адв.Г.Т. и адв.П.М., с адрес за кореспонденция ********, против Заповед  № 317з – 2419 от 11.07.2016 год. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив за налагане на дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец.

3. В жалбата са изложени доводи за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на оспорения административен акт. Посочено е че преди застъпването на смяна на работа на Н. му е проведен инструктаж на наряда от началника на смяната, с който не са му вменени изрични или допълнителни конкретни задачи за изпълнение, нито конкретни изисквания за определен почасов престой във или извън полицейския автомобил. Счита, че вмененото нарушение на чл.80 ал.1 от Инструкция № 8121з-749/20.10.2014г. е несъставомерно.  Сочи, че в конкретния период предвид ранния час на денонощието трафикът е бил изключително слаб без движение, служителят З.Т. е бил извън служебния автомобил, като от 5:31часа до 6:10 часа служителят Л.Н. е бил в служебния автомобил и е изпълнявал задължението си за следене на пътния трафик. Посочено е, че полицейските служители нямат зачислени мобилни радиостанции, а само стационарна, която е монтирана неподвижно я автомобила, поради което е следвало някой да бъде в автомобила за да има връзка с оперативния дежурен. На следващо място е посочено, че чл.80, ал.2 т.4 от Инструкцията има две хипотези, а в обжалваната заповед не е посочено коя от двете е вменена във вина. Моли съда да отмени оспорената заповед. Претендира направените по делото разноски.

4. Ответникът Директора на ОД на МВР – Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт И.П. оспорва жалбата, като несонователна и недоказана. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

5. Окръжна прокуратура - Пловдив редовно уведомена, не встъпва в образуваното производство.

ІІ. За допустимостта:

6. Жалбата е подадена от надлежна страна, с правен интерес от оспорването й, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол и в определения от закона срок. Изложеното обосновава извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За фактите и тяхната хронология:

7. На 21.12.2015г., за състав на наряда: мл. инсп. З.Т. и мл. инсп. Л.Н. със служебно МПС ****, е утвърден „Часови график за работата на нарядите от ПК при сектор „Пътна полиция“ ОДМР – Пловдив за извършване на пътен контрол на 22.12.2015г., от 20:00 часа до 06:30 часа, в гр. Пловдив. За периода от 03:30 часа до 06:30 часа е предвидено позициониране на бул. „****“.

8. С писмо рег. № 7855р-326/14.01.2016г. от Директора на Дирекция „Вътрешна сигурност“ е сигнализирал Директора на ОД на МВР Пловдив, че във видеофайлове съдържащи информация  от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“ на адрес  \\videocontrol.mvr.bg\vpk$\, папка “ODMVR_PLOVDIV\AVTOMOBILI”, папка 20151222_****_19-07 е констатирано спане на водача на автомобила за времето от 05:32 часа до 06:10 часа.

Посочено е, че горното се явява неизпълнение на служебните задължения на длъжностните лица и представлява нарушение на служебната дисциплина . Определен е 30 дневен срок, в който следва да се докладва за предприетите административни действия.

Върху писмото е поставена резолюция от 25.01.2016г., която гласи: „На началник с-р Пътна полиция. За проверка и доклад!“.

9. Във връзка с поставената задача, началникът на с-р „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив е отправил искане до Директора на Дирекция „Вътрешна сигурност“ - изх. № 1030Р-3224/09.02.2016г., за предоставяне по електронен път на видеофайловете с папка: 20151222_****_19-07 за времето от 05:32 часа до 06:10 часа.

10. На 03.02.2016г. във връзка с преписка рег. № 7855р-326/14.01.2016г., мл. инсп. Л.Н. е подал докладна записка до началника на с-р „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, в която докладвал, че на 22.12.2015г. срещу 23.12.2015г. е бил на работа за периода от 19:00 часа до 07:00 часа. Също така  и е посочил, че е носил службата според законоустановения ред и не е нарушил служебната дисциплина. От преглед при личен лекар и негова препоръка носи затъмнени очила по всяко време на денонощието, като това му помага за по-добра видимост и предпазване от заслепяване. Изрично заявява, че не е спал и е бил в състояние да реагира на всяка една ситуация.

11. С писмо изх. № 7855р-1490/2/18.02.2016г., вх. номер /не се чете/ от 22.02.2016 г. Директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“ е предоставил на Директора на ОД на МВР Пловдив достъп до видеофайловете в директория 20151222_****_19-07 от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“. Като отново е даден 30 дневен срок за докладване на резултатите от проверката, както и изпращане на копие от евентуалните заповеди за налагане на дисциплинарни наказания на установените виновни длъжностни лица.

12. На 17.05.2016г., с писмо рег. 1030р-10400/2/, началникът на с-р „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив е уведомил Директора на ОД на МВР Пловдив, че си прави отвод от възложената му проверката във връзка с писмо рег. № 7855р-326/14.01.2016г. Върху писмото е изписано становище от 19.05.2016г., на Началник отдел ОП, в което се изразява несъгласие с мотивите за отвода и се предлага да се издаде заповед за образуване на дисциплинарно производство.

13.  Със Заповед №317з-1968/08.06.2016 г. на Директора на ОДМВР Пловдив по повод получени данни за извършени дисциплинарни нарушения, съдържащи се в писма с рег. №7855р-326/14.01.2016 г., №7855р-1345/16.02.2016 г. и №7855р-1663/02.02.2016 г. на Дирекция „Вътрешна сигурност“, с приложени видеофайлове, е назначена комисия, която в срок до 06.07.2016 г. да извърши проверка  за изясняване на постъпилите данни. В заповедта е посочено, че от преглед на видеофайловете в папка 20151222_****_19-07 от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“ е установено спане на водача на автомобила за времето от 05:32 часа до 06:10 часа. На 22.12.2015г., в посочените часове, на работа с АП с ДК №**** са били служителите мл.инсп. З.Г.Т. и мл. иснп. Л. Н. Н..

14. На 15.06.2016г. на мл.инспектор Л.Н.Н. е връчени покана рег. № 2372р-9091 от 10.06.2016г. за запознаване със заповед за извършване на проверка по получени данни за извършено дисциплинарно нарушение и покана за даване на писмени обяснения с рег. № 2372р-9073/10.06.2016г. пред комисията, назначена за извършване на проверката.

15. На 16.06.2016г. мл.инспектор Л.Н.Н. е представил писмени обяснения с рег. № 2372р-9341/16.06.2016г., с приложено копие на медицинско направление от 15.06.2016г. В обясненията си Н. е изложил, че не е нарушил служебната дисциплина тъй като след преглед и препоръка на очен лекар използвал очила хелеоматик - затъмнени по всяко време на денонощието, което му помагало за по- добра видимост и предпазване от заслепяващи светлини. Заявил е че не е спал по време на работа и е бил в състояние за реагиране във всяка една ситуация. Върху писмените обяснения Директорът на ОДМВР Пловдив, на 08.07.2016г., е отбелязал: „Запознат съм“.

16. На 16.06.2016г. бил изготвен протокол с рег. № 2732р-9393 за оглед на видео файл, предоставен от Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР във връзка с извършване на проверка по получени данни за извършено дисциплинарно нарушение образувана със Заповед №317з-1968/08.06.2016 г. на Директора на ОДМВР Пловдив.

17. На 24.06.2016г., за резултатите от проверката е изготвена справка рег. № 2372р-9737, отправена до Директора на ОД на МВР Пловдив, в чиято точка II дисциплинарната комисия е направила следните констатции: мл. инспектор Л.Н. седящ на предната лява седалка на служебното МПС за времето от 05.31ч. до 06.10ч. поставя върху очите си тъмни слънчеви очила като през това време стои почти неподвижно. Направен е извод, че от записа не може категорично да се потвърди, че служителят спи. Комисията е посочила, че действията на Н. са в нарушение на чл.80, ал.1 и ал.2, т.4 от Инструкция рег. №8121з-749 от 20.10.2014г. за реда и за организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, което представлява нарушение на служебната дисциплина  по смисъла на чл.194 ал.2 т.1 от ЗМВР. Със същата справка е направено предложение на Л.Н.Н., на основание чл.197 ал.1 т.1 и ч.198 ал.1 и ал.2 от ЗМВР за налагане на дисциплинарно наказание „мъмрене“.

18. Според протокол № 2372р-10047/04.07.2016г., на 28.06.2016г. Л.Н.Н., устно е поканен в 24 часов срок да се запознае със съдържанието на справка рег. № 2372р-9737 и да даде допълнителни обяснения или възражения. Отбелязано е, че служителят не се е възползвал от предоставената му възможност.

19. Със Заповед  № 317з – 2419 от 11.07.2016 год. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец. Наказанието е наложено за това, че в периода от 05:31 часа до 06:10 часа, на 23.12.2015г., мл. испек. Л.Н.Н. стои почти неподвижно в служебния автомобил с рег. № ****, позициониран в гр. Пловдив, на бул. „****“ и в района на кръстовището на ул. „Х.П.“ и ул. „И.“,  и не извършва никакъв контрол на преминаващите автомобили, което бездействие води до неизпълнение на задачите, които са му вменени по време на инструктажа. Като нарушени разпоредби са посочени чл. 80, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Инструкция рег. №8121з-749 от 20.10.2014г. за реда и за организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение.

 

ІV. За правото:

20. Според чл. 194, ал. 1 от ЗМВР държавните служители в МВР, които са нарушили служебната дисциплина, се наказват с предвидените в този закон дисциплинарни наказания. Според ал.2, т. 2 на същата правна норма, неизпълнението на служебните задължения представлява дисциплинарно нарушение. Дисциплинарната отговорност е лична /чл. 194, ал. 4 от ЗМВР/.

Основна задача на служителя, осъществяващ дейност по пътен контрол, е да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред /чл. 80, ал. 1 от Инструкция рег. №8121з-749 от 20.10.2014г. за реда и за организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение /Обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г/. Конкретните задължения на служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, са разписани в чл. 80, ал. 2 от Инструкцията в двадесет и две точки, като под номер 4 е посочено: наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки за тяхното отстраняване.

21. Дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му /чл.195, ал. 1 от ЗМВР/.

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗМВР дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя. Дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган /чл. 196, ал.2 от ЗМВР/.

Видовете дисциплинарни наказания са посочени в чл. 197 от ЗМВР, сред които, под т.1 е и наказанието „мъмрене“, което се налага за маловажни дисциплинарни нарушения, при които отклонението от изискванията е незначително /чл. 198, ал. 1 и ал. 2 от ЗМВР/. Този вид наказание се налага за срок от един до три месеца /чл. 198, ал. 3 от ЗМВР/.

22. Компетентните органи, които могат със заповед да налагат дисциплинарни наказания, са посочени в чл. 204, ал. 1 от ЗМВР:  1) министъра на вътрешните работи - за всички наказания по чл. 197 за държавните служители на висши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности и за стажантите за постъпване на изпълнителски длъжности, без наказанието „уволнение" за главния секретар на МВР;  2) главния секретар на МВР - за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 3 за всички държавни служители;  3) ръководителите на структурите по чл. 37 - за всички наказания по чл. 197 за служителите на младши изпълнителски длъжности, за стажантите за постъпване на младши изпълнителски длъжности, а за служителите от висши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности - наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 3;  4) служители на висши ръководни и ръководни длъжности - за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 3.

Областните дирекции на МВР са посочени като част от основните структури по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.

23. Дисциплинарно производство се образува при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител /чл. 205, ал. 1 от ЗМВР/. За изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение дисциплинарно наказващият орган може да разпореди извършване на проверка, като определя срок за нейното приключване /чл. 205, ал. 2 от ЗМВР/.

По аргумент от чл. 207, ал. 2 и ал. 3 от ЗМВР изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение се извършва от дисциплинарно разследващият орган, определен със заповедта за образуване на дисциплинарно производство.

Когато се установи, че дисциплинарно разследващият орган е заинтересован от изхода на разследването или има с някои от заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност, той се отстранява от участие в производството по свой почин или по искане на участник в производството /чл.207, ал. 4 от ЗМВР/.

Дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения /чл. 206, ал. 1 от ЗМВР/. Дисциплинарното производство се провежда в отсъствие на държавния служител, когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина, ако държавният служител: 1) не е намерен на посочения от него адрес или го е променил, без да уведоми съответния орган; 2) се намира в чужбина, без да е в законоустановен отпуск или в служебна командировка, и не е представил уважителни причини за това.

Посочената процедура е доразвита в чл. 23 и сл. от Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. / Обн., ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г./, според който след постъпване на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител дисциплинарнонаказващият орган задължително извършва действията по чл. 206, ал. 1 - 4 ЗМВР. За изслушването на държавния служител, извършил нарушение на служебната дисциплина, се съставя протокол по образец, в който се посочват: 1) дата, час и място на изслушването; 2) орган, осъществил изслушването; 3) данни за присъствали други длъжностни лица;  4) данни за служителя и за това, че е изслушан във връзка с мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, или се отразява, че е отказал да даде обяснения /чл. 25 от Инструкция № 8121з-470/.

Дисциплинарнонаказващият орган не е длъжен да изслуша държавния служител, извършил нарушението, ако той е дал писмени обяснения преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание /чл. 25 от Инструкция № 8121з-470/. Дисциплинарнонаказващият орган приема с резолюция даденото от държавния служител писмено обяснение по образец. Отбелязват се датата, длъжността и името на дисциплинарнонаказващия орган /чл. 25 от Инструкция № 8121з-470/.

Според чл. 208 от ЗМВР при наличие на данни за извършено маловажно дисциплинарно нарушение по чл. 198 от ЗМВР (за което се налага наказание „мъмрене“) дисциплинарното производство може да започне и без издаване на заповед. В този случай дисциплинарното производство започва с първото действие за установяване на нарушението. Доколкото при тази хипотеза не се издава заповед, следва да се приеме, че дисциплинарно разследващият орган ще се счита определен с възлагането му от страна на дисциплинарно наказващия орган да извърши съответни действия за установяване на нарушението.

Дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта /чл.210, ал. 1от ЗМВР/.

24. Как обсъдената правна регламентация се съотнася към установената по делото фактическа обстановка?

В случая, наложилият дисциплинарното наказание орган е функционално компетентен  -  ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР, действал в кръга на правомощията му, определени в чл.204, т.3, вр. чл.197 от ЗМВР.  Наказаното лице е младши инспектор, младши автоконтрольор I степен в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Пловдив, поради което директорът на ОД на МВР - Пловдив е овластен да му налага дисциплинарни наказания по чл.198 от ЗМВР, във вр. с чл.197 от ЗМВР.

25. При проверката за законосъобразност на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание се установява, че същата е издадена в законоустановената писмена форма и при посочване на фактическите и правните основания за издаването й, но при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон.

Каза се, дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. От съществено значение за проверката на посочените срокове е да се изясни смисълът, който законодателят е вложил в действието по „откриване на нарушението“. От текста на чл. 196 от ЗМВР е видно, че са обособени два независими един от друг етапа – първо е въведено правилото, че дисциплинарното нарушение се смята за „открито“, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя; следващ етап е „установяването“ на дисциплинарното нарушение, а именно когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган. Иначе казано, „откриването“ на дисциплинарното нарушение е обусловено от наличието на данни, от които дисциплинарно наказващият орган може еднозначно да установи, че съответно лице е осъществило с действия или бездействия, съответно деяние, представляващо нарушение, времето и място на извършването му. Посочената правна техника въвежда една презумпция, че установеното нарушение има характера на „дисциплинарно“ нарушение, при което фактът на знанието у наказващия орган за наличието на такива данни се свързва с откриването на „дисциплинарното нарушение“ – от този момент започва да тече и двумесечният срок по чл. 195 от ЗМВР.

Дали деянието, според своите съществени признаци от обективна и субективна страна, представлява дисциплинарно нарушение и следва ли за него да бъде наложено дисциплинарно наказание е въпрос на надлежно преценка от страна на дисциплинарно наказващия орган, въз основа на установените факти и обстоятелства, в хода на вече образувано дисциплинарно производство /в този смисъл  Решение № 285 от 10.01.2007 г. на ВАС по адм. д. № 7708/2006 г., докладчик съдията Юлия Ковачева/. Тоест действията по „установяването“ на дисциплинарното нарушение не са определящи за момента, от който започва да тече двумесечният срок за налагане на дисциплинарното наказание. Доколкото, тази преценка е изцяло в прерогативите на дисциплинарно наказващия орган, извод в обратната насока би означавал, моментът от който ще тече срокът за активни действия от страна на органа да се определя от собствената му воля, което ще бъде в противоречие с принципите за равенство при упражняване на оперативната самостоятелност и предвидимост в действията на администрацията, залегнали в чл. 8, ал. 2 и чл. 13 от АПК.

В настоящия случай, сигналът за наличието на данни за извършено дисциплинарно нарушение е подаден с писмо рег. № 7855р-326/14.01.2016г. от Директора на Дирекция „Вътрешна сигурност“, с чието съдържание компетентния дисциплинарно наказващ орган се е запознал на 25.01.2016г. и е определил дисциплинарно разследващ орган – началника на с-р ПП при ОД на МВР Пловдив. Посоченото действие следва да се счита като действие по образуване на процесното дисциплинарно производство. От докладна записка на Л.Н.Н., е видно, че на 05.02.2016г. дисциплинарно разследващият орган е бил уведомен както за самоличността на извършителя, така и за мястото и времето на извършване на деянието. Тоест от този момент процесното дисциплинарно нарушение следва да се счита за открито. Дори и да се приеме, че за еднозначно установяване на извършителя на деянието, мястото и времето на извършване, е бил необходим достъп до видеофайловете в директория 20151222_****_19-07 от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол“, то този достъп е бил предоставен на дисциплинарно наказващия орган на дата 22.02.2016г., т.е. това е и най-късният възможен момент, в който следва да се счита, че дисциплинарното нарушение е открито, респективно от тази дата е започнал да тече и двумесечния срок за налагане на наказание. Фактът, че към този момент органът -  компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е имал всички необходими данни за да установи извършеното нарушение и самоличността на извършителя, се подкрепя и от съдържанието на Заповед №317з-1968/08.06.2016 г., с която е възложена проверката от нарочна комисия. Според мотивите на този акт на дисциплинарно наказващият орган вече е било известно, че от преглед на видеофайловете /неясно кога и от кого е извършен/, се е установила самоличността на извършителя, факта на нарушението и обстоятелствата при които е извършено.

При тази фактическа обстановка се установява, че процесното дисциплинарно наказание е наложено след като е изтекъл двумесечният срок по чл. 195 от ЗМВР, което обстоятелство прегражда възможността за дисциплинарно наказващия орган да реализира дисциплинарната отговорност.

26. На следващо място видно от изготвената справка, дисциплинарната комисия е посочила, че от видеозаписа не може по категоричен начин да се потвърди, че служителят спи. В оспорената заповед е посочено, че служителят се наказва за това, че стои почти неподвижно в служебния автомобил и не извършва никакъв контрол на преминаващите автомобили за периода от 05.31ч. до 06.10ч., т.е. 39 минути. Като нарушени са посочени правилата на  чл.80, ал.1 и ал.2, т.4 от Инструкция рег. №8121з-749 от 20.10.2014г. Каза се, съгласно ал.1 на цитираната разпоредба основна задача на служителя, осъществяващ дейност по пътен контрол, е да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред, а съгласно ал.2, т.4 служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, е длъжен да наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки за тяхното отстраняван.

При оказана доказателствената тежест ответникът, не ангажира никакви доказателства, че описаното поведение на  служителят - стоял „почти неподвижно“ в служебния автомобил, е довело до неизпълнение на  задачата му да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, както и предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред. Нито се твърди, нито нормативно е предвидена изрична забрана, при осъществяването на пътния контрол служителите да стоят в служебния автомобил, както и ограничение във времето за това. Нещо повече, не може да се направи и категоричен извод че служителят не е изпълнил задължението си да наблюдава движението, доколкото комисията изрично е посочила, че от видеозаписа не може по категоричен начин да се потвърди, че служителят спи. По дисциплинарната преписка, както и по настоящото дело липсват доказателства в процесния период от време (39 минути) да са били налице пречки или препятствия по платното за движение, които да се налагали предприемане на мерки за тяхното отстраняване. В този смисъл както в хода на дисциплинарната проверка, така и пред съда не се установи по категоричен начин, че поведението на жалбоподателя, при носенето му на службата, в периода  05:31 часа до 06:10 часа, на 23.12.2015г., във служебен автомобил с рег. № ****, позициониран в гр. Пловдив, на бул. „****“ и в района на кръстовището на ул. „Х.П.“ и ул. „И.“, представлява нарушение на служебните му задължения. Тоест дисциплинарната му отговорност е ангажирана в пряко противоречие с приложимите материалноправни норми.

27. Всяко от посочените нарушение е самостоятелно основание за отмяна на оспорения административен акт като незаконосъобразен.

 

VI. За разноските:

28.  Констатираната незаконосъобразност на административния акт, налага на жалбоподателя да се присъдят сторените разноски по производството, в размер на 400 лева адвокатско възнаграждение.  Съдът намира възражението на пълномощника на ответника за прекомерност на платеното от ищеца адвокатско възнаграждение за неоснователно, тъй като размерът му е съобразен с разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Ето защо, Съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Заповед  № 317з – 2419 от 11.07.2016 год. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Пловдив, с която на младши полицейски инспектор Л.Н.Н., ЕГН **********, служител при сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР гр. Пловдив, е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец.

ОСЪЖДА Областна дирекция  на МВР гр. Пловдив да заплати на Л.Н.Н., с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/