РЕШЕНИЕ

 

  300

 

гр. Пловдив,  01.03.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - П., І отделение, XXVII състав в публично заседание на девети февруари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                         

при секретаря Д.К., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1842 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чк. 144 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с  чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

2. Образувано е по на жалба на Р.П.В., ЕГН **********, съдебен адрес: ***,  чрез адвокат Н.А., против Решение № 111, взето с Протокол № 4 от 17.03.2016г. на Общински съвет – П. /ОбС – П./, с което е изключил 53 семейства/домакинства от списък на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., в това число и Р.П.В., поради това че не отговарят на критериите и условията, приети с Решение № 161, взето с протокол № 12/13.05.2010г. на ОбС – П., изменено с Решение № 161, взето с протокол № 12 от 13.05.2010г. на ОбС – П..

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение. Поддържа се, че същото е немотивирано и издадено в противоречие с материалноправните и процесуалноправните разпоредби. Твърди се също така, че жалбоподателката отговаря напълно на изискванията за замяна на собственото й жилище с общинско. Сочи се също така, че не е получавала указания да предприема каквито и да е действия по актуализиране на заявлението си.

Иска се отмяна на обжалвания административен акт и присъждане на сторените разноски по производството.

3. Ответникът – Общински съвет - П., чрез процесуалния си представител адвокат Й.Д. е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се, че оспорващата не отговаря на утвърдените от ОбС – П. критерии за замяна на собственото й жилище с общинско, тъй като в срок не е представила актуална декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОП. Иска се присъждане на съдебни разноски.

4. Окръжна прокуратура гр. П., редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не изпраща представител и не встъпва в процеса.

ІІ. За допустимостта:

5. Въпросът за срочността на подадената жалба е разреше с влязло в сила определение №11274/25.10.2016г., по адм. дело № 10872/2016г. на Върховния административен съд, което на основание чл. 235, ал. 2 от АПК е задължително за настоящия състав. Оспореното решение е обжалвана при наличието на правен интерес, поради което жалбата се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите:

6. Общински съвет - П., с Решение № 323, взето с Протокол № 16 от 17.09.2009г., въз основа на предложение вх. № 09I-92/30.07.2009г., изм. с предложение вх. № 09I-929(4)/15.09.2009г. от Кмета на община П., на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 2 от ЗОС, е приел критерии и условия, по които да се изготви списък на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., които желаят да заменят собствените си или наети от община П. жилища с общински.

Първоначално приетите критериите и условия, в последствие са изменени  с Решение № 161, взето с Протокол № 12 от 13.05.2010г. на ОбС – П., като в окончателния си вид са следните: 1) Към 31.12.1992 г. лицето да е било наемател на жилището или към същата дата жилището да е закупено от Община П. от лицето кандидатстващо за замяна или от негови роднини по права линия; 2) Да е наемател на общинско жилище; 3) От датата на закупуване на жилището или от датата на настаняване, същото да се обитава постоянно и непрекъснато от семейството/домакинството, кандидатстващо за замяна/пренастаняване; 4) Жилището да е единствено за семейството/домакинството, като лицата не притежават друго жилище на територията на Община П., освен жилището, което подлежи на замяна. Притежаването на идеални части от такова не е пречка за замяната; 5) Кандидатстващите за замяна семейства/домакинства да нямат задължения за консумативи за жилището, на което са собственици и/или наематели /В и К, Ел.енергия, данъци, наем и други/; 6) Лицата да не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство или член-кооператори в жилищно-строителна кооперация за имоти на територия на Община П.; 7) Лицата да не притежават нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност на територията на Община П.. Притежаването на идеални части от такива не е пречка за замяната; 8) Лицата да не са носители на право на ползване върху жилищен имот или реално обособена част от такъв имот на територията на Община П., както и да не са извършвали отказ от учредено, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване след 31.12.1992 г.; 9) Лицата да не са прехвърляли недвижими имоти, жилищен урегулиран поземлен имот, нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност на територията на Община П., на други лица след 31.12.2002 г., с изключение на идеални части от такива имоти; 10) Лицата да имат постоянен и настоящ адрес ***.1992 г. до настоящия момент; 11) Жилищата на правоимащите лица, предлагани за замяна на Община П., да не са обременени с вещни тежести и вписани договори за наем; 12) Към момента на сключване на договора за замяна, преди подписването му, се засичат партидите на ел.енергия, В и К, като при сключване на договора за замяна от правоимащите лица се представят документи от експлоатационните дружества, че нямат задължения по  партидите.

7. В изпълнение на т. V от Решение № 323, взето с Протокол № 16 от 17.09.2009г. Кметът на община П. е задължен да назначи комисия, която да изготви списък на основание комплектуваните и обработени преписки на гражданите и техните семейства/домакинства.

Срокът за подаване на заявления от желаещите замяна е до 15.10.2009г., след чието изтичане, постъпилите в община П., дирекция ОСИП, отдел „Управление на имотния фонд” заявления следва да бъдат окомплектовани с декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея и изготвен доклад от извършена проверка на адреса от служители на сектор „Жилищни имоти” към отдел „Управление на имотния фонд” при Дирекция ОСИП и/или служители от район „Източен” и ОП „Жилфонд”, както и представители от живущите в район „Източен” граждани.

Според т. VI от Решение № 323, взето с Протокол № 16 от 17.09.2009г. Кметът на община П. списъкът се изготвя еднократно на основание подадени заявления, комплектовани преписки, проверки, становище от живущите собственици/наематели в район „Източен” и не подлежи на изменение и допълнение.

8. Според нотариален акт № 2 от 10.03.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. П. с № 34, т. 12, дело  № 2092/10.03.2009г., Р.П.В. е получила дарение на ½ идеална част от имот, представляващ УПИ № 78171.501.457, находящ се в село Царимир, община Съединение, област П.. Посоченият имот, жалбоподателката  е продала на 17.07.2009г., за което е съставен нотариален акт № 104, вписан в Служба по вписванията – гр. П. с № 178, т. 49, дело  № 9283/17.07.2009г.

9. Р.П.В. е подала заявление вх. № 09П5480/17.09.2009г., с което е изразила желание да замени собственото си жилище, находящ се на адрес: гр. П., ****, бл. 4051, вх. „Б“, ет.1, ап. 3/6.

С молба вх. № 09П-5480/19.11.2009г., оспорващата е заявила, че желае да получава кореспонденцията с Община П. на адрес: гр. П., бул. „Любен Каравелов“ №  25, ет. 2, ап. 7, чрез С.П.Т..

Между страните няма спор, че към заявлението си жалбоподателката е представила всички изискуеми документи и към момента на утвърждаване на процесния списък е отговаряла на поставените условия и критерии. Това обстоятелство се потвърждава и от представените по делото доказателства.

10. Кметът на община П., със Заповед № 090А-3131/02.12.2009 г., в изпълнение на Решение № 323, взето с Протокол № 16 от 17.09.2009г., е назначил комисия, която да разглежда комплектованите и обработени преписки на граждани и техните семейства, кандидатстващи за замяна на собствените си с общински жилища. С точка 8 от заповедта,  комисия е оправомощена да взема решения за изключване и промяна в поредността на списъка, който ще бъде утвърден в изпълнение на решението.

На комисията е възложена и задача да взема решения относно изготвяне на предложения за Общински съвет - П. във връзка с приетите критерии.

Посочената заповед е изменена със Заповед № 10ОА1235/10.06.2010г., във връзка с промените на критериите и условията, приети с Решение № 161, взето с Протокол № 12 от 13.05.2010г. на ОбС – П.. Посочената заповед не е представена в цялост, поради което съдът не може да установи от кой орган е издадена и извършени ли са други съществени промени, освен обсъдените по-горе.

11. Общински съвет - П., с Решение № 257, взето с Протокол № 19 от 08.07.2010г., е утвърдил списъка на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., отговарящи на условията и критериите, приети с Решение № 323/2009г. и Решение № 161/2010г., сред които под № 48 е включена и Р.П.В..

12. С писмо изх. № 09П-5480/03.09.2015 г., Зам. – кмет ОСУТСИ при община П. е уведомил г-жа В., че с Протокол № 1 от 08.07.2015г. на Комисия, назначена със Заповед № 13ОА-326/11.02.2013г. на Кмета на община П., е взето решение през месец септември да се извърши актуализация на Списък № 2, след извършване на отново на проверки, констатации и изготвяне на доклади от служители на община П., съвместно с представители от Инициативния комитет, служители от район “И.” и ОП „Жилфонд“ на всеки адрес конкретно. В изпълнение на решението, на оспорващата е указано да яви в отдел „Управление на имотния фонд“ към Дирекция „Общинска собственост“, пл. „Централен“ № 1, партерен етаж – до 31.10.2015г., за да актуализира преписката си.

Писмото е изпратено по поща, на адрес: гр. П., ****, бл. 4051, вх. Б, ет.1. От пощенския оператор е върнато известие за доставяне, в което е посочено, че получателят отсъства, с уточнение – „чужбина“.

На 10.09.2015г., служители на община П. са извършили проверка намясто като са съставели доклад, в който е отразено че на посочения адрес видимо не се живее. Също така е отразено, че по сведения от Н.В.С.  (съседка от ап.12, ет.4), Района В. е в Германия, поради което писмото е  дадено на С..

13. Комисия, назначена със Заповед № 16ОА155/22.01.2016г. на Кмета на община П., на основание Решение № 323/2009г. и Решение № 161/2010г. на ОбС – П., е взела решение (т. 9 от Протокол № 18.02.2016г.) да бъде изготвено предложение до Общински съвет - П. за изключване на  Района П.В. от списък на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., отговарящи на изискванията за замяна.

Изложени са мотиви, че в срок до 31.10.2015г. оспорващата и бившият й съпруг, като съсобственици на желаното за замяна жилище, не са актуализирали преписката си като не са представили актуални декларации по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОП и необходимите документи (квитанции за платени: данък недвижими имот, ел. енергия и вода). В допълнение е посочено, че според нотариален акт, вписан в Служба по вписванията – гр. П. с № 34, т. 12, дело  № 2092/10.03.2009г., Р.П.В. е получила дарение на ½ идеална част от имот, находящ се в село Царимир.

14. По отношение правомощията и статута на Комисията, взела решението по Протокол № 18.02.2016г., освен Заповед № 090А-3131/02.12.2009 г. и Заповед № 10ОА1235/10.06.2010г. на Кмета на община П., от страна на ответника не се представиха други актове.

15. Общински съвет - П., с оспореното в настоящото производство Решение № 111, взето с Протокол № 4 от 17.03.2016г., въз основа на предложение вх. № 16XI-107 от 10.03.2016г. на зам. – кмет ОСУТСИ при община П., с 39 бр. гласа „За“ от общо 51 бр. общински съветници, е изключил 53 семейства/домакинства от списък на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., в това число и Р.П.В., поради това че не отговарят на критериите и условията, приети с Решение № 161, взето с протокол № 12/13.05.2010г. на ОбС – П., изменено с Решение № 161, взето с протокол № 12 от 13.05.2010г. на ОбС – П..

В мотивите си административният орган е посочил, че е съобразил решение, взето с Протокол № 1 от 08.07.2015г. на Комисия, назначена със Заповед № 13ОА-326/11.02.2013г. на Кмета на община П. и решение, взето с от Протокол № 18.02.2016г. на Комисия, назначена със Заповед № 16ОА155/22.01.2016г. на Кмета на община П.. По делото е представен единствено протоколът от 18.02.2016г.

 

 

IV. За правото:

16. Според чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет, се извършва с решение на общинския съвет по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Замяната се извършва по данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот-собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.

17. Общински съвет - П., с Решение № 172, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г., е приел Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, публикувана на адрес: http://plovdiv.bg/obs.  Според чл. 54, ал. 9 от НРПУРОИ, замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от Общинския съвет, се извършва с решение на Общинския съвет, съобразно приети от Общинския съвет критерии и одобрен от същия списък на правоимащи. Замяната се извършва по данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот. Учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, надстрояване и пристрояване

Общински съвет - П., с Решение № 49, взето с Протокол № 7 от 22.03.2005г., е приел и Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖННОП/, публикувана на адрес: http://plovdiv.bg/obs. Според чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, в районите на община П. се съставят и поддържат картотеки на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл. 7. Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на общината.

18. Според чл. 12 от АПК органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. Също така административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му /чл. 13 от АПК/.

За започване на производството се уведомяват известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. Ако срокът за приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът /чл. 26, ал. 1 от АПК/. Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин /чл. 26, ал 1 вр. чл. 61, ал. 3 от АПК/. 

По аргумент от чл. 137, ал. 1 и ал. 3 от АПК адресът, на който следва да бъде съобщено за образуването на производството по издаване на административния акт, е този който заинтересованото лице е посочило пред административния орган, а ако такъв липсва – по настоящ и най- сетне по постоянен адрес.

Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени.

Доколкото в случая обжалваният административен акт е резултата от сложен фактически състав, включващ действията на органи на общинската администрация и колективния орган на местно самоуправление, без съмнение посочените по-горе изисквания е следвало да бъдат спазени на всеки един етап от подготовката на акта.

19. Как се съотнася обсъдената по-горе фактическа и правна обстановка към настоящия казус?

19.1. Съдът намира, че обжалваният административен акт е издаден от материално компетентен орган, в предписаната от закона форма и при наличие на изискуемо мнозинство. Макар чрез препращане към протоколи на комисии при община П., административният орган е изложил мотиви, което съобразна трайната съдебна практика и правната теория е допустимо.

19.2. Извън горните констатации, съдът намира, че обжалваното решение е взето при допуснати съществени процесуални нарушения,  в противоречие с материалноправните норми и принципите за достъпност, публичност, прозрачност, последователност и предвидимост, залегнали в чл. 12 и чл. 13 от АПК. 

По делото се установи, че в никое от относимите към предмета на спора решения на Общински съвет - П., не е приет ред и условия, при които да се актуализира първоначално утвърденият списък на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., отговарящи на изискванията за замяна с общински жилища. В тази насока, също така не се доказа органът на местно самоуправление да е делегирал функции на Кмета на община П..  Въпреки това със Заповед № 090А-3131/02.12.2009 г. Кметът на община П. е възложил на съответната комисия правомощието да изключва и променя поредността на списъка, чрез предложения до общинския съвет, но отново без да е определен конкретен ред и условия. При това положение и при непредставянето на Протокол № 1 от 08.07.2015г. на Комисия, назначена със Заповед № 13ОА-326/11.02.2013г. на Кмета на община П., съдът намира, че взето решение през месец септември да се извърши актуализация на Списък № 2, също не почива на ред и условия утвърдени от компетентния орган, по смисъла на чл. 54, ал. 9 от НРПУРОИ.

Принципите на достъпност, публичност и прозрачност изискват от административните органи, при осъществяване на совите правомощия да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство. В допълнение към ответника, в качеството му на орган на местно самоуправление, стои и императивното изкисване своевременно да огласява публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.

Съдът намира, че не се доказа твърдението на ответника, че г-жа В. не отговаря на критериите и условията за запазване на правото й да участва в процесния списък. Нито подаването на декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОП, нито наличието на каквито и да е други предпоставки не са установени като изискване за последващо преоценка и актуализация на одобрените кандидати. Изложените в  т. 9 от Протокол № 18.02.2016г. мотиви на комисията са изцяло подчинени на липсата на посочената декларация и обстоятелството за извършени от жалбоподателката разпоредителни сделки, които са извън обхвата на първоначално утвърдените условия и критерии за участие в програмата, поради което са напълно ирелевантни за запазването на вече възникналите за нея права.

От друга страна непопълването на административната преписка от страна на ответника, при надлежно указана доказателствена тежест и поледици от недоказването, създават пречка пред съда за осъществяване на съдебен контрол върху оспорения административен акт.

19.3. Като самостоятелно основание за отмяна, съдът намира и наличието на допуснати съществени нарушения на чл. 26 и чл. 35 от АПК. По делото безспорно се установи, жалбоподателката изрично да е заявила пред общинската администрация, че при отсъствие от страната, желае всичката кореспонденция във връзка със заявлението й за включване в социалната програма да бъде получавана на адрес: гр. П., бул. „Любен Каравелов“ №  25, ет. 2, ап. 7, чрез С.П.Т..

Писмо изх. № 09П-5480/03.09.2015 г. на Зам. – кмет ОСУТСИ, с което за оспорващата е вменено задължение да предприеме съответно поведение, е нередовно съобщено на адрес: гр. П., ****, бл. 4051, вх. Б, ет.1. Още повече, при данни от пощенския оператор, че лицето е в чужбина, вместо да се съобрази алтернативният му адрес, съобщението е връчено на лицето Н.В.С., за която не се установява представителна власт да поема задължения от името и за cметка на жалбоподателката. След като г-жа В. не е надлежно уведомена за необходимостта до 31.10.2015г. да предприеме действия по актуализиране на преписката й, то за същата не може да се приложи негативната последица от неизпълнение на това задължение. Формалното позоваване на изтеклия срок, е довело и до следващото нарушение, а именно издаването на оспорения административен акт, без да са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая и да са обсъдени обясненията и възраженията на заинтересованото лице. Това нарушение е съществено, тъй като ако не бе допуснато изходът на административното производство би  могъл да бъде различен.

20. Наличието на допуснати съществени процесуални нарушения и противоречието на обжалвания административен акт с материалноправните разпоредби и принципите на административния процес, налагат неговата отмяна.

V. За разноските

21. Изходът на производството налага ответникът да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски, които се доказаха в общ размер на 420 лева, от които 400 лева за адвокатско възнаграждение и 20 лева за държавни такси.

Ето защо, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 111, взето с Протокол № 4 от 17.03.2016г. на Общински съвет - П., в частта с която Р.П.В., ЕГН **********, с адрес: ***/6, е изключена от списъка на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците К.,К.,К.и Б. в район “И.” – община П., утвърден с Решение № 257, взето с Протокол № 19 от 08.07.2010г. на Общински съвет - П..

ОСЪЖДА Общински съвет – П., да заплати на Р.П.В., ЕГН **********, с адрес: ***/6, сумата от 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, представляващи разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/