Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2168

 

гр. Пловдив, 15 ноември 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на девети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №1987 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.46, ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.41, ал.1, т.т.1 и 6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им (НУРУЖННОЖП[1])

            С.Н.А., с адрес: ***, обжалва Заповед №16ОА-1857 от 25.07.2016г. на изпълняващия длъжността (и.д.) кмет на община Пловдив, с която е прекратен Договор за наем №РФ-С-1075 от 07.04.2014г., сключен въз основа на настанителна заповед №14ОА-707 от 24.03.2014г. между община Пловдив, чрез Общинско предприятие (ОП) “Жилфонд”- наемодател, и С.Н.А.- наемател, на общинско жилище от фонд “Резервен”, находящо се на адрес: ******; определен е срок за освобождаване на общинското жилище от 15 дни, считано от датата на получаване на заповедта.

            Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- кмет на община Пловдив, представляван от юрисконсулти И.П.А.-К. и В.Н.Я.- пълномощници, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Процесната заповед (листи 5-6, 43-45) е изпратена до жалбоподателката по пощата като приложение към писмо с Изх.№14РИ46-5 от 27.07.2016г. (лист 41), получено на 29.07.2016г. от Ц. ????, за което по делото е прието заверено копие на обратна разписка (лист 42). От своя страна, жалбата (лист 4, 34) е подадена чрез община Пловдив на 12.08.2016г. или в рамките на законоустановения срок за обжалване на актове от вида на процесния. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

            Според разпоредбата на чл.46, ал.2 от ЗОС, наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед; в заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

            По делото е прието заверено копие на Заповед №14ОА-707 от 24.03.2014г. (лист 68) на кмета на община Пловдив, с която е наредено временно настаняване, за срок от две години, на жалбоподателката А. и двете и деца- М.С.А. и Н.С. А., в общинско жилище от фонд “Резервен”, представляващо апартамент №8, със застроена площ от 26,42 кв.м., ведно с избено помещение №11, находящо се в ***********

Освен това, по делото е прието заверено копие на Заповед №16ОА-1784 от 20.07.2016г. (лист 117) на кмета на община Пловдив, с която е наредено за периода от 20.07.2016г. до 27.07.2016г. функциите на кмета на община Пловдив да бъдат изпълнявани от Р.П.П.- заместник-кмет ОЕЗЕУО (общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците), който заместник-кмет е подписал процесната заповед.

Предвид посоченото, настоящият състав на съда намира оспорената заповед за издадена от компетентен орган.

На следващо място, въз основа на посочената по-горе Заповед №14ОА-707 от 24.03.2014г. на кмета на община Пловдив, на 07.04.2014г. е сключен Договор за наем на общинско жилище №РФ-С-1075 (листи 47-48) между жалбоподателката, в качеството и на наемател, и община Пловдив, чрез ОП “Жилфонд”, представлявано от Р.Н.Л.- директор, в качеството и на наемодател. Видно от посочения договор, същият се сключва за срок от две години, считано от 07.04.2014г. до 07.04.2016г.; наемната цена по договора е в размер от 12,93 лв. месечно.

С писмо Изх.№14ОПР6(17) от 12.12.2014г. (лист 66) на заместник-кмет ОСУТСИ (общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции) при община Пловдив жалбоподателката А. се уведомява, че към 30.11.2014г. дължи на община Пловдив, чрез ОП “Жилфонд”, сумата от 76,34 лв. за ползване на общинско жилище, включваща дължим наем и дължима такса битови отпадъци (ТБО); жалбоподателката се поканва в едномесечен срок да се яви в Отдел “Управление на имотния фонд” при община Пловдив и представи квитанция за направено заплащане на задълженията по договора за наем на общинското жилище. На основание чл.26 от АПК, жалбоподателката се уведомява, че ако не представи доказателства за направено заплащане на дължимите суми, то община Пловдив ще бъде принудена да предприеме необходимите законосъобразни действия за прекратяване на наемните правоотношения по реда на чл.46, ал.2 от ЗОС.

Според нарочна пощенска разписка (лист 67), пощенската пратка, съдържаща писмо с Изх.№14ОПР6(17), не е потърсена от получателя (С.Н.А.).

С писмо Изх.№14ОПР6(24) от 17.04.2015г. (лист 64) на заместник-кмет ОСУТСИ при община Пловдив жалбоподателката А. се уведомява, че към 31.03.2015г. дължи на община Пловдив, чрез ОП “Жилфонд”, сумата от 139,58 лв. за ползване на общинско жилище, включваща дължим наем и дължима ТБО; жалбоподателката се поканва в едномесечен срок да се яви в Отдел “Управление на имотния фонд” при община Пловдив и представи квитанция за направено заплащане на задълженията по договора за наем на общинското жилище. На основание чл.26 от АПК, жалбоподателката се уведомява, че ако не представи доказателства за платен наем и ТБО (респективно, споразумение за разсрочено плащане), то община Пловдив ще бъде принудена да предприеме необходимите законосъобразни действия за прекратяване на наемните правоотношения по реда на чл.46, ал.2 от ЗОС.

Според нарочна пощенска разписка (лист 65), пощенската пратка, съдържаща писмо с Изх.№14ОПР6(24), не е потърсена от получателя (С.Н.А.).

На 23.06.2015г. служители на община Пловдив извършват проверка на място, в ***********, за което е съставен нарочен Доклад от извършена проверка (лист 63). Според посочения доклад, копие от писмо (уведомление) с Изх.№14ОПР6(24) от 17.04.2015г. е оставено на детето М., който ще предаде на майка си (С.А.)***.

С писмо Изх.№14РИ46-3 от 04.02.2016г. (лист 61) на заместник-кмет ОСУТСИ при община Пловдив жалбоподателката А. се уведомява, че на 24.03.2016г. изтича срока на настанителна Заповед №14ОА-707 от 24.03.2014г. за обитаването на жилището от фонд “Резервен”, поради което в 7-дневен срок от получаване на писмото, жалбоподателката А. следва да се яви в Отдел “Общински имоти и жилищна политика” (О”ОИЖП) към община Пловдив за комплектоване на преписката с актуална декларация по чл.27 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите към декларацията документи и представянето на същата за разглеждане от комисията по чл.30, ал.1 от НУРУЖННОЖП, във връзка с чл.45 от ЗОС.

Според нарочна пощенска разписка (лист 62), пощенската пратка, съдържаща писмо с Изх.№14РИ46(3), не е потърсена от получателя (С.Н.А.).

С писмо Изх.№16ОПР166 от 04.02.2016г. (лист 60) на заместник-кмет ОСУТСИ при община Пловдив е изискано представянето на писмена информация от директора на ОП “Жилфонд” относно обстоятелствата: ползва ли се жилището по предназначение; плаща ли се редовно наема и консумативите за жилището; жилищна, полезна и застроена площ на жилището; спазват ли се добрите нрави; полагат ли се грижи на добър стопанин при ползване на жилището и др.

С писмо Изх.№209 от 09.02.2016г. (лист 59) на директора на ОП “Жилфонд” се уведомява заместник-кмета ОСУТСИ при община Пловдив, че до месец февруари 2016г. включително, жалбоподателката А. има задължения за наем и ТБО в общ размер от 260,41 лв. (месечен наем от 12,93 лв., месечна ТБО от 2,19 лв.) и към “В и К” (водоснабдяване и канализация) 80,76 лв.

С писмо Изх.№16ВК296 от 11.02.2016г. (листи 57-58) на директора на Дирекция “Общинска собственост” при община Пловдив е изискано от директора на Дирекция “Местни данъци и такси” (Д”МДТ”) при община Пловдив да представи служебно удостоверение относно декларирани данни от жалбоподателката.

Като приложение към писмо с Изх.№16ВК296 от 19.02.2016г. (лист 55) на директора на Д”МДТ” при община Пловдив е представено Удостоверение по декларирани данни с №6609001288 от 16.02.2016г. (лист 56), според което С.Н.А. не е декларирала данни по чл.14 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси), респективно не е декларирала придобити права върху недвижими имоти, нито е декларирала права върху моторни превозни средства (МПС) и пътни превозни средства (ППС).

С писмо Изх.№14ОПР6(48) от 16.03.2016г. (лист 53) на заместник-кмет ОСУТСИ при община Пловдив жалбоподателката А. се уведомява, че към 29.02.2016г. дължи на община Пловдив, чрез ОП “Жилфонд”, сумата от общо 260,41 лв. за ползване на общинското жилище; жалбоподателката се поканва в едномесечен срок да се яви в О”ОИЖП” при община Пловдив и представи квитанция за направено заплащане на задълженията по договора за наем на общинското жилище или представи допълнително споразумение към договора за наем за разсрочено плащане на задълженията с ОП “Жилфонд”. На основание чл.26 от АПК, жалбоподателката се уведомява, че ако не представи доказателства за платен наем и ТБО (респективно, споразумение за разсрочено плащане), то община Пловдив ще бъде принудена да предприеме необходимите законосъобразни действия за прекратяване на наемните правоотношения по реда на чл.46, ал.2 от ЗОС.

Според нарочна пощенска разписка (лист 54), пощенската пратка, съдържаща писмо с Изх.№14ОПР6-48, не е потърсена от получателя (С.Н.А.).

С писмо Изх.№422 от 22.03.2016г. (лист 52) на директора на ОП “Жилфонд” жалбоподателката се уведомява, че срокът на договора за наем на общинско жилище, произтичащ от настанителна заповед №14ОА-707 от 24.03.2014г., изтича на 07.04.2016г., поради което следва да представи настанителна заповед, която дава право на А. да продължи ползването на жилището, или да освободи жилището след изтичане на определения срок.

С нарочно решение, взето с Протокол №3 от 20.04.2016г. (лист 8, 50) на комисията по чл.30, ал.1 от НУРУЖННОЖП при община Пловдив, е предложено на жалбоподателката да представи в О”ОИЖП” при община Пловдив, в 1-месечен срок от получаване на решението, доказателства за изплатени задължения към община Пловдив и/или сключени споразумения за разсрочено плащане на натрупаните задължения за наем, ТБО лихви и консумативни разноски с ОП “Жилфонд”; както и актуална декларация по чл.27 от НУРУЖННОЖП, след което преписката да бъде внесена за разглеждане от комисията. Изрично в протокола е посочено, че с решението, съгласно чл.26 от АПК А. се уведомява за започване на административно производство по прекратяване на наемното и правоотношение с община Пловдив.

Като приложение към писмо с Изх.№14РИ46(3) от 26.05.2016г. (лист 7, 49) на заместник-кмет ОСУТСИ при община Пловдив препис от Протокол №3от 20.04.2016г. е изпратен на жалбоподателката.

Според заверено копие на нарочна пощенска разписка (лист 9, 51), пощенската пратка, съдържаща писмо с Изх.№14РИ46(3) е получена от жалбоподателката А. на 30.05.2016г.

Като приложение към писмо с Изх.№891 от 01.06.2016г. (лист 46) на директора на ОП “Жилфонд” по преписката е представено заверено копие на Договор за наем на общинско жилище №РФ-С-1075 от 07.04.2014г. (листи 47-48).

По делото не са ангажирани доказателства в 1-месечния срок от получаването на Протокол №3 от 20.04.2016г. на комисията по чл.30, ал.1 от НУРУЖННОЖП, респективно до 30.06.2016г. жалбоподателката да е представила доказателства за изплатени задължения към община Пловдив и/или сключени споразумения за разсрочено плащане на натрупаните задължения за наем, ТБО лихви и консумативни разноски с ОП “Жилфонд”, след което е издадена процесната заповед.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На следващо място, според разпоредбата на чл.45, ал.1 от ЗОС, в резервните жилища се настаняват лица за срок не по-дълъг от две години. Според разпоредбите на чл.46, ал.1, т.т.1 и 6 от ЗОС, посочени като правни основания за издаването на оспорената заповед, наемните правоотношения се прекратяват поради: 1) неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от три месеца; 6) изтичане на срока за настаняване.

Формулирани по посочения начин, разпоредбите на ЗОС изискват несъмненото установяване на наличие, на която и да е от посочените две хипотези (т.1 или т.6 на чл.46, ал.1 от ЗОС), за да се приеме за установено, че заповедта е издадена при правилно прилагане на материалния закон. Респективно, без противоречие с материалноправни разпоредби.

В случая, обстоятелството, че 2-годишният срок на действие на Договор за наем на общинско жилище №РФ-С-1075 от 07.04.2016г. е изтекъл на 07.04.2016г. е несъмнено налице, като по отношение на същото и между страните не е формиран спор.

Съответно, налице е хипотезата по чл.46, ал.1, т.6 от ЗОС.

Според Договор за наем на общинско жилище №РФ-С-1075 от 07.04.2014г., месечният наем на ползваното жилище е в размер от 12,93 лв., който наем, включително и ТБО, се заплащат до края на текущия месец.

По делото не са представени доказателства, оборващи констатациите в процесната заповед, както и в писмо с Изх.№209 от 09.02.2016г. на директора на ОП “Жилфонд”, че до месец 02.2016г. включително от страна на жалбоподателката А. не са заплатени задължения за наем и ТБО в общ размер от 260,41 лв., нито пък е формиран спор между страните по отношение на това обстоятелство. Съответно, в чисто аритметичен аспект, жалбоподателката не е заплатила поне 17 месечни наеми и ТБО, поради което следва да се приеме, че е налице и хипотезата на чл.46, ал.1, т.1 от ЗОС.

От своя страна, установеното наличие и на двете хипотези по чл.46, ал.1, т.т.1 и 6 от ЗОС предпоставя извод за издаване на процесната заповед при правилно прилагане на материалния закон, а както се посочи по-горе за съответствието на заповедта с материалния закон е достатъчно установяването на поне една от хипотезите на чл.46, ал.1 от ЗОС.

Също така, оспорената заповед се явява постановена в съответствие с изискванията за съдържанието на този вид актове, установени в нормата на чл.46, ал.2, пр.2 от ЗОС, както и в съответствие с изискванията на чл.59, ал.2 от АПК, предвид направеното посочване в заповедта на фактическите и правни основания, послужили за нейното издаване, както и редът за нейното оспорване.

Най-сетне, настоящият състав на съда намира заповедта за издадена и в съответствие с целта на закона- да се прекрати наемно правоотношение, съществуващо в нарушение на установения законен ред за ползване и управление на жилище, общинска собственост.

Следователно, като издадена от компетентен орган, при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на изискванията за форма на акта, без противоречие с материалноправни разпоредби и в съответствие с целта на закона, оспорената в настоящето производство заповед се явява законосъобразен административен акт, поради което жалбата против заповедта е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

Предвид очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателката е неоснователно и не следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.Н.А., с адрес: ***, против Заповед №16ОА-1857 от 25.07.2016г. на и.д. кмет на община Пловдив, с която е прекратен Договор за наем №РФ-С-1075 от 07.04.2014г., сключен въз основа на настанителна заповед №14ОА-707 от 24.03.2014г. между община Пловдив, чрез Общинско предприятие “Жилфонд”- наемодател, и С.Н.А.- наемател, на общинско жилище от фонд “Резервен”, находящо се на адрес: ******; определен е срок за освобождаване на общинското жилище от 15 дни, считано от датата на получаване на заповедта.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:...../П/....................

/Н.Бекиров/[1] http://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2/