РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ …………………

 

гр. Пловдив,  30 ноември  2017 год.

 

                                                                       

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с., в открито заседание на тридесет и първи октомври  през две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева

 

при секретаря Дарена Йорданова и участието на прокурора …, като разгледа   докладваното от съдията административно дело № 1142  по описа за 2017 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК.

Образувано е по жалба на *****, ЕИК *********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.*****, пл.“*****, представлявано от К.Г.В., против Решение № 196 от 10.04.2017 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр.Пловдив в частта, която не е отменена с решението и е потвърден РА № Р-16001315008778-091-001/22.08.2016 г., издаден от *****на длъжност началник сектор , възложил ревизията и *****на длъжност гл.инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр.Пловдив.

Иска се отмяна на обжалвания ДРА с твърдения за неговата неправилност, незаконосъобразност и немотивираност като издаден при формално и превратно тълкуване на разпоредбите на ДОПК и ЗКПО.

В СЗ жалбоподателят не изпраща представител.

Ответникът по жалбата – Директор Дирекция “ОДОП”–Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрисконсулт П., моли съда да приеме, че РА е правилен и законосъобразен, претендира се присъждане на юрисконсул­тско възнаграждение.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства /административната преписка по осъщественото ревизионно производство/, при липсата на процесуална активност  от страна на жалбоподателя макар и да са му давани изрични указания във връзка с разпределението на доказателствената тежест при спецификите на ревизия, проведена по реда на чл.122 от ДОПК, а също и да е допусната по негово искане ССЕ, за осъществяването на която обаче не е внесен депозит и същата е заличена, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е изменил в обжалваната част. Така постановеният от Директора на Дирекция „ОДОП” - гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения в чл. 156, ал. 1 от ДОПК за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

Предмет на това оспорване е РА № 160011315008778-091-001/22.08-2016 г., издаден от *** на длъжност началник сектор, възложил ревизията и *****на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр.Пловдив в потвърдителната му изменителна част с Решение № 196 от 10.04.2017 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр.Пловдив, с което е изменен ревизионен акт № Р-16001315008778-091-001/22.08.2016 г.  за допълнително установен корпоративен данък  за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. съответно от 2 512,34  лв. на 609,79 лв., от 1 408,10 лв. на 375,20 лв., от 5 899,48 лв. на 4 351,74 лв., от 12 728,13 лв. на 11 012,49 лв. и от 9 604,08 лв. на 8 008,94 лв., ведно с прилежащите лихви и в частта на коригирана данъчна загуба за 2014 г.

Процесната ревизия е за определяне на корпоративния данък  и обхваща периода 01.01.2009 г. - 31.12.2014 г.

Същата е извършена от приходните органи  по реда на чл. 122 от ДОПК, тъй като е установено наличие на данни за укрити приходи или доходи  /по приетото в Решението на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив/.

В хода на ревизията е установено, че през ревизирания период дружеството е притежавало кафе-аперитив, находящ се в гр. *****, пл. „***, откъдето извършва основната си дейност.

На задълженото лице са връчени искания за представяне на всички първични счетоводни документи, счетоводни регистри, данъчни декларации, счетоводни отчети, справки и писмени обяснения за ревизирания период, но част от изисканите документи не са представени.

В хода на ревизията е установено, че за ревизирания период на „ВИВ“ ЕООД са издадени фактури, които не са намерили отражение в счетоводството на ревизираното лице от следните доставчици: „*****, „*****, „*****, *****„*****, „*****, „*****, „*****, „*****„*****, „*****

На основание чл. 45, ал. 2 от ДОПК в хода на ревизионно производство са извършени насрещни проверки и са връчени ИПДПОТЛ на посочените доставчици на РЛ.

 В отговор на тези искания от страна на доставчиците са представени документи и писмени обяснения.

На база на така представените документи и писмени обяснения, приходните органи установяват, че изброените по-горе доставчици са издавали фактури за продажба на хранителни стоки, безалкохолни напитки, алкохол и топли напитки към ревизираното лице. Тези фактури са включени в техните дневници за продажби, справки-декларации по ЗДДС и в съответните счетоводни регистри. За получените приходи от продажбите на тези фактури за доставчиците възникват данъчни задължения, които те са изпълнили - подавали са ГДД по чл. 92 от ЗКПО, респ. чл. 50 от ЗДДФЛ. От прегледа на представените от доставчиците фактури за продадени стоки е установено, че повечето от тях са подписани от получателя по доставките и/или негов представител. Върху фактурите се установява наличие на име и фамилия на съставителя на първичните счетоводни документи, т.е. налице е достатъчната информация, която те трябва да съдържат съгласно Закона за счетоводството. Стоките са индивидуализирани подробно и точно в самите фактури. Част от доставките са осъществявани чрез изградена дистрибуторска мрежа, при която заявки за доставка на определени стоки и количества се приемат предварително чрез дилъри и при телефонен разговор на „ВИВ“ ЕООД. Част от доставчиците са посочили имената на търговските си представители, обслужвали ревизираното лице. Към момента на издаване на процесните фактури всеки един от проверените доставчици е разполагал със съответните количества стоково-материални ценности, предмет на доставките. Разплащането по всички доставки е извършено в брой, за което доставчиците представят копия от месечни касови отчети или хронология на счетоводна сметка „каса“. От писмените обяснения и представените документи от доставчиците в хода на ревизията е установено, че стоките са транспортирани в повечето случаи до обекта за продажба на „*** в гр. ***** с транспортни средства на доставчиците и за тяхна сметка. Някои от доставчиците са представили пътни листове и пътни книжки, съпровождащи доставките. Органите по приходите са констатирали регулярност в доставките от посочените контрагенти, т.е. същите не са инцидентни. Количествата и асортимента на стоките, вписани във фактурите, са в неголеми размери и съответстват на тези, които са описани в представените от ревизираното лице документи. Проверените фирми са редовни доставчици на задълженото лице и видовете стоки - хранителни стоки, безалкохолни напитки, алкохол и топли напитки в проверените фактури съвпадат с предмета на дейност на дружеството. От вида на закупените от контрагентите стоки, се установява, че те са обичайни за осъществяваната дейност на ревизираното лице.

Като са взели предвид горопосоченото, приходните органи са достигнали до правилния извод, че доставките, за които са извършени проверки, са реално осъществени. При ревизията ЗЛ не представя доказателства, че стоките по неосчетоводените  фактури са отразени в материалните сметки - количествено и стойностно, не представя инвентаризационни описи на наличните стоки и материали към 31.12.2009 г., 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и към 31.12.2014 г. В годишен аспект за ревизирания период няма установени излишъци или липси на активи и такива не са осчетоводени от ревизирания данъчен субект.

В крайна сметка, ревизиращият екип е приел, че закупените и неосчетоводени стоки, описани по фактури и доставчици в РД, са реализирани на територията на страната, като за тяхната продажба не е издаден документ-фактура и/или фискален бон за извършена продажба и получаване на стойността от продадената стока. Неосчетоводените покупки на хранителни стоки по процесните фактури, извършени от лицето за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2014 г.,  са приети за реализирани към 31.12. на съответната година, т.е. на 31.12.2009 г., на 31.12.2010 г., на 31.12.2011 г., на 31.12.2012 г., на 31.12.2013 г. и на 31.12.2014 г. Приходите са определени съобразно средните надценки по години, формирани като съотношение от представените от РЛ данни за декларирани приходи и отчетна стойност на продадените стоки (съответно по години 259,72%, 85,16%, 247,81%, 295,48%, 433,62% и 21,55%). В тази връзка, на задълженото лице е връчено уведомление по реда на чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 124, ал. 1 от ДОПК.                   

Данъчната основа за облагане с КД за 2009 г. - 2014 г. е определена като разлика между установените приходи и разходи при ревизията. Установените приход са определени като сбор от декларираните приходи в подадените ГДД по чл. 92 от ЗКПО и укритите приходи (съответно 8 459,68 лв., 8 157,74 лв., 61 078,18 лв., 143 379,65 лв., 98 559,40 лв. и 26 472,25 лв.). Установените разходи са сбор от „осчетоводени разходи от „ВИВ“ ЕООД – изписани стоки“ и отчетна стойност на стоките по неосчетоводените фактури (съответно 2 351,74 лв., 4 405,78 лв., 17 560,79 лв., 36 254,75 лв., 18 469,96 лв. и 21 778,90 лв.). По този начин е формирана данъчната основа за ревизираните години.

Така направените констатации от страна на приходната администрация правилно са я навели на извода, че в конкретния случай са налични предпоставките за осъществяване на ревизията по реда на чл.122 ал.1 от ДОПК при данни за укрити приходи или доходи.

Съдът приема за доказани в този смисъл констатациите на приходната администрация по РД/РА, че през ревизираните периоди лицето не е отразило в счетоводните си регистри по сметката за отчитане на стоките, доставки от контрагенти на фирмата, които са издавали първични счетоводни документи - фактури.

В резултат на извършените проверки на доставчиците на задълженото лице е установено, че същите са издали фактури с получател жалбоподателят, които фактури са включени в дневниците за продажби, справките-декларации по ЗДДС за съответните периоди и счетоводните им регистри. Установено е също, че тези фактури не са отразени в счетоводството на ревизирания субект в периодите, в които са издадени.

Правилно ревизиращият орган приема, че в конкретният случай  неосчетоводените фактури удостоверяват реално доставени стоки с получател ревизираното лице предвид и  установения механизъм на извършване на самите доставки. Доставките към фирмата са извършвани в резултат на постигнати договорки между страните по сделките. Стоките са доставяни до обектите на получателя. Плащането по фактурите е в брой. При така установения механизъм на доставки, при наличие на обстоятелства, че въпросните фактури са включени в дневниците за продажби, справките - декларации по ЗДДС и счетоводните регистри на доставчиците /т.е. за получените приходи от продажбите по спорните фактури за доставчика възникват определени данъчни задължения - по ЗДДС и ЗКПО/, при положение, че те не са отразени в счетоводството на търговеца, а през процесните периоди не са установени липси или излишъци, то съвсем логично е да се приеме, че стоките по фактурите са били реализирани на вътрешния пазар. По този начин реализираният приход от тях е укрит. Удостоверяването на горните факти е станало със съответните документи, представени от контрагентите на субекта, както и с представяне на разпечатки, от които е видно осчетоводяването на фактурите, свързани с първоначалното придобиване на стоките от доставчиците и тяхното изписване от съответната материална сметка, както и отчитането на прихода, реализиран от продажбите.

С оглед на това, правилни са изводите в РА за наличие на данни за укрити приходи. Направените в тази връзка констатации са доказани посредством събраните доказателства в хода на надлежно проведено ревизионно производство.

Едновременно с това, от страна на жалбоподателя не бе проявена никаква процесуална активност в съдебното производство да обори горните констатации на приходните органи макар и изрично да му е указано разпределението на доказателствената тежест, включително с указване на спецификите на ревизия, проведена по реда на чл.122 от ДОПК. Допуснато му е и назначаването на ССЕ по негово искане, но тъй като не е внесен депозит по допуснатата експертиза, същата е заличена.

В тази връзка, съдът намира за нужно да посочи, че още в хода на административното обжалване са взети предвид всички доводи, посочени в жалбата пред съда касателно съобразяването на съответстващите разходи /общо декларираните разходи по ОПР, описани на стр.80-81 от РД и неотчетени разходи – отчетна стойност на стоките по неосчетоводените фактури/ при определяне на данъчната основа, съответно е изменен и размера на определения корпоративен данък с Решението на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив.

Предвид това, срещу установените от ревизията приходи за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г., описани на стр. 93-95 от РД от страна на горестоящия орган е прието, че следва да  се признаят и съответстващите разходи (общо декларираните разходи по ОПР, описани на стр. 80-81 от РД и „неотчетени разходи – отчетна стойност на стоките, по неосчетоводените фактури“ ), поради което в съответствие с изискванията на ЗКПО установената данъчна основа за корпоративен данък е изменена.

Каза се, изменен и е определеният корпоративен данък.

Отстранени са с Решението и установените ОФГ по РД/РА.

 

От изложеното дотук следва, че жалбата  следва да бъде отхвърлена като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

По разноските

         При този изход на делото, на ответника следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на   1533  лева.

Водим от горното и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК, Пловдивският административен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата  на  *****, ЕИК *********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.*****, пл.“*****, представлявано от К.Г.В. против РА № 160011315008778-091-001/22.08-2016 г., издаден от ***** на длъжност началник сектор, възложил ревизията и *****на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП гр.Пловдив,  в потвърдителната му изменителна част с Решение № 196 от 10.04.2017 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр.Пловдив.

ОСЪЖДА  *****, ЕИК *********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.*****, пл.“*****, представлявано от К.Г.В., да заплати на  Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на  1533  лева, представляваща  възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.     

 

             

 

 Председател:  /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МД