Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 2266

гр. Пловдив, 19.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІІ състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември,  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИЧО ДИЧЕВ

при секретар Стефка Костадинова като разгледа докладва­но­то от Председателя адм.д. № 1268 по описа на съда за 2017 г.,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на И.И.Е., ЕГН **********,  адрес ***, против ревизионен акт № Р-16001616001205-091-001 от 26.09.2016 г., издаден от ИККна длъжност началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията и ПИГна длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 198/ 10.04.2017 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.П. при ЦУ на НАП. В СЗ жалбодателката не се представлява, в писмени бележки поддържа жалбата  и претендира разноски.  

Ответната страна - Директор на Дирекция „ОДОП” - гр. П., чрез процесуален представител  оспорва жалбата  и моли съда да я отхвърли като неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е частично основателна, предвид следното:

          От фактическа страна:

          Извършената ревизия по ЗДДФЛ е за периода 2010 г. – 2015 г. Като местно физическо лице И.И.Е. е данъчно задължено лице на основание чл. 3, т. 1 и чл. 6 от ЗДДФЛ за доходите, получени от нея през  данъчната годината. Органите по приходите са констатирали, че ЗЛ е получавало суми по трудов договор със следните работодатели по години: 2010 г.: „М.П.П.“ АД; „П.Т.“ АД ; „Л.М.“ ООД; „Г.Б.“ ООД, 2011 г. -Ю.“ ЕАД с ЕИК ****, 2012 г.  - „Ю.“ ЕАД,  2013 г.  - „Ю.“ ЕАД, 2015 г. – „****“; „ЕКБ“ и 2015 г. – „ЕКБ“.  Установено е, че И.Е.  има участия в дружества:  „С.“ ООД с ЕИК **** за периода 11.10.2013 г.- 17.03.2015 г. и „К08“ ООД с ЕИК **** за периода 14.10.2010 г. – 25.06.2013 г.  С Протокол № 0949594/01.07.2016г. при ревизията на И.И.Е. са приобщени всички документи и справки, събрани при извършване на **** на „С.“ ЕООД. За извършената проверка е издаден Протокол № П-16001316036446-073-001 от 27.06.2016 г. При извършената проверка е установено, че „С." ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ **** на 11.10.2013 г. и е регистрирано по реда на ДОПК на същата дата. За ревизирания период И.И.Е. не е семейна и няма непълнолетни деца. След направен анализ на наличната документация в архива и информационната система на ТД на НАП П., събраните в хода на ревизията документи и получената информация от изследваните различни източници, ревизиращият екип е преценил, че  ЗЛ е извършило сделка с дялове от капитала на „С." ЕООД, като при продажбата им е получило доходи, подлежащи на облагане по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ. Установено е, че на 27.02.2014 г. с протокол е взето решение от едноличния собственик на капитала на „С.“ ЕООД – И.И.Е., както следва: за увеличаване на капитала на „С." ЕООД чрез приемане на нов съдружник, който записва нови дялове, а именно 158 422 дружествени дяла, всеки с номинална стойност един лев, като капиталът на дружеството става 158 424 лева, разпределен в 158 424 дяла, всеки с номинална стойност един лев; приемане като съдружник на „КД и К“ ЕООД с ЕИК ****, представлявано от ТАК, ЕГН ************ – управител, което записва и придобива 158 422 дружествени дяла, всеки с номинална стойност един лев от капитала на „С.“ ЕООД срещу апорт на недвижими имоти - собственост на дружеството. Съгласно дружествения договор, приет и подписан на 27.02.2014 г. от съдружниците И.И.Е. и „КД и К" ЕООД, капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците, както следва: 1. И.И.Е., ЕГН ********** – 2 дяла по 1 лев на обща стойност 2 лева; 2. „КД и К“ ЕООД, ЕИК **** – 158 422 дяла по 1 лев на обща стойност 158 422 лева. На 13.03.2014 г. е сключен договор за продажба на дружествен дял на основание чл.129 от Търговския закон между „КД и К“ ЕООД с ЕИК **** – продавач и И.И.Е., ЕГН ********** – купувач. Продавачът продава на купувача своите 158 422 дяла от капитала на „С.“ ООД, всеки от които с номинална стойност от 1 лев за сумата от 81 000 евро с левова равностойност 158 422 лв. На 17.03.2015 г. е сключен договор за покупко-продажба на дружествени дялове между И.И.Е. – продавач и ЕНГ-Ц– купувач. Предмет на договора е продажба в пълен размер на собствеността на продавача върху притежаваните от него 158 424 дяла с номинална стойност по 1 лев всеки с обща стойност 158 424 лв. за сумата 167 321,96 лв. Правото на собственост върху дяловете преминава върху купувача в момента на подписване на договора за продажба на дяловете и подписването му с нотариална заверка на подписите. Купувачът заплаща продажната цена на дяловете на продавача, представляваща сумата от 167 321,96 лв. Ревизиращият екип определя, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, че следва да бъде обложен доходът от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута. Реализираната печалба (загуба) от продажбата на даден дял се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на дела чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ, т.е. И.Е. е придобила облагаем доход в размер на 8 897,96 лв. За така получените доходи не е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Във връзка с определяне на данъчните задължения по ЗДДФЛ са предприети действия за събиране на доказателства, имащи отношение към определяне на данъчните задължения на задълженото лице. На основание чл. 37, ал. 3, чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ДОПК в хода на ревизионното производство на ревизираното лице са връчени искания за представяне на документи и писмени обяснения, с които са изискани  данни, сведения, документи и обяснения, които имат отношение към източниците и размера на доходите й, както и направените разходи за издръжка на домакинството, притежаваното движимо и недвижимо имущество, притежавани финансови активи, банкови сметки и депозити, вземания от трети лица и др., за ревизирания период, подкрепени с доказателства. В хода на ревизията, на основание чл. 47 от ДОПК, във връзка с декларираните от ревизираното лице данни, са изпратени искания за извършване на действия за установяване на факти и обстоятелства до трети лица: община, отдел „Местни данъци и такси”; Служба по вписвания; Областна дирекция на МВР и др. На основание чл. 37, ал. 5 и чл. 57 от ДОПК са отправени запитвания до банки, относно открити и закрити банкови сметки и предоставени други услуги за периода на ревизията. На основание чл. 45, ал. 1 от ДОПК са извършени насрещни проверки на дружества и физически лица, с които жалбоподателката е имала финансови взаимоотношения. След направен анализ на наличната документация в архива и информационната система на ТД на НАП гр. П., събраните в хода на ревизията доказателства и получената информация от изследваните различни източници, чрез изпратени ИПДПОЗЛ, ИПДПОТЛ, Искания до специализирани контролни органи и други, подробно описани в РД,  неразделна част от РА, ревизиращият екип е преценил, че жалбоподателката не е разполагала с декларирани и обложени доходи, които да покриват като размер извършените от нея разходи за 2015 г. Органите по приходите, установяват че за ревизирания период ЗЛ е закупувало недвижими имоти, внасяло е средства по банковите си сметки, в дружествата си, осъществявало е задгранични пътувания, като е реализирало доходи покриващи нуждите за живот. Направен е анализ на движенията на парични средства в брой и по банковите сметки на И.Е. и е установен недостиг на средства през 2015 г. в размер на 49 101,92 лв. Като източник на доходи  жалбоподателката е посочила предоставени /дарени/ средства от КД/баба/ и Б. Д./дядо/ в размер на 25 000,00 лв., с цел помощ при закупуване на апартамент в гр. София. Органите по приходите са извършили проверка на КДи Б. Д., документирана с протокол № 0949595/22.08.2016 г. и след извършен анализ на събраната информация са приели, че лицата не са имали доходи  и средства, които да дарят на внучката си И.Е..    Органът по приходите са определили  данъчна основа като сбор от  недекларираните доходи от други източници за 2015 г. по чл. 35 от ЗДДФЛ и от доходите от прехвърляне на права или имущество по чл. 33 от същия закон и доходите по трудови правоотношения. Изчислен е допълнително дължим данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  със съответни лихви за просрочие.        

           При така изложеното и във връзка с конкретните оплаквания в жалбата, съдът приема от правна страна следното:

          На първо място правилно органите по приходите са определили дължимите задължения на жалбоподателката във връзка с придобитите доходи от продажба на дружествени дялове. Доходите от източници в Република България са посочени в чл. 8 от ЗДДФЛ, като съгласно ал. 8 "Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България." В чл. 33 от ЗДДФЛ е предвидено облагане на доходите от прехвърляне на права или имущество. В ал. 3 на чл. 33 от същия закон е регламентирано облагане на доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута. Реализираната печалба (загуба) от продажбата на даден дял се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на дела (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ). Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ).

         На следващо място неоснователни са оплакванията за непризнаване на извършвани от родителите и други роднини /без дарение от страна на бабата и дядото на жалбодателката, което ще бъде обсъдено отделно/ на парични суми /т.2 от жалбата до съда/. Въпросните твърдения са изключително неконкретни и неподкрепени с доказателства, поради което няма как да бъдат взети предвид. По делото липсват писмени доказателства за даряване на такива суми, нито евентуално за техния размер. В тази връзка неконкретни и неносещи необходимата информация за такива дарения и за техния размер са и показанията на св.Д.и св.Б.. Последните не сочат нито конкретни суми, нито лица, които евентуално са дарили такива суми, нито конкретни дати, на които това евентуално да се е случило. Конкретни са единствено показанията на св.Д.по отношение на сума от 25 000 лв., които ще бъдат обсъдени по-долу.  Предвид изложеното оплакването е неоснователно.

             На следващо място неоснователно е и оплакването по т.3 от жалбата. Липсват доказателства за налични спестявания към началото на ревизирания период, както се твърди в жалбата. При липсата на други налични пари в банковите сметки на лицето, освен приетите от приходните органи, както и при липсата на доказателства за налични средства /в личен сейф, както се твърди в жалбата/ към началото на ревизията следва да се приеме за правилно приетото начално салдо в изготвения паричен поток.     

            Основателно е единствено оплакването по отношение на сумата от 25 000 лв., която се сочи, че е дарена от бабата и дядото на жалбодателката във връзка със закупуването на апартамент. Още в хода на ревизията, но също и към жалбата, са представени писмени доказателства за това дарение. В СЗ, предупреден за наказателната отговорност, която носи, св.Д./дядо на жалбодателката/  потвърждава даряването на сумата за закупуване на апартамент. При това положение съдът намира, че неправилно органите по приходите не са признали направеното дарение и не са включили същото в приходната част на направения паричен поток. Що се отнася до други различни суми, за които свидетеля твърди, че бил дарявал във времето, липсват доказателства за това, а също дори не се посочват конкретни суми и дати, на които същите евентуално да са били предоставяни, поради което показанията в тази част не следва да бъдат кредитирани.

          При така изложеното следва да бъде намалена съответно сумата от 49 101, 92 лв. – други доходи, в разходната част на изготвения паричен поток, което води съответно до намаляване на годишната данъчна основа, съответно и до намаляване на дължимия данък, съответно на данъкът за довнасяне, както и на съответните лихви. При това положение размерът на годишната данъчна основа възлиза на 57 744, 44 лв. /формирана от доходи от трудови правоотношения, доходи от прехвърляне на права или имущество, и от други доходи/, при което дължимия данък  възлиза на 5 774, 44 лв., съответно данъкът за довнасяне възлиза на 3 300 лв. Поради това следва да бъде отменен   ревизионен акт № Р-16001616001205-091-001 от 26.09.2016 г., издаден от ИККна длъжност началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията и ПИГна длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 198/ 10.04.2017 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.П. при ЦУ на НАП, за разликата над 3300 лв., ведно със съответни лихви.

         При този изход на делото  и съобразно своевременно направените искания следва да бъде осъдена жалбодателката да заплати на ответника разноски по компенсация в размер на 31, 68 лв.

         Мотивиран от изложеното, Административен съд - П., ІІ състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-16001616001205-091-001 от 26.09.2016 г., издаден от ИККна длъжност началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията и ПИГна длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 198/ 10.04.2017 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.П. при ЦУ на НАП, в частта за установения данък за 20015 г. по ЗДДФЛ,  за разликата над 3300 лв., ведно със съответни лихви.

ОСЪЖДА И.И.Е., ЕГН **********,  адрес ***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.П. при ЦУ на НАП разноски по компенсация в размер на 31, 68 лв.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: