РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

1238

12.07.2017 г.

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и седемнадесета година, председателствано от

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

при секретаря Румяна Агаларева, като разгледа АХД № 1326 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на Глава ХІХ от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

            Образувано е по жалба на Г.Е.А., като ЕТ ”Г.А.”, ЕИК ***с адрес за кореспонденция *** против Ревизионен акт /РА/ № 241305159 от 13.01.2014г., издаден от В.П.А.на длъжност Началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и М.Г.Г.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 328 от 11.04.2014г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/, в ЧАСТТА, относно установените задължения за Данък върху добавената стойност в размер на 55 116,37 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 22 261,52 лв., както и за констатациите по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. и допълнително установените задължения за данъци и осигурителни вноски, ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета, както следва :  Данък по чл.48, ал.2  от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 415,03 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 205,13 лв.;  Данък по чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 1 254,84 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на  478,34 лв.;  Данък по чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 1 708,35 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на  474,88 лв.; Данък по чл.48 ал.2 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер на 960,07 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 167,40 лв.; Данък по чл.48,ал.2  от ЗДДФЛ за 2012г. в размер на 425,40 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 30,55 лв.; вноски за Държавното обществено осигуряване/ДОО/ за самоосигуряващи се лица за 2011г. в размер на 680,62 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 164,62 лв.; вноски за Държавното обществено осигуряване/ДОО/ за самоосигуряващи се лица за 2012г. в размер на 8,30 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 0,60 лв.; вноски за Здравно осигуряване /ЗО/ за самоосигуряващи се лица за 2011г. в размер на 305,89 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 53,34 лв.; вноски за Здравно осигуряване /ЗО/ за самоосигуряващи се лица за 2012г. в размер на 3,73 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на  0,27 лв.

В жалбата се възразява със следните мотиви:

Фактическите и правни изводи в РА са явно необосновани, тъй като не се подкрепят от събраните по време на производството доказателства. Иска се отмяна на РА.  Претендира разноски по делото.

Ответникът в производството – Директор Дирекция “ОДОП “- Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли съда да я остави без уважение по съображения, изложени в решението на директора на Д „ОДОП“ - Пловдив. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за всички инстанции.

 След като се запозна със становищата на страните и с приетите по делото доказателства, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок, след изчерпване на предвидения ред за административно обжалване пред Директора на ДОДОП-Пловдив, и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

І. Съдът намира, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, при спазване на административно-производствените правила.

При издаването на оспорения акт ревизиращият екип е взел предвид следното:

„……….І. По ЗДДС

Данъчната ревизия по ЗДДС е за периодите от 15.12.2007г. до 31.12.2012г. Основната дейност, декларирана от търговеца през ревизирания период е продажба на дребно на лекарства и медикаменти осъществявана в аптека, находяща се в ***. Фирмата притежава Разрешение за търговия на дребно № 6114-НА-1/28.06.2012г. с лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура.

При преглед на преписката и материалите към нея се установи, че предмет на обжалване от страна на Г.Е.А., с ЕТ „Г.А.” е извършеното облагане по реда на чл.122 от ДОПК. Данъчната основа, върху която е начислен допълнително ДДС, е определена по реда на чл.122 от ДОПК.

Последното произтича от факта, че след проверка на представената търговска и счетоводна документация и след проверка в информационната система VAT е установено, че част от фактурите издадени от описаните по-долу основни контрагенти на фирмата, не са отразени в счетоводството на ревизираното лице.

Органът по приходите при ТД на НАП – Пловдив в хода на извършената ревизия  е инициирал извършването на насрещни проверки на изследваните доставчици, като по повод изготвени ИПДПОЗЛ на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК от дружествата е изискано представянето на доказателства относно извършени доставки по определени фактури, по които получател се явява Г.Е.А., с ЕТ „Г.А.”.

В отговор на тези искания, от страна на доставчиците са представени документи и писмени обяснения, от които се установява следното:

1. „Е.Е.Д.Ф.Б.” ЕАД с ЕИК по Булстат ***.

 Извършена е насрещна проверка, документирана с  Протокол № 26-1302938-1/16.09.2013г., при която е  установено, че „Е.Е.Д.Ф.Б.” ЕАД е издало посочените в искането фактури, получател по които е ЕТ „Г.А.”, с предмет лекарствени продукти. Относно начина на извършване на доставката се констатира следното: Стоката, на база на дадена заявка от клиента се изписва от оператор, в склад в Пловдив, и доставя в обекта на клиента на адрес:***. Транспортът е за сметка на фирмата-доставчик, осъществен с лекотоварен фирмен автомобил с шофьор-Х.Х., с ЕГН **********. Движението на автомобилите се отчита с пътни листи, в които се описват посетените градове по маршрута. В аптеката стоката се получава само от МОЛ-Г.А., която с подписа си върху екземпляр на фактурата удостоверява това. Всяка доставка се отразява от шофьора в „Справка по направления”, в който се вписва/отбелязва името клиента и номера на фактурите, с която е доставена стоката и са платени. В края на работния ден шофьорът-доставчик отчита парите от доставки с паричен отчет, на база дневния отчет за доставка/справка по направления и показанията на касовия му апарат. ЕТ „Г.А.”  дава заявките си един път седмично –във вторник. Плащанията от ЕТ „Г.А.”  са в брой, като за всяка получена сума шофьорът издава касова бележка от мобилен касов апарат и екземпляр предава на клиента. Няма сключен договор с ЕТ „Г.А.”.

Приложени са: Справка по направления пътни листи, справка от складова програма за ЕТ „Г.А.а”, извлечение  от „справка по направление – Ст.Загора - Казанлък” за клиент ЕТ „Г.А.”.

С Искане изх.№2928/12.03.2013г. до „Е.Е.Д.Ф.Б.” ЕАД и получен отговор вх.№ 2928#1/20.03.2013г.  /присъединени с Протокол № 1315527/20.11. 2013 г./ са представени копия на фактурите, издадени от  „Е.Е.Д.Ф.Б.” ЕАД, които не  са отразени като покупка в материалната книга на ревизираното лице, представена е хронология на сметка 4111-ЕТ Г.А.. На представените копия е вписана като получател Г.А. има и положен подпис на лицето.

2. „С.Т.” АД с ЕИК по Булстат ***

Извършена е насрещна проверка, документирана с  Протокол № 26-1302938-3/18.09.2013г, при която е констатирано, че „С.Т.” АД е издало всички фактури, посочени в  искането. Същите са  отразени като продажба към ЕТ „Г.А.”. Доставките са свързани с продажба на лекарствени средства. Датата на предаване на стоката съвпада с датата на съответната фактура. Стоките са доставяни до обекта на клиента - ЕТ „Г.А.” с транспорт, собственост на „С.Т.” АД. Представена е Справка от счетоводните регистри на дружеството, съдържащи данни за номер на товарителница и име на шофьор. В справката всяка от въпросните фактури е обвързана с номера на товарителницата, придружаваща стоката и шофьора, извършил доставката до обекта в с.Енина.  Приложени са копия на фактури. На голяма част от фактурите има  положен подпис на получател.

3. „Б.-2000” ЕООД с ЕИК по Булстат ***

Извършена е насрещна проверка, документирана с Протокол № 26-1302938-3/18.09.2013г., при която е констатирано, че посочените в ИПДПОЗЛ фактури са издадени от  „Б.-2000” ЕООД и са отразени в дневниците за продажби на дружеството. Относно организацията на работа е установено, че  заявките  за лекарствата се приемат от клиента по телефона, експедиторите приготвят заявката, шофьорът доставя стоката на клиента. Когато клиентът извърши плащането в брой се издава фактура с касова бележка. Шофьорът получава парите, отчита ги в касата на фирмата. Стоката на ЕТ „Г.А.” е доставена от складова база Ст.Загора. Посочени са идентификационни данни на шофьорите и номерата на автомобилите, обслужвали Г.А.. 

Представени са копия на свидетелства за регистрация на служебните МПС, обслужвали клиента ЕТ „Г. А.”. Фирма „Б.-2000” ЕООД е приложила копия на въпросните фактури с получател ЕТ „Г.А.”. Предмет на доставките са лекарствени средства. Плащането е в брой. На голяма част от фактурите има положен подпис на „получил”.

4. „С.” АД с ЕИК по Булстат ***

На дружеството е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица изх.№ 2927/12.03.2013г. Получен е отговор вх.№ 2927#1/18.03.2013г. /присъединен с Протокол № 1315527/20.11. 2013 г./ От получените документи и обяснения се установява, че  фактурите, посочени в Искането са издадени от „С.” АД и са с получател ЕТ „Г.А.”. Приложена е подробна справка, включваща всички фактури, посочени в описа към искането. За всяка една фактура е посочено лицето, което е предало стоката в аптеката. Между двете фирми има сключен договор №57ПД от 26.05.2009г., който се отнася за предоставяне на допълнителни отстъпки от страна на „С.” АД към ЕТ „Г.А.”. Предмет на доставките са лекарствени средства. Място на предаване на стоката е адресът на аптеката ***, а датата на предаване на стоката е датата на експедиция, посочена в приложената справка. Транспортът е извършен с транспортни средства на „С.” АД. Фактурите са платени в брой. От приложените копия на фактурите е видно, че има положен подпис на „получил”.

В резултат на гореописаните проверки е установено, че някои от издадените от тези дружества фактури, с които са закупени стоки, предназначени за търговската дейност на фирмата възлизащи на обща стойност 172457,60лв., не са намерили отражение в счетоводните регистри на ревизираното лице. Същите не са осчетоводени като входящ стоков поток и  липсват в счетоводната и търговска документация на ревизираната фирма. Съответно не е отчетена от фирмата и последващата продажба на стоките по тези фактури. От водената във фирмата счетоводна отчетност е видно, че тези стоки не са били налични към 31.12.2007г., 31.12.2008г., 31.12.2009г., 31.12.2010г., 31.12.2011г. и 31.12.2012г., както и че не са използвани за лични нужди,  поради което се приема, че същите са продадени от едноличния търговец, като за тези продажби лицето не е издало документ по смисъла на чл.6 и чл.7 от Закона за счетоводството. Облагането на лицето е извършено по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, предвид наличието на обстоятелства по чл.122, ал.1, т.2 от същия, а именно наличие на данни за укрити приходи или доходи.

Предвид това, ревизиращият орган е приел, че са налице данни за определяне на основата за облагане с косвени данъци по реда на чл. 122 от ДОПК.

Лицето е уведомено, че основата му за облагане с ДДС за ревизираният период ще бъде определена по реда на чл.122 от ДОПК. Във връзка с чл.122, ал.2 от ДОПК при определяне на данъчната основа са взети предвид относимите обстоятелства, посочени в тази норма.

Данъчната основа за определяне размера на дължимия данък за всеки конкретен отчетен период е определена по реда на чл.122 от ДОПК. По години установените надценки са: 2007г. – 7,07 %  , 2008г. – 10,46%, 2009г. – 9,05%, 2010г. – 15,89%., 2011г. – 16,50% и 2012г. – 16,20%.

С цел установяване на облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС, ревизиращия екип приема, че датата на данъчното събитие за продажбите на неосчетоводените стоки е настъпила през месеците, през които стоките са закупени.  Оборотът е определен по месеци с оглед факта, че отчетният период по ЗДДС е календарния месец.

За определяне на основата за облагане по ЗДДС, за всеки конкретен отчетен период е формиран облагаем оборот.

От  представените в хода на ревизията документи, включително и оборота от отчетените продажби, съгласно месечни отчети от въведения в експлоатация ЕКАПФ и след като към него се добави формирания в хода на извършената ревизия оборот, представляващ неосчетоводени приходи, се определя облагаем  с ДДС оборот  по  месеци, обобщен в табличен вид на стр.8-10 от РД, въз основа на който е установено, че ревизираното лице на 30.11.2007г. достига задължителния оборот за регистрация по ЗДДС – 52740,05лв. Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Следователно  Г.Е.А., с ЕТ „Г.А.” е следвала до 15.12.2007г. да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Горецитираното обстоятелство се променя за периода 01.06.2012г.-31.12.2012г., тъй като от м.05/2012г. облагаемият оборот за 12 последователни месеца е под 50 000лв.

Извършените от ревизираното лице доставки на стоки – лекарства и медикаменти, са облагаеми, съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС и за тях се дължи ДДС.

С оглед на така установеното ревизиращият орган е констатирал, че за периода от 15.12.2007г. до 31.05.2012г. лицето е извършило облагаеми доставки на обща стойност 330698,22лв., за които е начислил ДДС в размер на 55116,37лв., на основание чл.102, ал.3, т.1 от ЗДДС, определен по реда на чл.67, ал.3 от ЗДДС, върху данъчна основа от 275581,85лв.

 

ІІ. Относно констатациите по ЗДДФЛ

 

Ревизираните периоди по ЗДДФЛ са от 2007 г. до 2012 г. Задълженото лице има регистриран едноличен търговец с фирма ЕТ „Г.А.”.  За осъществяваната дейност от ЕТ /търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки/ са  подавани ГДД с декларирани следните данни:

- за 2007г. – деклариран доход подлежащи на облагане с окончателен годишен патентен данък в „Приложение № 7 – „по реда на ЗМДТ”, облагаем доход- 2 308,48 лв.

- за 2008 г. - деклариран доход, подлежащ на облагане с окончателен годишен патентен данък в „Приложение № 7 – „по реда на ЗМДТ”, облагаем доход- 2 687,00 лв.

- за 2009 г. – деклариран доход, подлежащ на облагане с окончателен годишен патентен данък в „Приложение № 7 – „по реда на ЗМДТ”, облагаем доход- 1 997,25 лв.

- за 2010г. - деклариран доход, подлежащ на облагане с окончателен годишен патентен данък в „Приложение № 7 – „по реда на ЗМДТ”, облагаем доход- 4 267,53 лв.

- за 2011г. - деклариран доход, подлежащ на облагане с окончателен годишен патентен данък в „Приложение № 7 – „по реда на ЗМДТ”, облагаем доход- 4 950,31 лв.

- за 2012г. - деклариран доход, подлежащ на облагане с окончателен годишен патентен данък в „Приложение № 7 – „по реда на ЗМДТ”, облагаем доход- 4 997,36 лв.

На основание чл. 37, ал. 5 и чл. 57 от ДОПК са изпратени Искания за представяне на документи и писмени обяснения до трети лица. Извършени са насрещни проверки на основание чл.45 от ДОПК на основни контрагенти на ЕТ „ Г.А.а” :

-  „Е.Е.Д.Ф.Б.” ЕАД с ЕИК ***;

-  „С.Т.” АД с ЕИК ***;

- „Б.-2000” ЕООД с ЕИК ***;

- „С.” АД с ЕИК ***;

Резултатите от извършените проверки на основните контрагенти на ЗЛ са подробно описани  от органите по приходите в РД стр.5 – 8.

 С ИПДПОЗЛ от ревизираното лице са изискани документи, декларации и писмени обяснения на основание чл. 37, ал. 3, чл.53 и чл.56, ал.1 от ДОПК. Изискани са обяснения относно това дали подробно описаните в РД фактури са намерили отражение в съответните разчетни счетоводни сметки на фирмата. Направен е извод, че след като подробно описаните в РД фактури, издадени от изследваните контрагенти, не са осчетоводени през 2007 г., 2008 г., 2009 г.,  2010 г., 2011г. и 2012г., като стоките /лекарства и фармацевтични стоки/ не са отразени в материалната книга, не са осчетоводени липси и излишъци на стоки, то тези стоки са продадени, като не са отчетени приходи от ЕТ „Г.А.”. Предвид това, ревизиращият орган е приел, че са налице данни за укрити приходи. Ревизиращият екип е приел, че стоките по неосчетоводените фактури са реализирани с 7,07 %  надценка за 2007г.; 10,46%  за 2008г.; 9,05% за 2009г.; 15,89% за 2010 г.;16,50% за 2011г. и с 16,20 % надценка за 2012г. Процентът на надценката е определен на база представените ГДД, като съотношение между покупната и продажната стойност на закупената стока за ревизирания период. В РД и РА е записано, че са налице данни за укрити приходи, т.е. установено е обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК.

След извършен анализ на относимите обстоятелства по т.1 до т.16 от ал.2 на чл.122 на ДОПК са определени при ревизията годишни данъчни основи за облагане от източник – дейност като ЕТ, по години  както следва:

2007г. -        1 618,90 лв.;

2008г. –       2 766,85 лв.;

2009г. -           494,00 лв.;

2010г. –       5 367,90 лв.;

2011г. -     6 400,48 лв.;

2012г. -     2 836,02 лв.;

По време на ревизията е направен анализ на извършваните дейности, източниците на получените приходи и доходи от  ЗЛ и отразените такива в счетоводството на фирмата и декларирани пред НАП,  извършените през периода разходи от домакинството и закупеното движимо и недвижимо имущество, внесени суми в банкови сметки, както и в ЕТ „Г.А.”. При ревизията е установено, че семейството на Г.Е.А. се състои от Е.Р.А.- съпруг с ЕГН **********.

От събраните данни, във връзка с получените доходи и източници на средства е установено, че ЗЛ е разполагало с налични  парични средства към 01.01.2007г. в размер на 0,00 лв. Несъответствието на приходите и разходите през ревизирания период е онагледено с изготвени таблици, в които е извършена съпоставката им по години. Балансът на паричните средства е изготвен на база представените документи от лицето и получени документи от други източници, като са взети предвид разпоредбите на СК относно семейната имуществена общност. При съпоставката на установените доходи и разходи на семейството на жалбоподателката и съпругът й за направените разходи за живот за 2007г., 2008г., 2009 г., 2010 г. , 2011г. и 2012г. е взет предвид критерият „общ потребителски разход на едно домакинство” по данни на Националния статистически институт /НСИ/. По отношение на разходите за издръжка и живот, за които са събрани документи по реда на ДОПК, е взет предвид действително установеният размер на направените разходи, като този вид разход по статистическите данни на НСИ, е изключен.

От страна на органите по приходите е извършена помесечно съпоставка на направените разходи и доказаните приходи, за установяване на причините за несъответствието между тях, с оглед прилагането  на разпоредбата на чл.123 от ДОПК. В резултат на извършения анализ и изготвения паричен поток на ЗЛ,  ревизиращият екип е преценил, че за 2007г.,  2008г., 2009г.,  2010г. и 2012г.  е  налице обстоятелството, визирано в чл.122, ал.1, т.7 от ДОПК, а именно „декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период”. Въз основа на събраните при ревизията доказателства и установеното обстоятелство по чл.122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК на ЗЛ е връчено Уведомление, с което на основание чл. 124, ал. 1 от ДОПК същото е уведомено, че основата му за облагане с данък върху доходите на физическите лица за периода 2007г. - 2012г. ще бъде определена по реда на чл. 122  - 124 от ДОПК. 

От изготвения паричен поток органът по приходите констатира превишение на направените разходи над получените парични доходи/средства и отрицателно крайно парично салдо за Г.А.а по години, както следва:

- за 2007 година    -    не е установено превишение на разходите над приходите;

- за 2008 година   -            421,87 лв.

- за 2009 година   -       11 807,40 лв.

- за 2010 година   -        9 031,78 лв.

- за 2011 година  -    не е установено превишение на разходите над приходите;

- за 2012 година   -        2 953,00 лв.

Въз основа на извършения анализ по чл. 122, ал. 2 от ДОПК, при ревизията е определена годишна данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, както следва:

За 2007 г. е определена данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 1618,90 лв. - за доходи от дейност като ЕТ – 1618,90 лв.

За 2008 г. е определена данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  в размер на: 2766,85 лв. - за доходи от дейност като ЕТ и за доход от други източници – 42,19 лв.

За 2009 г. е определена данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  в размер на: 494,00 лв. - за доходи от дейност като ЕТ, и за доход от други източници – 11 807,40 лв.

За 2010 г. е определена данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  в размер на: 5367,90 лв. - за доходи от дейност като ЕТ, и  за доход от други източници – 9 031,78 лв.

За 2011 г. е определена данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  в размер на 6400,48 лв. -   данъчна основа за доходи от дейност като ЕТ.

За 2012 г. е определена данъчната основа за облагане на доходите на ревизираното лице с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ  в размер на: 2836,02 лв. - за доходи от дейност като ЕТ, и  за доход от други източници – 2953,00 лв...…………“

В хода на съдебното производство е изслушано и прието, без заявени резерви от страните по делото, заключение по допуснатата съдебно - графологична  експертиза (СГЕ) на назначеното вещо лице К.П.С.. По поставената задача да установи авторството на подписа за „Получател:” в процесните фактури, вещото лице е дало заключение, както следва :

Подписът за "Получател:" във фактури с доставчик "А.Ф." АД с номера:

№ 1000119387/17.06.2008г.-л.313

№ 3000064223/11.11.2008г.-л.316

№ 3000065505/25.11.2008г.-л.316гр.

№ 3000073 821/17.03 .2009г.-л.320

№ 3000084 759/1 1.08.2009г.-л.321 гр.

Е ИЗПЪЛНЕН от Г.Е.А..

Подписът за "Получател:" във фактури с доставчик "А. Ф." АД с номера:

№ 3000070619/27.01.2009г.-л.319

№ 3000085 808/25.08.2009г.-л.3 22

НЕ Е ИЗПЪЛНЕН от Г.Е.А..

Подписът за "Получател:" във фактури с доставчик "Е.Е.Д.Ф.Б." ЕАД с номера:

№ 3000119552/12.10.2010г.-л.328гр.

№ 3000120837/26.10.2010г.-л.329

№ 3000120838/26.10.2010г.-л.329гр.

№3000122671/16.11.2010г.-л.330

№ 3000122675/16.11.2010г.-л.330гр.

№ 3000 123900/30.11.20 10г.-л.331

НЕ Е ИЗПЪЛНЕН от Г.Е.А..

Подписът за "Получател:" във фактури с доставчик "С.Т.” АД с номера:

№ 5000308373/07.07.2008г.-л.475

№ 5000326800/04.08.2008г.-л.475гр.

№ 5000354819/l8.09.2008г.-л.477

№ 5000357415/23 .09.2008г.-л.477гр.

№ 5000443462/29.0 1.2009г.-л.478гр.

НЕ Е ИЗПЪЛНЕН от Г.Е.А..

Подписът за "Получател:" във фактури с доставчик "С.Т." АД с номера:

№ 5000338315/21.08.2008г.-л.476гр.

№ 5000397368/ 18.11.2008г.-л.478

Е ИЗПЪЛНЕН от Г.Е.А..

В представените от "С." АД 373 бр. фактури - с номера описани в обекта на експертизата в мястото за "Получател:" няма положен подпис.

Изслушано и прието, без заявени резерви от страните по делото, бе заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ) на назначеното вещо лице Л.М.М.. По поставените въпроси, вещото лице е дало следното заключение  :

Процесните фактури не са осчетоводени в ЕТ "Г.А.А" и няма данни за направени плащания по тях.

Относно "Е.Е.Д.Ф.Б." ЕАД: съгласно представената документация процесните фактури, касаещи настоящия доставчик са осчетоводени от него, фигурират като приход, отчислен е разхода за тях, участват във формиране на финановия резултат за съответния данъчен период, начислен е дължимия ДДС, фигурират в дневниците за продажби и СД по ЗДДС. Плащанията по фактурите са в брой. Като получател по фактурите счетоводно е посочен ЕТ "Г.А.А". Не са представени данни или обяснения за издадени и подписвани други документи освен фактурите между страните относно доставките. Пътните листове също не се представиха, освен данни на лицата, че са предали стоката с транспорт на дружеството.

 Относно "С.Т." АД: съгласно представената документация процесните фактури, касаещи настоящия доставчик са осчетоводени от него, фигурират като приход, отчислен е разхода за тях, участват във формиране на финансовия резултат за съответния данъчен период, начислен е дължимия ДДС, фигурират в дневниците за продажби и СД по ЗДДС. Плащанията по фактурите са в брой. Като получател по фактурите счетоводно е посочен ЕТ "Г.А.А". Представено бе обяснение от главния счетоводител, че освен фактурите други документи не са издавани и не са подписвани между страните относно доставките. Стоката е доставяна до обекта със собствен транспорт на дружеството. Пътните листове не се представиха.

Относно "Б.-2000" ЕООД: съгласно представената документация процесните фактури, касаещи настоящия доставчик са осчетоводени от него, фигурират като приход, отчислен е разхода за тях, участват във формиране на финансовия резултат за съответния данъчен период, начислен е дължимия ДДС, фигурират в дневниците за продажби и СД по ЗДДС. Плащанията по фактурите са в брой. Като получател по фактурите счетоводно е посочен ЕТ "Г.А.А". Представено бе обяснение от главния счетоводител, че освен фактурите други документи не са издавани и не са подписвани между страните относно доставките. Пътните листове на транспортните средства са оформени само със селище на посещението, но не и с посочване на обект.

Относно "С." АД: съгласно представената документация процесните фактури, касаещи настоящия доставчик са осчетоводени от него, фигурират като приход, отчислен е разхода за тях, участват във формиране на финансовия резултат за съответния данъчен период, начислен е дължимия ДДС, фигурират в дневниците за продажби и СД по ЗДДС. Плащанията по фактурите са в брой. Като получател по фактурите счетоводно е посочен ЕТ "Г.А.А". Представена бе декларация от Изпълнителния директор на дружеството, че освен фактурите други документи не са издавани и не са подписвани между страните относно доставките.

При определяне на данъчната основа за задълженията по ЗДДС ДДС е включен в базовите стойности на фактурите, но също така фигурира и в крайния изчислен резултат, което е равнозначно, ако същия бъде изваден от изчисленията. Вещото лице е посочило, че ако се търси разлика в начисляването на ДДС при двата начина - такава не съществува математически в конкретния поставен въпрос.

Данъчната основа и при двата начина на изчисление е една и съща - 275 581.85 лв., ДДС 55 116.37 лв. и прилежащи лихви към 06.12.2013 г. по РА в размер на 22 261.52 лв. за период 15.12.2007-31.05.2012 г.

При определяне на данъчната основа подхода на ревизиращите органи е правилен и точен.

Не следва да се отразява преизчисляване на данъчните основи по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО посочени в Решение №  328/11.04.2014г. на НАП /стр. 26/. Данъчните основи по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО са определени, като са взети предвид нетните стойности на приходите и разходите, т. е. без включен в тях ДДС.

Стойностите на задълженията се запазват поради факта, че не настъпва промяна в данъчната основа.

Жалбоподателят за периода няма регистрирани други трудови договори и извънтрудови правоотношения /граждански договори/ или осъществени плащания по такива. Фигурира единствено ТД № 1, посочен по делото.

Счетоводството на ЕТ "Г.А." изцяло е водено съгласно действащото законодателство в страната.

При изчисление на лихвите към 06.12.2013 г. съгласно РА и корекцията с Решение № 328/11.04.2014г. на НАП размерите са следните:

Лихви за ДДС-22 261,52 лв.

Лихви за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. - 205,13 лв.

Лихви за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. - 478,34 лв.

Лихви за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. - 474,88 лв.

Лихви за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2011 г. -167,40лв.

Лихви за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2012 г. - 30,55 лв.

Лихви за ДОО 2008-2012 г. 3019,54 лв.

Лихви за ЗО 2008-2012 г. 821,89 лв.

С отчитане на резултата от т.2 и 3 от експертизата, вещото лице е  установило, че стойностите на данъчните основи по ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО и респективно лихвите по тях в процесния РА и съгласно исканото за експертизата изчисление /към 06.12.2013 г./, са РАВНИ

От посочените счетоводни данни вещото лице е направило извода, че обекта не е работил в периода 19.01-10.02.2008 г., в периода 24.05-12.06.2008 г. и в периода 16.05-31.05.2009 г. Към доказателствения материал по делото са приобщени и документите, по които е работило вещото лице по приетата съдебно - счетоводна експертиза, съгласно молба на пълномощника на жалбоподателката на л.926 и сл., том IV от делото, а именно Годишни данъчни декларации на Г.А.а за 2007г.,

2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г., както и Книги за приходите на ЕТ „Г.А.а” за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. С оглед заявеното оспорване от ответната страна на достоверността на датата на представените Книги за приходите, в хода на съдебното производство е изслушано и прието, без заявени резерви от страните по делото, заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза (ДССЕ) на назначеното вещо лице Л.М.М.. По поставените въпроси, вещото лице е дало следното заключение  :

Приходите са отразени хронологично по дати в книгата за приходи, съгласно вписаните документи и няма данни за нередовност на водене на този регистър, като част от счетоводството на фирмата. В информацията по проверените Отчети за приходи и разходи, книга за приходите и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011г., няма констатирани различия и несъпоставимост в посочените приходи. В хода на съдебното производство по искане на пълномощника на ответника са представени и са приобщени към доказателствения материал по делото представени документи от третото неучастващо по делото лице „С.” АД, а именно процесните фактури с получател ЕТ ”Г.А.а”, съгласно писмо на л.652  сл., том IV от делото.

Приобщени към доказателствения материал по делото са и представени от страна на пълномощника на жалбоподателката писмени доказателства, а именно: Диплома за завършено висше образование и препис от студентската книжка на Г.Е.А. - л.624 и сл, том II от делото, както и Справка от ОД на МВР - Стара Загора относно задграничните пътувания на Г.Е.А. – л.863, том III от делото. Изслушано и прието, без заявени резерви от страните по делото, бе заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ) на назначеното вещо лице Л.М.М.. По поставените въпроси, вещото лице е заключило, че през периода 2007-2012 г. ЕТ не достига облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС при положение, че се изключат неподписаните от търговеца фактури, а се прибавят фактурите с подпис на търговеца или упълномощено лице.

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на съда формира следните правни изводи :

Предвид обстоятелството, че ревизията е протекла по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, в тежест на жалбоподателката е да проведе пълно насрещно доказване, което да опровергае фактическите констатации на органа по приходите. От страна на процесуалния представител на жалбоподателката не бяха представени безспорни доказателства по време на съдебното обжалване на процесния ревизионен акт пред ПАС, които да оборят констатациите на органите по приходите. Не бяха ангажирани съответните доказателства, които да поставят под съмнение мотивите на приходния орган за установяване на допълнителни данъчни задължения в тежест на жалбоподателя.

Приетата съдебно - графологична експертиза, изготвена от вещото лице К.С., само затвърждава констатациите на приходния орган. В заключението е посочено, че върху голяма част от фактурите, издадени от процесните доставчици в графата получател е положен подписът на Г.А.. Следователно твърдението на жалбоподателката, че не е положила подпис върху нито една от описаните в ревизионния доклад фактури, се оказа невярно. Това по несъмнен начин показва, че описаните стоки в процесните фактури са били получени от жалбоподателката: От една страна това означава, че ревизиращите органи правилно са констатирали, че в случая са налице обстоятелства посочени в разпоредбата на чл. чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК и в резултат на този извод ревизията законосъобразно е извършена по реда на чл. 122, ал. 1 от ДОПК. От друга страна фактът, че съгласно изготвената експертиза част от фактурите са подписани Г.А., означава, че жалбоподателката се опитва да въведе в заблуждение, както ревизиращия екип, така и съдебния състав по отношение на обстоятелството, че същата не е получавала процесните стоки. Независимо, че само част от фактурите са подписани от жалбоподателката, предвид факта, че същата е отстоявала невярно твърдение, е напълно възможно и останалите стоки, по неподписаните от жалбоподателката фактури и подписаните, но от други лица, да са били получени от едноличния търговец. Именно това е целта на провеждане на ревюията по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК - в резултат на неправомерното поведение на лицата, което в случая е налице, основата за облагане да бъде определена не по материалния закон, а по правилата посочени в чл. 122, ал. 1 от ДОПК. Само от обстоятелството, че част от фактурите са подписани от ревизираното лице, като същото многократно е отричало този факт, означава, че приходният орган законосъобразно е извършил ревизията по особените правила на процесуалния закон. Предвид горното следва да бъде отбелязан фактът, че всички събрани в хода на ревизията фактури / и с, и без подпис за получател/ не са били оспорени от ревизираното лице. Данъчната фактура представлява частен свидетелстващ документ, удостоверяващ възникнало облагаемо данъчно събитие и начислен данък. Като частен документ той се издава от доставчика и в това се изразява неговата материална доказателствена сила. След като няма оспорване на събраните в хода на ревизията фактури от доставчици, то при условията на чл. 301 от ТЗ следва да бъде прието, че е налице доставка на стока по фактурите, издадени от доставчиците. Казаното важи както за фактурите, които са подписани, без значение от кое лице, така и по отношение на неподписаните фактури, с оглед липсата на задължение за подпис от доставчика или съставилото фактурата лице.

Приетата по делото съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещото лице Л.М., от една страна не внася допълнителна яснота по наличния правен спор, а от друга не може да обори документално обоснованите констатации на приходния орган. Независимо, че счетоводството на жалбоподателката е водено съгласно действащото законодателство в страната, това не означава, че стоките фактически не са получени от едноличния търговец. Вещото лице може да провери наличната счетоводна документация, но няма как да проследи и да установи дали фактически са закупувани стоки по посочените фактури и съответно продавани, без тяхното заприходяване и изписване по съответния законов ред. Напълно логично е след като жалбоподателката твърди, че тези фактури не са били получени в счетоводството й, то да няма отражение на закупените стоки по счетоводните документи. Фактът на получаване на стоките по процесните фактури, доказан със събраните доказателства по време на извършената ревизия и установеното от вещото лице К.С. относно подписани фактури от жалбоподателката, не може да бъде оборен от извършената проверка на счетоводни документи, съставени от жалбоподателката и ползвани в неин интерес от вещото лице Л.М. в счетоводството на същата.

Предвид гореизложеното, неосчетоводените от ЕТ фактури обективират реално осъществени доставки по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС. Не е налице спор относно обстоятелството, че закупените и фактурирани на ЕТ стоки не са били открити при извършената ревизия нито като наличност, нито като счетоводна ведомост, за да се приеме, че при пазарната реализация на същите е бил внесен дължимият данък. Видно от фактурите, както и от приложените към делото доказателства следва, че са закупени стоки, които в по-голямата си част са в количества, брой и интензитет на закупуване на конкретните продукти, съответстващи по предназначение за търговия на лекарства, каквато е и дейността на ревизирания субект. При тези обстоятелства и при липса на данни за износ на процесните, незаприходени стоки, то правилно е прието, че същите са реализирани на вътрешния пазар и са облагаеми, поради което следва да бъде начислен ДДС. В хода на ревизията дължимият такъв е определен на базата на събраните в хода на производство неосчетоводени фактури, сочещи размера на незаприходените стоки, а въз основа на декларираните от търговеца норми на надценка е определена и данъчната основа за облагане и съответния размер на дължимия ДДС. Законосъобразно са начислени и задължения по ЗДДФЛ, тъй като ЕТ е достигнал оборот над 50 000 лв. и на основание чл. 39 ЗДДФЛ следва да се облага по общия ред.

Фактическата обстановка не се променя и от заключението на приетата по делото съдебно - счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице Н.Р., която не може да обори документално обоснованите констатации на приходния орган. Не може да се приеме, че липсата на подпис под полето получател във фактурите, издадени от „С." АД е доказателство, че стоките по процесните фактури не са получени от жалбоподателката. Фактът на получаване на стоките по процесните фактури е доказан със събраните доказателства по време на извършената ревизия и не може да бъде оборен.

Въз основа на изложеното дотук от фактическа и правна страна, съдът намира, че обжалваният ревизионен акт е издаден от материално компетентен орган на приходната администрация в хода на ревизионно производство, възложено по реда на чл. 112 от ДОПК и осъществено в съответствие с правилата на Глава ХV от ДОПК. Ревизионното производство е завършило с издаването на предвидения в чл. 119 от ДОПК ревизионен акт, който е постановен в установената от закона форма. Не се констатират нарушения на процедурните правила при извършването на ревизията. Ревизионният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, като също така съответства на целта на закона да се установяват точно и пълно по вид и размер задълженията за данъци и осигурителни вноски на физическите и юридическите лица в Република България. Той ще следва да бъде оставен в сила, а жалбата срещу него – отхвърлена като неоснователна и недоказана.

При този изход на делото, на ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 6 142 лв. за двете инстанции.

 

Воден от горното, на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК, съдът

                                                     Р    Е    Ш    И    :

                     

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Е.А., като ЕТ ”Г.А.”, ЕИК ***с адрес за кореспонденция *** против Ревизионен акт /РА/ № 241305159 от 13.01.2014г., издаден от В.П.А.на длъжност Началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията и М.Г.Г.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 328 от 11.04.2014г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/, в ЧАСТТА, относно установените задължения за Данък върху добавената стойност в размер на 55 116,37 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 22 261,52 лв., както и за констатациите по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. и допълнително установените задължения за данъци и осигурителни вноски, ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета, както следва :  Данък по чл.48, ал.2  от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 415,03 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 205,13 лв.;  Данък по чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 1 254,84 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на  478,34 лв.;  Данък по чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 1 708,35 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на  474,88 лв.; Данък по чл.48 ал.2 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер на 960,07 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 167,40 лв.; Данък по чл.48,ал.2  от ЗДДФЛ за 2012г. в размер на 425,40 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 30,55 лв.; вноски за Държавното обществено осигуряване/ДОО/ за самоосигуряващи се лица за 2011г. в размер на 680,62 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 164,62 лв.; вноски за Държавното обществено осигуряване/ДОО/ за самоосигуряващи се лица за 2012г. в размер на 8,30 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 0,60 лв.; вноски за Здравно осигуряване /ЗО/ за самоосигуряващи се лица за 2011г. в размер на 305,89 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 53,34 лв.; вноски за Здравно осигуряване /ЗО/ за самоосигуряващи се лица за 2012г. в размер на 3,73 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на  0,27 лв.         

ОСЪЖДА Г.Е.А., като ЕТ ”Г.А.”, ЕИК ***с адрес за кореспонденция ...  да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 6 142  лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита за двете инстанции.

       

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

СЪДИЯ: