Р Е Ш Е Н И Е

 

№………..

 

гр. Пловдив, 18 юли 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на двадесет и втори юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №1418 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Т.Х.Т.,***, обжалва Ревизионен акт (РА) с №Р-16001616005748-091-001 от 14.02.2017г., издаден от З.Д.В.- началник на сектор в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), възложила ревизията; и Ф.Г.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ръководител на ревизията, потвърден с Решение №228 от 27.04.2017г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателката е установен данък по чл.48, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2015г. в размер от 126,08 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 10,09 лв.

Претендира се отмяна на акта поради незаконосъобразност.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт Ц. Д.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в процеса, не се представлява и не изразява становище по жалбата.  

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен, и в предвидения процесуален срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №Р-16001616005748-020-001 от 19.08.2016г. (лист 906) на З.Д.В.- началник на сектор в ТД- Пловдив на НАП, е възложена ревизия на жалбоподателката относно задължения за данък върху доходите на физическите лица- свободни професии, граждански договори и др. по ЗДДФЛ за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. За ревизиращи органи са определени Ф.Г.К.- главен инспектор по приходите (ръководител на ревизията), и Д.В.Т.- инспектор по приходите. Заповедта е получена по електронна поща от жалбоподателката на 23.08.2016г., според нарочно Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (лист 908). Със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия (ЗИЗВР) с №Р-16001616005748-020-002 от 22.11.2016г. (лист 902) на З.Д.В.- началник на сектор при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 23.01.2017г., като ревизорите, ревизираните задължения и периоди не са променени. Заповедта е получена от Т.Т. по електронна поща на 28.11.2016г., според нарочна разпечатка (лист 904). Ревизионният доклад (РД) с №Р-16001616005748-092-001 (листи 35-56) е изготвен на 27.01.2017г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и получен от Т.Т. на 27.01.2017г. по електронна поща, според нарочно Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (листи 57-58). Против изготвения РД е подадено възражение с Вх.№94-00-1875 от 10.02.2017г. (листи 29-30).

Ревизионният акт (листи 25-27), предмет на настоящето производство, е издаден на 14.02.2017г. и получен по електронна поща от жалбоподателката на 16.02.2017г., според нарочно Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (лист 24).

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

По делото са приети заверени копия на Заповед №РД-09-456 от 04.04.2016г. (листи 5-7, 918-920), на Заповед №РД-09-738 от 09.06.2016г. (лист 921), на Заповед №РД-09-1400 от 04.10.2016г. (листи 922-924), на Заповед №РД-09-1 от 03.01.2017г. (листи 925-927) на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, според които заповеди на З.Д.В. и на заместващата я при отсъствие Х.К.Ц.К., считано до 08.06.2016г., както и на заместващия я при отсъствие С.З.С., считано от 09.06.2016г., е делегирано правомощието да издава заповеди за възлагане на ревизии. Посоченото делегиране на правомощия и определяне на заместващ орган съдът намира за надлежно направени, поради което процесният РА се явява издаден от компетентни за целта органи.

В тази връзка следва да се посочи, че според Тълкувателно решение (ТР) №5 от 13.12.2016г. по Тълкувателно дело №10/2016г. на Върховния административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия, Ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013г. редакция на чл.119, ал.2 от ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл.118, ал.2 от ДОПК, във връзка с чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП (Закон за Националната агенция за приходите), не е нищожен.

Установено е, че за отчетната 2015г. жалбоподателката подава годишна данъчна декларация (ГДД) по смисъла на чл.50 от ЗДДФЛ с Вх.№164391600584597 (или №16-18370) от 03.05.2016г. (листи 281а-283, 769-770), електронен вариант на която е лист 276 от делото. Според посочената ГДД, общата годишна данъчна основа на жалбоподателката е в размер от 39 455,90 лв.; дължим данък- 3 945,59 лв. (10%); данъци за приспадане- 3 179,82 лв.; данък за довнасяне- 765,00 лв. Според Приложение №1 доходи от трудови правоотношения към посочената ГДД (листи 283а-284, 772), жалбоподателката е придобила облагаем доход за 2015г. в размер от 35 726,70 лв.; удържани са задължителни осигурителни вноски (ЗОВ) по Кодекса за социално осигуряване (КСО) и по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в общ размер от 3 928,48 лв.; годишна данъчна основа- 31 798,22 лв. Представена е Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения с Изх.№6170 от 27.04.2016г. (лист 284а), издадена от “Обединена Българска Банка” АД (“ОББ” АД), ЕИК *********, удостоверяваща обстоятелствата, че за 2015г. на жалбоподателката Т. е изплатен облагаем доход в размер от 35 726,70 лв.; удържани са ЗОВ по КСО и ЗЗО в общ размер от 3 928,48 лв.; авансово е удържан данък през годината в размер от 3 179,82 лв. Според Приложение №3 доходи от друга стопанска дейност (лист 285, 771) към процесната ГДД, жалбоподателката е придобила доходи от друга стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ през 2015г. в общ размер от 12 762,80 лв.; нормативно признати разходи за дейността- 5 105,12 лв. (40%, съгласно чл.29, ал.1, т.2, б.”а” от ЗДДФЛ); годишна данъчна основа- 7 657,68 лв.

На 29.06.2016г. е подадена нова (коригираща) ГДД за 2015г. (листи 290-292), според която декларация общата годишна данъчна основа на жалбоподателката е в размер от 43 087,32 лв.; дължим данък- 4 308,73 лв.; данъци за приспадане- 3 179,82 лв.; данък за довнасяне- 1 128,91 лв. Според Приложение №1 към коригиращата ГДД (лист 293), жалбоподателката е придобила облагаем доход за 2015г. в размер от 35 726,70 лв.; удържани са ЗОВ по КСО и по ЗЗО в общ размер от 3 928,48 лв.; годишна данъчна основа- 31 798,22 лв. Според Приложение №3 към коригиращата ГДД (лист 294), жалбоподателката е придобила доходи от друга стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ в общ размер от 18 815,20 лв.; нормативно признати разходи за дейността- 7 526,08 лв. (40%, съгласно чл.29, ал.1, т.2, б.”а” от ЗДДФЛ); годишна данъчна основа- 11 289,12 лв.

Със Заявление с Вх.№94-00-5197 от 29.06.2016г. (лист 289а, 773) жалбоподателката уведомява органите на НАП, че годишният облагаем доход се увеличава със сумата от 6 052,40 лв., а годишната данъчна основа се увеличава със сумата от 3 631,44 лв.

С Резолюция за извършване на проверка с №1607081 от 12.07.2016г. (лист 287) на *********- началник на сектор при ТД- Пловдив на НАП е възложена проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО) по отношение на жалбоподателката Т.. За резултатите от извършената ПУФО са съставени нарочен Доклад с Изх.№1176-262 от 11.08.2016г. (лист 287а), както и Протокол с №1607081 от 28.07.2016г. (лист 297, 298, 299), като в рамките на ПУФО са събрани множество документи. С Протокол №0760233 от 14.12.2016г. (лист 263) към ревизионната преписка са приобщени събраните в рамките на ПУФО доказателства.

В отговор на Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице (ИПДПОЗЛ) с Изх.№1600036831 от 12.07.2016г. (лист 325), по преписката постъпва писмо с Вх.№16-38133 от 19.07.2016г. (лист 326) на жалбоподателката, към което са приложени множество документи (листи 329-342, 343а-371). Според посоченото писмо, Т. се занимава със селскостопанска дейност през 2015г., представляваща отглеждане на гъби кладница в наследствена гора (с площ от 3,798 дка (лист 342)) в покрайнините на с. Чоба (община Брезово, област Пловдив); през периода септември – декември 2015г. жалбоподателката осъществява продажби на гъба кладница прясна (1-во и 2-ро качество), на гъба кладница маринована (буркан 0,750 кг.), както и на гъба кладница в саламура (бидон от 50,00 кг.), за което представя множество протоколи за покупко-продажба на селскостопанска продукция и списъци към съответния протокол. Според рекапитулация на жалбоподателката (листи 360а-361), към различни физически лица са извършени продажби на гъба кладница н обща стойност от 6 160,90 лв., а към “*********, ЕИК 200978443, са извършени продажби на гъба кладница на обща стойност от 13 712,90 лв.

В отговор на Искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица (ИПДСПОТЛ) с №1600038220 от 19.07.2016г. (лист 372, 374), като приложение към писмено обяснение с Вх.№1600040243 от 28.07.2016г. (лист 375, 513а) на *********- счетоводител и упълномощен представител на “*********, по преписката постъпват заверени копия на 20 броя (листи 376-380, 391а) разходни касови ордери (РКО), издадени от търговското дружество към Т.Т., удостоверяващи заплащането на общо 13 712,80 лв. на т.Т. за покупко-продажба на гъба кладница; заверено копие на РКО от 25.12.2015г. (лист 391а), удостоверяващ заплащането на сумата от 950,00 лв. на Надежда Т.; 20 броя (листи 381-390) протоколи за покупко-продажба на гъба кладница, удостоверяващи покупко-продажби между Т.Т. и “*********; както и протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 25.12.2015г. (лист 391), удостоверяващ покупко-продажба на гъби между *********Т., ЕГН **********, и “*********.

На “********* е извършена насрещна проверка, за което е съставен Протокол за извършена насрещна проверка (ПИНП) с №П-16001616174495-141-001 от 11.11.2016г. (листи 500-501). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174495-040-001 от 05.10.2016г. (листи 537-538), като приложение към писмено обяснение с Вх.№9490 от 24.10.2016г. (лист 514) на *********- счетоводител на “*********, са представени множество документи (листи 503-512, 515-536), между които заверени копия на посочените по-горе 21 броя РКО и заверени копия на посочените по-горе протоколи за покупко-продажба на гъба кладница. Прието е за установено, че на жалбоподателката са изплатени общо 12 762,80 лв. за продажбите на гъба кладница (прясна и маринована), като покупко-продажбата, за която са съставени протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 25.12.2015г. (лист 391, 535) и РКО от 25.12.2015г. (лист 391, 535а) е с продавач *********Т..

Извършена е насрещна проверка на *********, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175345-141-001 от 24.10.2016г. (лист 656). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175345-040-001 от 07.10.2016г. (листи 658-659) от страна на ********* са представени писмени обяснения с Вх.№РД-20-1768 от 21.10.2016г. (лист 657), според които ********* е закупила от Т. гъба кладница прясна, ІІ-ро качество, около 40,00 кг. по 3,00 лв./кг. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 15.09.2015г. (лист 344 и др.), удостоверяващ твърдяната покупко-продажба.

Извършена е насрещна проверка на *********, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175340-141-001 от 26.10.2016г. (лист 650). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175340-040-001 от 06.10.2016г. (листи 652-653) от страна на Константинова са представени писмени обяснения с Вх.№94-00-8037 от 10.10.2016г. (лист 651), според които Константинова е закупила от Т. гъба кладница прясна, І-во и ІІ-ро качество, около 40,00 кг., на обща стойност от 135,00 лв. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 15.09.2015г. (лист 344а и др.), удостоверяващ твърдяната покупко-продажба.

Извършена е насрещна проверка на *********, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175078-141-001 от 20.10.2016г. (лист 640). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175078-040-001 от 05.10.2016г. (листи 642-643) от страна на Дочева са представени писмени обяснения с Вх.№94-00-8018 от 17.10.2016г. (лист 641), според които Дочева е закупила от Т. гъба кладница прясна, І-во качество, около 40,00 – 50,00 кг., на обща стойност около 160,00 – 170,00 лв. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 15.09.2015г. (лист 345 и др.), удостоверяващ покупко-продажба на 47 кг. гъба кладница на стойност 164,50 лв. (грешно изписан текст “сто шестдесет и пет лева и 50 ст.”).

Извършена е насрещна проверка на *********, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174868-141-001 от 31.10.2016г. (неприложен до делото). Според РД (лист 41а), в отговор на ИПДПОЗЛ от страна на ***** са представени писмени обяснения с Вх.№94-00-81091 от 26.10.2016г. (неприложени по делото), с които ***** потвърждава закупуването на гъби от Т.Т.. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 10.10.2015г. (лист 358 и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 50,00 кг. гъба кладница на обща стойност 235,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на *****, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174930-141-001 от 19.10.2016г. (лист 631). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174930-040-001 от 10.10.2016г. (листи 635-636) от страна на Общинска са представени писмени обяснения по електронна поща с Вх.№94-00-8146 от 18.10.2016г. (лист 632), според които Общинска е закупила от Т. гъба кладница прясна, около 30,00 кг. по 3,50 лв. и около 10,00 кг. по 3,00 лв., на обща стойност около 135,00 лв. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 05.10.2015г. (лист 354а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 40,00 кг. гъба кладница на обща стойност 135,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на *****, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174929-141-001 от 26.10.2016г. (лист 623). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174929-040-001 от 06.10.2016г. (листи 624-625, 626-627) от страна на ***** са представени писмени обяснения с Вх.№94-00-8021 от 18.10.2016г. (лист 628), според които ***** е закупила от Т. гъба кладница прясна, І-во качество, 10,00 кг. по 3,50 лв. и около 30,00 кг. по 3,50 лв. и ІІ-ро качество, 10,00 кг. по 3,00 лв., на обща стойност 65,00 лв. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 14.09.2015г. (лист 343а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 20,00 кг. гъба кладница на обща стойност 65,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на *****, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175338-141-001 от 24.10.2016г. (листи 617-618). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175338-040-001 от 07.10.2016г. (листи 619-620) от страна на ***** е представено писмено обяснение с Вх.№94-00-8097 от 19.10.2016г. (лист 618), според което ***** е закупила от Т. гъби, около 30,00 – 40,00 кг. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 01.10.2015г. (лист 354а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 40,00 кг. гъба кладница на обща стойност 135,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на *****, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175331-141-001 от 26.10.2016г. (лист 611). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175331-040-001 от 06.10.2016г. (листи 613-614) от страна на Христов са представени писмени обяснения по електронна поща от 07.10.2016г. (лист 612), според които Христов е закупил от Т. гъби, около 35,00 – 40,00 кг., по 3 и нещо за кг. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 30.09.2015г. (лист 354 и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 40,00 кг. гъба кладница на обща стойност 140,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на *****, ЕГН **********, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175098-141-001 от 14.10.2016г. (лист 595). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175098-040-001 от 06.10.2016г. (листи 604-605) от страна на ***** са представени писмени обяснения с Вх.№94-00-8022 от 16.11.2016г. (лист 607), според които ***** не е закупувала от Т. гъби; ***** не познава Т.Х.Т.. По делото няма прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция, удостоверяващ покупко-продажба на гъби от жалбоподателката Т. на *****.

Извършена е насрещна проверка на *****, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174809-141-001 от 16.11.2016г. (неприложен по делото). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174809-040-001 от 05.10.2016г. (листи 576-579) от страна на ***** е представено писмено обяснение с Вх.№94-С-883 от 03.11.2016г. (лист 574), според което ***** е закупил от ***(вероятно Т.) гъби, около 35,00 кг., за общо 110,00 лв. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 19.09.2015г. (лист 347 и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 35,00 кг. гъба кладница на обща стойност 110,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на ***, за което е съставен ПИНП с №П-16001616175214-141-001 от 21.11.2016г. (неприложен по делото). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616175214-040-001 от 05.10.2016г. (неприложено по делото) от страна на *** е представено писмено обяснение с Вх.№28585 от 02.11.2016г. (лист 591), според което *** е закупил от ***(вероятно Т.) гъби, за около 200,00 лв., към 60,00 кг. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 19.09.2015г. (лист 346а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 66,00 кг. гъба кладница на обща стойност 204,00 лв.

Извършена е насрещна проверка на ***, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174871-141-001 от 24.10.2016г. (лист 568). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174871-040-001 от 05.10.2016г. (неприложено по делото) от страна на *** е представена декларация от 10.10.2016г. (лист 571), според която *** е получавала 25,00 кг. І-во качество за 3,50 лв./кг. и 15,00 кг. за 3,00 лв./кг. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 17.09.2015г. (лист 346 и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 40,00 кг. гъба кладница на обща стойност 132,50 лв.

Извършена е насрещна проверка на ***, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174772-141-001 от 18.10.2016г. (лист 568). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174771-040-001 от 07.10.2016г. (неприложено по делото) от страна на*** е представено писмено обяснение с Вх.№94-00-8083 от 17.10.2016г. (лист 565), според което*** е закупила от Т.Т. около 35,00 – 40,00 кг. прясна гъба, І-во качество, по 3,50 лв./кг. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 17.09.2015г. (лист 345а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 40,00 кг. гъба кладница на обща стойност 140,00 лв.   

Извършена е насрещна проверка на ***, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174990-141-001 от 20.10.2016г. (лист 554). В отговор на ИПДПОЗЛ с №П-16001616174990-040-001 от 05.10.2016г. (листи 556-557) от страна на Начева е представено обяснение по електронна поща с Вх.№94-00-8017#1 от 19.10.2016г. (лист 555), според което Начева е закупила от Т.Т. не повече от 40,00 кг. гъби кладница, на цени около 3 – 4 лв. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 02.10.2015г. (лист 355а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 40,00 кг. гъба кладница на обща стойност 137,50 лв.

Извършена е насрещна проверка на ***, за което е съставен ПИНП с №П-16001616174860-141-001 от 31.10.2016г. (неприложен по делото). Според РД (лист 43а), на 26.10.2016г. са представени документи с Вх.№94-00-81091 (неприложени по делото). *** потвърждава купуването на гъби от Т.. По делото е прието копие на протокол за покупко-продажба на селскостопанска продукция от 20.09.2015г. (лист 347а и др.), удостоверяващ покупко-продажба на общо 70,00 кг. гъба кладница на обща стойност 235,00 лв.

След извършена анализ на събраните в рамките на ревизията доказателства, от страна на ревизорите е прието за установено, че за 2015г. по отношение на жалбоподателката е налице данъчна основа по ЗДДФЛ от трудови правоотношения в размер от 31 796,22 лв.

Налице е данъчна основа по ЗДДФЛ от други източници в размер от 8 910,78 лв. Съответно, прието е за установено, че жалбоподателката реализира облагаем доход от продажби на гъба кладница на “********* в размер от 12 762,80 лв., представляваща сбора от продажната стойност на гъбите по 20-те броя РКО, издадени от посоченото търговско дружество към жалбоподателката.

Жалбоподателката реализира облагаем доход от продажби на гъба кладница на ********* (120,00 лв.), ********* (135,00 лв.), ********* (164,50 лв.), ********* (235,00 лв.), ***** (135,00 лв.), ***** (65,00 лв.), ***** (135,00 лв.), ***** (140,00 лв.), ***** (110,00 лв.), *** (204,00 лв.), *** (132,50 лв.), *** (140,00 лв.), *** (137,50 лв.) и на *** (235,00 лв.), в общ размер от 2 088,50 лв.

Върху общия размер на облагаемия доход от други източници или върху сумата от 14 851,30 лв. (12 762,80 лв. + 2 088,50 лв.), на основание чл.29, ал.1, т.2, б.”а” от ЗДДФЛ, са признати нормативни разходи за дейността в размер от 5 940,52 лв. (40%).

Определена е посочената по-горе данъчна основа по ЗДДФЛ от други източници в размер от 8 910,78 лв. (14 851,30 лв. – 5 940,52 лв.).

Тъй като за жалбоподателката през 2015г. са направени ЗОВ върху максималния месечен осигурителен доход за годината (2 600,00 лв.), то върху ревизионно определената данъчна основа не се дължат допълнителни вноски за ЗОВ.

Определена е обща годишна данъчна основа в размер от 40 709,00 лв., представляващ сбора на годишната данъчна основа от трудови правоотношения (31 798,22 лв.) и ревизионно определената данъчна основа от други източници (8 910,78 лв.).

Върху общата годишна данъчна основа се следва данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ в размер от 4 070,90 лв. (10%). Тъй като за годината е внесен авансово данък в размер от 3 179,82 лв., а по ГДД с Вх.№164391600584597 (или №16-18370) от 03.05.2016г. е внесен данък в размер от 765,00 лв., то с процесния РА е определен данък за довнасяне в размер от 126,08 лв. (4 070,90 лв. – 3 179,82 лв. – 765,00 лв.), върху която сума са начислени законни лихви за периода 03.05.2016г. – 14.02.2017г. в размер от 10,09 лв.

Така посочените констатации, мотивирали процесния РА, съдът намира за законосъобразни и правилни.

Видно от жалбата до ответника (листи 20-23) и от жалбата до съда (листи 8-10), жалбоподателката Т. желае да и бъде признат за 2015г. реализиран доход от продажба на гъби в допълнителен размер от 3 721,90 лв.

Дори хипотетично да бъде уважено искането на жалбоподателката, то това би довело до увеличаване на годишната данъчна основа за облагане с данък по ЗДДФЛ, както и увеличаване на размера на дължимия данък. Респективно, изменение на РА в посока увеличение на дължимия данък.

От своя страна, с разпоредбата на чл.155, ал.8 от ДОПК е установена изрична забрана да бъде изменян ревизионен акт във вреда на жалбоподателя с решението на ответника. А с разпоредбата на чл.160, ал.5 от ДОПК е установена изрична забрана да бъде изменян РА във вреда на жалбоподателя с решението на съда.

Предвид гореизложеното, според настоящия състав на съда, жалбата се явява неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

С оглед очерталия се изход на делото, в полза на ответната администрация следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата (136,17 лв.), в минимален размер, определен по реда на чл.8, ал.1 т.1 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Наредба №1/09.07.2004г.).

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Х.Т.,***, против Ревизионен акт с №Р-16001616005748-091-001 от 14.02.2017г., издаден от З.Д.В.- началник на сектор в ТД- Пловдив на НАП, възложила ревизията; и Ф.Г.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ръководител на ревизията, потвърден с Решение №228 от 27.04.2017г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателката е установен данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ за 2015г. в размер от 126,08 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 10,09 лв.

ОСЪЖДА Т.Х.Т., ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от300,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия: /П/

/Н.Бекиров/

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

НБ