Р Е Ш Е Н И Е

 

1307

 

гр. Пловдив, 20 юли 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на двадесети юли, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №1428 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.175, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

М.Г.П., със съдебен адрес:***, представляван от адвокати С.Х. и Т.Т.- пълномощници, обжалва Заповед №17-1030-000720 от 26.04.2017г. на началника на Сектор “Пътна полиция” (С”ПП”) при Областна дирекция на “МВР” (ОД на “МВР”), гр. Пловдив, за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) “прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство (ППС), представляващо лек автомобил “Пежо 307”, за срок от 12 месеца, както и отнемането на два броя табели с регистрационен номер №***”. 

Претендира се изменение на заповедта поради незаконосъобразност, като срокът, за който е приложена процесната ПАМ, бъде намален на 6 месеца.

            С Решение №1305 от 19.07.2017г. съдът отхвърля жалбата, като в мотивите на решенето посочва защо намира същата за неоснователна. Наред с това обаче, съдът допуска очевидна неточност в решението, тъй като в уводната му част е посочено, че “Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна”, докато, видно от диспозитива на решението, жалбата е неоснователна.

Ето защо и на основание чл.175, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1305 от 19.07.2017г. по административно дело №1428 по описа на съда за 2017г., като в уводната част на решението да се чете:

Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна, вместо

“Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна”.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия: /п/

/Н.Бекиров/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

НБ