РЕШЕНИЕ

 

 

№ 1753

 

гр. Пловдив,  20.10. 2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на двадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 1735 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с  чл. 215, ал.1 и чл. 219 от Закона за устройство на територията.

2. Образувано е по жалба на А.Т.Б. с ЕГН ********** и Д.Т.Б. с ЕГН ********** ***, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-32/23.05.2017г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Южен централен район /ЮЦР/, с която е отменено Разрешение за строеж № 19/27.02.2017г., издадено Главния архитект на Район "Централен" при Община Пловдив за строеж: "Реконструкция на покрив и преустройство на тавански етаж в жилище с надзид 1,50 м в съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ IX-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на Университетски-гр.Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.524.434, с административен адрес ***, с възложители Д.Т.Б. и А.Т.Б..

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на административния акт и се иска отмяната му от съда. Твърди се, че процесният строеж е реализиран в съсобствен поземлен имот, поради което е налице класически случай на чл. 183, ал. 4 от ЗУТ и за реализирането му не се изисква съгласие от останалите съсобственици. Отделно се сочи, че е налице и нотариално заверена декларация от 18.05.2015г., с която  е изразено съгласие да се осъществи реконструкция на съществуващия покрив и преустройство на таванско помещение в жилище. Поддържа се, че контролният административен орган неправилно е приел за допустимо оспорването на Разрешение за строеж № 19/27.02.2017г. Възразява се, че оспорващият е лице извън кръга на заинтересованите, поради което не е следвало и да бъде разгледано по същество. Претендира се присъждане на сторените в хода на съдебното производство разноски.

 3. Ответникът - Началника на РДНСК - ЮЦР, чрез процесуалния си представител юрисконсулт И. е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се, че процесното строителство представлява нов обект на кадастъра, поради което е задължително наличието на съгласие от всички съсобственици.  Иска се присъждане на възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

4. Заинтересованата страна – Главен архитект на Район "Централен" при Община Пловдив не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата.

5. Заинтересованите страни – П.Н.Б. с ЕГН **********, Б.Н.Б. с ЕГН ********** и М.К.Б. с ЕГН **********, чрез общия си процесуален представител адв. К., подържат становище за неоснователност на жалбата. Твърдят, че доколкото разрешеното строителство засяга общи части на сградата, то по реда на чл. 183, ал. 2 от ЗУТ следва да е налице съгласие от всички съсобственици. Възразява се, че хипотезата на чл. 183, ал. 4 от ЗУТ не е приложима, тъй като процесната сграда  е в категорията „средно жилищно застрояване“ до 12м. Претендира се присъждане на сторените съдебни разноски.

6. Заинтересованата страна  - М.К.Б. с ЕГН **********, не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата

7. Окръжна прокуратура гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

 

ІІ. За допустимостта:

8. Оспорената заповед е обжалвана в предвидения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите:

9.  Според  нотариален акт № 108/21.04.1997г., А.Г.Р.и съпругата му М.В.Р. даряват на дъщеря си Г.А.Б.2/3 ид.ч. от дворното място, намиращо се в **, цялото застроено и незастроено в размер на 305 кв. м, съставляващ парцел IX-434, кв. 26 нов по плана на гр. Пловдив, кв. „Университетски“, в едно с целия втори етаж от построената в него двуетажна масивна жилищна сграда.

На свой ред, с нотариален акт №22/28.06.2016г., вх.рег.№20369/28.06.2016г. на Служба по вписванията - Пловдив, Г.А.Б.със съгласието на съпруга си Т.Д.Б.дарява на синовете си Д. и А. Б. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 567894.524.434.1.2, представляващ жилище, апартамент, с площ 125 кв.м. и целия таван на сградата, с площ 125 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, намиращи се в сграда № 1, в поземлен имот с идентификатор 567894.524.434 по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, с административен адрес: ***

10. Съгласно нотариален акт № 61/24.02.2016г., вх.рег.№ 4959/24.02.2016г. на Служба по вписванията - Пловдив, Н.Б.Б.и съпругата му С.Д.Б. са дарили на сина им П.Н.Б.: 1) самостоятелен обект в сграда с идентификатор 567894.524.434.1.1 представляващ жилище, апартамент, с площ 115 кв.м. с административен адрес: ***, ведно с прилежащите части: югозападна изба и помещение под стълбите с обща площ 23 кв.м.; 2) самостоятелен обект в сграда ИД 567894.524.434.1.6 - гараж с площ 17 кв.м.; ведно с прилежащите към двата обекта 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж; 3) 1/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 567894.524.434 по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК,  

С площ по скица 299 кв.м., а по предходни актове 305 кв.м., с номер по предходен план 434, кв. 26/28, парцел IX-434.

11. Със Заповед № ОА-3337/30.12.2009г. на Кмета на Община Пловдив /л.56/ за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв.26-нов, 28-стар по плана на кв. „Университетски“ - гр. Пловдив, се променя отреждането на УПИ VIII и IХ, като същото се привежда в съответствие с имотните идентификатори по КККР, без промяна на предназначението, в УПИ IХ - 434 се предвижда частично надстрояване на съществуващото застрояване до средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ VIII - 435, с устройствени показатели за зона „Жс" (Височина ≤ 4ет/12 м., Плътност на застр., 70%, Кинт 2,00, Озеленяване >30%, Паркиране 100%). Със същата заповед е одобрен и Работен устройствен план (л.54) на част от кв. 26-нов (28-стар) по плана на кв. „Университетски“ - гр. Пловдив , за новото четири етажно застрояване с височини в относителни коти 12 м. и в абсолютни коти 169,65 м. в УПИ VIII и IX по нанесените етажност, застрояване и котировки с червен и черен цвят.

12. По скица № 15-7288/23.03.2015г. и скица № 15-7288-09.01.2017г. (л. 26 и 66), ПИ с идентификатор 567894.524.434 по КККР на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, е с площ 299 кв.м., трайно предназначение на територия­та: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване. В имота са заснети две сгради: сграда с идентификатор 567894.524.434.1 със ЗП 122 кв.м. триетажна многофамилна жилищна сграда и 567894.524.434.2 със ЗП 10 кв.м. едноетажна селскостопанска. Г.А.Б.и Н.Б.Б.са посочени като собственици на поземления имот съгласно описаните в скицата квоти и основания (л.26 от делото). Като носители на други вещни права са посочени Б.Н.Б., М.К.Б. и М.В.Р..

13. По смисъла на нотариално заверено споразумение от 13.03.2009г. Н.Б.Б.е дал съгласие на Г.А.Б.да извърши надстрояване на жилищна сграда, застроена в съсобствения им недвижим имот, представляващ парцел IX-434, кв. 26 (кв. „Университетски“) по плана на гр. Пловдив, съгласно предвижданията на ПУП. За целта Н.Б.Б.се е задължил, в момента на снабдяване на скица – виза за описания недвижим имот, в срок от три дни от писменото уведомление от Г.А.Б., да се яви пред нотариус, за да учреди безвъзмездно право на надстрояване в полза на Г.А.Б.на жилищната сграда, разположена в посочения имот, съгласно показателите на застрояване, отразени в скицата /действащия ПУП/.

14. Според нотариално заверена декларация на 18.05.2015г., Н.Б.Б.е дал съгласие съсобственикът му в УПИ IХ-434, Г.Б.: "да осъществи на основание чл.49, ал.2 от ЗУТ временен строеж на калкан с УПИ VIII - 435, който да съставлява рекон­струкция на съществуващ покрив и преустройство на таванскo помещение, при спазване на изискванията и ограниченията на чл.50, ал. 1, б. „б““. (л. 74).

15. По заявление вх. № 94012-12944(2)/21.05.2015г. от Г.А.Б., Главният архитект на Район "Централен" при Община Пловдив е издал Скица – виза от 02.06.2015г. /л.22/, за проучване и проектиране  за упи IX-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на „Университетски“ - гр. Пловдив, с която на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ и скица-предложение по чл. 50, т.1(б) от ЗУТ е разрешил проуч­ване и проектиране за реконструкция на покрив и преустройство на тавански етаж в жилище с надзид 1,50 кв.м., в съществуваща жилищна сграда в УПИ IХ-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на “Университетски” - гр.Пловдив.

Видно от приложеното по делото известие /л.42/, издадената скица – виза на 16.06.2015г. е съобщена срещу подпис на Н.Б...

16. За процесното строителство е одобрен Технически инвестиционен проект (ТИП), одобрен на 27.02.2017г. от Главния архитект на Район "Централен" при община Пловдив и на Д.Т.Б.  и А.Т.Б. е издадено Разрешение за строеж № 19/27.02.2017г. за "Реконструкция на покрив и преу­стройство на тавански етаж в жилище с надзид 1,50 кв.м. в съществуваща жилищна сграда" в УПИ IХ-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на „Университетски“ - гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.524.434** /л.20/.

По делото липсват данни Разрешение за строеж № 19/27.02.2017г. да е съобщено на П.Н.Б., съсобственик в УПИ IХ-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на „Университетски“ - гр. Пловдив и собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 567894.524.434.1.1 и административен адрес: ***.

17. Разрешение за строеж № 19/27.02.2017г. е оспорено от П.Н.Б. пред РДНСК – ЮЦР, в резултат на което контролният административен орган със Заповед № ДК-10-ЮЦР-32/23.05.2017г. го е отменил. В мотивите на оспорения в настоящото производство акт е възприето, че в към датата на издаване на процесното разрешение за строеж липсва изискуемия по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със съсобственика в урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.

18. По делото бе допуснато изготвянето на съдебно – техническа експертиза с вещо лице арх. Б.К., чието заключение бе прието без заявени резерви от страните и което съдът кредитира с доверие като компетентно и обосновано.

Според вещото лице, по данни от ТИП, в случай на извършване на строежа би се достигнала височина на сградата до 9,10 м., Пзастр 40,8 % и Кинт 1,26, при което строителство не надвишава предвидените в ПУП – ПРЗ височина и плътност на застрояване.

Също така вещото лице е посочило, че според  чертеж 2/4 "Разпределение на кота +8,70" от ТИП  /л.93*/, предвидената застроена площ за процесния обект е 129 кв.м = 114,30 кв.м  застроена площ на жилището, наречено  "апартамент 3" + 14,70 кв.м застроена площ на стълбището.

Предвиденото в одобрения ТИП строителство, за което е издадено Разрешение за строеж № 19/27.02.2017г. включва реконструкция и промяна на покривната конструкция и покрива, преустройство на използваемото таванско подпокривно пространство в жилище с надзид 1,50 м (чрез надстрояване на съществуващия надзид с височина 0,65 м до височина 1,50 м) в съществуваща жилищна сграда, както и изграждане на нови вътрешни зидове до необходимата височина и изграждане на ЕЛ и ВиК инсталации с измервателни възли и партиди. С осъществяването на предвиденото в проекта строителство ще се обособи нов самостоятелен обект в сграда - наречен "апартамент 3", с което ще се създаде нов обект на кадастъра и ще получи самостоятелен  идентификатор.

Вещото лице е установило, че  предназначението и отреждането на УПИ IX-434 по действащия устройствен план е за средно жилищно застрояване, свързано с ново средно застрояване в съседния УПИ VIII, a съществуващата в УПИ IX-434 сграда е в режим на етажна собственост и предвиденото по Разрешение за строеж №19/27.02.2017г. и одобрения тип строителство засяга общите и части. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че засягането се изразява в изграждането на напълно нова покривна конструкция – обща част на сградата, при което се изграждат новите зидове, нови вертикални и хоризонтални носещи елементи и демонтиране на стария покрив и изграждането на нова покривна конструкция. Застроената площ се запазва, но се увеличава обемът на обекта.

 

ІV. За правото:

19. Според чл. 49, ал. 2 от ЗУТ временни строежи могат да се разрешават по реда на този раздел в поземлени имоти, за които е установен нов начин или характер на застрояване. В тези случаи лицата могат да изградят преустройство на таванско помещение като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури, независимо от етажността на сградата /чл. 50, ал. 1, б. „б“ от ЗУТ.

Нормата на чл. 51, ал. 2 от ЗУТ предвижда,  при съсобственост на имота постройки по чл.50 да се разрешават на всеки от съсобствениците при спазване на изискванията на чл. 183 от ЗУТ, като общата застроена площ на разрешените постройки по чл. 50 не може да превишава 30 на сто от площта на поземления имот.

20. По смисъла на чл. 183, ал. 1 от ЗУТ, в съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор в нотариална форма с останалите собственици.  В случаите на надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собственост, строителството се разрешава въз основа на договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост /чл. 183, ал. 2 от ЗУТ/.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ЗУТ въвежда изключение от посочения режим като предвижда, че за издаване на разрешение за нов строеж, съответно за надстрояване или за пристрояване в съсобствен имот, предназначен за ниско жилищно или вилно застрояване, не се изисква съгласие от останалите съсобственици в случаите, когато те са реализирали, започнали са или имат права за съответното строителство в имота.

21. По аргумент от чл. 148, ал. 1 вр. ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината в полза на възложителя на строежа, въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване на условията и реда на чл. 183 от ЗУТ.

Нормата на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ изисква издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение да се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. По смисъла на ал. 2, т. 1 от същия текст в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж, заинтересовани лица са: възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот. Когато строителството засяга общи части на сграда, в режим на етажна собственост, в случаите по чл. 185, ал. 1 и 2 от ЗУТ – заинтересовани лица са и собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.

22. Според правилото на чл. 216, ал. 3 вр. чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, жалбите срещу издадените строителни разрешения се подават от заинтересуваните лица чрез органа, издал акта до началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Съобразно нормата на чл. 216, ал. 5 вр. ал. 6 от ЗУТ – „Преди да разгледа жалбата или протеста по същество, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице прави проверка на тяхната допустимост. Ако прецени, че жалбата или протестът са недопустими, производството се прекратява с изрична заповед….“. Само когато контролният орган установи, че жалбата е допустима следва да се произнесе по същество с мотивирана заповед, с която може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215 от ЗУТ.

23. При така установената фактическа и правна обстановка, съдът намира, че процесната заповед е издадена от предметно и териториално компетентен административен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в предписаната от закона форма. Не може да бъде споделено възражението на оспорващите, че П.Н.Б. няма качеството на заинтересовано лице да обжалва процесното разрешение за строеж. По делото няма спор, че същият е  съсобственик в УПИ IХ-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на „Университетски“ - гр. Пловдив и собственик на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост с идентификатор 567894.524.434.1.1, поради което съдът намира, че Б. несъмнено попада в кръга на лицата, очертан от разпоредбата на чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а предвид засягането на общи части и на тези – по чл. 149, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

При липсата на доказателства оспореното разрешение за строеж да е съобщено на  П.Н.Б., изводите на контролния административен орган за допустимостта на оспорването са правилни и законосъобразни.

24. На следващо място, без съмнение се установи, че процесния строеж не отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 2 от ЗУТ, тъй като застроената площ на разрешеното строителство (129 кв.м.) превишава максимално допустимите 30 на сто от площта на поземления имот (30% от 299 кв.м. = 89,7 кв.м.). В този смисъл не е изпълнено и условието, с което е обвързано съгласието дадено от Н.Б..Б., в нотариално заверената декларация от 18.05.2015г., строежът да се осъществи на основание чл.49, ал.2 от ЗУТ, при спазване на изискванията и ограниченията на чл.50, ал. 1, б. „б“ от ЗУТ.

Неприложимо в случая е и изключението по чл. 183, ал. 4 от ЗУТ, тъй като със Заповед № ОА-3337/30.12.2009г. на Кмета на Община Пловдив УПИ IХ-434, кв.26-нов, 28-стар по плана на „Университетски“ - гр. Пловдив е предвиден за средно застрояване до 12 м, т.е. процесният имот не е предназначен за ниско жилищно или вилно застрояване, за да не се изисква съгласие от останалите съсобственици. В тази смисъл обстоятелството, че в окончателния си вид строежа би достигнала височина на сградата до 9,10 м не променя горния извод, тъй като заложеният в нормата критерий е конкретното отреждане на поземления имот, а не височина на реализираното в него застрояване.

25. Обстоятелството, че в резултата на разрешеното строителство ще се обособи самостоятелен обект в сграда – етажна собственост, при което ще се засегната общи части и ще е налице нов обект на кадастъра със самостоятелен идентификатор налага извода, че в случая следва да бъде изпълнен режимът по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ и строителството да се разреши едва след наличие на  договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със съсобственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.

В случая между страните няма спор, че изискването на чл. 183, ал. 2 от ЗУТ не е било изпълнено към момента на издаване на Разрешение за строеж №19/27.02.2017г., няма данни това да се е случило и в последствие. При това положение съдът намира, че Началникът на РДНСК – ЮЦР правилно и законосъобразно е отменил издаденото от Главния архитект на Район "Централен" при Община Пловдив разрешение за строеж.

25. Мотивиран от горното, при проверката по чл. 168 от АПК, съдът намира, че оспореният административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма при спазване на процесуалните правила, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което подадената срещу него жалба се явява неоснователна

 

V. За разноските:

26. Предвид изхода на делото, претенцията на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, е основателна. По реда на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс във вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за правната помощ /обн. ДВ, бр.5 от 17.01.06г./, настоящият състав определя възнаграждение в размер на 100 лева.

На основание чл. 143, ал. 3 от АПК на заинтересованите страна П.Н.Б., по своевременно заявената от процесуалния му представител претенция, следва да се присъдят съдебни разноски, които се доказаха в размер на 200 лева за заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Б. с ЕГН ********** и Д.Т.Б. с ЕГН ********** ***, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-32/23.05.2017г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Южен централен район /ЮЦР/.

ОСЪЖДА А.Т.Б. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Южен централен район /ЮЦР/ сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

ОСЪЖДА А.Т.Б. с ЕГН **********, адрес: ***, да заплати на П.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляващи разноски по делото.

ОСЪЖДА Д.Т.Б. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Южен централен район /ЮЦР/ сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

ОСЪЖДА Д.Т.Б. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на П.Н.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляващи разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                            

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

Top of Form