Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1395

 

град Пловдив, 18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР КОЛЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:       ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                   

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно АНД1020 по описа за 2018 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Постъпила е касационна жалба от Дирекция инспекция по труда - Пловдив, чрез пълномощника Н.К., срещу Решение № 401 от 07.03.2018 година, постановено по АНД № 7266/2017 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 16-001639/30.10.2017 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Пловдив, с което на дружеството „***“ АД, с ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ.

В съдебното заседание касаторът се представлява от пълномощника си Н.К., която поддържа жалбата, иска отмяна на решението на първоинстанционния съд като неправилно и незаконосъобразно. Моли също така издаденото наказателно постановление да бъде потвърдено.

Ответникът по касационна жалба – „***“ АД, не се представлява в съдебно заседание. Не взимат и становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив в свое заключение намира жалбата за основателна.

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима, а разгледана по същество е основателна.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че при издаването на НП са допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП.

Решението е неправилно.

При несъмнено установена фактическа обстановка съдът е намерил, че по безспорен начин е установено извършеното от „***” АД нарушение по смисъла на чл.128 т.2 от КТ, изразило се в неплатено до 25.06.2017г. от страна на дружеството, в качеството на работодател,  уговорено трудово възнаграждение на служителя Антоанета Атанасова за месец май 2017г. в размер на 164,77 лв.,  но доколкото в АУАН като нарушена била посочена разпоредбата на чл.128, 1 от КТ, а в НП тази на чл.128, т.2 от КТ, е счел, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които налагат отмяна на процесното НП. Настоящата инстанция намира, че нарушението е индивидуализирано по категоричен начин и наказаното лице е разбрало точно какво е извършило, поради което не е нарушено и правото му на защита. Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН сочи, че наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Въпреки, че районният съд е установил нередовност в акта, изразяваща се в неспазването на чл. 42, т. 5 - неточно посочване на нарушената законова разпоредба, то наказващият орган правилно е приел, че е налице извършено нарушение по смисъла на чл.128, т.2 от КТ.  С оглед на изложеното настоящата инстанция приема, че това нарушение при издаване на наказателното постановление не е съществено такова и не може да може да има за правна последица отмяната му. Обжалваното решение е постановено в нарушение на закона и като такова следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което следва да се постанови решение по същество, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. второ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

                                   Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Решение № 401 от 07.03.2018 година, постановено по АНД № 7266/2017 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, КАТО  ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-001639/30.10.2017 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Пловдив, с което на дружеството „***“ АД, с ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: