РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1484                               

 

  гр. Пловдив,  22. 06. 2018 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на двадесет и девети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:                      

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :    МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:   МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

ТАТЯНА ПЕТРОВА                      

                                                         

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора  ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 1029 по описа за 2018год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, против Решение № 251 от 13.02.2017 г. на Районен съд гр. Пловдив, VI н.с, постановено по АНД № 8333/2017 г., с което е отменено Наказателно постановление № 004835/24.11.2017г. на Председателя на ДКСБТ, с което на А.Х.Д., ЕГН **********, на основание чл.65,ал.1 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/, във вр. с чл.57 ал.2 във вр. чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. за нарушение на чл.57 ал.2 вр. чл.57 ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ.

Жалбоподателят, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, поддържа касационни основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт.

Моли решението на ПРС да бъде отменено, а процесното НП - потвърдено.

Излага доводи за това, че е безспорно установено извършването на продажба от страна на А.Д. на налични хранителни стоки /200кг. тикви/ на стоково тържище, за които не предоставя документи за произход, собственост и безопасност. Оспорва изводът на районния съд, послужил за отмяна на НП като неправилен.

Ответникът по касационната жалба А.Х.Д., редовно призован не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че решението но ПРС следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Пловдивският административен съд, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

Процесното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН № 04835/06.11.2017г. съставен от главен инспектор в Дирекция „Надзорни дейности и анализи“ (НДА), отдел „Надзор“ при ДКСБТ А. С.А..

Обективираната в АУАН и НП фактическа обстановка се свежда до следното:

При извършена на 06.11.2017г. проверка от служители на Дирекция „Надзорни дейности и анализи“, отдел „Надзор“ при ДКСБТ на територията на  стоково тържище „Р.-95“ АД в с.П., община „Р.”, област Пловдив бил проверен А.Х.Д.. Контролните органи приели, че той извършвал продажби на едро на налични храни /тикви – 200 кг./, тъй като последните били изложени пред микробус с рег. № РВ 8572 СР, разположен на паркомясто № 34 на тържището. В тази връзка контролните органи изискали от А.Х. придружаващите документи за безопасност, произход и собственост на продаваните налични храни, но до приключване на проверката, продължила 30 минути от 08.45 часа до 09.15 часа, такива не били представени, поради което актосъставителят квалифицирал извършеното от А.Д. като нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.2 вр. чл.57, ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ.

Установено е още, че А.Д. е регистриран като земеделски производител.

АУАН е съставен и прочетен в присъствието на А.Д., след което му е лично връчен на територията на стоково тържище „Р.-95“ АД, с.П., община Р., обл.Пловдив, като към него са приложени копие на справка за дейността на земеделски стопанин за стопанската 2016-2017 година, копие на фискален бон за заплатено паркомясто №34, както и снимка на микробуса и стоката в него.

При тази фактическа обстановка, административнонаказващия орган е наложил на А.Д. наказание - глоба в размер на 400 лв., за нарушение на чл.57,ал.2 вр. чл.57, ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ.

За да отмени атакуваното НП, въззивния съд е приел, че проверяващият орган не е осъществил контролна покупка, в резултат на което липсва и издаден съответен документ, доказващ осъществяване на сделка от страна на жалбоподателя на стоковото тържище, съответно установяване качеството му на „продавач“, което качество е част от съставомерността на състава на чл.57,ал.2 вр. чл.57, ал.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ.

Видно от показанията на актосъставителя, присъствалите на мястото на проверката служители на ДКСБТ не са видели А.Д. да извършва сделка с изложената стока, като същият твърди, че едва ли не всички лица, които са на стоковото тържище непременно са търговци и стоят там да извършват продажби, което обаче според въззивния съд се явява недостатъчно, за да бъде обусловен извод за авторството на нарушението от страна на А.Д.. Подходът, Д. да бъде посочен като автор на нарушението, само поради факта, че същият се е намирал на територията на стоковото тържище до автомобила с изложения зеленчук е необоснован, тъй като авторството на нарушението не може да се предполага, а следва да се докаже по безспорен и несъмнен начин с убедителни доказателства. От събраните доказателства, се установява, че на посочената в АУАН и НП дата лицето предлага за продажба стоки на територията на тържището, но не и че такива продажби са действително извършени. Липсват доказателства за извършването на сделки, ето защо вмененото на А.Д. деяние е несъставомерно, тъй като по аргумент от чл. 9 от ЗАНН, приготовлението към извършване на административно нарушение не се наказва, а опитът се наказва само в изрично предвидени случаи. Следователно, доколкото липсват безспорни доказателства за извършена продажба от страна на Д., то последният се изключва като субект на нарушението по чл.57, ал.2, вр. чл.57, ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ, с оглед обстоятелството, че същият не е притежавал качеството „продавач“ и не е имал и задължението да съхранява и представя изброените в ал.1 на чл.57 от ЗСБТ документи.

Районният съд е изложил подробни и задълбочени мотиви, които касационната инстанция споделя напълно. Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота както писмените доказателства, така и събраните свидетелски показания. Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закони. Както правилно е посочил и ПРС, авторството на нарушението следва да е категорично установено, а за да бъде наказано едно лице съгласно посочените по-горе норми, то следва да притежава качеството на продавач, което не е безспорно установено от страна на АНО. Дори и да се приеме, че за доказване на качеството продавач контролна покупка не е задължителна, в какъвто смисъл са твърденията на касатора, следва да е установено осъществяването на някакви сделки от лицето, за да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност в качеството му на „продавач“, което качество следва да бъде доказано от страна на АНО.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251 от 13.02.2017 г. на Районен съд гр. Пловдив, VI н.с, постановено по АНД № 8333/2017 г., с което е отменено Наказателно постановление № 004835/24.11.2017г. на Председателя на ДКСБТ.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   

 

   ЧЛЕНОВЕ :