Р Е Ш Е Н И Е

 

 

1421

 

 

19 юни 2018 г., гр.  Пловдив,

 

 

В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д  А

 

         Административен  съд - Пловдив, ХХІV  касационен  състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                                                    Председател: Владимир Вълчев

                                                                             Членове: Дарина Матеева

                                                                                          Велизар Русинов

 

При секретар  К.Р.с участието на Окръжна прокуратура – Пловдив , чрез Прокурор Гинка Лазарова  сложи за разглеждане  касационно КНАХД №1081 по описа  за  2018 година, докладваното от Члeн - съдия Велизар Русинов.                                          Производството по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.     Образувано е по касационна жалба, подадена от касатор „М.“ ЕООД, редовно призован,  не се представлява, против Обжалвано е Решение № 307/21.02.2018 год., постановено по АНД № 8016/2017 год., по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІІ - ти н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 281409-F303541 / 04.08.2017 год. , на Директора ТД на НАП гр. Пловдив , с което на „М.“ ЕООД ЕИК *** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500.00/петстотин/ лв., за извършено нарушение по чл.11, ал.2 от ЗСВТС.По доводи в касационната жалбата се твърди за нарушение на процесуалния и материалния закон и в този смисъл се иска от настоящия състав отмяна на обжалваното решение.         Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на ПРС  да бъде отменено.                                                                                             Ответникът ТД на НАП - Пловдив,  с писмено становище, моли да бъде потвърдено първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно с подробни съображения по същество на спора.                  Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.                                 Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното:                                                                        Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна. Процесното наказателно постановление е издадено във връзка с извършена от ответника  служебна проверка на 26.5.2017 г.  в ТД на НАП гр. Пловдив е установено, че касатора, в качеството си на ИТРАСТАТ оператор не е подал в ТД на НАП месечна декларация в предвидения срок 20-то число на месеца, следващ първия референтен период. Декларацията за месец април е следвало да бъде подадена до 22.5.2017г. включително, а е подадена на 31.5.2017г..Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № F303541/01.06.2017г., същият е съставен против касатора  за посоченото нарушение, а разпитан в хода на съдебното производство пред ПРС актосъставителят  поддържа отразените в АУАН констатации, като допълва, че с изтичане на срок за подаване на декларацията, задължените лица се предупреждават за това по електронен път,което е сторено и спрямо касатора от ответника на 17.5.2018г. в съответствие с чл. 3,ал.3 от ЗСВТС,а именно че за касатора възниква задължение за подаване на интрастат декларация,като на 29.5.2017г. от ответника била изпратена  отново покана до касатора по електронен път за подаване на интрастат декларация,като същата е подадена едва на 31.5.2017г.от касатора . Във връзка с горното на  касатора  бил съставен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/, а въз основа на съставения акт било издадено и  наказателно постановление, за нарушение на чл. 11, ал.2 от Закона за статистиката на вътрешнообщностна търговия със стоки/ЗСВТС/,във връзка с Наредба №Н-4 от 21.12.207г. за прилагане на система Интрастат. С наказателното постановление/НП/ касатора   бил санкционирана за това, че  в качеството си на ИТРАСТАТ оператор не е подал в ТД на НАП месечна декларация в предвидения срок 20-то число на месеца, следващ първия референтен период. Декларацията за месец април е следвало да бъде подадена до 22.5.2017г. включително, а е подадена на 31.5.2017г. след срока.За да потвърди атакуваното НП въззивният съдът е приел, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата незаконосъобразност. В съставения АУАН и НП е дадено точно описание на извършеното административно нарушение и са посочени конкретните нарушени законови разпоредби – чл.11 ал.2 от  ЗСВТС и съответно на основание чл.17 ал.1 от ЗСВТС е наложило съответното наказание в минимален размер. Наказващият орган правилно е приложил материалния закон при индивидуализацията на наказанието и е изпълнил задълженията си по чл. 27 от ЗАНН, отчел е смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, като е наложил съответното на нарушението административно наказание в законовите граници.Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението си съдебният състав е достигнал до обосновани изводи по прилагане на материалния закон. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят  от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното,  Административен съд - Пловдив, ХХIV к.състав,

Р        Е        Ш         И:

          Оставя в сила Решение №307/21.02.2018 год., постановено по АНД № 8016/2017 год., по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/.

Решението не подлежи на обжалване.

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: