РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

                 

 

      Р Е Ш Е Н И Е

 

           № 1442

 

           гр. Пловдив, 20. 06.  2018 год.

 

              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІХ касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети май през две хиляди и осемнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                            ТАТЯНА ПЕТРОВА

                                               

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от член съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА касационно НАХД № 1087 описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1.Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба, предявена от П.Д.Ц. *** чрез пълномощника адвокат С.Ч. *** срещу решение № 250 от 14.02.2018г. на Пловдивския районен съд, II  ри н.с. постановено по НАХД № 4231 по описа на същия съд за 2017г., с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 387 от 02.06.2017г. на началник Митница Пловдив, с което на основание чл.27, ал.2, чл.53, ал.2 и чл.57 от Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / и чл.126, чл.124, ал.1 и чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на П.Д.Ц. от гр.Пазарджик е наложено административно наказание Глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение разпоредбата на чл.126 от ЗАДС и отнемане стоките предмет на нарушението в полза на държавата – акцизна стока общо 0,935 кг. тютюн за пушене.

Релевираните касационни основания се субсумират в доводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен, като постановен в нарушение на закона – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Поддържа се, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл.42,т.3 и т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, опорочаващи наказателното постановление до степен на неговата незаконосъобразност, както и, че не е осъществен състава на визираното в АУАН и наказателното постановление административно нарушение, поради което и като е потвърдил наказателното постановление първоинстанционния съд е допуснал нарушение на закона.

Иска се първоинстанционното решение да бъде отменено, като бъде отменено и наказателното постановление.

3. Ответникът по касационната жалба – Митница Пловдив в депозирано по делото писмено възражение и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Златина Бояджиева, оспорва основателността на подадената жалба.  

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява процесуално ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от П.Д.Ц.  от гр.Пазарджик против наказателно постановление /НП/ №  387 от 02.06.2017г. на началник Митница Пловдив, с което на основание чл.27, ал.2, чл.53, ал.2 и чл.57 от Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / и чл.126, чл.124, ал.1 и чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ му е наложено административно наказание Глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение разпоредбата на чл.126 от ЗАДС и отнемане стоките предмет на нарушението в полза на държавата – акцизна стока общо 0,935 кг. тютюн за пушене.

НП е постановено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № 144/20.02.2017г., съставен от Цветан Стоянов Цветанов, на длъжност митнически инспектор в ТМУ - Пловдив.

Обективираните в акта за установяване на административно нарушение фактически констатации, възприети и от първостепенния съд, се свеждат до следното :

На 24.09.2016т. при обход на Общинския пазар в гр. Стамболийски, полицейски  служители при РУ-Стамболийски извършват проверка на лицето П.Д.Ц.. В хода на проверката полицейските служители установяват, че П.Д.Ц. държи общо 2 бр. найлонови чанти, пълни с жълто-кафява суха растителна маса, с общо тегло около 1,000 кг.

С Протокол за доброволно предаване на основание чл.84, ал.2 от ЗМВР от 24.09.2016г. П.Д.Ц. е предал откритата стока на полицейските служители. В дадено писмено обяснение от 24.09.2016г. същият е заявил, че откритата стока е тютюн, който купил на пазара, от непознато за него лице, за лична консумация.

За извършените контролни действия и резултатите от проверката е изготвена Докладна записка peг.№333 ЗМ-301/26.06.2016г. до началника на РУ-Стамболийски, като по случая е образувана полицейска преписка № 333 ЗМ - 301/2016г. по описа на РУ-Стамболийски.

Съгласно изготвената по случая Експертна справка № 1416/12.10.2016г. на С.Д.П.-мл.експерт при сектор „БНТЛ" при ОДМВР-Пловдив задържаната и предоставена за изследване суха фино нарязана жълто-кафява растителна маса представлява тютюн с общо нетно тегло-0,935 кг. Същият е бил подложен на съответната обработка-сушене, овлажняване, ферментация и фино нарязване на тънки ленти с широчина на лентите по-малка от 1,5 мм. С тези си характеристики, изследваният тютюнев материал попада в обхвата на продуктите, дефинирани в Закона за акцизите и данъчните складове, в чл.12. Глава II-Акцизни стоки. Раздел II Тютюневи изделия, като „Тютюн за пушене (за лула и цигари)", представляващи  акцизна стока.

Материалите по случая са предадени на Районна прокуратура-Пловдив, по компетентност. С Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 05.12.2016г./вх.№333000-7002/16.12.2016г. на РУ-Стамболийски/ Никола Тъпчев-прокурор при Районна прокуратура-Пловдив. отказва да образува досъдебно производство и прекратява пр.преписка №9794/2016г. по описа на Районна прокуратура-Пловдив. Постановява материалите по преписката да се изпратят до началника на РУ-Стамболийски, с цел преценка за съставяне на АУАН на П.Д.Ц.. С писмо вх.№32-362194/28.12.2016г. на Митница Пловдив материалите по случая са предадени от началника на РУ-Стамболийски на началника на Митница Пловдив, по компетентност.

Cъc Служебна бележка peг.индекс № 32-8861/12.01.2017г. до началника на отдел „Митическа лаборатория" при Митница Пловдив е отправена молба за становище дали Експертна справка №1416/12.10.2016г. на сектор „БНТЛ" при ОДМВР-Пловдив може да послужи за образуване на административнонаказателно производство срещу лицето П.Д.Ц.. Със Служебна бележка рег.индекс №32-9763/12.01.2017г. началника на отдел „Митническа лаборатория" при Митница Пловдив дава своето становище, че изследваният тютюн попада в обхвата на продуктите, дефинирани в чл.12, ал. 1. т.З от ЗАДС, като „Тютюн за пушене (за лула и цигари)".

При проведен телефонен разговор, обективиран в Протокол за извършена проверка рег.№395/15.02.2017г. П.Д.Ц. е поканен да се яви на 20.02.2017г. в Митница Пловдив за даване на обяснение, съставяне и връчване на АУАН.

На 20.02.2017г. П.Д.Ц. се е явил в Митница Пловдив и в дадено писмено обяснение, в което отрича казаното пред полицейските служители същия твърди, че открития при проверката тютюн не е негова собственост и предполага, че същият е скрит в колата му от намиращите се наблизо лица, които се занимавали с продажба на цигарени филтри и тютюн.

Така описаното деяние е квалифицирано в АУАН като административно нарушение по чл.126 от ЗАДС.

Процесното  административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета в пълнота от административнонаказващия орган и възпроизведена и в спорното наказателно постановление.

7. В хода на първоинстанционното производство е разпитан съставителя на АУАН Цветан Цветанов, който е потвърдил фактическите констатации в АУАН.Разпитани са и полицейските служители Николай Игнатов, Иван Почилеев и Костадин Крушаров, както и свидетелят Тодор Комсалов. 

8. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, първоинстанционният съд е потвърдил процесното наказателно постановление. За да постанови посочения резултат районният съд е приел, въз основа на събраните по делото и непротиворечиви писмени и гласни доказателства, че от страна на касатора е осъществен състава на визираното в АУАН и НП административно нарушение, като на посочената в АУАН и НП дата и място П.Д.Ц.  държи акцизна стока - тютюн за пушене в общо количество от 0,935 кг., без за нея да притежава данъчен документ или фактура, митническа декларация или придружителен административен документ и пр. документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Съдът е приел също така, че АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентни органи в предвидената форма и при пълно изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, като при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати твърдяните съществени нарушения на административнопроизводствените правила, и е дадена правилна правна квалификация на нарушението. По отношение на вида и размера на наложеното наказание съдът е приел, че касаторът е законосъобразно санкциониран с налагане на наказание, което е съобразено с предвидения от закона минимум. Съдът е приел също така, че конкретният случай не би могъл да се приеме за маловажен, с оглед разпоредбата на чл.126б, ал. 2 от ЗАДС, тъй като двойния размер на дължимия акциз, който е в размер на 284,24 лева е над предвидения такъв от закона от 100 лева, за да е приложима тази разпоредба.

IV. За правото :

9. Решението е правилно. Като е стигнал до изводи за законосъобразност на наказателното постановление районният съд е постановил правилен – обоснован и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно законосъобразността на наказателното постановление. Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота, както писмените, така и събраните гласни  доказателства по делото.

Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени законосъобразни изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закон.

Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното повтаряне.

10. В случая изводите на административнонаказващия орган и на първоинстанционния съд, че касаторът е осъществил състава на  визираното  в АУАН и НП административно нарушение, са обосновани и законосъобразни, като същите изцяло съответстват на събраните по делото и кореспондиращи помежду си писмени и гласни доказателства по делото.

Съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона. Нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение съгласно чл. 42 - 44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното наказателно постановление, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. В случая, не са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство по смисъла на чл.42, т.3 и т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, изразяващи се в липса на описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено и обстоятелствата, при които е извършено. Противно на доводите на касатора нарушението е описано в необходимата пълнота в актовете на административнонаказателното производство с всички негови съставомерни признаци, така както са описани и обстоятелствата при които е извършено то, по начин, че санкционираното лице да може да разбере за какво нарушение е ангажирана отговорността му, поради което и не е накърнено правото му на защита. 

Наложеното административно наказание е определено в съответствие с изискванията на чл.27 от ЗАНН в предвидения от закона минимум, като е съответно на тежестта на извършеното нарушение и на степента на обществената му опасност и тази на нарушителя, и като такова същото е справедливо и способстващо в най - пълна степен за изпълнение на целите на наказанието по чл.12 от ЗАНН, като случаят не е маловажен, с оглед разпоредбата на чл.126б, ал. 2 от ЗАДС, доколкото двойния размер на дължимия акциз(284,24 лева) е над предвидения от закона размер от 100 лева, обосноваващ приложимостта на посочената разпоредба.

11. Впрочем, във връзка с оплакванията на касатора, поддържани пред настоящата инстанция, следва в случая да се посочи, че същите са идентични с тези направени в първоинстанционното производство, по които решаващият съд е дал законосъобразен отговор, като при правилна преценка на събраните гласни и писмени доказателства по делото и при правилно приложение на материалния закон, е достигнал до обосновани изводи относно законосъобразността на наказателното постановление, като е формирал правилно вътрешно убеждение.

12. В случая доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от районния съд изводи, не са ангажирани нито в първоинстанционното, нито в настоящото съдебно производство.

13. Изложеното до тук налага да се приеме, че касационната жалба е неоснователна на посочените в нея основания, а обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон, поради което и същото като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

Водим от горното, и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХІХ – ти касационен състав

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250  от 14.02.2018 г. на Пловдивски районен съд, II - ри наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 4231 по описа на същия съд за 2017 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                 

              

 

 

      2.