Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1397

 

град Пловдив, 18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР КОЛЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:       ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                   

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно АНД № 1097 по описа за 2018 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

         Постъпила е касационна жалба от дружеството „А.“ ЕООД, чрез пълномощника му адв. Д., срещу Решение № 371 от 01.03.2018 година, постановено по АНД № 24/2018 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХ наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 301174 – F306118/23.11.2017 година на Зам.-Директор при ТД на НАП-Пловдив, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание санкция в размер на 800 лева на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС за нарушение на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

В съдебното заседание касаторът се представлява от пълномощника си адв. Д., който поддържа жалбата, иска отмяна на решението на първоинстанционния съд като неправилно поради съществено нарушение на процесуалния и материалния закон, както и необосновано. Иска се и отмяна на НП. Твърди че на представляваното от него дружество са съставени две отделни НП, издадени във връзка с едно нарушение. Излага и други съображения в подкрепа на твърденията си.

Ответникът по касационна жалба – ТД на НАП – Пловдив, не се представлява в съдебно заседание. Не взимат и становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив в свое заключение намира жалбата за неоснователна, а решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

   Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима, а разгледана по същество е основателна.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че при издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения и извършеното нарушение е безспорно доказано.

Решението е неправилно, постановено при неустановена фактическа обстановка.

 Повод за издаване на НП била извършената на 25.05.2017 г. в 09:00 ч. оперативна проверка в търговски обект по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС – склад №12, находящ се на територията на Стоково тържище „***” в ***и стопанисван от „А.” ООД, като се твърди, че дружеството в качеството му на задължено лице по чл.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ е допуснало нарушение на същата, по конкретно е  издало 12 бр. фискални бонове, които не съдържали като реквизит количество и стойност  по видове закупени стоки или услуги, който е задължителен съгласно изискванията на чл.26, ал.1 т.7 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

Районният съд е приел, че за резултатите от проверката  са съставени Протокол за извършена проверка сер.АА № 0056441/25.05.2017 г. и Протокол за извършена проверка сер.АА 0132418/12.04.2017 г. и въз основа на тях бил съставен акт за установяване на административно нарушение № F298852 от 02.05.2017 г., в който било описано нарушението и същото било квалифицирано като такова по чл.26, ал.1 т.7 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във вр. чл.118, ал.4 т.4 от ЗДДС, и този  акт  за установяване на административно нарушение е послужил за издаване на атакуваното пред долната инстанция наказателно постановление.

Тези изводи не кореспондират с доказателствата по делото, а съобразно наведените с касационната жалба твърдения обосновават извода за настоящата инстанция, че следва да отмени решението и върне делото за ново разглеждане на друг състав на ПРС.

Процесното Наказателно постановление № 301174 – F306118/ 23. 11.2017 година на Зам.-Директор при ТД на НАП-Пловдив е издадено възоснова на акт за установяване на административно нарушение № F306118 от 15.06.2017 г. и същият е приложен по административно- наказателната преписка, но не е разгледан от първостепенния съд.

Мотивите следва да съдържат изводи изградени върху АУАН № F306118 от 15.06.2017 г. и последвалото го Наказателното постановление.

Съществуващата неяснота за проявилите се факти и същественото нарушение на съдопроизводствените правила, следва да се отстранят при новото разглеждане на делото

Воден от горното, на основание чл. 222, ал. 2,т.1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

                                   Р      Е      Ш      И:

 

ОТМЕНЯ   Решение № 371 от 01.03.2018 година, постановено по АНД № 24/2018 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХ наказателен състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ПРС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: