Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1197

 

гр. Пловдив,28.05.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на осемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:             1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Румяна Агаларева и при участието на прокурора Тодорова, като разгледа КНАХД № 1143 по описа на съда за 2018 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на К.Д.П. *** против Решение № 454 от 14.03.2018 г., постановено по АНД № 817/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

В жалбата се навеждат касационни основания за постановяването на атакуваното решение при неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и постановяването на друго, с което да се отмени ЕФ.

Ответникът по касационната жалба взема становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

 

Настоящият съдебен състав приема, че  разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

 

Според разпоредбата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП, при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. Според разпоредбата на чл.165, ал.3 от ЗДвП, условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, каквато в случая се явява Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Наредба №8121з-532). Според чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532, местата за контрол с мобилни и стационарни АТСС се обозначават с пътен знак Е24 (“Контрол с автоматизирани технически средства или системи” (чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП)) и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

По делото не са ангажирани доказателства, че в средствата за масово осведомяване или на интернет-страница на ОДМВР-Пловдив е било оповестено обстоятелството, че на посочената дата и час ще бъде осъществяван контрол на правилата за движение чрез използване на АТСС, съгласно изискването на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП и чл.7, ал.1 от Наредба №2181з-532.

Следователно, установяването на процесното нарушение чрез използване на АТСС се явява направено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, установени от нормата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП (чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532). Допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила обуславя незаконосъобразността на оспорения пред районния съд ЕФ и предпоставя неговата отмяна. С оглед на изложеното, съдът счита жалбата за основателна, а обжалваното решение на Районен съд – Пловдив – за неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено, както и процесният ЕФ.

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 454 от 14.03.2018 г., постановено по АНД № 817/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ВМЕСТО което постановява:

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 1416108 от 06.11.2016 г., издаден от ОД на МВР – Пловдив.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 2.