Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1206

 

гр. Пловдив, 28 май 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на осемнадесети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

 при секретаря Румяна Агаларева и с участието на прокурора Мария Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Н. Бекиров административно, касационно дело №1144 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.104, ал.7 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) и чл.33, §2, изр.2 от Регламент (ЕС) №165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година (Регламент №165/2014).

“***” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ЕИК ***, представлявано от адвокати А.Н. и Ц. К.- пълномощници, обжалва Решение №484 от 19.03.2018г. по Н.А.Х. дело №288 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) с №36-0000659 от 21.12.2017г., издадено от главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” (ОО”АА”), гр. Пловдив, при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИА”АА”), с което на “***” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева. 

Претендира се отмяна на решението поради незаконосъобразност и неправилност и постановяване на решение по същество, с което да се отмени процесното НП.  

Ответникът по делото- ОО”АА”- Пловдив при ИА”АА”, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Мария Тодорова, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка с касационните основания по чл.348, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), констатира следното: 

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. А разгледана по същество е основателна.  

Съдът приема за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и събраните по делото доказателства, че при извършена тематична проверка на дружеството касатор от служители на ОО”АА”- Пловдив, е прието за установено, че “***” ЕООД, в качеството му на превозвач, притежаващ Лиценз на Общността №3779, не представя за проверка тахографските листове на водачите (водача), управлявали (управлявал) товарен автомобил “Мерцедес Атего”, с Рег.№***, за периода от 15:40 часа на 22.04.2017г. до 08:10 часа на 22.05.2017г. В рамките на проверката са представени два броя тахографски листове, съответно от 22.04.2017г. и от 22.05.2017г., според показанията на които листове през посочения период товарният автомобил, с Рег.№***, е изминал пробег от 2362 км. Според тахографски лист от 22.04.2017г., крайният показател на одометъра е 926145 км., а според тахографския лист от 22.05.2017г. началният показател на одометъра е 928507 км.

За установеното в рамките на проверката е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с №242099 от 01.12.2017г., с който деянието на дружеството касатор, изразяващо се в непредставяне на проверяващите на тахографски листове, удостоверяващи движението на товарния автомобил, с Рег.№***, в периода от 15:40ч. на 22.04.2017г. до 08:10ч. на 22.05.2017г., през който период от време товарният автомобил е изминал пробег от 2362 км., се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.33, §2, изр.3 от Регламент №165/2014г.

По делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Според разпоредбата на чл.33, §2 от Регламент №165/2014г., заради чието нарушаване е ангажирана отговорността на касатора, транспортните предприятия съхраняват тахографските листове и разпечатките, когато разпечатките са направени с цел спазване на член 35, в хронологичен ред и в четлива форма най-малко една година след тяхното използване и издават копия на съответните водачи при искане от тяхна страна. Транспортните предприятия също така издават копия на данните, извлечени от картите на водача, на съответните водачи при искане от тяхна страна, както и разпечатки на хартиен носител на тези копия. Тахографските листове, разпечатките и извлечените данни се представят или предават при поискване от страна на оправомощен служител на контролен орган.

А според разпоредбата на чл.104, ал.7 от ЗАвП, посочена като основание за издаването на процесното НП, на превозвач или на лице по чл.12б, ал.1, извършващо превози за собствена сметка, които не съхраняват тахографските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период 365 дни или отказват да ги предоставят за проверка от контролните органи, се налага имуществена санкция 5000 лв.

В случая, както правилно приема районният съд, от страна на касатора не са представени на контролните органи тахографски листове, удостоверяващи движението на процесния товарен автомобил в периода от 15:40ч. на 22.04.2017г. до 08:10ч. на 22.05.2017г., поради което е налице от обективна страна вмененото на касатора административно нарушение. Освен това, административнонаказателното производство е проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и от компетентни за целта органи.

Независимо от посоченото обаче, съгласно Тълкувателно решение №1 от 12.12.2007г. на Общото събрание на наказателната колегия във Върховния касационен съд по Т.Н. дело №1/2007г., преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В обхвата на съдебния контрол се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. Разбирането за обхвата на съдебния контрол е в съответствие и с практиката на Европейския съд по правата на човека по приложението на чл.6, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според която съдът не може да бъде ограничаван в своята юрисдикция, когато решава правния спор. Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран. Съдът изследва и решава всички въпроси, както по фактите, така и по правото, от които зависи изходът на делото.

При липсата на легално определение в ЗАНН на “маловажен случай” и с оглед разпоредбата на чл.11 от ЗАНН, според която норма, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс (НК), доколкото в този закон не се предвижда друго, за “маловажен случай” следва да се приеме този, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид (чл.93, т.9 от НК).

            Като доказателства в производството пред районния съд са представени заверени копия на 4 броя тахографски листове, удостоверяващи движението на автомобил с Рег.№*** в периода 01.05.2017г. – 05.05.2017г.; с начално показание на одометъра на 01.05.2017г. от 926145 км.; крайно показание на одометъра на 05.05.2017г. от 928507 км.; и изминат пробег от общо 2362 км.

            Според тахографския лист от 01.05.2017г., водач на товарния автомобил е Г.М.; изминат е пробег от 19 км. (926145 – 926164); управлението на автомобила е започнало от “автомивка” и е приключило в “тЕД”; периодът на управление на автомобила е от 07:40ч. до около 08:25ч. или приблизително 00:45ч.

            Според тахографския лист от 02-03.05.2017г., водач на автомобила е Г.М.; изминат е пробег от 966 км. (926164 – 927130); управлението на автомобила е започнало в Румъния и е приключило в България; периодът на управление на автомобила е от около 04:20ч. до около 19:30ч. или приблизително 15:10ч.

Според тахографския лист от 03.05.2017г., водач на автомобила е Г.М.; изминат е пробег от 494 км. (927130 – 927624); управлението на автомобила е започнало в “???” и е завършило в “Bakau” (вероятно Бакъу, Румъния); периодът на управление на автомобила е от около 06:35ч. до около 20:00ч. или приблизително 13:35ч.

Според тахографския лист от 04-05.05.2017г., водач на товарния автомобил е Г.М.; изминат е пробег от 883 км. (927624 – 928507); управлението на автомобила е започнало в Bukuresti (Букурещ, Румъния) и е завършило в “Bakau” (вероятно Бакъу, Румъния); периодът на управление на автомобила е от около 06:10ч. до около 22:00ч. или приблизително 15:50ч.

Според тахографския лист от 22.05.2017г., представен на контролните органи в рамките на извършената тематична проверка, водач на автомобила е С.Х.К., изминат е пробег от 319 км. (928507 – 928826); управлението на автомобила е започнало и завършило в Пловдив; периодът на управление на автомобила е от около 08:45ч. до около 15:20ч. или приблизително 07:35ч.

Освен това, по делото е прието заверено копие на пътен лист, серия Т, №1913 за товарен автомобил, извършващ международен превоз, с Рег.№***, издаден на 28.04.2017г., според който пътен лист, водач на автомобила е Г.М.; товарният автомобил е изминал пробег от общо 2343 км. (926164 – 928507); маршрутът по който е изминат посоченият пробег е “BG TED” – Букорещ RO – “TED BG”; няма посочена дата на приключване на пътния лист.

Прието е заверено копие на пътен лист, серия ВА, №4035, за автомобил, с Рег.№***, издаден на 01.05.2017г., според който пътен лист, водач на автомобила е Г.М.; автомобилът е изминал пробег от общо 19 км. (926145 – 926164); маршрутът, по който е изминат посоченият пробег е “ТЕД - Автомивка” – “Автомивка – ТЕД”.

От една страна, посочените доказателства не са обсъдени от районния съд, а от друга страна, настоящият състав на съда намира, че същите удостоверяват движението и пробега на процесния автомобил в периода 01.05.-05.05.2017г., който период попада в рамките на периода 22.04.2017г. – 22.05.2017г. Съответно, за движението на товарния автомобил са съставени изискуемите от закона тахографски листове, макар и същите да не отговарят изцяло на изискванията за тяхното попълване (съдържание), нито пък са представени на контролните органи в рамките на извършената тематична проверка на касатора. Посоченото обстоятелство, както и обстоятелството, че от процесното нарушение не са настъпили обществено опасни последици, предпоставят извод за наличието на маловажен случай на административно нарушение, противно на приетото от страна на административнонаказващия орган и от страна на районния съд.

В тази връзка, следва да се посочи, че е налична практика на Районен съд- Пловдив по аналогичен случай, израз на която е Решение №551 от 28.03.2018г. по Н.А.Х. дело №289 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., VІ-ти наказателен състав, с което е отменено НП с №36-0000660 от 21.12.2017г. на главен инспектор в ОО”АА”- Пловдив при ИА”АА”, с което на “***” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева заради извършено нарушение по чл.33, §2, изр.3 от Регламент №165/2014г.

Предвид гореизложеното, като потвърждава оспореното НП, районният съд постановява решението си при неправилно прилагане на закона. Следователно, решението на районния съд е неправилно, поради което следва да бъде отменено, а вместо него да бъде постановено друго такова, по същество.

Така мотивиран и на основание чл.222, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №484 от 19.03.2018г. по Н.А.Х. дело №288 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., І-ти наказателен състав, вместо което постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление с №36-0000659 от 21.12.2017г., издадено от главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация”, гр. Пловдив, при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на “***” ЕООД, ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева. 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:   1………………

 

2………………