РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

1486

 

гр. Пловдив, 22. 06. 2018 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на двадесет и девети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:      

               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

                                                                           ТАТЯНА П.

 

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 1145 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН, представлявана от Т.В.К., на длъжност началник на регионален отдел „Надзор на пазара Южна Централна България“, против Решение № 341 от 26.02.2018 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 8382/2017 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП  ПЕН-3/05.10.2017 г., на ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН, с което на „А.Т.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр.***представлявано от управителя И.П.П., ЕГН ********** са наложени административни наказания имуществени санкции както следва: за извършено нарушение по чл. 4б, т. 1 ЗТИН, във вр. чл. 33 НСИОСПИ в размер от 250 лева, за извършено нарушение по чл. 4б, т. 2 ЗТИН, във вр. чл. 33 НСИОСПИ в размер от 250 лева и за извършено нарушение по чл. 4б, т. 4 ЗТИН, във вр. чл. 33 НСИОСПИ в размер от 250 лева.

Жалбоподателят ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН поддържа касационни основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Твърди се, че същият е издаден при несъобразяване с процесуалния закон при обсъждане мотивите за решението, което е довело до неправилно и противоречащо на процесуалния закон съдебно решение.

Конкретно се сочи, че, според касатора няма допуснато СПН при връчването на поканата за съставянето на АУАН, съответно не са налице основания за отмяната на НП.

Моли решението на ПРС да бъде отменено, а процесното НП – потвърдено.

Ответникът по касационната жалба, „А.Т.“ ЕООД, се представлява от адв.П., оспорва касационната жалба. Моли да се остави в сила решението на ПРС като правилно и законосъобразно.

Участвалият по делото прокурор от Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е лишена от основания и решението на ПРС следва да бъде оставено в сила.

Пловдивският административен съд, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да отмени наказателното постановление, въззивният съд е приел, че при издаването на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения, свързани с начина на съставяне и връчване на АУАН. Представляващият дружеството жалбоподател не е бил поканен за съставяне и връчването на АУАН в негово присъствие, като неправилно и в противоречие с разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ЗАНН същият е бил съставен в негово отсъствие, което води и до самостоятелна отмяна на атакуваното наказателно постановление, доколкото допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените, тъй като съставянето на АУАН поставя началото на административно-наказателното производство и по този начин дружеството жалбоподател е било лишено от възможността да участва в него.

Правните изводи на районния съд са правилни.

Касационната инстанция в настоящия й съдебен състав, споделя доводите на решаващия съд за допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения и счита, че не следва да повтаря направените правни изводи.

Действително, както се твърди в касационната жалба, поканата за съставянето на АУАН е връчена на адреса на дружеството-нарушител, но не е надлежно връчена на лице, представляващо дружеството или упълномощено да получава АУАН напр. В направеното отбелязване на известието за доставяне е посочено името на Стефан Попов в качеството му на член от домакинството – син, но тук не става въпрос за връчване на ФЛ. Връчването е на ЮЛ и за да е надлежно, същото следва да бъде осъществено към лице, което представлява дружеството, съответно е натоварено да поема книжа, или най-малкото е ясно в какво качество, като служител на съответното ЮЛ, приема книжата. В конкретният случай такова отразяване липсва, не е ясно какво е качеството на Стефан Попов в ЮЛ, съответно правилен е извода на ПРС, че връчването на  поканата за съставянето на АУАН е ненадлежно, съответно,  представляващ дружеството-жалбоподател не е бил поканен за съставянето и връчването на АУАН в негово присъствие, съответно пък неправилно и в противоречие с разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН същият е бил съставен в негово отсътвие.

 Въззивният съд е постановил обжалваното съдебно решение след пълен, точен и обективен анализ на събраните доказателства, като е изпълнил задължението си, преди да разгледа делото по същество, да прецени спазени ли са процесуалните правила в хода на административното производство от наказващия орган.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 341 от 26.02.2018 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 8382/2017 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП № ПЕН-3/05.10.2017 г., на ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН, с което на „А.Т.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр.***представлявано от управителя И.П.П., ЕГН ********** са наложени административни наказания имуществени санкции както следва: за извършено нарушение по чл. 4б, т. 1 ЗТИН, във вр. чл. 33 НСИОСПИ в размер от 250 лева, за извършено нарушение по чл. 4б, т. 2 ЗТИН, във вр. чл. 33 НСИОСПИ в размер от 250 лева и за извършено нарушение по чл. 4б, т. 4 ЗТИН, във вр. чл. 33 НСИОСПИ в размер от 250 лева.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

             ЧЛЕНОВЕ :