Р Е Ш Е Н И Е

 

1392

 

18 юни 2018 г., гр.  Пловдив,

 

В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д  А

 

         Административен  съд - Пловдив, ХХІV  касационен  състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                                                Председател: Владимир Вълчев

                                                                        Членове: Дарина Матеева

                                                                                       Велизар Русинов

 

При секретар  К.Р.с участието на Окръжна прокуратура – Пловдив , чрез Прокурор Гинка Лазарова  сложи за разглеждане  касационно КНАХД №1152 по описа  за  2018 година, докладваното от Члeн - съдия Велизар Русинов.                                          Производството по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.     Образувано е по касационна жалба, подадена от касаторът В.Д.С. чрез, адв. Ч. , против Решение №477/16.03.2018 год., постановено по АНД № 848/2018 год., по описа на Районен съд - Пловдив, ІІІ - ти н.с., с което е потвърдено НП № 17-6207-000928/29.11.2017 год., издадено от Началника на Районно управление - Труд при ОД на МВР - Пловдив, с което касаторът-В.Д.С. е санкциониран с административно наказание „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 140 от ЗДвП, както и с „глоба“ в размер на  10.00 /десет/ лева, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2  от ЗДвП. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорения съдебен акт.Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на ПРС  да бъде отменено.                                                                     Ответникът Районно управление - Труд при ОД на МВР - Пловдив по касационната жалба не изразява становище по жалбата .     Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.                             Административен съд – гр. Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното:                                                                        Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна.                                                      При извършена служебна проверка на 10.08.2017 г.  от служители  при РУ Труд при ОД на МВР-Пловдив  бил, съставен АУАН срещу касатора   за това, че на същата дата, около 09.30 часа в с. ***, на паркинг до кафе „Стейшън“, като водач на мотопед „REX“, с № на рама: LAEAGZ4007B854036, касаторът е управлявал посоченото МПС, без същото да е регистрирано по надлежен ред и без водачът- касаторът да носи в себе си Свидетелство за регистрация на МПС, което управлява. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и процесното НП, с което касаторът  бил санкциониран за извършени нарушения на чл. 140 ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 2 ЗДвП.За да потвърди атакуваното НП въззивният съдът е приел, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата незаконосъобразност. В съставения АУАН е дадено точно описание на извършеното административно нарушение и са посочени конкретните нарушени законови разпоредби : чл.140 ал.1 от ЗДвП и съответно на основание чл.175,ал.3, предложение 1 от ЗДвП е наложило съответното наказание в минимален размер и за нарушение на чл.100,ал1,т.2 от ЗДвП и съответно на основание чл.183,ал.1,т.1, предложение 3 от ЗДвП е наложило съответното наказание в минимален размер. Наказващият орган правилно е приложил материалния закон при индивидуализацията на наказанието и е изпълнил задълженията си по чл. 27 от ЗАНН, отчел е смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, като е наложил съответното на нарушението административно наказание в законовите граници.Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението си съдебният състав е достигнал до обосновани изводи по прилагане на материалния закон. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят  от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.                        Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.                          Мотивиран от изложеното,  Административен съд - Пловдив, ХХIV к.състав,

 

Р         Е         Ш         И:

         

           Оставя в сила Решение №477/16.03.2018 год., постановено по АНД№848/2018 год., по описа на Районен съд – Пловдив.               Решението не подлежи на обжалване.

      

           

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ: