Р Е Ш Е Н И Е

№ 820

 

гр.Пловдив , шестнадесети април  2018 год.

 

В ИМЕТО   НА  Н А Р О Д А

Административен съд – Пловдив,  IХ състав, в закрито съдебно заседание на  шестнадесети април  две хиляди и оседемнадесета година в състав:

                                                                  Докладчик; Велизар Русинов

като разгледа докладваното от председателя административно дело №1164 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:       Производството е по реда на чл. 294 и сл. от Административно процесуален кодекс (АПК).                                                              

Образувано е по жалба на З.Ю. ***, в качеството й на собственик на имот, която се явява извършител на незаконен строеж ,представляващ “жилищна сграда”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-спортни дейности, кв.1, по плана на кв. “***”, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. *** ,чрез адвокат Д. М.  от САК и адв.А.К. от САК против Действия по принудително изпълнение на Заповед №15РД09-32 от 30.01.2015г. на Кмета на Община Пловдив - Район “Северен”, с която, на основание чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “жилищна сграда”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-спортни дейности, кв.1, по плана на кв. “***”, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “***” №; обективирани в писмо изх. №3-9400-18526/13.04.2018 година на Кмет на Община Пловдив - Район “Северен”/л.8/по описа на делото,което е  приложено към жалбата и заверено, от жалбоподателката. Твърди, че качеството й на собственик на недвижимия имот, обуславя правния й интерес от обжалване.Претендира се отмяна на посочените действия  по изпълнение на влязлата в сила Заповед №15РД09-32 от 30.01.2015г. на Кмета на Община Пловдив - Район “Северен” , поради незаконосъобразност. Прави искане за спиране на принудителното изпълнение до приключване на настоящото производство.

Ответникът- Кмет на Община Пловдив - Район “Северен”,  не изразява становище по жалбата.                                              Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, включително тези, съдържащи се в административната преписка, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното: По делото не е спорно, че процесната Заповед №15РД09-32 от 30.01.2015г. на Кмета на Община Пловдив - Район “Северен”, с която, на основание чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “жилищна сграда”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-спортни дейности, кв.1, по плана на кв. “***”, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “***” № е влязла в сила след съответното й обжалване от страна на извършителя на строежа пред Административен съд- Пловдив( Решение №234/08.02.20116 г. по адм.д.665/2015г, потвърдено с Решение № 14044/20.12.2016 г. по адм.д.5211/2016г по описа на Върховен административен съд и оставено без разглеждане искане за отмяна на горепосоченото решение, (Определение № 13261/02.11.2017 г. по адм.д.8068/2017 г. на ВАС). След проверка на място на доброволното изпълнение е съставен протокол № 1 от 11.04.2018 г. на служители на Община Пловдив - Район “Северен”, като е установено, че незаконния строеж не е премахнат, след което с писмо изх. №3-9400-18526/13.04.2018 година на Кмет на Община Пловдив - Район “Северен”/л.8/по описа на делото ,/което е  приложено към жалбата и заверено, от жалбоподателката/ като е определен период за изпълнение на влязлата в сила заповед за премахване на незаконен строеж, което писмо е съобщено на всички заинтересовани страни, както и на жалбоподателката,видно от Констативен протокол от 13.04.2018г. , съставен от служители на Община Пловдив - Район “Северен” при условията на §4,ал.2 ат ЗУТ .                                                                При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Касае се до обжалване на действието на органа по изпълнението по реда на чл. 294 и сл. от АПК. Жалбата е подадена от лице с активна правна легитимация по чл. 295 от АПК, според който страните в производството имат право да обжалват действията на органа по изпълнението, както и трети лица, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати от него. Жалбоподателката  е страна в изпълнителното производство, съгласно чл. 274   АПК, като изпълнението засяга нейни законни права и интереси, доколкото същата е извършител на строежа.Жалбата е подадена в срок, доколкото съгласно чл. 296, ал. 1 от АПК, действието на органа по изпълнението може да се обжалва в 07 дневен срок от деня на съобщението за това. С оглед горното, настоящият състав на намира жалбата за допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна. Регламентираната в чл. 294 от АПК защита е процесуална по своя характер и предмет на същата са постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението, в конкретния случай - действия. Производството по изпълнение на индивидуалните административни актове е съвкупност от регулирани от нормите на АПК и/или специални нормативни актове последователно развиващи се правни и фактически действия, насочени към реализирането на разпоредените с актовете последици. Общите правила относно изпълнението на административните актове са регламентирани в дял V, глава ХVII от АПК. Установените в АПК процесуални изисквания за образуването и движението на изпълнителното производство са приложими дотолкова, доколкото не е предвиден специален ред за изпълнение на административния акт. Тъй като подлежащия на изпълнение административен акт е издаден на основание чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, като с него е наредено премахване на незаконен строеж и същият е влязъл в сила, то неизпълнението на влязъл в сила административен акт, представлява изпълнително основание по смисъла на чл. 268, т. 1 АПК и оправомощава компетентния административен орган да образува и приключи изпълнителното производство. В тази връзка настоящият съдебен състав намира за неоснователна жалбата. Предмет на настоящото производство е принудително изпълнение на заповед за премахване на незаконен строеж, издадена от Кмет на  Община Пловдив - Район “Северен”,съгласно чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК, във вр. с Наредба № 13/23.007.2001 година на МРРБ. Следователно обжалваната заповед е издадена от компетентен орган. Доколкото жалбоподателката  се явява изпълнител на незаконния строеж респ. адресат на акта, до нея  е била изпратена покана за доброволно изпълнение, на основание чл. 277 от АПК, с която административният орган е инициирал изпълнителното производство по принудителното изпълнение на влезлия в сила индивидуален административен акт. Правилно и в съответствие със закона, същият е съставил протокол , с които е констатирал липсата на доброволно изпълнение, която не се спори от жалбоподателката, които протоколи са редовни от формална страна.По отношение направеното искане за спиране на изпълнението, съдът намира същото за неоснователно по следните съображения:Съгласно чл. 280, т.1 от АПК изпълнителното производство се спира от изпълнителният орган по разпореждане на съда в предвидените от закона случаи, в което съдът определя и срока за спиране,следователно посочената норма на чл. 280, т.1 от АПК не е самостоятелно основание за спиране, а такова може да бъде направено само във връзка с други образувани съдебни производства – било то по чл. 297 във връзка с чл. 294 от АПК, при наличие на жалба срещу действията на органа по изпълнението, каквато е настоящата. Доколкото обаче в това производство съдът се произнася с окончателен акт, какъвто е настоящото решение, то реално възможността за неговото спиране до приключване на настоящото производство се явява предварително изчерпана.                                                                            Водим от горното и на основание чл. 298, от АПК, Административен съд - Пловдив,девети състав ;

Р       Е       Ш        И:

Отхвърля жалбата на З.Ю.Ю. ЕГН**********, с адрес: *** в качеството й на собственик на имот, който се явява извършител на незаконен строеж представляващ “жилищна сграда”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-спортни дейности, кв.1, по плана на кв. “***”, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “***” № , против Действия по принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №15РД09-32 от 30.01.2015г. на Кмета на Община Пловдив - Район “Северен”, с която, на основание чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “жилищна сграда”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-спортни дейности, кв.1, по плана на кв. “Хаджи Димитър”, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “***” №, обективирани в писмо изх. №3-9400-18526/13.04.2018 година на Кмет на Община Пловдив - Район “Северен”.   Решението  е окончателно.

                                                                                          Съдия;