Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1401

 

град Пловдив, 18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР КОЛЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:       ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                   

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно АНД1208 по описа за 2018 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

  Постъпила е касационна жалба от Областен отдел „Автомобилна администрация”, град Пловдив, срещу Решение № 519 от 23.03.2017 /2018/ година, постановено по АНД № 1228/2018 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000564 от 24.10.2017 г. издадено от А.Г.– главен инспектор при ОО „Автомобилна администрация” – Пловдив, с което на „***“ с ЕИК ***, за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 година на МТИТС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание чл. 178а, ал. 4, т. 1, пр. 1 от ЗДвП.

В съдебното заседание касаторът не се представлява.

В жалбата се сочи, че постановеното решение от състав на Районния Съд е незаконосъобразно, като се излагат доводи за наличие на касационни основания – неправилно прилагане на материалния закон, иска се отмяна на решението, и постановяване на друго решение, с което да се потвърди НП.

Ответникът по касационна жалба – „***“, чрез пълномощника си адв. П., в отговор на касационната жалба и в съдебно заседание оспорва жалбата, излага съображения, че при постановяване на съдебния акт, ПРС е приложил правилно материалния закон и не са настъпили вредни последици от нарушението.

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима, а по същество е основателна, но по съображения различни от изложените.

Постановеното решението е недопустимо.

 Съгласно чл.61 ал.1 ЗАНН при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление.

Касационната жалба е подадена от Областен отделАвтомобилна администрация”, град Пловдив, срещу Решение № 519 от 23.03.2017 /2018/ година, по АНД № 1228/2018 година на Районен СъдПловдив, ХХІV наказателен състав, постановено по жалба срещу Наказателно постановление № 36-0000564 от 24.10.2017 г. издадено от А.Г.– главен инспектор при ОО „Автомобилна администрация” – Пловдив

 В производството пред ПРС е била конституирана и е участвала като страна - Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".

 В процесния случай Началникът на Областния отдел "Автомобилна администрация“ е орган на учреждението по см. на ЗАНН, издал обжалваното НП, въпреки че неправилно по делото като ответна страна е било конституирана Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".

 С оглед задължението на Съда служебно да следи за правилното конституиране на страните в производството по ЗАНН, съобразно неговите разпоредби, не трябва да се игнорира обстоятелството, че Областен отдел „Автомобилна администрация”, град Пловдив, като част от специализираната администрация на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ в развилото се производство покрива характеристиките на учреждение, което е следвало да се конституира и участва в производството пред ПРС .

 Участието в производството на процесуално неправоспособна страна е порок водещ до недопустимост на съдебното решение, което следва да се обезсили, а за разрешаване на спора по същество делото да се върне на друг състав на ПРС.

Воден от горното, на основание чл. 222, ал. 2, т.1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

                                                       Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 519 от 23.03.2017 /2018/ година, постановено по АНД № 1228/2018 година по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: