РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

1482

 

гр. Пловдив, 22. 06 .2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на двадесет и девети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:      

               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

                                                                           ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 1212 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на ОО „А.А.“ – гр. ***, представляван от инж.И. Д. В. против Решение № 551 от 28.03.2018 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 289/2017 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП  36-0000660/21.12.2017 г., на ОО „А.А.“ – гр. Пловдив, с което на „В.Л.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр***, представлявано от управителя А.И.Г., ЕГН ********** на основание чл.104, ал.7, предл. последно от ЗАвПр е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение по чл.33 §2 изр.3 от Регламент /ЕС/ 165/2014.

Жалбоподателят ОО „А.А.“ – гр. Пловдив поддържа касационни основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Твърди се, че същият е издаден при неправилно обсъждане на събраните по делото доказателства. Моли решението на ПРС да бъде отменено, а процесното НП – потвърдено.

Ответникът по касационната жалба „В.Л.“ ЕООД, редовно призован се представлява от адв.К., оспорва касационната жалба, представя отговор на касационна жалба, с вх.№ 8299/25.04.2018г.. Моли да се остави в сила решението на ПРС като правилно и законосъобразно.

Участвалият по делото прокурор от Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение жалбата да бъде оставена без уважение.

Пловдивският административен съд, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да отмени наказателното постановление, въззивният съд е приел, че въпреки че при издаването на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, свързани с начина на съставяне и връчване на АУАН, които да са довели до ограничаване правото на защита на нарушителя и че от събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин, че съставът на чл.33 §2 изр.3 от Регламент /ЕС/ 165/2014 е осъществен от страна на „В.Л.“ ЕООД, процесният случай съставлява маловажен по смисъла на чл.28 б. „а” от ЗАНН, което е предпоставка да не се налага санкция на нарушителя. Както и че  конкретния случай безспорно се касае за непредставяне  на тахографски листове единствено за периода от 24.03.2017г. до 24.04.2017г., като липсват каквито и да било доказателства дружеството да е санкционирано за други нарушения, касаещи извършването на превози, а превозвачът е бил поставен в обективна невъзможност да изпълни задълженията си относно представянето на процесните тахографски листове, въпреки, че е създал нужната организация и е издал надлежна заповед № 469-1/09.06.2017г. за налагане на дисциплинарно наказание, която е изготвена много по-рано от самата проверка и е била именно за непредоставянето на процесните тахографски листове, като в нарушение на тази заповед, водачът не е предал тези документи.

Правните изводи на районния съд са правилни.

Касационната инстанция в настоящия й съдебен състав, споделя доводите на решаващия съд за наличието на предпоставките по чл.28 от ЗАНН в конкретния случай и счита, че не следва да повтаря направените правни изводи.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 551 от 28.03.2018 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 289/2017 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП № 36-0000660/21.12.2017 г., на ОО „А.А.“ – гр. Пловдив, с което на „В.Л.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр***, представлявано от управителя А.И.Г., ЕГН ********** на основание чл.104, ал.7, предл. последно от ЗАвПр е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение по чл.33 §2 изр.3 от Регламент /ЕС/ 165/2014.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

          ЧЛЕНОВЕ :