Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 1208/28.05.2018 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на осемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                                                                                Председател : Недялко Бекиров     

                                                                                       Членове: Александър Митрев                              

                                                                                          Здравка Диева

     

при секретаря Р.Агаларева и с участието на прокурор М.Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 1213/2018г., взе предвид следното:

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Б. Н. К., с адрес *** обжалва Решение № 501/20.03.2018г., постановено по а.н.д.№ 287 по описа за 2018г. на Районен съд – Пловдив, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1491782 на ОД МВР - Пловдив за наложена на Б.К. глоба в размер на 600 лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДв.П/, на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.5 с.з.

Решението е оспорено като незаконосъобразно и неправилно. В касационната жалба се поддържа, че разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П установява, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство, в отсъствието на контролен орган и нарушител се издава електронен фиш, като систематичното място на ал.4 сочи, че уредената в тази норма хипотеза е изключение от общата уредба по см. на чл.189 ал.1, 2 и 3 ЗДв.П. Приложената в електронния фиш норма е изключение, поради което не следва да се тълкува разширително и в случая скоростта е измерена и деянието установено и заснето с мобилна система за видеоконтрол от одобрен тип. Твърди се, че използване на мобилно автоматизирано техническо средство изключва отсъствие на контролните органи на мястото, където се извършва и установява нарушението. Посочено е, че по време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение. Позиционирането на мобилното устройство и насочването на системата радар – камера и въвеждането на работните параметри, е човешка дейност и пряко зависи от оператора на системата, при което човешката намеса не е изключена. С позоваване на Т.Р. № 1 / 26.02.2014г. на ВАС се твърди, че в хипотезата на чл.189 ал.4 ЗДв.П установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство – предварително обозначено и функциониращо в отсъствие на контролен орган. Счита се, че няма основание да се приема, че законодателят е имал предвид в разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П отсъствието на контролния орган към момента на издаване на електронния фиш – моментът на техническо материализиране на заснетите данни е ирелевантен. Поддържа се още, че в електронния фиш не е отразено точното местоположение на използваната система за видеоконтрол и не е доказано съответствие на мястото на нарушение, нарушител. В писмено становище по същество е добавено позоваване на дефиницията по §6 т.65 ДР ЗДв.П и се поддържат доводите в жалбата с искане за отмяна на касираното решение и по същество – отмяна на електронния фиш.

Ответникът ОД МВР – Пловдив не се представлява, не е представил отговор по касационната жалба.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Тодорова предлага решението на ПРС да бъде оставено в сила като законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 ал. 1 АПК, от страна с интерес да обжалва неблагоприятно съдебно решение и е процесуално допустима.

1. Според съдържанието на електронният фиш : на 24.01.2017г. в 10.11ч., в гр.Пловдив на бул.Освобождение срещу № 1, ограничение на скоростта в населено място 50 км/ч, при отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, с МПС Ауди А 4, рег.№ К0228ВВ, е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – М № 566, като при разрешена стойност на скоростта 50 км/ч е установена стойност на скорост 93 км/ч и превишената стойност е 43 км/ч. Собственик на МПС е жалбоподателя.

Приложенията към преписката са описани от ответника с представянето й в ПРС: снимков материал от клип № 6181, радар № 566 – нарушението е фиксирано с мобилна система за видеоконтрол с посочени географски координати; удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835 със срок на валидност 24.02.2020г., издадено от БИМ; протокол от последваща метрологична проверка № 6-33-16 от 07.06.2016г.; копие от протокол по чл.10 от Наредба № 8121з-532/12.05.2016г. за използване на АТСС от 24.01.2017г.; снимков материал, документиращ разположението на пътен знак Е24, показващ мястото за контрол и електронен адрес в интернет страница на МВР за оповестяване на мястото за контрол с мобилни и стационарни технически средства. В писмено становище към преписката е посочено, че Т.Р. № 1/2014г. ВАС е неприложимо, тъй като е постановено преди промените в ЗДв.П, приравняващи стационарни и мобилни технически средства.

Посочените в електронния фиш факти са приети от ПРС за установени от приложените доказателства в адм.нак.преписка - обективни и взаимно подкрепящи се. Изложени са мотиви относно реквизитите на електронен фиш съгл. чл.189 ал.4 ЗДв.П, както и за достоверност на приложените писмени доказателства по отношение годност на мобилното автоматизирано устройство, с което е установено нарушението със заснемане, вкл. за последваща проверка, резултатите от която са обективирани в протокола от 07.06.2016г. ПРС съобразил наличието и на протокол за използване на АТСС на дата на твърдяното нарушение. Според РС-Пловдив описаната противоправна дейност осъществява състав на вмененото административно нарушение и законосъобразно е приложен редът по чл.182 ал.1 т.5 ЗДв.П във вр. с Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. и Т.Р.№ 1 от 26.02.2014г. на ОС на ВАС, като размерът на глобата е императивно определен, поради което не е налице възможност за преценката му.

2. Касационната жалба е основателна. Според фактите е осъществен съставът на вмененото административно нарушение, а описаната в ел.фиш противоправна дейност е санкционирана по реда на чл.182 ал.1 т.5 ЗДв.П /действаща редакция към 28.05.2017г., ДВ. бр. 101 от 2016г. – в сила от 22.01.2017г./ – наказва се с глоба 600лв. водач, който превиши над 40 км/ч разрешената скорост.

2.1. Дефиницията за електронен фиш се съдържа в §1 ДР ЗАНН, респект. §6 т.63 ДР ЗДв.П. Според чл.189 ал.4 ЗДв.П в действаща редакция към момента на извършване на нарушението / изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017г./ : „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение...”. Изменението на текста в действаща редакция е следното /ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г./: „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение…..”.

По отношение реквизити на ел.фиш е приложимо Т.Р.№ 1 от 2014г. : „….електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. Той се приравнява едновременно към АУАН и НП, но само по отношение на правното му действие (съгласно чл. 189, ал. 11 ЗДвП), не и по форма, съдържание, реквизити и процедура по издаване. От това следва, че изискванията за форма, съдържание, реквизити и ред за издаване на АУАН и НП, сравнително подробно регламентирани в ЗАНН, са неприложими по отношение на електронния фиш. Относно формата на електронния фиш следва да се приемат за задължителни само посочените в чл. 189, ал. 4, изр. 2 ЗДвП реквизити, поради което в електронния фиш не следва да се изписва името на издателя му и негов подпис, а само териториалната структура на МВР, на чиято територия е извършено нарушението.”.  Съдържанието на електронният фиш и предвидените последици от издаването му сочат на акт, неблагоприятно въздействащ на адресата, поради което с последици на НП. Съгласно чл.189 ал.11 ЗДв.П - влезлият в сила ел.фиш се смята за влязло в сила НП, което не означава конкретно предвидените последици да бъдат пренасяни в изискване за идентично съдържание на двата акта. За ел.фиш не е предвидено съдържанието по чл.57 ЗАНН, което обективно произтича от различно установените производства. Затова е предвиден ред за оспорване на ел.фиш, гарантиращ правата на автора на нарушението, за опровергаване съдържанието на фиша посредством доказателства, събирани в адм.нак.производство по процесуалните способи на ЗАНН. В тази насока е въведено и задължение по см. на чл.189 ал.8 ЗДв/доп., бр. 19 от 2015г./ - В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка. Информация в тази насока се съдържа в изпратената преписка.

2.2. Електронният фиш съдържа дата и място на заснемане с отразена разрешената скорост от 50 км./ч, установената – 93 км./ч., с приспаднат толеранс 3 %, респект. превишение с 43 км./ч.; рег.номер на МПС е отразен в ел.фиш, както и качеството на водача - собственик. Установяването на обективните признаци на нарушението се извършва автоматизирано, като се удостоверява чрез съответното доказателствено средство - снимков материал, на който е придадена доказателствена стойност по арг. от чл.189 ал.15 ЗДв.

При осигурена процесуална възможност, санкционираното лице не е било лишено от правото да опровергае фактическата установеност във фиша. По делото не са представени конкретни доказателства, опровергаващи или поставящи под съмнение истинността на установените факти. В случая не е поставена под съмнение годността на техническото средство, с което е било установено нарушението, като доказателства за техническа изправност и годност са налице в адм.нак.преписка. Годността на техническото средство е безспорно установена посредством удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835 и е налице снимка с географски координати относно местонахождението на знак № Е-24.

2.3. Според чл.165 ал.3 ЗДв.П /нова -ДВ, бр. 19 от 2015г./ : Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. С Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата. По см. на §6 т. 65 ДР ЗДв/нова - ДВ, бр. 19 от 2015г./: „Автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. В тази вр., съгл. чл. 2 от цитираната наредба - Стационарните и мобилните АТСС заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение.

Т.Р. № 1 от 2014г. на ВАС касае разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П преди изменението й, с оглед извършено нарушение на 24.01.2017г. / бр. 101 от 2016г., в сила от 21.01.2017г./, при действие на новата редакция на цитираната норма, изм. впоследствие - ДВ бр. 54 от 05.07.2017г. Както бе посочено, установяването на обективните признаци на нарушението се извършва автоматизирано с удостоверяване чрез съответното доказателствено средство - снимков материал, на който е придадена доказателствена стойност по арг. от чл.189 ал.15 ЗДв. Нормата на чл.189 ал.4 ЗДв.П касае нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, което не противоречи на §6 т. 65 ДР ЗДв.П – АТСС установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган. Без съмнение установяване на нарушение без присъствието на нарушителя би било правен абсурд - непрецизност в редакцията на чл.189 ал.4 ЗДв.П преди изм. от 05.07.2017г. – „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш…”, което обаче би могло да бъде възприето и в насока, че отсъствието на контролен орган и нарушител се отнася само за издаване на електронния фиш, който израз е прецизиран в действащата редакция на нормата – „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител…”.

Местоположението на ползваната система за видеоконтрол е отразено в протокола за използване на АТСС от 24.01.2017г. – гр.Пловдив, бул.Освобождение срещу № 1, с отразена посока на движение : север към юг, поставен пътен знак за ограничение и разстояние от пътен знак с ограничения до АТСС в метри – 2.00 /начало на работа 09.00ч., край на работа 11.00ч./. Възражението в тази вр. не е основателно.

            Независимо от изложеното, се съобрази че към датата на нарушението, Наредба № 8121з-532 е приложима, поради което за контролните органи на МВР е било налице задължение при използване на мобилна камера за установяване на нарушения по движението на ППС по пътищата да поставят специалния знак Е24. Според чл.165 ал.2 т.8 ЗДв /отм. - ДВ, бр. 54 от 05.07.2017г., но действаща към 24.01.2017г./ : При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби - обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. В тази насока е и разпоредбата на чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. : ал.1 - Местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.; ал.2 - Пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи. При указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24 разположението му се документира със снимка. При липса на особени правила за ситуиране на пътен знак Е 24 вр. с чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г., са приложими общите правила на Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци : чл.16 ал.1, 5 /изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2015г., в сила от 18.05.2015г./ - Пътните знаци и другите средства за сигнализиране се поставят съгласно приложение № 12, б.”д”. В населени места и селищни образувания разстоянието от настилката на тротоара до най-ниско разположената точка на пътния знак или допълнителната табела, поставени отстрани на платното за движение, е не по-малко от 2,25 m и не повече от 3,30 m.; при разположен знак на преносима стойка разстоянието не може да е на по-малко от 60 см./. Според снимковият материал, документирал поставянето на знак Е 24 в конкретния случай - знакът е поставен на преносима стойка и дори видимо над пътната настилка, не е отразено по никакъв начин отстоянието от настилката. Доказателствената тежест за спазване изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци вр. с чл.7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. е на контролния орган - чл. 7 е отменен с ДВ, бр. 6 от 2018г., в сила от 16.01.2018г. Датата на извършване на нарушението – 24.01.2017г., преди изм. на ЗДв.П с ДВ бр.54 от 05.07.2017г., е относима към квалифициране изискването за надлежно поставяне на пътен знак Е 24 като съществен елемент от фактическия състав на използване на автоматизирани технически средства за установяване на административно нарушение. Липсата на доказателства в тази насока е самостоятелно основание за отмяна.

Мотивиран с изложеното, АС – Пловдив, XXIII състав

 

Р Е Ш И :

 

Отменя Решение № 501/20.03.2018г., постановено по а.н.д.№ 287 по описа за 2018г. на Районен съд – Пловдив. Вместо това постанови :

Отменя електронен фиш серия К № 1491782 от 24.01.2017г. на ОД МВР – Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател :

 

       Членове :