Р Е Ш Е Н И Е

 

 

1393

 

 

18 юни 2018 г., гр.  Пловдив,

 

 

В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д  А

 

         Административен  съд - Пловдив, ХХІV  касационен  състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                                                    Председател: Владимир Вълчев

                                                                             Членове: Дарина Матеева

                                                                                          Велизар Русинов

 

При секретар  К.Р.с участието на Окръжна прокуратура – Пловдив , чрез Прокурор Гинка Лазарова  сложи за разглеждане  касационно КНАХД №1216 по описа  за  2018 година, докладваното от Члeн - съдия Велизар Русинов.                        Производството по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.     Образувано е по касационна жалба, подадена от касатор  И.С.Х., редовно призован, явява се лично и се представлява се от адв. Б., против Решение № 420/12.03.2018 год., постановено по АНД №7787/2017 год., по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/, ХХн.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 1122 от 06.11.2017 г., издадено от Началник на Трето РУ - Пловдив, с което на И.С.Х., на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв., за нарушение на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.  По доводи в касационната жалбата се твърди за нарушение на процесуалния и материалния закон и в този смисъл се иска от настоящия състав отмяна на обжалваното решение. Касаторът поддържа изложените в  съдебно заседание от лично и чрез адв. Б., доводи.    Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на ПРС  да бъде отменено.            Ответникът 03 РУ към ОД на МВР-Пловдив по касационната жалба не изпраща представител не  изразява становище по жалбата.                         Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.                                                   Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното:                                                                     Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна.                                                С процесното наказателно постановление при извършена служебна проверка на 27.10.2017 г. във връзка с установяване на издирвани лица, употреба на наркотици и присъствие на непълнолетни лица на обществени места на територията, обслужвана от 03 РУ към ОД на МВР-Пловдив след 22,00 часа. На същата дата   около 23:10 часа в гр.***, в кафе-аперитив „Емементо” , представители на 03 РУ към ОД на МВР-Пловдив  установили   С.Й.Х.., родена на *** г. , която била в заведението без придружител.Във връзка с горното на  касатор-И.С.Х.  в качеството й на законен представител и родител на непълнолетната С.Й.Х.. , бил съставен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № 1122 от 28.10.2017 г., а въз основа на съставения акт било издадено и  наказателно постановление, за неспазване на разпоредбата на чл. 8, ал.3 от Закона за закрила на детето. С наказателното постановление касатора   била санкционирана за това, че  като родител не е изпълнила задължението си  да придружава непълнолетната си дъщеря С.Й.Х..  на обществено място след 22,00 ч. За да потвърди атакуваното НП въззивният съдът е приел, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата незаконосъобразност. В съставения АУАН е дадено точно описание на извършеното административно нарушение и са посочени конкретните нарушени законови разпоредби – чл.8 ал.3 от Закона за закрила на детето  и съответно на основание чл.45 ал.3 от Закона за закрила на детето    е наложило съответното наказание в минимален размер. Наказващият орган правилно е приложил материалния закон при индивидуализацията на наказанието и е изпълнил задълженията си по чл. 27 от ЗАНН, отчел е смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, като е наложил съответното на нарушението административно наказание в законовите граници.Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението си съдебният състав е достигнал до обосновани изводи по прилагане на материалния закон. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят  от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.                            Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното,  Административен съд - Пловдив, ХХIV к.състав,

 

Р        Е        Ш         И:

         

           Оставя в сила Решение № 420/12.03.2018 год., постановено по АНД №7787/2017 год., по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/.

           Решението не подлежи на обжалване.

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: