РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1445

 

 

гр. Пловдив, 20.06.2018 год.

 

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на двадесет и девети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:          МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                            ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Д.Й.и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от чл. съдията ТАТЯНА ПЕТРОВА к.н.а. дело № 1218 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба, предявена от П.Д.У., ЕГН **********,***, чрез процесуалния му представител адвокат П.В., против Решение № 389 от 06.03.2018 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановено по АНД № 355 по описа на съда за 2018 г., потвърждаващо Електронен фиш Серия К № 1839534, издаден от ОД на МВР гр. Пловдив, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 400 лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Основните възражения са, че ПРС не е съобразил действащите разпоредби на Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. към момента на установяване на нарушението. Иска се обжалваното решение на ПРС да бъде отменено.

3. Ответникът по касационната жалба - ОД на МВР – Пловдив, не взема конкретно становище по спора.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

ІІ. За допустимостта:

 

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите:

 

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от П.Д.У., срещу Електронен фиш Серия К № 1839534, с което на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП му е наложена ГЛОБА в размер на 400 лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

На 02.12.2017 г., в 11.38 часа в гр. Пловдив, на ул. “Васил Левски” до № 151, с автоматизирано техническо средство № TFR1-М № 581 е заснето движението на МПС БМВ 520 Д, с рег. № РВ2553СР, със скорост от 86 км/ч при разрешена 50 км/ч, т.е. било налице превишение на скоростта с 36 км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител било вписано името на П.Д.У., като име на собственика, на когото било регистрирано МПС-то.

Електронният фиш е бил връчен на жалбоподателя на 26.12.2017 г.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка. Към доказателствения материал по делото са приобщени снимков материал № 4252, Радар № 581, Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835/24.02.2010 г. със срок на валидност 24.02.2020 г., Протокол № 1-33-17 от проверката на мобилна система за видеоконтрол от 07.02.2017 г., Протокол за използване на АТСС, както и известие за доставяне.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Районен съд – Пловдив е приел, че от събраните доказателства по безспорен начин се установява, че е осъществен състав на визираното в електронния фиш нарушение, както и че същият е издаден при спазване на законоустановената процедура и и при наличие на всички изискуеми реквизити за този вид акт по чл. 189, ал. 4 от ЗДвП.

 

ІV. За правото:

 

8. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно законосъобразността на оспорения електронен фиш. Фактите по делото са обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност. Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон.

Доводите, наведени в касационната жалбата, са идентични с тези, наведени и пред районния съд, който в мотивите на решението си ги е обсъдил подробно. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

9. С оглед възраженията в касационната жалба, че ПРС при постановяване на решението си не е съобразил действащите разпоредби на Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. към момента на установяване на нарушението, следва да бъде съобразено следното:

С изменението на ЗДвП в сила от 05.07.2017 г. е отпаднало изискването на  чл. 165, ал. 2, т. 8 от с. з., а именно контролните органи да обозначават чрез поставяне на пътни знаци и да оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет-страницата на МВР участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез АТСС. Действително, в Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. тези изисквания не са отменени към момента на установяване на нарушението, а именно 02.12.2017 г. С отмяната на чл. 165, ал. 2, т. 8 от ЗДвП обаче, следва да се счита отменена и съответната му разпоредба от подзаконовия нормативен акт по неговото прилагане, т.е. чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Това е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове, актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частичното отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. В ал. 2 на чл. 13 от ЗНА е предвидено, че новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби на акта по прилагане на отменения закон, ако те са съвместими с разпоредбите на новия. В ПЗР на ЗДвП обаче липсва такава разпоредба, следователно и не е налице задължение на контролните органи да обозначават местата за контрол с пътен знак, както и да ги оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР, в какъвто смисъл се е произнесъл и ПРС.

10. Обосновано при извършената служебна проверка за законосъобразност на оспореното НП, първоинстанционният съд е констатирал, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В конкретния случай, оспореният фиш е съставен съобразно правилото възведено в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, според което при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Същият съдържа данните, предвидени в цитираната законова разпоредба, именно за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане.

11. С оглед изложеното, съдът намира процесния електронен фиш за законосъобразен – същият правилно е издаден по отношение на У., чиято собственост е процесното МПС, доколкото последният не се е възползвал от възможността по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП. Наред с това, на констатираното превишение на скоростта е дадена правилната правна квалификация. В този смисъл оспореното решение следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 222, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав,  

 

            Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 389 от 06.03.2018 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с. постановено по АНД № 355 по описа на същия съд за 2018 г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                       

 

                                                                                     2.