Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1391

 

град Пловдив, 18.06. 2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                      

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов КАНД № 1222 по описа за 2018 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

Постъпила е касационна жалба от „М.“ ЕАД срещу постановеното по АНД № 7610/2017 г. по опи­са на Районен съд – Пловдив, ХI н. състав съдебно решение № 407 от 07.03.2018г., с което е потвърдено издаденото от Директор на Регионална Дирекция за областите Плов­див, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Плов­див, на Комисията за защита на потребителите /РД – Пловдив на КЗП/ Наказателно постановление № К-0045222/29.08.2017 г., с което е наложено на  „М." ЕАД, административно наказание имуществена санкция в размер на 1100 лв. лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл. 208 от ЗЗП.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение от състав на Район­ния съд е незаконосъобразно, като излага доводи за наличие на касационни основания – неправилно прилагане на материалния закон и допуснати същест­вени нарушения на процесуалния закон, моли същото да бъде отменено, като вмес­то това се отмени издаденото НП.

Ответникът по касационната жалба – РД – Пловдив на КЗП не взе­ма ста­но­вище по нея.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва стано­вище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен съд – XXI-ви състав, след като разгледа поотделно и в съвкупност наведените с жалбата касационни основания, намира за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за законосъобразност на така издадено­то НП, първо­степенният съд приел, че дружеството не е извършило дължи­мото, съгласно нормата на чл.62 ал.1 от ЗЗП, която забранява доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.

Как е относима правната норма към процесния случай?

Няма спор, че от страна на „М.“ ЕАД, в качеството на търговец спрямо потребителя С.Х.Б., на дати 13.04.2017г., 20.04.2017г. и 27.04.2017г. е предоставена срещу заплащане услугата „Mtel cup-2“ чрез изпращане на SMS и включваща последни новини от България и света, резултати от спортни събития, горещи лайфстайл новини и пълна гама от астро услуги.

Погрешен е извода на ПРС, че същата услуга не е била искана от страна на потребителя.

Кредитираната като доказателство фактура № 0352275661/02.05. 2017г., отразява начислени и дължими суми  за ползване на мобилни услуги в размер от 22.20 лв. с ДДС, в това число и 6 лв. начислена такса за 3 бр. SMS във връзка с горепосочената услуга, но неправилно е ценена при изграждане на решаващите мотиви, че деянието на “М.” ЕАД представлява нарушение по смисъла на чл.62 ал.1 от ЗПП.

С касационната жалба се навеждат доводи, че неправилно първо­степен­ният съд е приложим както  материалния, така и процесуалния закони.

По заявените касационни основания настоящият състав намира, че пот­върж­давайки наказателното постановление, Ра­йонният съд е допуснал твър­­дените нарушения на закона по смисъла на чл.348, ал.1 т.1 от НПК.

За да бъде активирана и ползвана услугата “Mtel cup-2“ са предвидени два начина – чрез мобилния портал https://mtelcup.mobi или чрез SMS, като несъмнено, че и двата начина изискват определена активност от страна на потребителя, като в първата хипотеза клиентът трябва да въведе мобилния си номер, след което получава PIN код за достъп до съдържанието, а във втората – чрез изпращане на безплатен SMS „START” „DA” „ISKAM” „OK” „FAN” или името на отбор, на който симпатизира.

Не се констатира в развилите се отношения да е бил приложим принципа на „мълчаливото съгласие“ и в тази връзка не се установява по делото С.Х.Б. да е изразила под някаква форма несъгласие. От страна на „М.“ ЕАД са ангажирани доказателства, че последната е заявила активиране на услугата чрез мобилния портал https://mtelcup.mobi.

Като е приел противното, първостепенният съд е направил  извод, че „М.“ЕАД е извършило соченото в НП  нарушение.

Касаторът е проявил в достатъчна степен грижата на добър търговец в отношенията си с потребителя и своевременно е информирал, че след изтичане на „гратисен“ седем дневен период, потребителят може да се откаже от услугата.

Невъзможността да се направи несъмнен и категоричен извод, че „М.“ЕАД е нарушило чл.62, ал.1 от ЗЗП по начина посочен в НП води до необходимост последното да бъде отменено.

Атакуваното решение на Районния Съд като несъответстващо на материалния закон следва да бъде отменено, като се постанови друго, с което се отмени и НП.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административният съд.

                                               Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 407 от 07.03.2018г., постановено по АНД № 7610/2017 г. по опи­са на Районен съд – Пловдив, ХI н. състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № К-0045222/29.08. 2017 г., на Директора на Регионална Дирекция за областите Плов­див, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Плов­див, на Комисията за защита на потребителите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: