Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1196

 

гр. Пловдив,28.05.2018г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на осемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:              1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Р. А. и при участието на прокурора Тодорова, като разгледа КНАХД № 1225 по описа на съда за 2018 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по постъпила касационна жалба на ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ против Решение № 536 от 26.03.2018 г., постановено по АНД № 1057/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

В касационната жалба като основание за отмяна се сочат нарушения на материалния закон в решението на Районния съд. Претендира се то да бъде отменено и да се постанови ново, с което да се потвърди НП.

Ответната страна по жалбата взема становище за нейната неоснователност.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Административният съд, като взе предвид наведените доводи за отмяна на решението и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че са налице процесуални нарушения при приложението на ЗАНН.

Решение е правилно. Въз основа на правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи, които се споделят от настоящата инстанция. В този смисъл възраженията на касатора са неоснователни и недоказани.

Настоящата касационна инстанция счита, че не следва да повтаря направените правни изводи. Действително, въззивният съд е постановил обжалваното съдебно решение след пълен, точен и обективен анализ на събраните доказателства, като е изпълнил задължението си, преди да разгледа делото по същество, да прецени спазени ли са процесуалните правила в хода на административното производство от наказващия орган. Мотивиран така, настоящият касационен състав намира атакуваното в настоящото производство решение на Районния съд за законосъобразно, правилно и обосновано. В случая са налице обстоятелства, обуславящи извода за допуснати съществени нарушения на производствените правила.

При субсидиарното действие на НПК, районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствената съвкупност, и не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила. Районният съд е събрал необходимите и относими доказателства, за чието съществуване са налице данни по делото, в обжалваното решение е изложил мотиви относно преценката на доказателствата, която е извършил и въз основа на последните е направил изводи, които настоящият касационен състав изцяло споделя.

При извършената служебна касационна проверка не се установяват основания за отмяна на обжалваното съдебно решение. Районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях, което настоящата касационна инстанция възприема напълно.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 536 от 26.03.2018 г., постановено по АНД № 1057/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

ЧЛЕНОВЕ:              1.

 

2.