Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1201

 

гр. Пловдив, 28 май 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на осемнадесети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

при секретаря Румяна Агаларева и с участието на прокурора Мария Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Н. Бекиров административно, касационно дело №1261 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Р.М.П., с адрес: ***, представляван от адвокат С.Ш.- пълномощник, обжалва Решение №40 от 28.03.2018г. по Н.А.Х. дело №5 по описа на Районен съд- Карлово за 2018г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) с №86 от 15.05.2017г., издадено от директора на Дирекция “Национален парк Централен Балкан” (Д”НПЦБ”), с което на П. е наложена глоба в размер от 600,00 лв.

Претендира се отмяна на решението поради неправилност и незаконосъобразност и постановяване на решение по същество, с което да се отмени процесното НП.

Ответникът по делото- Дирекция “Национален парк Централен Балкан”- Габрово, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Мария Тодорова, изразява становище за неоснователност на жалбите.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка с касационните основания по чл.348, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. А разгледана по същество е неоснователна.  

Съдът намира за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че на 27.04.2017г., около 06:50ч., на територията на “Национален парк Централен Балкан” (НПЦБ), зона Многофункционална, Парков участък Карлово, охранителен участък “Певците”, местност “Дановска поляна”, землище на с. ***, служители на Д”НПЦБ” установяват пашуване на 9 броя коне, свободно и безнадзорно. Определени са географските координати на мястото на което пашуват конете, а именно: N 42º44´45.6´´, E 24º36´41.5´´. При извършено обследване със служебен четец, марка AGRIDENT, модел АРР 500Е, са идентифицирани само два от конете, с номера на инжектируемите транспондери, както следва №100000000058893 и с №100134000005364, тъй като животните са неспокойни и проверяващите не успяват да хванат всички коне. Проверката е документирана със служебен фотоапарат SONY DSC HX60V, с който е направена 1 брой фотографска снимка. За установеното в рамките на проверката е съставен Констативен протокол №0000013604 от 27.04.2017г. и Вх.№81-00-63 от 03.05.2017г.

Изготвена е служебна справка в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) с Рег.№06-00-51 от 05.05.2017г., според която справка, към 27.04.2017г. конете с инжектируеми транспондери с №100000000058893 и с №100134000005364 са собственост на касатора П..

До касатора е изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с Изх.№94-00-98 от 11.05.2017г. Според известие за доставяне от пощенски оператор, на 26.05.2017г. касаторът П. получава пощенска пратка от Д”НПЦБ”.

На 31.05.2017г. от Вангел Биков- служител в Д”НПЦБ”, е съставен АУАН с №60209, с който установеното на 27.04.2017г. безнадзорно и без издадено писмено разрешение за целта пашуване на 2-та коня, посочени по-горе, на територията на НПЦБ, се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.21, т.16 от ЗЗТ, във връзка с т.5 от част 3.2.1.2 “Режими, норми и условия, въведени на основание чл.21, т.16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ” от Плана за управление на Национален парк “Централен Балкан” 2016 – 2025 (Приложение №1 към Решение на Министерския съвет №195 от 24.03.2016г., обн. ДВ, бр.26 от 01.04.2016г.). Според нарочна разписка с Рег.индекс №10-00-22 от 03.07.2017г. на 20.06.2017г. съставеният АУАН е предявен на П., при отказ от негова страна да го получи. По делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Районният съд правилно възприема фактическата обстановка по делото и на базата на верните фактически констатации прилага закона правилно, като потвърждава оспореното пред него НП.

Според разпоредбата на чл.21, т.16, пр.2 от ЗЗТ, заради чието нарушаване е ангажирана отговорността на П., в националните паркове се забраняват други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление. Според т.5 от част 3.2.1.2 “Режими, норми и условия, въведени на основание чл.21, т.16 от ЗЗТ за цялата територия на НПЦБ” от Плана за управление на Национален парк “Централен Балкан” 2016 – 2025, за цялата територия на НПЦБ, с изключение на зона Резервати, се забранява паша на селскостопански животни и сенокос, извън определените места в Зона Многофункционална и без издадено от ДНПЦБ писмено разрешително (Приложение №3.1.4.).

А според разпоредбата на чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ, посочена като основание за издаване на процесното НП, с глоба от 500 до 5000 лв. се наказва физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен в ЗЗТ, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проект по глава четвърта.

В случая, обстоятелството, че на 27.04.2017г. поне 2 броя коне, собственост на касатора П., са пашували на територията на НПЦБ и П. не е имал издадено за целта писмено разрешително от Д”НПЦБ”, се явява несъмнено установено, поради което е налице от обективна страна, вмененото на П. административно нарушение. Също така, административнонаказателното производство е проведено от компетентни за целта органи и при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съответно, като потвърждава НП, районният съд постановява решението си при правилно прилагане на закона. Следователно, решението на районния съд е правилно, а освен това е валидно и допустимо, поради което следва да бъде оставено в сила.

Вярно е, че съгласно Тълкувателно решение №1 от 12.12.2007г. на Общото събрание на наказателната колегия във Върховния касационен съд по Т.Н. дело №1/2007г., преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В обхвата на съдебния контрол се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. Разбирането за обхвата на съдебния контрол е в съответствие и с практиката на Европейския съд по правата на човека по приложението на чл.6, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според която съдът не може да бъде ограничаван в своята юрисдикция, когато решава правния спор. Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран. Съдът изследва и решава всички въпроси, както по фактите, така и по правото, от които зависи изходът на делото.

При липсата на легално определение в ЗАНН на “маловажен случай” и с оглед разпоредбата на чл.11 от ЗАНН, според която норма, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс (НК), доколкото в този закон не се предвижда друго, за “маловажен случай” следва да се приеме този, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид (чл.93, т.9 от НК).

В случая обаче, настоящият състав на съда намира, че доказателствата по делото не предпоставят извод за наличието на маловажен случай на административно нарушение, тъй като същите не сочат, че инкриминираното от П. нарушение е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други такива случаи, тъй като в рамките на извършената на 27.04.2017г. е установено пашуването на 9 броя коне, от които само на 2 коня са установени инжектируемите транспондери. Освен това, при извършена служебна проверка в деловодството на Административен съд- Пловдив, се констатира, че по отношение на П. са налични влезли в сила НП и части от НП, издадени от директора на Д”НПЦБ, с които са му наложени административни наказания заради извършени административни нарушения по смисъла на ЗЗТ, както следва: НП с №134 от 27.10.2016г.; НП с №122 от 16.09.2016г.; НП с №107 от 31.08.2016г.; НП с №40 от 28.04.2017г.

От една страна, посоченото не позволява да се приеме за установено наличието на маловажен случай на административно нарушение, а от друга страна, за постигане целите на наказанието по смисъла на чл.12 от ЗАНН, а именно да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани, не е достатъчно налагането на наказание в минимално предвидения от ЗЗТ размер (500,00 лв.).

Поради изложените съображения и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №40 от 28.03.2018г. по Н.А.Х. дело №5 по описа на Районен съд- Карлово за 2018г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №86 от 04.09.2017г. на директора на Дирекция ”Национален парк Централен Балкан”, с което на Р.М.П. е наложена глоба в размер от 600,00 лв.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:    1………………

 

2………………