РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

1464

 

гр. Пловдив,21.06.2018год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети юни 2018г., в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                   ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 при секретаря СЕВДАЛИНА ДУНКОВА и участието на прокурора  ВАНЯ ГРУЕВА, като разгледа докладваното от съдия Пасков КАНД № 1298  по описа на Административен съд – Пловдив за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Производството по делото е образувано по повод касационна жалба от ФИРМА, представлявано от Б.Л.-управител, чрез процесуалния му представител адв. Адв. С. против Решение № 575 от 30.03.2018г. постановено по АНД № 1015/2018г. по описа на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 511 от 05.07.2016, издадено от Заместник кмета   ОР в Община Пловдив, с което, е била наложена „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 4, ал. 3 от Наредба за осигуряване на обществения ред.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита касационната жалба за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е изяснил фактическата обстановка, поради което не е необходимо приповтарянето й.

Касаторът твърди, че административният орган е нарушил разпоредбата на чл. 24, ал.4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред като е следвало първо състави протокол с който да даде задължителни предписания, а едва след неизпълнението им да наложи санкция.

Настоящият съдебен състав не кредитира този довод поради  следното.

Съобразно разпоредбата на чл. 24, ал.4 от Наредбата за осигуряване на обществения ред При надвишение на законово регламентираните норми, доказано въз основа на измерванията, служители на Община Пловдив от специализираните служби по контрол съставят протоколи или актове.

Видно от горното е, че  общинските служители разполагат с оперативна самостоятелност да преценят дали да съставят протокол със задължителни указания или да съставят АУАН.

За пълнота на изложеното следва да с отбележи, че неизпълнение на дадени задължителни предписания визира състава на отделно административно нарушение.

Предвид горното  Съдът

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 575 от 30.03.2018г. постановено по АНД № 1015/2018г. по описа на Пловдивски районен съд .

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/

 

ЧЛЕНОВЕ : /п/

                     /п/