РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

1495

 

гр. Пловдив, 25. 06. 2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на двадесет и девети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:      

               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

                                                                           ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 1360 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Община Пловдив, чрез процесуалния си представител юриск.Е. К., против Решение № 342 от 26.02.2018 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 7883/2017 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП  948/13.11.2017 г., на Заместник Кмет ОР в Община Пловдив, с което на „Е. Т. И С.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр.***,  представлявано от управителя Г.Н.Т., ЕГН ********** на основание чл.57 ал.1 от Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на ППС и пешеходците на територията на Община Пловдив от 2006 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв. за извършено нарушение на чл.8 ал.2 от същата Наредба.

Жалбоподателят, Община Пловдив, поддържа касационни основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Твърди се, че същият е издаден при неизяснени факти и обстоятелствата и необсъдени гласни и писмени доказателства, събрани по делото. Моли решението на ПРС да бъде отменено, а процесното НП – потвърдено.

Ответникът по касационната жалба „Е. Т. И С.“ ООД, редовно призован се представлява от адв.Н.Т., оспорва касационната жалба. Моли да се остави в сила решението на ПРС като правилно и законосъобразно.

Участвалият по делото прокурор от Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Пловдивският административен съд, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да отмени наказателното постановление, въззивният съд е приел, че при издаването на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения. Независимо от категорично установеното по делото значително забавяне на дружеството по възстановяването на настилките във връзка с издаденото му разрешение за прокопаване, включващо и ул.“Севастопол“ в гр.Пловдив, са установени основания за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в нарушение на процесуалните правила, съществено засягащи правото на защита на санкционираното дружество. Нито в АУАН, нито в наказателното постановление е налице конкретизация в какво именно се състои нарушението, извършено от страна на жалбоподателя. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба № 2/2006 г. на ОС Пловдив изпълнителят на работи по предходната алинея /строителни, ремонтни и други работи по пътните платна на улиците и тротоарите/ е задължен да поставя, поддържа и премахва сигнализацията за временната организация на движението, както и да възстановява качествено настилките на пътните платна на улиците и тротоарите и други засегнати пътни съоръжения и принадлежности. Никъде в акта или наказателното постановление не е конкретизирано с какво свое поведение точно дружеството е нарушило цитираната разпоредба, като е записано само, че към момента на проверката прокопаното трасе не е възстановено, съгласно изискванията на издаденото разрешение за прокопаване. В тази връзка не става ясно какво се твърди - че изобщо не е извършено възстановяване, или че е извършено некачествено възстановяване, доколкото, нито в акта, нито в наказателното постановление е уточнено и с кои изисквания на разрешението за прокопаване не се е съобразило дружеството, изпълнител на дейностите по прокопаване. Нещо повече, никъде в акта или наказателното постановление не е цитирано и кое точно разрешение се има предвид, като препращането към констативния протокол от проверката, в който номера и датата на  разрешението са отразени, не е допустимо, доколкото съдържанието на наказателното постановление, като актът, който очертава границите на доказване в процеса, следва да е достатъчно пълно и ясно. Липсата на съществени обстоятелства, свързани с твърдяното нарушение и особено на дата на извършването му, което е в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от НПК според съда води до засягане адекватното упражняване правото на защита на санкционирания субект и поради това и до незаконосъобразност на наказателното постановление, като се явява основание за отмяната му.

Правните изводи на районния съд са правилни.

Касационната инстанция в настоящия й съдебен състав, споделя доводите на решаващия съд за допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения и счита, че не следва да повтаря направените правни изводи. Съгласно чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН НП следва да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено. Нарушението следва да е индивидуализирано посредством точно и ясно описание за какво именно нарушение е санкциониран нарушителя като изрично се посочва и изпълнителното деяние, което в конкретния случай не е сторено.

Въззивният съд е постановил обжалваното съдебно решение след пълен, точен и обективен анализ на събраните доказателства, като е изпълнил задължението си, преди да разгледа делото по същество, да прецени спазени ли са процесуалните правила в хода на административното производство от наказващия орган.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 342 от 26.02.2018 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 7883/2017 г. по описа на същия съд, с което е отменено НП № 948/13.11.2017 г., на Заместник Кмет ОР в Община Пловдив, с което на „Е. Т. И С.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр.***,  представлявано от управителя Г.Н.Т., ЕГН ********** на основание чл.57 ал.1 от Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на ППС и пешеходците на територията на Община Пловдив от 2006 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв. за извършено нарушение на чл.8 ал.2 от същата Наредба.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

             ЧЛЕНОВЕ :