Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

              

      

  1502                               26.06.2018 година                         град Пловдив

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съд-Пловдив, XXIV състав,в публично съдебно  заседание на деветнадесети юни  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                  Председател:ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ  

 

                                                                                                                           Членове: ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                          ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

при секретар Румяна Агаларева   

и с участието на прокурор Росен Каменов

като разгледа докладваното от  съдия  Д.Матеева  КАН дело № 1392 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

                                                                                                                              

 

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.    

 

Образувано е по касационна жалба на ***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***против Решение № 23/05.04.2018 г., постановено по АНД № 229/2017 г. по описа на Районен съд – Първомай, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1019 / 18.10.2017 година на Началника на Митница - Пловдив, с което на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Я.Д.К.(управител):

- за нарушение на чл. 95, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на основание чл. 118, ал. 1 от същия Закон е наложена имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева;

- на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове е отнето в полза на държавата средството, послужило за извършване на нарушението – метален накрайник за зареждане на туристически бутилки, заприходен в Митница - Пловдив по Складова разписка № 4900326268 / 08.08.2017 година.

 

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение при неправилно приложение на закона- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.

 

Според касатора решението е незаконосъобразно,поради което моли за отмяната му. Поддържа се,че се касае за маловажен случай ,поради което следва да бъде отменено атакуваното Решение и НП.

 

Ответникът по касационната жалба –Митница Пловдив, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К.,поддържа становище за отхвърляне на жалбата като неоснователна.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила. 

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна ,за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

          Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Производството пред  Районен съд – Първомай се е развило по жалба на ***” ООД-гр.Първомай срещу  Наказателно постановление № 1019 / 18.10.2017 година на Началника на Митница - Пловдив, с което на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Я.Д.К.(управител):

- за нарушение на чл. 95, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на основание чл. 118, ал. 1 от същия Закон е наложена имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева;

- на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове е отнето в полза на държавата средството, послужило за извършване на нарушението – метален накрайник за зареждане на туристически бутилки, заприходен в Митница - Пловдив по Складова разписка № 4900326268 / 08.08.2017 година.

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че по получен сигнал в Митница – Пловдив за незаконно пълнене на LPG бутилки в станции за зареждане на моторни превозни средства в град Първомай, област Пловдив, на 03.08.2017 година С.Г.Г. (старши митнически инспектор в сектор „Оперативен контрол и борба с наркотрафика”при отдел „Митническо разузнаване и разследване” в Митница - Пловдив) и неин колега извършват проверка на находяща се в промишлената зона бензино-газстанция, стопанисвана от фирма ***”ООД.

По същото време оператор на станцията, изпълняващ служебните си задължения да зарежда с гориво идващите автомобили, е К. И. Т..

След 18:30 часа на бензино-газстанция идва П. И. Д. – клиент, който вади от багажника на автомобила си бутилка за битови нужди и иска да му се зареди газ, а К. И. Т. извършва услугата, като със специален накрайник започва пълненето от автоколонката.

Прието е,че с това си деяние „***” ООД е нарушило забраната по чл. 95, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и е осъществил състава на чл.118,ал.1 от ЗАДС ,като му е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева и на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове е отнето в полза на държавата средството, послужило за извършване на нарушението – метален накрайник за зареждане на туристически бутилки, заприходен в Митница - Пловдив по Складова разписка № 4900326268 / 08.08.2017 година.

Районният съд е приел, че актът за установяване на административното нарушение и наказателно постановление са издадени от компетентни лица, в предвидената от закона форма и липсват допуснати нарушения на процесуалните правила. Районният съд е изложил подробни мотиви и относно съответствието на наказателното постановление с материалния закон, като е отговорил на всички доводи на жалбоподателя, които се поддържат и пред настоящата инстанция в жалбата . Изложените от районния съд мотиви в тази връзка се споделят изцяло и от касационната инстанция. Действително от събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин, че в газстанцията, стопанисвана от дружеството-жалбоподател, са били зареждани с газ както бутилки на автомобилни газови уредби, така и "туристически" бутилки.   Определянето на нарушението на чл. 95 като административно такова съобразно чл. 118 от ЗАДС има за цел да гарантира спазването на нормите, регулиращи облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз, а не нормите, осигуряващи безопасното действие на съоръженията, използване при пълнене на газ.

Съгласно чл. 95 (В сила от 1.07.2006 г. - ДВ, бр. 91 от 2005 г.) (1) Забранява се пълненето на втечнен нефтен газ (LРG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станции за зареждане на моторни превозни средства.

 

 

 

 

2) Продажбата и съхраняването на втечнен нефтен газ (LРG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станции за зареждане на моторни превозни средства се допуска само когато бутилките са напълнени в съответни заводи за пълнене на бутилки и/или в самостоятелни, оторизирани пунктове за пълнене на бутилки с втечнен нефтен газ (LРG) извън териториите на станциите за зареждане на моторни превозни средства. Бутилките трябва да са защитени с термосвиваеми капачки, които се разрушават преди употреба и носят фирмения знак на съответния производител."

Именно за осъществяването на тези съставомерни признаци - пълнене на втечнен нефтен газ (LРG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станция за зареждане на моторни превозни средства, е наказан жалбоподателят.

Районният съд подробно е обсъдил и наведения довод за маловажност на нарушението, като е приел, че такава не е налице, предвид системното извършване на забранена дейност и то за продължителен период от време.

Видно е ,че за идентично  нарушение с Наказателно постановление № 599 / 02.08.2016 година на Началника на Митница - Пловдив на основание чл. 118, ал. 1 от ЗАДС на „***” ООД - Първомай е наложена имуществена санкция, като в производство по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН с Решение № 5 / 22.03.2017 година по АНД № 197 / 2016 година на Районен съд - Първомай Наказателното постановление е отменено, като същото се счита за писмено предупреждение по чл. 28, буква А от ЗАНН.

Първоинстанционният съдебен акт е потвърден с окончателно Решение № 1342 / 21.07.2017 година по АНД (К) № 1075 / 2017 година на Административен съд - Пловдив и 13 дни по-късно – на 03.08.2017 година, „***” ООД - Първомай отново не изпълнява задължение към държавата при осъществяване на дейността си (чл. 83 от ЗАНН).

 

Тези доводи се споделят и от касационната инстанция. Административнонаказващият орган е отчел невисоката обществена опасност на нарушението, поради което е наложил и минималното наказание, предвидено от закона.

С оглед изложените съображения ,съдът намира, че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Административен съд-Пловдив

 

                                                                                                                       

Р     Е     Ш     И :

 

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 23/05.04.2018 г., постановено по АНД № 229/2017 г. по описа на Районен съд – Първомай.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                       

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                               2.