Р Е Ш Е Н И Е

№…….

 

Град Пловдив, 19 юни 2018 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в публично заседание на петнадесети юни две хиляди и осемнадесета  година, в състав:

                     Председател: Анелия Харитева

                           Членове: Стоил Ботев         Георги Пасков

при секретар Севдалина Дункова и с участието на прокурора Ваня Груева, като разгледа докладваното от съдия Харитева к.а.н.д. № 1411 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Касационно производство по чл.63 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ФИРМА(предишно наименование ФИРМА) против решение № 338 от 26.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 7232 по описа на Пловдивския районен съд за 2017 година, с което е потвърдено наказателно постановление № К-040866 от 05.06.2017 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което ФИРМА, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: ********, представлявано от изпълнителния директор К.В.В., е наложена имуществена санкция в размер на 550 лева за нарушение на чл.127, ал.2 ЗЗП.

Според касатора решението е неправилно, поради което се иска неговата отмяна и отмяна на наказателното постановление.

Ответникът не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив дава заключение да се потвърди решението на първата инстанция като правилно.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, е неоснователна поради следните съображения:

За да потвърди наказателното постановление, районния съд е приел, че фактите са безспорно установени от писмените и гласните доказателства, а констатациите на проверяващия и на наказващия орган не са опровергани. Съответно нарушението е установено безсъмнено, което според районния съд се доказва и от действията на представителите на дружеството след извършената проверка и създаването на регистър с дата 07.04.2018 г. При служебната проверка за законосъобразност на наказателното постановление съдът не е констатирал процесуални нарушения – ясно и точно е описано вмененото във вина нарушение, като между акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление липсва противоречие, неяснота или непълно описание на деянието. Според районния съд поддържаната форма за похвали и оплаквания по никакъв начин не изпълнява изискванията на закона, който е категоричен относно изричната форма, в която следва да се поддържа процесния регистър. Не е изпълнение на задължението по чл.127 ЗЗП наличието на регистър за рекламации в обект на дружеството в град София. Първостепенният съд е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в срока по чл.34, ал.3 ЗАНН. Санкционната норма е правилно посочена, а размерът на наложената имуществена санкция е съвсем близък до минимално установения размер, предвиден в закона, след правилна преценка на обстоятелствата. 

Решението е правилно. Въз основа на правилно установени факти районният съд е приложил правилно материалния закона и е направил обосновани изводи, които напълно се споделят от настоящия касационен състав и няма да бъдат преповтаряни.

Възраженията в касационната жалба са идентични с възраженията в жалбата до районния съд, който ги е коментирал и е дал отговор на всяко възражение. Всички доказателства, представени и приети в хода на съдебното производство, са били преценени от районния съд и възражението в тази насока не почива на никакви конкретни факти.

Констатираното административно нарушение е формално, на просто извършване, и с факта, че законодателят е предвидил съответна санкция за него, се изключва възможността за прилагане на института на маловажност по смисъла на чл.28 ЗАНН, поради което неоснователно е възражението за неправилно приложение на закона от страна на районния съд.

С оглед всичко изложено касационният състав намира, че не е налице касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК, поради което решението като допустимо, обосновано и правилно следва да бъде оставено в сила. Затова и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 338 от 26.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 7232 по описа на Пловдивския районен съд за 2017 година.

Решението е окончателно.

 

                                                                                  Председател: /П/

 

                                                                                  Членове: 1.   /П/

                              

                   2. /П/