Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

              

      

   1501                              26.06.2018 година                         град Пловдив

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съд-Пловдив, XXIV състав,в публично съдебно  заседание на  деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                  Председател:ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ  

 

                                                                                                                               Членове: ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                          ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

при секретар Румяна Агаларева    

и с участието на прокурор Росен Каменов

като разгледа докладваното от  съдия  Д.Матеева  КАН дело № 1413 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

                                                                                                                              

 

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.    

 

Образувано е по касационна жалба на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР против Решение № 409/08.03.2018 г., постановено по АНД № 8454/2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № НП – 187 от 22.11.2017г. на М.К.В. на длъжност И.Д. Главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН), оправомощена със Заповед № А - 743/11.10.2017г. на Председателя на ДАМТН с което на основание чл.53, ал.2, чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.58, ал.2 и чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите, както и Заповед № А - 743/11.10.2017г. на Председателя на ДАМТН  на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „***” ЕАД с ЕИК 115576405 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.Б.Д., ЕГН ********** е  наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение изискванията на чл.46, ал.2, т.3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.

 

Според касатора решението е незаконосъобразно,поради което моли за отмяна му,като бъде потвърдено НП.

 

Ответникът по касационната жалба –УМБАЛ „***“ЕАД, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител,а  в депозирано от процесуалния му представител писмено становище  поддържа,че атакуваното решение следва да бъде потвърдено като правилно ,обосновано и съобразено със закона.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила. 

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна ,за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

          Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

   Производството пред  Районен съд – Пловдив се е развило по жалба на УМБАЛ „***“ЕАД против Наказателно постановление № НП – 187 от 22.11.2017г. на М.К.В. на длъжност И.Д. Главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН), оправомощена със Заповед № А - 743/11.10.2017г. на Председателя на ДАМТН с което на основание чл.53, ал.2, чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.58, ал.2 и чл.55, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите, както и Заповед № А - 743/11.10.2017г. на Председателя на ДАМТН  на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „***” ЕАД с ЕИК 115576405 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.Б.Д., ЕГН ********** е  наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение изискванията на чл.46, ал.2, т.3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 19.07.2017г., около 15:00 часа служители на ГД ИДТН – РО”Южна Централна България” извършили проверка в котелно помещение на УМБАЛ „***” ЕАД гр.Пловдив в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15, Първа база ,при която било установено, че се експлоатира котел парен с рег. № ПД ПК 0562 и зав. № 41156, видно от манометъра отчитащ по време на проверката 0,7 МРа и работеща горелка. От представените при проверката документи – ревизионен акт № 13 е било установено, че периодичен технически преглед на котела е бил извършен на 16.07.2013г.

При тези констатации е прието,че УМБАЛ „***” ЕАД гр.Пловдив е допуснал експлоатация на котел парен с рег. № ПД ПК 0562 и зав. № 41156, без да му е извършен периодичен технически преглед съгласно чл.265, ал.1, т.2, б.”а” от Наредбата за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на съоръженията под налягане ,като е нарушило изискванията на чл.46, ал.2, т.3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Районен съд-Пловдив ,за да отмени наказателното постановление, е приел, че при издаване на НП АНО е нарушил императивното изискване на чл.57,  ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН и е допуснал несъответствие между описаното нарушение и приложената санкционна разпоредба.  Прието е от въззивния съд,че допуснатите в случая процесуални нарушения са съществени и опорочават издаденото НП до степен на незаконосъобразност, налагаща отмяната му.Констатирано е,че тази нередност на НП е от категорията на тези,които не могат да бъдат санирани.

 

          Решението на Районен съд-Пловдив е правилно.

 

       Въззивният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за допуснати процесуални нарушения в административно-наказателното производство, обосноваващи отмяна на НП на самостоятелно основание.                                                                             Ето защо ,  фактическите констатации и правните изводи на  районния съд,се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне. Наведените в касационната жалба оплаквания, касационната инстанция преценява като неоснователни.

         В конкретния случай, както е констатирал и решаващият съд, неправилно в издаденото НП са посочени две нарушения ,извършени от УМБАЛ „***“ЕАД-   нарушение изискванията на чл. 46, ал.2, т.3 от ЗТИП в качеството на дружеството-жалбоподател  на ползвател на парен котел с рег. № Пд ПК 0562 като на 19.07.2017г. около 15:00 часа е допуснал на 19.07.2017г. експлоатацията на парен котел с рег. № Пд ПК 0562 и зав. № 41156, без да му е извършен периодичен технически преглед съгласно чл.265, ал.1, т.2, буква „а” от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане,както и че нарушението се изразя в това, че не са били представени каквито и да било документи, които да доказват извършването на периодичен технически преглед съгласно чл.265, ал.1, т.2, буква „а” от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане.Наложената санкция обаче не съответства на описаните нарушения,като така констатираното несъответствие  ,представлява нарушение на разпоредбите на чл.57,  ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН.

         С оглед изложените съображения ,съдът намира, че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Административен съд-Пловдив

 

                                                                                                                       

Р     Е     Ш     И :

 

 

 ОСТАВЯ В СИЛА   Решение № 409/08.03.2018 г., постановено по АНД № 8454/2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ н.с.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                                 

 

      

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                               2.