Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1500

 

 

25юни 2018 г., гр.  Пловдив,

 

 

В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д  А

 

         Административен  съд - Пловдив, ХХІV  касационен  състав в публично съдебно заседание на деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                                                    

 

                                                                 Председател: Владимир Вълчев

 

                                                                    

                                                                          Членове: Дарина Матеева

                                     

                                        

                                                                                Велизар Русинов

 

        

При секретаря Румяна Агаларева с участието на Окръжна прокуратура – Пловдив , чрез Прокурор Росен Каменов сложи за разглеждане  КНАХД №1419 по описа  за  2018 година, докладваното от Члeн - съдия Велизар Русинов.                                                                                           Производството по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Образувано е по касационна жалба, подадена от касатор А.В.Р., ЕГН **********,*** , чрез адв. Х. против Решение № 603/5.04.2018 г., постановено по АНД № 7796/2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н. с., в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1030-007260/03.11.2017 г., издадено от М.В.М.– Началник група към ОДМВР – гр. Пловдив, Сектор „Пътна полиция“ В ЧАСТТА, с която на А.В.Р. , ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 179, ал. 2 вр. чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение по чл. 37, ал. 1 от ЗДвП. В останалата част НП е отменено и в тази част решението не е предмет на настоящето производство.По доводи в касационната жалбата се твърди за нарушение на процесуалния и материалния закон и в този смисъл се иска от настоящия състав отмяна на обжалваното решение.Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на ПРС  да бъде отменено.                                                                     Ответникът ОД на МВР Пловдив Сектор Пътна Полиция, не изразява с  становище, по същество на спора.                                                              Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че кас. жалба е неоснователна.                                Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното:                                                                     Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна.Процесното наказателно постановление е издадено във връзка с извършена от ответника  служебна проверка на  04.10.2017 г. ,от която  е установено ,че около 19:40 часа в гр. Пловдив касаторът  управлявал лек автомобил *** по ***касаторът  извършил маневра завиване наляво, при което пресякъл положената пътната маркировка М1. При осъществяването на маневрата той не пропуснал движещият се в срещуположната посока, направо и с предимство мотоциклет ***без регистрационна табела, с рама № ***, ударил го и така причинил пътнотранспортно произшествие.Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/, същият е съставен против касатора  за посоченото нарушение, а разпитан в хода на съдебното производство пред ПРС актосъставителят  поддържа отразените в АУАН констатации, . Във връзка с горното на  касатора  бил съставен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/, а въз основа на съставения акт било издадено и  наказателно постановление, за нарушение на чл. 37, ал.1 от ЗДвП С наказателното постановление/НП/ касатора   бил санкционирана за това, че  в качеството си на водач на МПС  не е пропуснал движещо се в срещуположна посака ,направо и с предимство МПС/посочено в АУАН и НП/,като го ударил и така причинил ПТП.За да потвърди атакуваното НП въззивният съдът е приел, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата незаконосъобразност. В съставения АУАН и НП е дадено точно описание на извършеното административно нарушение и са посочени конкретните нарушени законови разпоредби – чл. 37, ал.1 от ЗДвП и съответно на основание чл.179, ал.2,вр. Чл. 179,ал.1 ,т.5,пр.4 от ЗДвП  е наложило съответното наказание във фиксирания от закона размер. Наказващият орган правилно е приложил материалния закон при индивидуализацията на наказанието и е изпълнил задълженията си по чл. 27 от ЗАНН, отчел е смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, като е наложил съответното на нарушението административно наказание в законовите граници.Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението си съдебният състав е достигнал до обосновани изводи по прилагане на материалния закон. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят  от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното,  Административен съд - Пловдив, ХХIV к.състав,

 

Р        Е        Ш         И:

         

Оставя в сила Решение № 603/5.04.2018 г., постановено по АНД № 7796/2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: