Gerb osnovno jpeg                                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 1469/21.06.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на петнадесети юни, две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                                                Председател : Недялко Бекиров

                                                                                       Членове : Александър Митрев

                                                                                                       Здравка Диева

 

при секретаря Пл.Каменова и с участието на прокурор И.Спиров, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 1494/2018г., взе предвид следното :

            Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

**** ЕООД, представлявано от Н. Г. К. обжалва Решение № 605/02.04.2018г., постановено по а.н.д.№ 8129/2017г. на Районен съд – Пловдив, с което е изменено НП № К-0045216/18.09.2017г. на Директор на РД, Пловдив на КЗП за наложено на търговското дружество административно наказание - имуществена санкция в размер на 1100 лв., за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл.206 с.з., с намаление размера на имуществената санкция от 1 100лв. на 1 000лв.

Касаторът счита решението за незаконосъобразно и е поискано да бъде отменено. С позоваване на събраните по делото доказателства е посочено, че дружеството е подало пред Район Северен-Община Пловдив заявление от 30.06.2017г. за откриване на процедура по категоризация на стопанисвания обект, а в хода на адм.нак.производство от КЗП е издадено временно удостоверение от 17.07.2017г. за категоризация на обекта – предмет на проверката. Твърди се, че при издаването на НП констатираното нарушение е било отстранено. Поддържа се, че в случая при преценка на обществената опасност на деянието и дееца следва да се съобрази, че нарушението е извършено за първи път и липсват настъпили вредоносни последици. В този см. се счита, че случаят разкрива белезите на маловажен, при което положение налагането на санкция, макар и в минимален размер, се явява несъразмерно тежка санкция спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца. С позоваване на Т.Р. № 1 от 12.12.2007г. е посочено, че преценката за маловажност на случая подлежи на съдебен контрол и когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАННН са налице, но наказващият орган не ги е приложил, това е основание за отмяна на НП. Твърди се, че случаят попада в обхвата на чл.28 ЗАНН, тъй като не само нарушението е първо, но са предприети действия за отстраняване на пропуските десет дни преди съставяне на АУАН, като временното удостоверение е издадено шест дни след съставяне на акта и е налично преди издаване на НП.

Ответникът КЗП, РД – Пловдив не изразява становище по жалбата и по същество, не е процесуално представен.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Спиров предлага решението на Районен съд - Пловдив да бъде оставено в сила .

Жалбата е допустима. Подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от оспорване на неблагоприятно съдебно решение.

    1. В НП е посочено, че при проверка на 16.06.2017г. в заведение за хранене и развлечения в **** е установено, че в обекта се предоставя туристическа услуга ресторантьорство и обекта е в работен режим. Обектът е разположен в самостоятелна масивна сграда и разполага с търговска зала с 10 седящи места на закрито и 20 места за сядане на открито. На дата на проверката – 16.06.2017г. е установено, че **** ЕООД предоставя туристическа услуга – ресторантьорство в туристически обект – заведение за хранене и развлечения, с административен адрес ****, който не е категоризиран и на който няма издадено и временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Упражнените правомощия на административнонаказващ орган съответстват на предвиденото в разпоредбата на чл.232 ал.2 ЗТ /Заповед № 289 от 22.04.2015г. на Председателя на КЗП - отразена в НП и представена по делото/. Компетентността на наказващият орган е доказана, което се констатира и по отношение актосъставителя П.М. – ст.инспектор в КЗП – РД, Пловдив /чл.232 ал.1 ЗТ и Заповед № 564 ЛС от 01.07.2016г. на Председателя на КЗП/.

В Констативен протокол /КП/ от проверка на 16.06.2017г. е документирано, че обекта е в работен режим, което е доказано посредством приложени в адм.нак.преписка дневни финансови отчети от 12.06., 13.06., 14.06.2017г. и няма издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. КП е подписано от упълномощено лице Н.К. и същата е запозната със задължение на 27.06.2017г. да представи в КЗП актуално временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или удостоверение за утвърдена категория. Тоест, търговското дружество е имало възможност във времеви порядък от 10 дни да представи изисканите документи. На посочената дата не е представен указания документ, но предварително е изискана служебно информация от район Северен-Община Пловдив /писмо изх.номер от 20.06.2017г./. Писмен отговор от Район Сверен-Община Пловдив е постъпил в КЗП, РД-Пловдив на 06.07.2017г. и според съдържанието му заявлението за откриване на процедура за категоризиране на туристическия обект е с вх. номер от 27.06.2017г. Към 06.07.2017г. не е имало издадено временно удостоверение, но същото е издадено на 17.07.2017г. АУАН е съставен на 11.07.2017г., а НП издадено на 18.09.2017г.

При тези данни районният съд приел, че е извършено административно нарушение по см. на чл.114 т.1 ЗТ, тъй като „ресторантьорството“ е туристическа услуга /чл.3 ал.1 т.3 ЗТ/, а на основание чл.3 ал.2 т.2 в обхвата на туристическите обекти попадат и заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, питейни заведения, барове и др. Към момента на проверката обекта е бил в работен режим, без да е изпълнено законовото задължение за категоризирането му – липсвало е временно удостоверение за открита процедура по категоризация, така и категоризация на обекта.

Според ПРС възраженията за маловажност на случая са неоснователни, тъй като : нарушението е констатирано на 16.06.2017г., а е отстранено чак на 17.07.2017г. с издаване на Временно удостоверение и повод за процедурата по категоризиране е проверката на контролните органи; проявена упоритост от страна на нарушителя – въпреки констатирано нарушение с КП от 16.06.2017г., дейността е продължена, което наложило налагане на ПАМ – временно затваряне на туристически обект /заповед за ПАМ от 03.08.2017г. е приложена в преписката – с предложение за отмяна поради издаденото Временно удостоверение/. Случаят е разграничен от хипотеза, при която към дата на проверката вече е била открита процедура по категоризиране на обекта и е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект.

2. В случая фактите не са спорни и ПРС е постановил законосъобразно решение. Спорна е преценката за наличие или липса на предпоставки за прилагане на чл.28 ЗАНН. Действително, нарушението е първо, което е отбелязано в АУАН. Факт на извършено първо нарушение не е предпоставка за квалифицирането му като маловажно на посоченото самостоятелно основание и в случая нарушението не показва по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните случаи от този вид. При конкретните обстоятелства се съобразява, че данни за осъществявана дейност без категоризация на обекта са налице от 12, 13 и 14.06.2017г., който период не е дълъг. От друга страна, както правилно е отчел ПРС, заявление за откриване на процедура по категоризиране на туристическия обект е подадено на 27.06.2017г. – на която дата е следвало документът да бъде представен пред КЗП, РД-Пловдив. Тоест, към момента на проверката на 16.06.2017г. не е имало подадено заявление от страна на дружеството, което би ориентирало към поведение, съобразено с изискванията на закона във вр. с констатацията за три работни дни без категоризация на обекта. Вярно е, че заявителят е обвързан от срок, в който се издава удостоверението, но от значение е моментът на подаване на заявлението спрямо денят на проверката. В случая не се поддържа състояние на обективна невъзможност за коректно спазване на законовото задължение и не са заявени извънредни обстоятелства, при които е допуснато нарушението. Различна би била ситуацията, в която своевременно – в деня на проверката или на следващия ден, е подадено заявление в районната администрация, входящият номер от което да е представен на контролните органи на указаната от тях дата – 27.06.2017г. В тази хипотеза добросъвестното поведение би било факт, а срокът за издаване на временното удостоверение би следвало да бъде съобразен от контролните органи.

За времевия порядък от подаване на заявлението до издаване на временно удостоверение, осъществявана дейност без документ за категоризация попада в обхвата на действие на принудителна административна мярка /ПАМ/ - временно затваряне на туристически обект. Прилагането на ПАМ не съставлява административнонаказателна санкция и не се подчинява на режима на ЗАНН. Заповедта за прилагане на предвидената от закона ПАМ е вид административна принуда без санкционни последици, за разлика от НП - актове по прилагане санкцията на съответната административно-правна норма. В съдебната практика е възприето, че административно-наказателната отговорност за виновно неизпълнение на административноправни задължения е независима и самостоятелна от административната принуда като вид държавна принуда, като основанието за налагането на ПАМ е самото нарушение. Независимо от това, предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран обект, който е в процедура по издаване на временно удостоверение индикира поведение, изключващо квалификацията маловажност на случая.

Мотивиран с изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК , Административен съд-Пловдив, XXIII състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Оставя в сила Решение № 605/02.04.2018г., постановено по а.н.д.№ 8129/2017г. на Районен съд – Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател :

 

 

Членове :