Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1503                            26. 06.2018г.                         град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд-Пловдив, XXIV състав,в публично съдебно  заседание на деветнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                             Председател: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ  

 

                                                Членове:   ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                   ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

 

при секретаря Румяна Агаларева

и с участието на прокурор Росен Каменов

като разгледа докладваното от  съдия  ДАРИНА МАТЕЕВА  КАН дело № 1497 по описа  за 2018год., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 

Образувано е по касационна жалба ,подадена от ***” АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***срещу Решение № 360/26.02.2018 г., постановено по АНД № 8457/2017 г.,ІV-ти н. с., по описа на Районен съд – Пловдив, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1220/29.11.2017 г. на началника на Митница Пловдив, с което е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС на “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, с представители Г.Г.М., ЕГН ********** и И.П.М. ЕГН **********, за това че в качеството си на лицензиран складодържател с ИНДС BGNCA00095001 на 20.07.2017 г., като не е издало акцизен данъчен документ /АДД/ на 19.07.2017 г., датата на която са установените освободени за потребление акцизни стоки /липси на акцизни стоки/ по реда чл. 20, ал. 2, т. 8 е нарушило разпоредбите на чл. 84, ал. 7 от ЗАДС.

 

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението поради нарушение на закона , при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила- отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касационният жалбоподател твърди, че е неправилно формиран и необоснован от представените доказателства изводът на съда за доказаност на административното обвинение. Твърди,че съдът не е изследвал наведените оплаквания за нарушени права на защита на санкционираното лице .Излагата се доводи,че наказващият орган незаконосъобразно е приел,че процесният случай не е маловажен.

Поради това иска отмяна на решението и  постановяване на друго, с което да се отмени НП № 1220/29.11.2017 г. на началника на Митница Пловдив.

  Ответникът –Митница Пловдив, редовно призован за съдебно заседание, депозира писмено становище,в което поддържа,че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Представителят на Окръжна прокуратура –Пловдив  дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, и предлага  решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на оспореното решение на Районен съд -Пловдив, прие за установено следното:

  Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима.

 Разгледана по същество, се явява  неоснователна.

 Предмет на съдебен контрол пред Районен съд -Пловдив е Наказателно постановление № 1220/29.11.2017 г. на началника на Митница Пловдив, с което е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл. 126а, ал. 1 от ЗАДС на “***” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, с представители Г.Г.М., ЕГН ********** и И.П.М. ЕГН **********, за това че в качеството си на лицензиран складодържател с ИНДС BGNCA00095001 на 20.07.2017 г., като не е издало акцизен данъчен документ /АДД/ на 19.07.2017 г., датата на която са установените освободени за потребление акцизни стоки /липси на акцизни стоки/ по реда чл. 20, ал. 2, т. 8 е нарушило разпоредбите на чл. 84, ал. 7 от ЗАДС.

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това,че на 19.07.2017г. служители при Митница Пловдив извършили пълна проверка /инвентаризация/  на съхраняваните акцизни стоки /етилов алкохол, алкохолни напитки и вина/ в данъчен склад на „***" АД, ЕИК *** С ИНДС BGNСА00095001, намиращ се в ***. Горепосоченото дружество притежавало лиценз за управление на данъчен склад № 217/2006г. издаден от Директора на Агенция „Митници”.

           Преди проверката е била предоставена разпечатка на регистър „Дневник на складовата наличност” към дата 19.07.2017г.      

          В резултат на извършената инвентаризация в данъчния склад били установени следните несъответствия между количествата акцизни стоки, водени по документи в материалната отчетност и действителните количества, установени при проверката:

          1. Вино „Мерло” 2003 – 1,00 литра установено несъответствие в по-малко;

         2. Вино „Памид” 2003 - 1,00 литра установено несъответствие в по-малко;

       3. Вино „Розе” 0,750 – 614,25 литра установено несъответствие в по-малко;

       4. Джин „MASK” 38% - 19.00 литра установено несъответствие в по-малко;    

       5. Водка наливна – 37,5% - 25015,30 1 литра установено несъответствие в по-малко;

      6. Бренди наливно – 318,76 литра установено несъответствие в по-малко;

      7. Вино – 0,750  литра установено несъответствие в по-малко;

      8. Вино – 0,750 литра установено несъответствие в по-малко;

      9. Вино – 1,000 литра установено несъответствие в по-малко;

      10. Ферментирала напитка – 1,000 литра установено несъответствие в по-малко;

      11. Ферментирал продукт – 2,000 литра установено несъответствие в по-малко;

      12. Вино – 1,000 литра установено несъответствие в по-малко;

       13. Ферментирала напитка – 1,000 литра установено несъответствие в по-малко;

       14. Вино – 0,750  литра установено несъответствие в по-малко;

          Установените несъответствия били записани в изготвения Опис на установените наличности на акцизни стоки, суровини и материали за производство на акцизни стоки към Протокол за извършена проверка № 1786/19.07.2017г., подписан от всички присъстващи.

         За извършените действия и резултатите от проверката бил съставен и подписан от всички Протокол за извършена проверка № 1786/19.07.2017г.

          Предвид установеното несъответствие в по-малко на 25015,3 литра водка - наливна 37,5%  на 20.07.2017г. е била извършена последваща проверка от служители на Митница Пловдив, с цел установяване на факти и обстоятелства. При проверката било изяснено от митническите служители, че несъответствието в по-малко е получено вследствие на техническа грешка при бутилирането на 4320 бутилки водка, като при изписването на суровината за производството на същите – 3084,2 литра водка са били изписани 30842 литра. За неизвършените действия е съставен и подписан Протокол за извършена проверка № 1802/20.072017г. с приложени към него приложения и доказателства.

         На 26.07.2017г. „***" АД издало акцизен данъчен документ (АДД) УКН 0000000003160278/26.07.2017г., с който е-АДД дружеството е освободило за потребление стоки, съгласно чл.20, ал.2, т.8 от ЗАДС – липси на стоки, установени в резултат на извършената инвентаризация несъответствия в по-малко на стоките, описани подробно по-горе, с изключение на стоката по т.3 – Вино „Розе” 0,750 – 614,25 литра.

          За дата на освобождаване на стоките е приета датата на извършената инвентаризация – 19.07.2017г.

         На 14.08.2017г. в Митница Пловдив била приета акцизна декларация за алкохол и алкохолни продукти за периода 01.07.2017г. – 31.07.2017г., ИНЛС BGNCA00095000, заведена под № BG003000/02-04186/14.08.2017г. подадена от „***" АД за данъчен склад  ИНДС BGNCA0007014.

          С писмо рег.индекс № 32-271991/02.10.2017г. изпълнителният директор на „***" АД е бил поканен да се яви на 09.10.2017г. в Митница Пловдив за съставяне и връчване на АУАН. На същата дата се явило упълномощено лице, като заявило, че са пропуснали да издадат АДД за установените липси на акцизни стоки на 19.07.2017.

          Предвид изложеното е бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 703/09.10.2017г., с който било прието, че „***" АД, ЕИК ***, в качеството си на лицензиран складодържател на данъчен склад ИНДС BGN00095001, на 20.07.2017г. е нарушило разпоредбите на чл. 84, ал.7 от ЗАДС, като не е издал акцизен данъчен документ /АДД/ на 19.07.2017г., дата на която са установени освободени за потребление акцизни стоки /липси на акцизни стоки/ по реда чл. 20, ал. 2, т. 8, подробно описани по-горе.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и  обжалваното наказателно постановление, като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази, описана в АУАН

За да потвърди в НП,първоинстанционният съд приема, че то е законосъобразно.

Съдът, след като е констатирал, че при съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички процесуални правила и норми, че са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване изискванията за форма и съдържание,  е приел, че обвинението е доказано от фактическа страна, деянието е надлежно квалифицирано и санкцията е определена законосъобразно, в съответствие с целите на закона.

По изложените съображения първоинстанционният съд е обосновал извод за  правилност и законосъобразност на НП и постановява решение за неговото потвърждаване.

  Административен съд-Пловдив в настоящия си състав намира, че решението е постановено при правилно изяснена фактическа обстановка, подробно описана в съдебния акт. Въззивният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за потвърждаване на оспореното НП. Ето защо ,  фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд се споделят от настоящата инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне. Наведените в касационната жалба оплаквания, касационната инстанция преценява като неоснователни.

Разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗАДС предвижда, че задължението за заплащане на акциз възниква за лицензирания складодържател от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление, като съгласно ал.2, т.8 освобождаване за потребление е и установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз. За тези липси „***" АД е издала акцизен данъчен документ (АДД)УКН 0000000003160278 на дата 26.07.2017г., с който АДД дружеството е освободило за потребление стоки, съгласно чл.20, ал.2, т.8 от ЗАДС – липси на стоки, установени в резултат на извършената инвентаризация от контролните органи на Митница-Пловдив. Съгласно чл.84, ал.7 от ЗАДС, обаче задължението на лицензирания складодържател да издаде АДД се активира от момента на освобождаване на акцизните стоки за потребление. В конкретния случай за дата на освобождаване на акцизните стоки се приема 19.07.2017г., на която е извършена инвентаризацията на дружеството, съгласно чл.20, ал.3 от ЗАДС. Следователно като е издало АДД на 26.07.2017г.,  лицензираният складодържател е извършил нарушение на разпоредбите на чл.84, ал.7 от ЗАДС.Доказателства ,опровергаващи този извод не са събрани по делото,включая и представените пред настоящата инстанция писмени доказателства.

Ето защо правилни и обосновани са изводите на въззивния съд досежно материалната законосъобразност на оспореното НП.

Районен съд-Пловдив е извършил и преценка досежно приложението в конкретния случай на разпоредбата на чл. 28, ЗАНН, като е приел, че в тази насока се явява законосъобразна и преценката на административнонаказващия орган ,който е преценил ,че се касае до засягане на обществени отношения,свързани с данъчната политика на държавата .

Неоснователни са доводите на касатора за наличие на маловажен случай,тъй като нарушенията по ЗАДС се отличават с по-висока степен на обществена опасност в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство,в който смисъл районният съд е изложил мотиви.Освен това ,видно от преписката,не за първи път дружеството-касатор извършва нарушения по ЗАДС.   

С оглед горното, настоящата инстанция счита, че проверяваното решение е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон, и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което следва да се остави в сила.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд-Пловдив

                                                                                                                       

Р     Е     Ш     И :

 

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 360/26.02.2018 г., постановено по АНД № 8457/2017 г.,ІV-ти н. с., по описа на Районен съд – Пловдив

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:  1.                         

 

 

 

 

                                              2.