РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 1466

 

гр. Пловдив,21.06.2018год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети юни 2018г., в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                   ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 при секретаря СЕВДАЛИНА ДУНКОВА и участието на прокурора  ВАНЯ ГРУЕВА, като разгледа докладваното от съдия Пасков КАНД № 1498  по описа на Административен съд – Пловдив за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Производството по делото е образувано по повод касационна жалба от Директора на Регионална дирекция на КЗП за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, против Решение № 348 от 27.02.2018г., постановено по АНД № 7752/2017г.  по описа на Пловдивски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № К-040945/8.09.2017г., с което на ФИРМА е наложена имуществена санкция в размер на 550 лв.  за нарушение на чл. 63, т.1 ЗЗП, вр. чл. 209 ЗЗП.

 

 

 

Ответникът не взема становище по жалбата.

Прокурорът счита касационната жалба за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна.

Въззивният съд правилно е изяснил фактическата обстановка, поради което не е необходимо приповтарянето й.

За да отмени обжалваното пред него НП въззивният съд е приел следното:

Нито в АУАН, нито в НП не е посочена връзката между дружеството жалбоподател и проверявания обект, а именно дали проверявания обект е стопанисван от дружеството жалбоподател.

На следващо място съдът е приел, че  деянието е маловажно по смисъла на чл. 28 ЗАНН., тъй като при липса на вероятност от объркване на потребителя, нарушението се явява извършено само от формална страна, но липсва реална обществена опасност от извършването му.

Настоящият съдебен състав намира първият довод на въззивния съд за правилен и законосъобразен.

В случая действително не е посочена каква е връзката между проверявания обект и дружеството жалбоподател, като по този начин тя не е включена в предмета на доказване, т.е. налице е съществено нарушение на процесуалните правила, което самостоятелно основание за отмяната на обжалваното НП.

Основателно е твърдението на касатора, че деянието не се явява  маловажно по смисъла на чл. 28 ЗАНН, тъй като количеството на ненамалените стоки е значително, но предвид изложеното по-горе касационната жалба се явява неоснователна.

 

Предвид горното  Съдът

 

РЕШИ:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348 от 27.02.2018г., постановено по АНД № 7752/2017г.  по описа на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /П/

 

ЧЛЕНОВЕ : /П/

                    /П/