Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1431/20.06.2018 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на петнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:             1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Пламена Каменова и при участието на прокурора Спиров, като разгледа КНАХД № 1499 по описа на съда за 2018 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

        

         Образувано е по постъпила касационна жалба от Община Пловдив против Решение №636/16.04.2018 г. на ПРС по НАХД № 1262/2018 г.

В жалбата се твърди недопустимост на решението на Районния съд. Претендира се решението на Районен съд – Пловдив да бъде обезсилено.

Ответната страна по жалбата не взема становище по същество.

Окръжният прокурор застъпва становище за неоснователност на жалбата. Предлага решението на Районния съд да бъде оставено в сила.

Административният съд, като взе предвид наведените доводи за отмяна на решението и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С жалбата пред РС се оспорва нарушението, за което е наложена глоба с атакувания фиш, поради което и съобразно изискването на чл.186 ал.2 от ЗДВП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението, да се състави акт.

Нормата на чл.39, ал.2 и 3 ЗАНН предвижда особена процедура при несъгласие на нарушителя да заплати наложената с фиш глоба – за нарушението трябва се състави акт, въз основа на който трябва да се издаде наказателно постановление, което подлежи на обжалване пред съд. В този смисъл е и нормата на чл.59, ал.1 ЗАНН, която изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, и този обхват не може да бъде разширяван по никакъв начин. В настоящия случай не се касае за електронен фиш, следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол и жалбата е недопустима.

В цитираната норма на чл. 39 ЗАНН законодателят е предвидил възможност за съдебно обжалване, но не пряко на фиша, а на наказателното постановление, което административнонаказващият орган е длъжен да издаде, когато нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата. Поради тази причина следва да се обезсили решението на РС, да се остави без разглеждане жалбата, производството да се прекрати и да се разпореди връщане на административнонаказателната преписка за довършване на административнонаказателното производство.

Водим от горното, и на основание чл. 221, ал. 3 от АПК, съдът

 

 

Р  Е   Ш  И  :

 

Обезсилва Решение №636/16.04.2018 г. на ПРС по НАХД № 1262/2018 г., като вместо него постановява:

 

Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на Н.П.П. ***, ЕГН ********** против фиш № 0002199551 от 13.02.2018 г. за налагане на глоба от 50 лева, издаден от охранител при ОП „Общинска охрана“ Пловдив за нарушение на чл.6, ал.2 от НРСПППСТГП.

 

прекратява производството по делото.

 

ИЗПРАЩА административнонаказателната преписка на ОП „Общинска охрана“ Пловдив за довършване на административнонаказателното производство.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

ЧЛЕНОВЕ:             1.

 

 

2.