Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1492

 

гр. Пловдив, 22 юни 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на петнадесети юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          А. МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

 при секретаря Пламена Каменова и с участието на прокурора Иван Спиров, като разгледа докладваното от съдия Н. Бекиров административно, касационно дело №1574 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.273 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), представлявана от юрисконсулт Яна Атанасова- пълномощник, обжалва Решение №531 от 26.03.2018г. по Н.А.Х дело №223 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление (НП) с №228880-F216819 от 28.11.2016г., издадено от директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на “****” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, ЕИК ****, е наложена имуществена санкция в размер от 300,00 лева.

Претендира се отмяна на решението поради неправилност и незаконосъобразност и постановяване на решение по същество, с което да се потвърди процесното НП.

Ответникът по делото- “****” ЕООД, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Иван Спиров, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка с касационните основания по чл.348, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), констатира следното: 

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. А разгледана по същество е неоснователна.  

Съдът намира за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че на 25.04.2016г. е извършена проверка от служители на ТД- Пловдив на НАП, на място, в обект, стопанисван от дружеството ответник, представляващ киноложка изложба на кучета, находящ се в гр. Асеновград, Военно-стрелкови комплекс в местността “40-те извора”. За резултатите от проверката е съставен Протокол за извършена проверка (ПИП), сер.АА №0217917 от 25.04.2016г. Според посочения ПИП, на “****” ЕООД е направено искане за представяне на: договор за наем на обекта; договор между “****” ЕООД и БРФК (Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК ****); заверени копия на издадените договори за дарение на дата 25.04.2016г. от №745 до №804; оборотна ведомост към 31.12.2015г. и към 28.04.2016г.; аналитичност на сметките от гр.50 /501, 502 и 503/ към 28.04.2016г.; документи на ФУ (фискално устройство); обяснение относно организацията дейността на дружеството за конкретното събитие; опис на издадените договори за дарение от 25.04.2016г. до 28.04.2018г.; банкови извлечения за месец април 2016г. и обяснение относно разплащанията със съдии, участници, доброволци и др., какво осигурява вход- участие. Определени са срок и място за представяне на изисканите документи, както следва: 03.05.2016г., сградата на ТД- Пловдив на НАП, ул. “Радецки” №18а, стая 306. Протоколът е изготвен в присъствието на А. Т. Н.- пълномощник на “****” ЕООД.

На 05.05.2016г. в ТД- Пловдив на НАП се явява А. М. П.- управител на “****” ЕООД, като представя на проверяващите част от изисканите документи: опис на договорите за дарение към БРФК на киноложката изложба за периода 25.04. – 28.04.2016г., банковите извлечения за месец април 2016г., както и обяснение-декларация. За извършените на 05.05.2016г. действия е попълнено нарочно приложение към ПИП, сер.АА №0217917.

Изпратена е покана за явяване и представяне на изисканите документи по образец с Изх.№Д1/РД-21-2095 от 06.06.2016г. и на електронния адрес на дружеството ответник- voxbgsf@gmail.com.

Прието е за установено, че към 14.06.2016г. не са представени заверени копия на договорите за дарение от №745 до №804 от дата 25.04.2016г., оборотна ведомост към 31.12.2015г. и към 28.04.2016г., аналитичност на сметките от гр.50 /501, 502 и 503/ към 28.04.2016г. и документи на ФУ.

Съответно, на 14.06.2016г. се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с № F216819, с който деянието на дружеството ответник, изразяващо се в непредставяне на заверени копия на договорите за дарение от №745 до №804 от дата 25.04.2016г., оборотна ведомост към 31.12.2015г. и към 28.04.2016г., аналитичност на сметките от гр.50 /501, 502 и 503/ към 28.04.2016г. и документи на ФУ, се квалифицира като административно нарушение (не е оказано съдействие) по смисъла на чл.13, във връзка с чл.12, ал.1, т.7 и чл.37, ал.3 от ДОПК. Според посочения АУАН, нарушението е открито на 03.05.2016г.

По делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Районният съд правилно възприема фактическата обстановка по делото и на базата на верните фактически констатации постановява правилно решение, като отменя оспореното пред него НП, предвид наличието на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Изложените от районния съд съображения, мотивирали решението му, се споделят от настоящата инстанция, поради което повторното им излагане не е необходимо.

Нужно е да се посочи обаче и следното:

Според разпоредбата на чл.13, ал.1 от ДОПК, която вероятно е имал предвид издателят на процесното НП, участниците в производствата са длъжни да оказват съдействие и да предоставят информация при условията и по реда на този кодекс на органа по приходите и публичния изпълнител при изпълнение на правомощията им по чл.12, ал.1 – 4.

Според разпоредбата на чл.12, ал.1, т.7 от ДОПК, посочена като нарушена в процесното НП, органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс, изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители.

Според разпоредбата на чл.37, ал.3 от ДОПК, също посочена като нарушена в процесното НП, органът по приходите има право да изиска писмено от лицето представяне на доказателства по ал.2 в определен от него срок.

            А според разпоредбата на чл.273 от ДОПК, озаглавена “Възпрепятстване” и посочена като основание за издаване на процесното НП, който не окаже съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в същия размер. При повторно нарушение наказанието е глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Очевидно е, че представянето на изисканите от орган по приходите документи предпоставя наличието на такива, респективно нужно е такива документи да са действително съставени, а именно: писмени договори за дарение на дата 25.04.2016г. от №745 до №804; оборотна ведомост към 31.12.2015г. и към 28.04.2016г.; аналитичност на сметките от гр.50 /501, 502 и 503/ към 28.04.2016г.; документи на ФУ.

В случая, от страна на административнонаказващия орган не са ангажирани доказателства, че изисканите от “****” ЕООД документи са действително съставени, за да се приеме за установено, че дружеството ответник не е представило тези документи след поискването им от орган по приходите и е инкриминирало вмененото му административно нарушение.

В тази връзка, следва да се посочи, че според разпоредбата на чл.225 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им.

Съответно, договорът за дарение е неформален и за страните не съществува задължение да го обективират в писмен вид.

Също така, несъставянето на документи, касаещи счетоводната отчетност на данъчно задължено лице, както и несъставянето на документи, касаещи отчитането на продажби чрез ФУ, покриват белезите на административни нарушения по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), както и по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които нарушения обаче са неотносими към настоящето производство.

Предвид гореизложеното, настоящият състав на съда намира оспореното решение на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №531 от 26.03.2018г. по Н.А.Х дело №223 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №228880-F216819 от 28.11.2016г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на “****” ЕООД, ЕИК ****, е наложена имуществена санкция в размер от 300,00 лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ: 1………………

 

2………………