Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1434/20.06.2018 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на петнадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:             1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Пламена Каменова и при участието на прокурора Спиров, като разгледа КНАХД № 1652 по описа на съда за 2018 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63 ал.1 изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по постъпила касационна жалба на Н.А.Я., ЕГН **********,***, чрез адв. С. против Решение № 735/03.05.2018 г. на ПРС по НАХД № 1748/2018 г.

В касационната жалба като основание за отмяна се сочат нарушения на материалния закон в решението на Районния съд. Претендира се то да бъде отменено и да се постанови ново, с което да се отмени НП.

Ответната страна по жалбата взема становище за нейната неоснователност.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Административният съд, като взе предвид наведените доводи за отмяна на решението и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че приетата за установена фактическа обстановка в АУАН и НП се потвърждава безспорно от събраните по делото доказателства.

Решение е правилно. Въз основа на правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи, които се споделят от настоящата инстанция. В този смисъл възраженията на касатора са неоснователни и недоказани. Правилно РС е приложил чл.3, ал.2 от ЗАНН.

Действително, актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена коректна правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Споделят се също така изводите на РС, че по делото са ангажирани достатъчно, убедителни и непротиворечиви доказателства относно извършеното нарушение. Тоест следва да се приеме, че извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин и безсъмнено се установява, че на инкриминираните дата и място жалбоподателят е извършил вмененото му деяние, за което е санкциониран.

Настоящата касационна инстанция счита, че не следва да повтаря направените правни изводи. Въззивният съд е постановил обжалваното съдебно решение след пълен, точен и обективен анализ на събраните доказателства, като е изпълнил задължението си, преди да разгледа делото по същество, да прецени спазени ли са процесуалните правила в хода на административното производство от наказващия орган. Мотивиран така, настоящият касационен състав намира атакуваното в настоящото производство решение на Районния съд за законосъобразно, правилно и обосновано. В случая не са допуснати нарушения на императивните изисквания на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, а оттам и до съществено опорочаване на административнонаказателното производство.

При субсидиарното действие на НПК, районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствената съвкупност, и не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила. Районният съд е събрал необходимите и относими доказателства, за чието съществуване са налице данни по делото, в обжалваното решение е изложил мотиви относно преценката на доказателствата, която е извършил и въз основа на последните е направил изводи, които настоящият касационен състав изцяло споделя.

При извършената служебна касационна проверка не се установяват основания за отмяна на обжалваното съдебно решение. Районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях, което настоящата касационна инстанция възприема напълно.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 735/03.05.2018 г. на ПРС по НАХД № 1748/2018 г.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

 

2.