Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1489

 

гр. Пловдив, 22 юни 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на петнадесети юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

при секретаря Пламена Каменова и с участието на прокурора Иван Спиров, като разгледа докладваното от съдия Н. Бекиров административно, касационно дело №1658 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.4, ал.3, т.1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив (НРСППППСТГП[1]), приета с Решение №14, взето с Протокол №1 от 19.01.2012г. на Общински съвет (ОбС), гр. Пловдив.

А.И.А., с адрес: ***, обжалва Решение №693 от 24.04.2018г. по Н.А.Х дело №1542 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) с №1107 от 11.12.2017г., издадено от заместник-кмет “Обществен ред” (“ОР”) при община Пловдив, с което на А. е наложена глоба в размер от 50,00 лева.

Претендира се отмяна на оспореното решение и постановяване отмяна на процесното НП.

Ответникът по делото- община Пловдив- не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Иван Спиров, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка с касационните основания по чл.348, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), констатира следното:

Жалбата е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която актът на съда е неблагоприятен, поради което същата се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съдът намира за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че на 16.02.2017г., в град Пловдив, на пешеходна алея в парк “Отдих и култура” (гребен канал), Т. Д. С.- охранител в Общинско предприятие (ОП) “Общинска охрана”, установява паркирането на микробус, с рег.№****, в нарушение на разпоредбата на чл.4, ал.3, т.1 от НРСППППСТГП, според която норма в приложима редакция, паркирането е забранено в паркове, градини и зелени площи, освен в случаите, когато на територията има специално обособени и обозначени за това места. За установеното на посоченото място нарушение, на основание чл.186, ал.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и чл.42, ал.3 от НРСППППСТГП, от страна на Т. Д. С. е издаден фиш с бл. №0002149150, с който на А.И. Антонов се налага глоба в размер от 50,00 лева.

Служебно е установено, че автомобилът с рег.№**** е собственост на “****” ЕАД. С писмо Изх.№УП3764 от 22.06.2017г. на заместник-кмет “ОР” при община Пловдив е изискано то представител на “****” ЕАД да посочи лицето, паркирало (управлявало) неправилно автомобила с рег.№**** на 16.02.2017г. на пешеходна алея в парк “Отдих и култура”. На 30.06.2017г. е попълнена декларация от С. А. Б.- изпълнителен директор на “****” ЕАД, според която декларация автомобилът с рег.№**** е управляван на 16.02.2017г. от А.И. Антонов.

До жалбоподателя А. е изпратена покана за доброволно изпълнение (ПДИ) с Изх.№ф18675 от 03.08.2017г. Посочената ПДИ е оспорена пред Районен съд- Пловдив, за което е образувано дело №5924 по описа на Районен съд- Пловдив за 2017г., ХХІІ-ри наказателен състав. С Разпореждане №22912 от 19.09.2017г. производството по дело №5924/2017г. на Районен съд- Пловдив е прекратено.

Преписката е върната в ОП “Общинска охрана” за предприемане на действия по реда на чл.39, ал.3 от ЗАНН.

На 21.11.2017г. Т. Д. С.- охранител в ОП “Общинска охрана” съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с бл.№КТ 036382, с който деянието на жалбоподателя А., изразяващо се в паркиране на моторно превозно средство (МПС), с рег.№****, на пешеходна алея в парк “Отдих и култура” на 16.02.2017г., около 17:15ч., се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.4, ал.3, т.1 от НРСППППСТГП.

По делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Районният съд правилно възприема фактическата обстановка по делото и на базата на верните фактически констатации постановява правилно решение, като потвърждава оспореното пред него НП.

Както се посочи по-горе, с разпоредбата на чл.4, ал.3, т.1 от НРСППППСТГП, в приложима редакция към 16.02.2017г., е забранено паркирането в паркове, градини и зелени площи, освен в случаите, когато на територията има специално обособени и обозначени за това места. В случая, обстоятелството, че жалбоподателят А. е паркирал управлявания от него автомобил, с рег.№****, на 16.02.2017г., на пешеходна алея в парк “Отдих и култура” се явява установено, посредством отразените във фиш с №0002149150 от 16.02.2017г. констатации, отразените в процесния АУАН констатации, както и от обясненията на актосъставителя Таню Стайков, дадени в рамките на производството пред районния съд. Съответно, налице е от обективна страна вмененото на касатора А. административно нарушение. Също така, както правилно приема районният съд, административнонаказателното производство е проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и от компетентни за целта органи. Следователно, оспореното пред районния съд НП е правилно и законосъобразно и като потвърждава същото, районният съд постановява решението си при правилно прилагане на закона. Респективно, решението на районния съд, оспорено в настоящето производство, е правилно, а освен това е валидно и допустимо, поради което следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №693 от 24.04.2018г. по Н.А.Х дело №1542 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №1107 от 11.12.2017г. на заместник-кмет “Обществен ред” при община Пловдив, с което на А.И.А. е наложена глоба в размер от 50,00 лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ: 1………………

 

2………………[1] Достъпна на сайта на община Пловдив в интернет.