ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  811

 

24.04.2018г., гр.Пловдив

 

В   И М Е Т О    НА   Н А Р О Д  А

 

В з.с.з. от 24.04.2018г. по адм. д. №1067 по описа за 2018 г. на Административен съд - Пловдив

 

                                                                     Председател: Велизар Русинов 

Като разгледа докладваното от съдията адм.д. №1067 по описа за 2018 г. на Административен съд - Пловдив - б.д.,за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е образувано по жалба на Н.Д.К., ЕГН********** срещу Протокол №3 от 12.03.2018г. на Община-Пловдив на Комисия по чл. 12, ал.3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/ при  Община-Пловдив , назначена със Заповед №16ОА144/22.01.2016г. на Кмет на Община-Пловдив.

Съдът след запознаване с материалите по делото намира жалбата за процесуално недопустима по следните съображения.

По силата на чл.12, ал.5 от НУРУЖННОЖП „Утвърдените от съответния районен кмет решения на районните комисии по чл. 12, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив, а утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив подлежат на обжалване по реда на АПК“. Анализът на посочените разпоредби налага извода, че за да се развие съдебното производство е задължително жалбоподателят да изчерпи административния ред за обжалване на Протокол №3 от 12.03.2018г. на Община-Пловдив,  Комисия по чл. 12, ал.3 от НУРУЖННОЖП на Община-Пловдив.Предвид горното ,процесния Протокол №3 от 12.03.2018г. на Община-Пловдив на  Комисия по чл. 12, ал.3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/,освен че е съставен в отсъствие на Председателя на комисията,не е утвърден от Кмета на Община Пловдив. Ето защо жалбата на Н.Д.К., ЕГН ********** срещу Протокол №3 от 12.03.2018г. на Община-Пловдив на   Комисия по чл. 12, ал.3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/ при  Община-Пловдив,назначена със Заповед №16ОА144/22.01.2016г. на Кмет на Община-Пловдив , с която е сезиран съдът в настоящото производство, като преждевременно предявена, се явява процесуално недопустима и производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран  от горното и на основание  чл.159, т.1 от АПК, Съдът ,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без разглеждане жалбата , подадена от Н.Д.К., ЕГН********** срещу Протокол №3 от 12.03.2018г. на Комисия по чл. 12, ал.3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/ при  Община-Пловдив , назначена със Заповед №16ОА144/22.01.2016г. на Кмет на Община-Пловдив.

Прекратява производството по адм.дело №1067 по описа за 2018 г. на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.                                                                                        Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                                                            Съдия;