ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 820

Град Пловдив 25.04.2018 Година   

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съд – град Пловдив, ХХVІІІ състав, в  закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и осемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1104 по описа на съда за 2018година, за да се произнесе, взе в предвид следното:

Постъпила е жалба от М.Н.Б. срещу Разпореждане №**********/протокол №2146-15-52/16.01.2018г./, издадено от Ръководител “ПО“ в ТП на НОИ-Пловдив, с което е разпоредено спрямо него да бъде спряна отпусната му лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Жалбата е била препратена по подсъдност на Административен съд-Пловдив след прекратяване на образуваното гражданско дело №624/2018г по опис на Окръжен съд-Пловдив. С Разпореждане №2420/11.04.2018г. тя е оставена без движение за отстраняване на нередовностите по нея. С нова жалба, постъпила с вх.№8051/20.04.2018г жалбоподателят сочи отново този административен акт, като не желае да отстрани другите посочени в разпореждането нередовности. В предвид на така изяснените обстоятелства настоящият състав, след като разгледа жалбата, по която е образу­вано производството по настоящото дело, намира че същото следва да бъде прекратено, а делото изпратено по подведомственост на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, поради следните за това основания:

От постъпилата с жалбата доказателства, вкл. с молба вх.№8051/20.04.2018г. се установява, че в действителност е издадено посоченото разпореждане №**********/протокол №2146-15-52/16.01.2018г./, издадено от Ръководител “ПО“ в ТП на НОИ-Пловдив, с което е разпоредено спрямо Б. да бъде спряна отпусната му лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с основание, че няма влязло в сила ЕР на ТЕЛК Пловдив. Срещу така постановеният административен акт от него е била подадена жалба директно в Окръжен съд-град Пловдив, производството по което дело е препратено по подсъдност на настоящият съд. В случаят не е спазен установеният за обжалване ред на  издаденият административен акт, който е от категорията на посочените в разпоредбата на чл.117 ал.1 т.2 б.а от КСО, който е изрично посочен в разпоредбата на чл.117 ал.2 от КСО - жалбата е следвало да се подаде чрез органа, издал административният акт до Ръководител на ТП на НОИ-Пловдив, който е компетентен да я разгледа. В разпоредбата на чл.118 от КСО е предвидено, че след изчерпването на задължителният административен ред за обжалване на издаденият административен акт, решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14 – дневен срок от получаването му пред Административния съд. При тази правна уредба се обосновава извода за задължителност на административното обжалване – пред по – горестоящия орган, чието реше­ние вече подлежи на съдебен контрол пред Административния Съд по реда на АПК. В случаят не е и негов мълчалив отказ, защото административната процедура не е била приключила към момента на подаване на жалба пред Окръжен съд-Пловдив с вх.№ 7921/14.03.2018г. и не е изтекъл срока за неговото обжалване. В предвид на това съдът счита, че понастоящем все още не е изчерпан задължителния администра­тивен ред за оспорване на посоченото разпореждане, поради което произ­водството по настоящото дело на основание чл.159 т.1 от АПК  подлежи на прекратяване, а жалбата на М.Н.Б. на основание чл.130 ал.4 от АПК следва да се изпрати за произнасяне.по подведомственост на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив.

В предвид на изложеното и на основание чл.159 т.1, чл.160 ал.1 от АПК и чл.130 ал.4 от АПК съдът:

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1104/2018г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХVІІІ състав и

ИЗПРАЩА по подведомственост жалбата на М.Н.Б. срещу Разпореждане №**********/протокол №2146-15-52/16.01.2018г./, издадено от Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ-Пловдив на Директора на ТП на НОИ – Пловдив за произнасяне.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ по реда на АПК в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Ръководи­теля на ТП на НОИ – Пловдив.

СЪДИЯ :