О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ …..

 

Град Пловдив, 25 април 2018 година

 

        

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, VІ състав, в закрито заседание на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 1166 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.158 АПК.

Образувано е по жалба на В.С.К. *** против отказ, обективиран в писмо № 17П-9252(1) от 30.03.2018 г. – протокол № 8 от 21.02.2018 г., т.9.

С определение по хода от 11.01.2018 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на констатираните от съда нередовности, като е определен 7-дневен срок от съобщаването за тяхното отстраняване.

С молба от 24.04.2018 г. жалбоподателят е конкретизирал, че предмет на жалбата е т.9 от протокол № 8 от 21.02.2018 г. на ЕСУТ при община Пловдив.

Съдът намира, че обжалваното решение  на ЕСУТ не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 АПК, тъй като не съдържа волеизявление на административен орган, с което се засягат права и законни интереси на жалбоподателя. ЕСУТ е помощен орган и неговите решения имат само препоръчителен характер за органите, компетентни да издават индивидуални административни актове по ЗУТ.

Съгласно чл.124а, ал.2 ЗУТ разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект. Т.е., в случая компетентен да издаде разрешението за изработване на проект за ПУП – ПРЗ е кметът на община Пловдив, а не главният архитект на общината. В жалбата нито се твърди, нито се доказва кметът на общината да е издал такъв отказ, нито се обжалва негов отказ.       

Наличието на годен за обжалване административен акт е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство, за чието съществуване съдът следи служебно, и неговата липса прави недопустима търсената съдебна защита.

Водим от изложеното съдът намира, че жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Затова и на основание чл.159, т.1 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К., ЕГН **********,***, против решение по т.9 от протокол № 8 от 21.02.2018 г. на ЕСУТ при община Пловдив.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1166 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването..

 

Административен съдия: