О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1073

 

гр. Пловдив, 01 юни 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на тридесети май, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Диана Караиванова, като разгледа частно административно дело №1196 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл.88, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

****ООД, със седалище и адрес на управление: ***********, ЕИК *****, представлявано от П.С.Н.- управител, обжалва Решение №185 от 30.03.2018г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП), с което е оставена без разглеждане жалба на ****ЕООД против Ревизионен акт (РА) с №Р-16001617004464-091-001 от 18.01.2018г., издаден от М.Й.Л.- началник на сектор в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на НАП, възложила ревизията; и И.Д.У.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ръководител на ревизията; издаден по отношение на ****ЕООД (към онзи момент); и производството по жалбата е прекратено.  

Претендира се отмяна на оспорения акт поради незаконосъобразност .

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт Р.С.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Оспореното в настоящето производство решение (листи 9-10, 12) е изпратено на жалбоподателя по електронна поща *******, с ІР адрес 85.118.78.255, получено на 30.03.2018г., според нарочно удостоверение за извършено връчване по електронен път (лист 11). От своя страна, жалбата (листи 7-8) е подадена чрез Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, на 10.04.2018г. или в рамките на законоустановения срок за целта (чл.147, ал.3 от ДОПК). Освен това, в кодекса изрично е предвидена възможност за съдебно оспорване на този вид актове, поради което за дружеството жалбоподател е налице правен интерес по отношение на заявеното оспорване. Следователно, като подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №Р-16001617004464-020-001 от 10.07.2017г. (лист 227) на М.Й.Л.- началник на сектор при ТД- Пловдив на НАП, е възложена ревизия на ****ЕООД (към онзи момент) относно задължения за данък по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за периода 01.12.2016г. – 28.02.2017г. За ревизиращи органи са определени И.Д.У.- главен инспектор по приходите (ръководител на ревизията), и Д.А.Е.- главен инспектор па приходите. Заповедта е получена на 18.07.2017г. от А.А.С.- управител на ****ЕООД (към онзи момент), според приетото по делото заверено копие на нарочна разписка (лист 228). Със Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия (ЗИЗВР) с №Р-16001617004464-020-002 от 09.08.2017г. (лист 221) на М.Й.Л.- началник на сектор при ТД- Пловдив на НАП, срокът за извършване на ревизията е продължен до 18.10.2017г.; в обхвата на ревизията са включени задължения за данък по ЗДДС за периода 01.04.2016г. – 30.09.2016г., както и задължения за корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; ревизорите не са променени. Заповедта е получена по електронна поща *********, ІР адрес 78.130.173.174, на 04.09.2017г., според нарочно Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (лист 219). Със ЗИЗВР с №Р-16001617004464-020-003 от 12.10.2017г. (лист 217) на М.Й.Л.- началник на сектор при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 18.11.2017г., като ревизорите, ревизираните периоди и задължения не са променени. Заповедта е получена по електронна поща *********, ІР адрес 78.130.173.174, на 04.09.2017г., според нарочно Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (лист 216). Със ЗИЗВР с №Р-16001617004464-020-004 от 16.11.2017г. (лист 214) на М.Й.Л.- началник на сектор при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 18.12.2017г., като ревизорите, ревизираните периоди и задължения не са променени. Заповедта е получена на 18.12.2017г. от А.С.- управител на ****ЕООД (към онзи момент), според приетото по делото заверено копие на нарочна разписка (лист 215).

Ревизионният доклад (РД) с №Р-16001617004464-092-001 (листи 43-50) е изготвен на 24.03.2017г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и получен от А.С.- управител на ****ЕООД (към онзи момент), на 18.12.2017г., според нарочна разписка (лист 50а).

По делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против изготвения РД.

Процесният РА (листи 18-20, 35-38) е издаден на 18.01.2018г. и получен от А.С. на 24.01.2018г., според нарочна разписка (лист 38).

Освен това, по делото е налично заверено копие на Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (лист 22), според което удостоверение, процесният РА е получен на 18.01.2018г. по електронна поща *********, ІР адрес 94.155.28.238.

Против процесния РА постъпва жалба с Вх.№70-00-1868 от 07.02.2018г. (лист 17) от А.А.С.- управител на ****ЕООД (към онзи момент), адресирана до ответника в настоящето производство. Освен това, според оспореното решение, жалбата е подадена чрез пощенски оператор, като върху пощенския плик, съдържащ пратката (неприложен по делото), е поставено пощенско клеймо от 06.02.2018г.

При така установената фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На следващо място, оспореното решение се явява издадено от компетентен за целта орган, съобразно разпоредбата на чл.152, ал.3 от ДОПК, според която норма, решаващ орган в производството по оспорване на РА по административен ред е съответният директор на Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, каквато в случая се явява Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, съобразно установеното от чл.8, ал.1, т.3 от ДОПК; и по отношение на което обстоятелство между страните липсва формиран спор.

Според чл.152, ал.1 от ДОПК, РА може да се обжалва по административен ред изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. А според чл.147, ал.1 от ДОПК, когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение. Според чл.29, ал.4 от ДОПК, съобщенията могат да се връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите. А според чл.30, ал.6 от ДОПК, електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация; съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система.

В случая, от страна на ответника в производството е прието за установено, че РА с №Р-16001617004464-091-001 от 18.01.2018г. е редовно връчен на жалбоподателя по електронна поща *********, ІР адрес 94.155.28.238, на 18.01.2018г., според посоченото по-горе нарочно Удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС “Контрол” (лист 22). Съответно, подаването на жалбата чрез пощенския оператор на 06.02.2018г. се явява направено след изтичане на 14-дневния преклузивен срок за целта (чл.152, ал.1 от ДОПК), изтекъл на 01.02.2018г.

Според нарочна разпечатка (лист 13) за общата регистрация на дружеството жалбоподател, същото е декларирало електронни адреси (пощи) *********, както и *******, чиито статуси са активни, съответно от 28.08.2015г. и от 02.10.2017г.

При служебно направена справка в страницата на Търговски регистър (ТР) в интернет на 01.06.2018г., настоящият състав на съда констатира наличието на следната информация:

******ЕООД, със седалище и адрес на управление: **********, ЕИК ****** (лист 235), е с регистрирана електронна поща *********;

****ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, ЕИК ****** (лист 236), е с регистрирана електронна поща *********;

****ЕООД, със седалище и адрес на управление: **********, ЕИК ****** (лист 237), е с регистрирана електронна поща *********;

*****ЕООд, със седалище и адрес на управление: **********, ЕИК ****** (лист 238), е с регистрирана електронна поща *********;

ЕТ *******, със седалище и адрес на управление: *******, ЕИК ***** (лист 239), е с регистрирана електронна поща *********.

Предвид посоченото, според настоящия състав на съда не може да се приеме за несъмнено установено, че направеното връчване на процесния РА на 18.01.2018г. по електронна поща *********, ІР адрес 94.155.28.238, е направено именно на дружеството жалбоподател, тъй като тази електронна поща е регистрирана като такава на поне 6-ма търговци.

Съответно, за дата на несъмнено направено връчване на процесния РА следва да се приеме датата 24.01.2018г., според посочената вече нарочна разписка (лист 38).

При това положение, подаването на жалбата на 06.02.2018г. (направено според ответника чрез пощенски оператор) се явява направено в съответствие с изискването за срочност на заявеното оспорване на процесния РА по административен съд.

Следователно, оспореното решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката да се изпрати на ответника за продължаване на производството по жалбата на ****ЕООД против РА с №Р-16001617004464-091-001 от 18.01.2018г.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответната администрация е неоснователно и не следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Решение №185 от 30.03.2018г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба на ****ООД, със седалище и адрес на управление: ***********, ЕИК *****, против Ревизионен акт с №Р-16001617004464-091-001 от 18.01.2018г., издаден от М.Й.Л.- началник на сектор в ТД- Пловдив на НАП, възложила ревизията; и И.Д.У.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ръководител на ревизията; издаден по отношение на ****ЕООД (към онзи момент); и производството по жалбата е прекратено.

ИЗПРАЩА преписката на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, за продължаване на административното производство.

Определението не подлежи на обжалване.

Адм. съдия:...../П/....................

/Н.Бекиров/